Kommando rads växlar för Microsoft Office-produkter

När du startar en Microsoft Office-produkt körs start processen på vanligt sätt. I Microsoft Word visas till exempel start skärmen för Word och läser in mallen Normal. Men Antag att du vill att Word ska starta utan välkomst skärmen och sedan läsa in en annan mall än mallen Normal. Eller så kan du anpassa processen ännu mer genom att läsa in ett tillägg eller köra ett makro vid start. Du kan lägga till alternativ som det här genom att använda kommando rads växlar för ett Office-programs start kommando.

Om du vill använda anpassningen bara en gång kan du skriva kommandot och växla i dialog rutan Kör (Start-menyn) i Microsoft Windows. Om du vill använda en viss växel många gånger eller varje gång du startar appen kan du skapa en Skriv bords gen väg som startar programmet med samma växel och parametrar. I den här artikeln beskrivs hur du gör båda. Den innehåller också en tabell med alla växlar och parametrar som är tillgängliga i Office-programmen.

Om du använder en kommando rads växel behöver du inte skriva hela kommandot start i kommando tolken. Du kan starta Office-appen som vanligt genom att klicka på program ikonen på Skriv bordet eller genom att klicka på program namnet på Start -menyn. Alla Start metoder fungerar i stort sett samma sak: de kör appens exe-fil även om du inte skriver kommandot eller till och med ser det.

En kommando rads brytare är en modifierare som läggs till i exe-filen. En startfil med en växel ser ut så här.

 outlook.exe /nopreview

I det här exemplet har en kommando rads växel lagts till i exe-filen för Microsoft Outlook. Växeln består av ett snedstreck och ett ord eller en förkortning som visar växlings åtgärden. Med den här växeln kan du starta Outlook utan att Visa Läs fönstret.

En växel följer ibland en eller flera specifika instruktioner som heter parametrar, som ger programmet ytterligare information om hur du kör kommandot. exe. Följande kommando anger till exempel att Outlook ska läsa in ett specifikt profil namn vid start.

outlook exe /profile profilename

Växel namn kan inte för kortas och är inte Skift läges känsliga. Men deras parametrar är ibland Skift läges känsliga.

Här är namnen på Start kommandona för Office-produkterna Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint Viewer, Outlook och Access.

Word

Winword. exe

Excel

Excel. exe

PowerPoint

POWERPNT. exe

PowerPoint Viewer

pptview. exe

Outlook

Outlook. exe

Access

Msaccess. exe

När du använder ett av start kommandona för Office måste du ange den fullständiga sökvägen till produktens exe-fil. Kontrol lera platsen för filen på din dator. I den här tabellen visas platserna för exe-filerna om du har accepterat standardmapparna under installationen.

I Office 2007

Windows 32-bitar: C:\Program (x86) \Microsoft Office\Office12\

Windows 64-bitar: C:\Program\Microsoft Office\Office12\

I Office 2010

Windows 32-bitar: C:\Program (x86) \Microsoft Office\Office14\

Windows 64-bitar: C:\Program\Microsoft Office\Office14\

I Office 2013

Windows 32-bitar: C:\Program (x86) \Microsoft Office\Office15\

Windows 64-bitar: C:\Program\Microsoft Office\Office15\

I Office 2016
& Office 2019

Windows 32-bitar: C:\Program (x86) \Microsoft Office\Office16\

Windows 64-bitar: C:\Program\Microsoft Office\Office16\

I Office 365

Windows 32-bitar:C:\Program (x86) \Microsoft Office\root\Office16\

Windows 64-bitar: C:\Program\Microsoft Office\root\Office16\

 1. I Windows 10 klickar du på ikonen Sök eller Cortana i aktivitets fältet, skriver Köroch klickar sedan på kommando tolken i resultatet.

  I Windows 8 trycker du på Windows-tangenten, skriver Köroch trycker sedan på RETUR.

  I Windows 7: Klicka på Start, peka på alla program, klicka på tillbehöroch klicka sedan på Kör.

 2. Skriv ett citat tecken i dialog rutan Kör och ange den fullständiga sökvägen för programmets exe-fil och skriv sedan ett annat citat tecken. Om du vill kan du klicka på Bläddra och leta reda på filen och markera den. I så fall anges citattecknen automatiskt.

