Komma igång med statusindikatorer i SharePoint

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En statusindikator är en enradsrapport. När du tittar på en statusindikator ser du direkt om den reella prestandan för ett särskilt mått uppfyller de uppsatta målen. En bra statusindikator ger dig information om hur resultaten uppfyller målen, utan att det krävs några beräkningar.

I en statusindikator visas indikatorns namn, det numeriska resultatet och en ikon. Lägg märke till att ikonen ger mycket snabb information. Vanligtvis indikerar gröna ikoner god prestanda, röda ikoner problemområden och gula ikoner varnar för potentiella problem. I den här illustrationen visas bara två indikatorer: den ena visar en ikon med en grön cirkel som betyder att prestandan uppnår målet, och den andra visar en gul triangel som varnar för att prestandan ligger på gränsen.

I statusindikatorer visas en rubrik, numeriska värden och en statusikon.

Känner till Prestandaindikatorer för SharePoint 2007?     Ta reda på vad är nytt för Microsoft SharePoint Server 2010 sedan den senaste versionen. Vad har hänt med KPI: er för SharePoint 2007?

Aldrig använt statusindikatorer före?     Om du vill veta mer om statusindikatorer och vilka statusindikatorer kan göra för ditt företag kan du se Bekanta dig med statusindikatorer.

Redo att börja?    Kom igång genom att klicka på Översikt – hur skapar jag statusindikatorer?

I den här artikeln

Översikt – hur skapar jag statusindikatorer?

Skapa en statuslista

Skapa en webbdel med statuslista

Lägga till en statusindikator i en statuslista

Statusindikator baserad på SharePoint-lista

Statusindikator baserad på Excel

Statusindikator baserad på SQL Server Analysis Services

Statusindikator baserad på fast värde

Översikt – hur skapar jag statusindikatorer?

En statusindikator är ett objekt i en Statuslista som är en särskild form av en SharePoint-lista. Du kan skapa en statuslista på två sätt:

 • Skapa endast en Statuslista. När du har skapat en Statuslista lägger du bara till indikatorer i listan. Du kan dessutom anpassa en Statuslista genom att lägga till eller ändra kolumner i listan. Du kan exempelvis lägga till en kolumn som visar kontaktpersonen för varje indikator, eller en kolumn som visar datakällan. Sedan lägger du bara till indikatorerna i den lista du har skapat.

 • Skapa en Webbdel med statuslista. Det här är en webbdel som automatiskt skapar en statuslista, allt du behöver göra är att lägga till indikatorer. Sedan kan du enkelt använda webbdelen på en instrumentpanel eller en annan webbsida.

När du lägger till en markör du ge den ett namn och ange datakällan för indikatorn. Du också ange värden som bestämmer vilken ikon SharePoint Server 2010 visas om du vill ange status. Du kanske till exempel vill en ikon som visar en grön cirkel när det faktiska värdet för måttet uppfyller eller överskrider målet och visar en röd triangel när värden faller under en viss punkt.

Överst på sidan

Skapa en statuslista

Du kan skapa en Statuslista i Business Intelligence Center på en webbplats för en grupp eller en organisation, så att andra personer hittar dem lätt. Sedan kan du lägga till en eller fler statusindikatorer till den nyskapade listan. För att det ska bli mer flexibilitet i vad som visas på listan, kan du skapa en eller fler anpassade vyer för en Statuslista.

Om du vill skapa en ny Statuslista följer du dessa steg:

 1. På den webbplats där du vill skapa statuslistan klickar du på Webbplatsåtgärder och väljer sedan Visa allt webbplatsinnehåll. Under rubriken Allt webbplatsinnehåll klickar du på Skapa.

 2. På sidan Skapa i den Filtrera efter: panelen klickar du på lista. Klicka på ikonen Statuslista i panelen huvudsakliga.

 3. Skriv in ett namn på Statuslistan.

 4. (Valfritt) Om du vill ange en beskrivning eller vill att listnamnet ska visas i panelen Snabbstart klickar du på Fler alternativ. Sedan konfigurerar du de alternativ du föredrar.

 5. Klicka på Skapa när du är klar Statuslista. SharePoint Server 2010 visas den nya Statuslista i redigeringsläge så att du kan lägga till en eller flera statusindikatorer.

Överst på sidan

Skapa en webbdel med statuslista

Du kan skapa en speciell webbdel som visar en fördefinierad vy av en Statuslista. Du kan lägga till indikatorer direkt i den här webbdelen och sedan använda webbdelen på vilken sida du vill på webbplatsen.