 3. Efter det avslutande citat tecknet skriver du ett blank steg och sedan växeln. Du kan till exempel skriva:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Nästa gång du startar appen öppnas den som vanligt. Om du vill att den anpassade startaren ska kunna användas upprepat läser du nästa avsnitt.

Observera följande om att använda kommando rads växlar:

 • Du kan bara använda en växel åt gången. Det går inte att starta en Office-app med flera växlar.

 • Om parametern är en sökväg till en plats på datorn eller ett fil namn med blank steg skriver du den inom citat tecken, till exempel/t "månads rapport. dotx".

 • Växlar och parametrar är inte Skift läges känsliga. /RO fungerar till exempel likadant som/ro.

 • Infoga ett blank steg före varje växel och en före varje parameter.

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Genväg på snabbmenyn.

 2. I guiden Skapa genvägskriver du ett dubbelt citat tecken (") i rutan Ange plats för objektet , och anger sedan ett annat dubbelt citat tecken (inklusive fil namnet). (Du kan alternativt klicka på Bläddra om du vill leta reda på filen och markera den. I det här fallet läggs citattecknen till automatiskt.)

 3. Skriv ett blank steg efter det avslutande citat tecknet och ange sedan växeln och alla parametrar. Om parametern är en sökväg till en plats på datorn och sökvägen innehåller ett blank steg måste den vara omsluten av citat tecken. Till exempel:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Klicka på Nästa.

 5. Ange ett namn på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka sedan på Slutför.

  Guiden skapar genvägen och placerar den på Skriv bordet.

Dubbelklicka på den när du vill använda genvägen för att starta programmet.

Om du vill lägga till skrivbordsgenvägen på Start-menyn i Windows högerklickar du på genvägen och klickar sedan på Fäst på Start-menyn på snabbmenyn.

Lista över kommando rads växlar för Office-produkter

Varje Office-produkt har en annan uppsättning kommando rads växlar.

Obs! Dessa listor innehåller inte alla växlar som lagts till sedan Office 2007. Om du använder kommando rads växlar och vill ha information om nyare växlar som är tillgängliga svarar du Ja eller Nej till "hade den här informationen användbar" i slutet av det här avsnittet. I rutan som visas anger du vilken Office-produkt och-version du är intresse rad av.

Växla och parameter

Beskrivning

/safe

Startar Word i fel säkert läge.

/q

Starta Word utan att visa start skärmen för Word.

/ttemplatename

Starta Word med ett nytt dokument baserat på en annan mall än mallen Normal.

Exempel    Om du vill starta Word med ett dokument baserat på en mall med namnet MyFax. dotx som lagras på C-enheten skriver du följande i kommando tolken:

/tc:\Myfax.dotx

Obs!: Inkludera inte ett blank steg mellan växeln och namnet på mallfilen.

Säkerhetsmeddelande: Eftersom mallarna kan lagra makro virus bör du vara försiktig när du öppnar dem eller skapar filer baserat på nya mallar. Vidta följande försiktighets åtgärder: kör ett uppdaterat antivirus program på datorn, ange säkerhets nivån för makron till hög, avmarkera kryss rutan alla installerade tillägg och mallar, Använd digitala signaturer och underhåll en lista över betrodda källor.

/t filename

Starta Word och öppna en befintlig fil.

Exempel    Om du vill starta Word och öppna mallfilen MyFax. dotx som lagras på C-enheten skriver du följande i kommando tolken:

/t c:\Myfax.dotx

Exempel    Om du vill starta Word och öppna flera filer, till exempel min fil. docx och MyFile2. docx, som lagras på C-enheten skriver du följande i kommando tolken:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Starta Word med ett nytt dokument baserat på en befintlig fil.

Exempel    Om du vill starta Word och skapa ett nytt dokument baserat på filen fil. docx, som finns på Skriv bordet, skriver du följande i kommando tolken:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Starta Word och öppna en skrivskyddad kopia av ett dokument som är lagrat på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats. Webbplatsen måste finnas på en dator med Word 2007 eller senare eller Windows SharePoint Services 2,0 eller senare.

Exempel    Om du vill starta Word och öppna en kopia av filen filer. docx, som lagras i ett dokument bibliotek på URL-http://MySite/Documents, skriver du följande i kommando tolken:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Obs!: Om dokumentet är utcheckat till dig har knappen /h ingen effekt. Filen öppnas i Word så att du kan redigera den.

/pxslt

Starta Word och öppna ett befintligt XML-dokument baserat på den angivna XSLT-funktionen (Extensible Stylesheet Language Transformation).

Exempel    Om du vill starta Word och tillämpa XSLT-transformeringen som lagras på C-enheten, till XML-fildata. XML, som lagras på C-enheten skriver du följande i kommando tolken:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Starta Word och förhindra att tillägg och globala mallar (inklusive mallen Normal) laddas automatiskt. Med växeln /a låses också installationsfilerna.

/ladd-in

Starta Word och sedan läsa in ett specifikt Word-tillägg.

Exempel    Om du vill starta Word och ladda in tillägget Sales. dll, som finns på C-enheten, skriver du följande i kommando tolken:

/lc:\Sales.dll

Obs!: Inkludera inte ett blank steg mellan växeln och tilläggs namnet.

Säkerhetsmeddelande: Var försiktig när du använder körbara filer eller koder i makron eller program. Körbara filer och kod kan användas till att utföra åtgärder som kan försämra säkerheten för datorn och din information.

/m

Starta Word utan att köra några AutoExec-makron.

/mmacroname

Starta Word och sedan köra ett visst makro. Växeln /m förhindrar också att Word kör AutoExec-makron.

Exempel    Om du vill starta Word och sedan köra makrot Salelead skriver du följande i kommando tolken:

/mSalelead

Obs!: Inkludera inte ett blank steg mellan växeln och makro namnet.

Eftersom makron kan innehålla virus är det viktigt att du är försiktig med att köra dem. Vidta följande försiktighets åtgärder: kör ett uppdaterat antivirus program på datorn. Ange säkerhets nivån för makron till hög. Avmarkera kryss rutan alla installerade tillägg och mallar . Använd digitala signaturer Upprätthåll en lista över betrodda utgivare.

/n

Startar en ny instans av Word utan att öppna ett dokument. Dokument som öppnas i varje instans av Word visas inte som alternativ i Växla Windows -lista för andra förekomster.

/w

Starta en ny instans av Word med ett tomt dokument. Dokument som öppnas i varje instans av Word visas inte som alternativ i Växla Windows -listan för de andra instanserna.

/r

Omregistrerar Word i Windows-registret. Den här växeln startar Word, kör Office-installationsprogrammet, uppdaterar Windows-registret och stänger det sedan.

/x

Starta Word från operativ systemets skal så att Word bara svarar på en DDE-begäran (Dynamic Data Exchange) (till exempel om du vill skriva ut ett dokument programmatiskt).

/ztemplatename

Synlig fungerar precis som /t -växeln. Men du kan använda /z -växeln med Word för att skapa både en start och en ny händelse, medan/t-växeln bara skapar en start händelse.

Växla och parameter

Beskrivning

arbets boks Sök väg | fil namn

För den här parametern krävs inte en växel.

Startar Excel och öppnar den angivna filen.

Exempel

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r arbets boks Sök väg | fil namn

Öppnar en specifik arbets bok som skrivskyddad.

Exempel

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t arbets boks Sök väg | fil namn

Startar Excel och öppnar den angivna filen som en mall.

Exempel

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n arbets boks Sök väg | fil namn

Som /tstartar Excel och öppnar den angivna filen som en mall.

Exempel

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e eller /embed

Förhindrar att Excel-startskärmen visas och en ny tom arbets bok öppnas.

Exempel

excel.exe /e

/p arbets boks Sök väg

Anger en mapp som den aktiva arbetsmappen (till exempel den mapp som visas i dialog rutan Spara som ).

Exempel

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s eller /safemode

Gör att Excel hoppar över alla filer som är lagrade i Start kataloger, till exempel den standardmappen XLStart som finns i katalogen där Excel eller Microsoft Office är installerat.