Om du vill skapa en ny Webbdel med statuslista följer du följande steg:

 1. På den webbplats där du vill skapa en Webbdel med statuslista, i panelen Snabbstart på standardsidan i Business Intelligence Center, klickar du på Instrumentpaneler,

 2. Gå till sidan Instrumentpanel: Alla objekt och klicka på fliken Dokument i gruppen Biblioteksverktyg.

 3. Klicka på Nytt dokument och välj sedan Webbdelssida med statuslista för att öppna egenskapssidan för en ny webbdel.

 4. På egenskapssidan för din nya Webbdelssida med statuslista, i avsnittet Sidnamn, skriver du in namn på och beskrivning av den nya sidan. Om du vill kan du också skriva in en Sidrubrik och den kommer att visas som en banderollrubrik på den nya webbdelssidan.

 5. I avsnittet Plats väljer du det Dokumentbibliotek och den Mapp som kommer att innehålla den nya webbdelssidan från de matchande nedrullningsbara listorna.

 6. (Valfritt) I avsnittet Skapa länk i aktuellt navigeringsfält bestämmer du om du vill skapa en länk från den här sidan till navigeringsfältet.

 7. I avsnittet Webbdelssida med statuslistlayout väljer du en layout från listan Layout.

 8. I avsnittet Statusindikatorer markerar du alternativknappen bredvid Skapa en statusindikatorlista automatiskt. Du kan också välja en befintlig lista vid en senare tidpunkt.

 9. Klicka på OK för att stänga egenskapssidan och öppna den nya webbdelssidan.

  Du kan anpassa en Webbdelssida med statuslista. Du kan till exempel ändra den ikontyp som används i SharePoint för att visa status på indikatorn, du kan skapa en visningsrubrik för den, eller ange storleken på webbdelen. Läs mer om hur du gör detta i länkarna i avsnittet Se även.

Nu kan du lägga till en statusindikator i statuslistan i den nyskapade webbdelen.

Lägga till en statusindikator i en statuslista

Stegen i den här proceduren förutsätts det att du har markerat en tidigare skapad statuslista och att listan är i redigeringsläge eller som du just har skapat en ny Statuslista. När du skapar en ny lista visas SharePoint Server 2010 automatiskt i listan i redigeringsläge.

 1. Klicka på pilen bredvid Nytti verktygsfältet Statuslista.

 2. Välj en indikatortyp från den nedrullningsbara menyn, utifrån indikatorns datakälla, när du vill öppna en egenskapssida för den nya indikatorn.

 3. Följande tabell innehåller en lista över tillgängliga indikatortyper och en kort beskrivning av varje typ. Om du vill läsa mer om hur du anger egenskaper för en specifik indikatortyp klickar du på indikatortypens namn.

Indikatortyp

Beskrivning

Statusindikator baserad på SharePoint-lista

Visar ett värde grundat på innehållet i en SharePoint-lista.

Statusindikator baserad på Excel

Visar värden som importerats direkt från en Excel Services-arbetsbok. Värdet kan anges med en celladress i arbetsboken.

Statusindikator baserad på SQL Server Analysis Services

En prestationsindikator importeras från en SQL Server Analysis Services-kub

Statusindikator baserad på fast värde

Värden visas som har skrivits in manuellt av indikatorförfattaren.

Överst på sidan

Statusindikator grundad på SharePoint-lista

SharePoint Server 2010 listor är bra sätt att spåra objekt. Du kan till exempel skapa en lista som visar status för företag kontrakt och skapa en statusindikator som rapporterar hur stor procentandel av aktiva kontrakt eller kontrakt som har slutförts. Listor kan innehålla objekt som ingår i ett arbetsflöde eller rapporten anställd deltagande i utbildningsprogram.

Du kan använda en statusindikator för att spåra hur länge ärenden eller uppgifter har varit öppna, hur många som är öppna och hur stor procentandel av en uppgift som är slutförd. Du kan också hålla ordning på summor, till exempel hur lång tid en fråga har varit öppen eller det totala antalet försäljningar i ett område.

Obs!: Innan du väljer det här alternativet kontrollerar du i listan som du vill använda finns och är i vyn som du vill använda...

Om du vill skapa en ny statusindikator som grundas på en SharePoint-lista följer du de här stegen:

 1. På sidan Nytt objekt under SharePoint-lista och vy i rutan List-URL skriver du in URL:en för listan eller biblioteket.

  Obs!: SharePoint-lista eller bibliotek måste vara på samma plats.

 2. I rutan Vy väljer du den vy som innehåller de objekt du vill använda i statusindikatorn.

 3. Under Värdeberäkning väljer du den beräkningsmetod som du vill använda för att beräkna målet för statusindikatorn. I följande tabeller beskrivs beräkningsalternativen.