Exempel

excel.exe /s

alternativet

Skapar en ny arbets bok som innehåller ett enskilt XLM-makroblad.

Exempel

excel.exe /m

/A ProgID

Startar Excel och läser in automatiserings tillägget som anges av progID i tillägget.

Exempel

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Startar en ny instans (en separat process) av Excel.

Exempel

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Här är kommando rads växlarna som är tillgängliga för PowerPoint.

Växel eller parameter

Åtgärd

/B

Startar PowerPoint med en ny, tom presentation.

Exempel: "c:\Program Files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/b

/C

Startar PowerPoint med den angivna filen öppen och startar också Microsoft Windows NetMeeting-konferenser.

Exempel: "c:\Program Files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/C NetMeetingPresentation. pptx

Obs!: Om du använder den här växeln utan att ange en fil startar PowerPoint utan att presentationen öppnas och NetMeeting-konferenser inte är igång.

/EMBEDDING

Startar PowerPoint utan att Visa Office PowerPoint 2007 programfönster. Utvecklare använder den här växeln när de testar tillägg.

Exempel: "c:\Program\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/EMBEDDING

/M MACRO

Kör ett makro i en angiven presentation.

Exempel: "C:\Program\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/m fil. pptm "makro"

"Makro" är ett makro i filen fil. pptm.

/N

Startar PowerPoint och skapar en ny presentation.

Exempel: "c:\Program Files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/n "Path\templatename.potx"

I det här exemplet anges namnet på mallen som den nya presentationen baseras på: Mallnamn. potx.

Om inget Mallnamn anges startar PowerPoint en ny presentation baserat på den tomma mallen (samma som att använda/N-växeln utan mallens namn).

/O

Startar PowerPoint och anger en lista med filer som ska öppnas.

Exempel: "c:\Program Files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/O File name1. pptx, File name2. pptx

/P

Skriver ut presentationen på standard skrivaren med standardinställningar.

När du använder växeln/P visas dialog rutan Skriv ut före utskrift. När du har valt alternativ och klickar på OK stängs dialogrutan och PowerPoint skriver ut filen och stängs sedan. Om du inte vill visa PowerPoint alls kan du använda/PT (Skriv ut till) i stället.

Exempel: "c:\Program files\microSoft office\office12\POWERPNT.exe"/P "Mina filer. pptx"

/PT

Skriver ut presentationen på angiven skrivare med standardinställningarna.

Om du inte vill visa PowerPoint alls använder du växeln/PT (Skriv ut till).

Exempel: "c:\Program\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/PT "skrivar namn" "" "" "min fil. pptx"

Skrivar namn är namnet på den skrivare som visas i rutan namn under skrivare i dialog rutan Skriv ut . De tomma citat tecknen är nödvändiga. citat tecknen kring skrivar namn och sökvägen till PPTX-filen behövs bara om det finns blank steg i något av namnen, men det är alltid en bra idé att använda dem.

/PWO

Skriver ut den angivna filen men visar dialog rutan Skriv ut .

När du använder växeln/P visas dialog rutan Skriv ut före utskrift. När du har valt alternativ och klickar på OK stängs dialogrutan och PowerPoint skriver ut filen och stängs sedan. Om du inte vill visa PowerPoint alls kan du använda/PT (Skriv ut till) i stället.

Exempel: "c:\ProgramLES\MICROSOFT office\office12\POWERPNT.exe"/PWO "filnamn. pptx"

/RESTORE

Återställer PowerPoint till det sätt som det var innan programmet stängdes onormalt. När PowerPoint startas om görs ett försök att återställa och återställa vissa delar av programmets status och presentationer innan det stängs.

Exempel: "c:\Program Files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/Restore

/S

Öppnar den angivna presentations filen som ett bild spel.

Exempel: "C:\Program\Microsoft office\office12\POWERPNT.exe"/s "presenteraation1. pptx"

Här är kommando rads växlarna som är tillgängliga för PowerPoint Viewer.

Växel eller parameter

Åtgärd

/D

Visar dialog rutan Öppna när presentationen slutar.

Exempel: "C:\Program\Microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/d

/L

Läser en spelnings lista med PowerPoint-presentationer i en textfil.

Exempel: "C:\Program\Microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/l "Your_Play_List. txt"

Obs!: Spellistfilen är en lista över presentationsfilnamn (som föregås av sökvägen efter behov). Det går inte att lägga till ytterligare kommandoradsväxlar för enskilda presentationer i spellistan.

/N#

Öppnar presentationen vid ett angivet bild nummer i stället för bild 1.

Exempel: "c:\Program Files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/N5 "presentation. pptx"

I det här exemplet öppnas Presentation.pptx med bild 5.

/S

Startar visnings programmet utan att Visa välkomst skärmen.

Exempel: "c:\Program Files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/s

/P

Skickar presentationen till en skrivare och skriver ut filen.

Exempel: "C:\Program\Microsoft office\office12\PPTVIEW.exe"/p "presentation. pptx"

I det här exemplet skrivs filen Presentation.pptx ut.

Växel

Beskrivning

/a

Skapar ett objekt med den angivna filen som en bifogad fil.

Exempel:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\mina dokument\labels.doc"

Om du inte anger en objekttyp antas objektets typ vara IPM.Note. Kan inte användas med meddelandeklasser som inte är baserade på Outlook.

/altvba otmfilnamn

Öppnar det VBA-program som parametern otmfilnamn anger, i stället för %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c meddelandeklass

Skapar en ny instans av den angivna meddelandeklassen (Outlook-formulär eller andra giltiga MAPI-formulär).

Exempel:

 • /c ipm.activity skapar en Journal-post

 • /c ipm.appointment skapar en avtalad tid

 • /c ipm.contact skapar en kontakt

 • /c ipm.note skapar ett e-postmeddelande

 • /c ipm.stickynote skapar en anteckning

 • /c ipm.task skapar en uppgift

/checkclient

Frågar efter standardhanterare för e-post, diskussionsgrupper och kontakter.

/cleanautocompletecache

Tar bort alla namn och e-postadresser från listan Komplettera automatiskt. (Outlook 2013, 2016)

/cleancategories

Tar bort alla anpassade kategorinamn som du har skapat. Återställer kategorier till standardnamnen.

/cleanclientrules

Startar Outlook och tar bort klientbaserade regler.

/cleanconvongoingactions

Tar bort CAT (Conversations Actions Table). CAT-poster för en konversationstråd blir vanligtvis inaktuella efter 30 dagar utan aktivitet. Kommandoradsväxeln tar bort alla regler för konversationstaggar, ignorera och flytta, så att alla ytterligare åtgärder omedelbart stoppas. (Outlook 2013, 2016)

/cleandmrecords

Tar bort loggningsposter som sparas när en hanterare eller ett ombud tackar nej till ett möte.

/cleanfinders

Återställer alla sökmappar i Microsoft Exchange-postlådan för den första profilen som öppnas.

/cleanfromaddresses

Tar bort alla manuellt tillagda Från-poster i profilen.

/cleanmailtipcache

Tar bort alla E-posttips från cachelagringen. (Outlook 2013, 2016)

/cleanreminders

Rensar och återskapar påminnelser.

/cleanroamedprefs

Alla tidigare centrala inställningar tas bort och kopieras igen från de lokala inställningarna på datorn där växeln används. Dessa omfattar centrala inställningar för påminnelser, rutnät för ledig/upptagen tid, arbetstid, kalenderpublicering och RSS-regler.

/cleanrules

Startar Outlook och tar bort klient- och serverbaserade regler.

Betydande Om du har flera eller fler post lådor i din Outlook-profil, tas reglerna bort från alla anslutna post lådor med kommando rads växeln /Cleanrules . Därför rekommenderar vi att du bara kör det här kommandot när din Outlook-profil bara innehåller den riktade post lådan.

/cleanserverrules

Startar Outlook och tar bort serverbaserade regler.

/cleansharing

Tar bort alla prenumerationer på RSS, Internetkalendrar och SharePoint från kontoinställningarna, men lämnar kvar tidigare hämtat innehåll på datorn. Detta är användbart om du inte kan ta bort dessa prenumerationer via Outlook 2013.