Beräkningsalternativ

Beskrivning

Antalet listobjekt

En beräkning av det totala antalet objekt i listan.

Procent av lista objekt i vyn där

Med den här metoden beräknas procentandelen objekt i den specificerade vyn som uppfyller de kriterier du väljer.

När du ska välja ett kriterium följer du de här stegen:

 • Välj kolumnens namn från den nedrullningsbara listrutan Välj kolumn….

 • Välj jämförelseoperator från den nedrullningsbara listrutan är lika med.

 • Skriv det värde du vill använda för jämförelse i textrutan.

Om du vill lägga till kriterier för upp till fem kolumner upprepar du de här stegen.

Beräkning med alla listobjekt i vyn

Med den här metoden beräknas det värde du väljer utifrån värden i en specificerad kolumn. Välj något av följande från den nedrullningsbara listrutan: Summa, Medel, Maximum eller Minimum. Välj sedan den kolumn som innehåller de värden du vill ska beräknas från den nedrullningsbara listrutan Välj kolumn….

 1. I avsnittet Statusikonregler gör du följande:

  • Från den nedrullningsbara listrutan Bättre värden är väljer du högre om du vill att ikonerna ska ändras när stigande värden uppfyller eller överstiger mål eller varningströsklar. Välj lägre om du vill att ikonerna ska ändras när sjunkande värden uppfyller eller överstiger mål eller varningströsklar.

  • I rutan Visa när värde uppfyller eller överstiger mål skriver du in målvärdet. När indikatorvärdet når detta mål ändras ikonen i SharePoint och visar att prestandan ligger på målvärdet.

  • I rutan Visa när värde uppfyller eller överstiger varning skriver du in det värde där prestandan är oacceptabel och i SharePoint ändras ikonen och varnar för ett potentiellt problem.

 2. (Valfritt) I avsnittet Informationslänk i rutan Detaljer skriver du in URL:en för den sida där det finns detaljerad information om den här indikatorn, till exempel indikatorns källista.

 3. (Valfritt) i avsnittet Uppdateringsregler, Välj det alternativ som anger om SharePoint Server 2010 uppdaterar indikatorn med ett belopp som varje gång en ny användare öppnar listan eller uppdateringar indikatorn värdena när användaren manuellt uppdaterar värden från en meny.

Överst på sidan

Statusindikator grundad på Excel

Du kan basera en statusindikator på data i en Excel-arbetsbok som du spara eller publicera på webbplatsen SharePoint Server 2010. Som data i arbetsboken ändras uppdateras SharePoint Server 2010 automatiskt värdena i fältet Statusindikator. Dessutom kan du visa arbetsboken på samma webbsida.

Om du vill skapa en ny statusindikator som grundas på en Excel Services-arbetsbok följer du följande steg:

 1. På sidan Nytt objekt i rutorna Namn och Beskrivning skriver du in ett namn och en eventuell beskrivning på indikatorn.

 2. (Valfritt) I rutan Kommentarer skriver du in eventuella kommentarer. Du kan till exempel uppge information som hjälper personer som tittar på indikatorn att förstå vad den representerar.

 3. Ange URL-Adressen till Excel-arbetsboken som innehåller data och beräkningar för indikatorn i avsnittet Indikatorvärdet i rutan URL för arbetsbok. Excel Services-arbetsboken måste vara sparad i ett SharePoint-dokumentbibliotek som finns på samma plats.

 4. I rutan Celladress för indikatorvärde skriver du in adressen till den cell som innehåller det faktiska värdet för indikatorn. Du kan också klicka på knappen Bläddra och bläddra till den arbetsbok du angav med URL:en i steg 3, och sedan välja den cell som innehåller de värden du vill använda i statusindikatorn

 5. I avsnittet Statusikonregler gör du följande:

  • Från den nedrullningsbara listrutan Bättre värden är väljer du högre om du vill att ikonerna ska ändras när stigande värden uppfyller eller överstiger mål eller varningströsklar. Välj lägre om du vill att ikonerna ska ändras när sjunkande värden uppfyller eller överstiger mål eller varningströsklar.

  • I rutan Visa när värde uppfyller eller överstiger mål skriver du in målvärdet. När indikatorvärdet når detta mål ändras ikonen i SharePoint och visar att prestandan ligger på målvärdet.

  • I rutan Visa när värde uppfyller eller överstiger varning skriver du in det värde där prestandan är oacceptabel och i SharePoint ändras ikonen och varnar för ett potentiellt problem.