/cleansniff

Åsidosätter programlåsningen som avgör vilken dator som hanterar mötesobjekt (när du kör Outlook samtidigt). Låsningen förhindrar att dubbla påminnelser skapas. Den här växeln tar bort låsningen på datorn där den används. Detta möjliggör hantering av mötesobjekt i Outlook.

/cleansubscriptions

Tar bort prenumerationsmeddelanden och egenskaper för prenumerationsfunktioner.

/cleanweather

Tar bort städer som har lagts till i fältet Väder.

/cleanviews

Återställer standardvyer. Alla egendefinierade vyer som du skapat själv kommer att försvinna.

/embedding

Används utan parametrar för ett vanligt OLE-anrop till CoCreate.

/f filnamn

Öppnar en angiven meddelandefil (.msg) eller sparad Microsoft Office-sökning (.oss).

/finder

Öppnar dialogrutan Avancerad sökning.

/hol holfilnamn

Öppnar den angivna HOL-filen.

/ical icsfilnamn

Öppnar den angivna ICS-filen.

/importNK2

Importerar innehållet i en .nk2-fil som innehåller listan med smeknamn som används av funktionerna Kontrollera namn automatiskt och Komplettera automatiskt.

/importprf prffilnamn

Startar Outlook och öppnar/importerar den definierade MAPI-profilen (*.prf). Om Outlook redan är öppet ställs profilen i kö så att den importeras vid nästa start.

/launchtraininghelp resursid

Öppnar ett Hjälp-fönster med det hjälpavsnitt som anges av resursid.

/m epostnamn

Används för att lägga till ett e-postnamn i objektet. Fungerar endast tillsammans med kommandoradsväxeln /c.

Exempel:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m epostnamn

 • Outlook. exe/c IPM. Note/m user@contoso. com? subject = test&Body = Hej

/noextensions

Både ursprungliga och hanterade COM-tillägg (Component Object Model) stängs av.

/nopreview

Startar Outlook utan läsfönster.

/p meddelandefilnamn

Skriver ut det angivna meddelandet (.msg).

/Profile Profilnamn

Läser in den angivna profilen. Om profilens namn innehåller ett blanksteg skriver du profilnamnet inom citattecken (" ").

/profiles

Öppnar dialogrutan Välj profil oavsett inställningen i dialogrutan AlternativVerktyg-menyn.

/promptimportprf

Samma som /importprf, med skillnaden att en fråga visas och användaren kan avbryta importen.

/recycle

Startar Outlook genom att använda ett befintlig Outlook-fönster, om det finns ett. Används tillsammans med växlarna /explorer eller /folder.

/remigratecategories

Startar Outlook och startar följande kommandon för standardpostlådan:

 • Uppgraderar färgade För uppföljning-flaggor till färgkategorier som gäller i Outlook 2013.

 • Uppgraderar kalenderetiketter till färgkategorier som gäller i Outlook 2013.

 • Lägger till alla kategorier som används för andra objekt än postobjekt i huvudkategorilistan

Obs!: Det här är samma kommando som Uppgradera till färgkategorier i varje egenskapsdialogruta i Outlook-postlådan.

/resetfolders

Återställer mappar som saknas för standardleveransplatsen.

/resetfoldernames

Återställer namnen på standardmappar (till exempel Inkorgen och Skickat) till de standardnamn som är definierade i den aktuella språkversionen av Office.

Om du till exempel först ansluter till din postlåda med en ryskspråkig version av Outlook går det inte att ändra de ryska standardnamnen på standardmapparna. Om du vill ändra namnen på standardmapparna till ett annat språk, till exempel japanska eller engelska, kan du använda den här växeln för att återställa standardnamnen efter att du har ändrat språket i användargränssnittet eller installerat en annan språkversion av Outlook.

/resetformregions

Tömmer formulärområdenas cache och läser in formulärområdesdefinitioner på nytt från Windows-registret.

/resetnavpane

Rensar och omgenererar Mappfönster för den aktuella profilen.

/resetquicksteps

Återställer standardsnabbstegen. Alla snabbsteg som användare skapat tas bort.

/resetsearchcriteria

Återställer alla snabbsökningskriterier så att standarduppsättningen kriterier visas i alla moduler.

/resetsharedfolders

Tar bort alla delade mappar från Mappfönster.

/resettodobar

Rensar och genererar om uppgifts listan för att göra-fältet för den aktuella profilen.

/restore

Försöker öppna samma profil och mappar som var öppna innan Outlook avslutades på ett felaktigt sätt. (Outlook 2013, 2016)

/rpcdiag

Öppnar Outlook och visar statusdialogrutan för RPC-anslutningen (Remote Procedure Call).

/safe

Startar Outlook utan läsfönstret eller anpassningar av verktygsfält. Både ursprungliga och hanterade COM-tillägg (Component Object Model) stängs av.

/safe:1

Startar Outlook utan läsfönster.

/safe:3

Både ursprungliga och hanterade COM-tillägg (Component Object Model) stängs av.

/select mappnamn

Startar Outlook och öppnar den angivna mappen i ett nytt fönster. Om du till exempel vill starta Outlook och visa standardkalendern använder du: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Anger en delnings-URL som kopplas till Outlook. Använd till exempel stssync://URL om du vill koppla en SharePoint-lista till Outlook.

/sniff

Startar Outlook och tvingar fram identifiering av nya mötesförfrågningar i inkorgen och lägger sedan till dem i kalendern.

/t oftfilnamn

Öppnar den angivna OFT-filen.

/v vcffilnamn

Öppnar den angivna VCF-filen.

/vcal vcsfilnamn

Öppnar den angivna VCS-filen.

Växla

Parameter

Beskrivning

Ingen

databas

Öppnar den angivna databasen eller ett Microsoft Access-projekt. Du kan lägga till en sökväg om det behövs. Om sökvägen innehåller blank steg omger du den med citat tecken.

/excl

Inga

Öppnar den angivna Access-databasen för exklusivt Access. Om du vill öppna databasen för delad användning i en fleranvändarmiljö utelämnar du den här växeln. Gäller endast för Access-databaser.

/ ro

Inga

Öppnar angiven Access-databas eller Access-projekt för skrivskyddad användning.

/runtime

Inga

Anger att Access startas med alternativ för kör tids version.

/Profile

användar profil

Startar Access med alternativen i användar profilen i stället för de vanliga Windows-registerinställningar som skapades när du installerade Access. Detta ersätter /ini -växeln som används i versioner av Access före Access 95 för att ange en initierings fil.

/compact

mål databas eller mål projekt

Komprimerar och reparerar Access-databasen, eller komprimerar Access-projektet som angavs före växeln /Compact och stänger sedan Access. Om du utelämnar mål fils namnet efter växeln /Compact komprimeras filen till det ursprungliga namnet och mappen. Om du vill komprimera till ett annat namn anger du en målfil. Om du har en sökväg som innehåller blank steg omger du sökvägen med citat tecken.

Om du anger ett fil namn i mål databasen eller projekt parametern för mål åtkomst men du inte inkluderar en sökväg skapas målfilen i den standardmapp som är angiven i Access. Du kan ändra den här inställningen i dialog rutan Access-alternativ .

I ett Access-projekt komprimerar det här alternativet Access-projektfilen (. adp), men inte Microsoft SQL Server-databasen.

/x

makro

Öppnar den Access-databas som angavs före växeln /x och kör sedan det angivna makrot. Ett annat sätt att köra ett makro när du öppnar en databas är att skapa ett makro med namnet AutoExec.

Makron kan innehålla virus, så du måste vara försiktig när du kör dem. Vidta följande försiktighets åtgärder: kör ett uppdaterat antivirus program på datorn. Använd säkerhets Center för att inaktivera alla makron förutom de som har signerats digitalt. Visa en lista över betrodda makron.

/ cmd

Inga

Anger att det värde som ska returneras av kommandot kommando rad i kommando raden. Det här alternativet måste vara den sista växeln på kommando raden. Du kan använda ett semikolon (;) som ett alternativ till /cmd.

Använd den här växeln för att ange ett kommando rads argument som kan användas i VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×