 6. (Valfritt) I avsnittet Informationslänk i rutan Detaljer skriver du in URL:en för den sida där det finns detaljerad information om den här indikatorn, till exempel indikatorns källista.

 7. (Valfritt) i avsnittet Uppdateringsregler, Välj det alternativ som anger om SharePoint Server 2010 uppdaterar indikatorn med ett belopp som varje gång en ny användare öppnar listan eller uppdateringar indikatorn värdena när användaren manuellt uppdaterar värden från en meny.

Överst på sidan

Statusindikator grundad på SQL Server Analysis Services

SharePoint Server 2010 kan importera KPI: er från SQL Server Analysis Services (SSAS), en komponent i SQL Server 2005 och SQL Server 2008. En system-administratör eller databas analytiker vanligtvis ställer in dessa KPI: er och lägger till dataanslutningsfilen dataanslutningsbibliotek på en Business Intelligence Center-webbplats. Sedan alla med rätt behörighet kan komma åt den databas och länk till KPI: er för Analysis Services

Med SSAS kan analytiker definiera kraftfulla och flexibla KPI:er som grundas på multidimensionella data. Men en SSAS-KPI kan bara definieras och hanteras när du arbetar i SSAS. En analytiker kan använda kommandon i SSAS för att skapa och hantera KPI-egenskaper, till exempel prestandamål, statusikonen och de tröskelvärden då en ikon ska ändra färg för att indikera en förändring i prestandastatus.

Du kan ändra visningsnamnet för en KPI som du importerar till en statuslista, men du kan inte ändra andra egenskaper för KPI: N medan du arbetar i SharePoint Server 2010.

Om du vill importera en KPI från SSAS följer du de här stegen.

 1. På sidan Nytt objekt i rutan Dataanslutning skriver du in URL:en för dataanslutningsfilen (ODC) för Microsoft Office, eller klickar på knappen Bläddra så att dialogrutan Välj en tillgång öppnas och navigerar till ODC-filen.

 2. Välj den visningsmapp i Analysis Services-databasen som innehåller KPI:n i rutan Visa endast KPI:er från visningsmapp.

 3. Välj önskad KPI i rutan KPI-lista, till exempel Totala intäkter eller Genomsnittlig vinstmarginal.

 4. Markera kryssrutan Inkludera underordnade indikatorer för att visa alla underordnade indikatorer för vald KPI. Om vald KPI har underordnade indikatorer, visas listan Status överordnade och underordnade indikatorer i en hierarki.
  i följande bild visas en importerad KPI (Nettoinkomst ) som innehåller tre underordnade indikatorer (drift vinst, drift utgifter och ekonomiska bruttomarginalen ).

Du kan importera KPI:er från SSAS som omfattar förhållanden av typen underordnad-överordnad.

 1. I rutorna Namn och Beskrivning skriver du in namn och beskrivning (valfritt) för indikatorn.

 2. (Valfritt) I rutan Kommentarer skriver du in eventuella kommentarer. Du kan till exempel uppge information som hjälper personer som tittar på indikatorn att förstå vad den representerar.

 3. (Valfritt) I avsnittet Informationslänk i rutan Detaljer skriver du in URL:en för den sida där det finns detaljerad information om den här indikatorn, till exempel indikatorns datakälla.

 4. (Valfritt) i avsnittet Uppdateringsregler, Välj det alternativ som anger om SharePoint Server 2010 uppdaterar indikatorn med ett belopp som varje gång en ny användare öppnar listan eller uppdateringar indikatorn värdena när användaren manuellt uppdaterar värden från en meny.

  Obs!: Status ikonen regler för en markör som importerar en Analysis Services-KPI förinställda av databasen analytiker...

Överst på sidan

Statusindikator grundad på fast värde

I vissa situationer kanske du vill skriva in värden för en statusindikator manuellt. Indikatorn kanske grundas på ostrukturerad information som e-postmeddelanden, eller så behöver du spåra ett engångsprojekt.

 1. På sidan Nytt objekt i rutorna Namn och Beskrivning skriver du in ett namn och en eventuell beskrivning på indikatorn.

 2. (Valfritt) I rutan Kommentarer skriver du in eventuella kommentarer. Du kan till exempel uppge information som hjälper personer som tittar på indikatorn att förstå vad den representerar.

 3. Skriv in ett numeriskt värde för utvecklingsförloppet.

 4. I avsnittet Statusikonregler gör du följande:

  • Från den nedrullningsbara listrutan Bättre värden är väljer du högre om du vill att ikonerna ska ändras när stigande värden uppfyller eller överstiger mål eller varningströsklar. Välj lägre om du vill att ikonerna ska ändras när sjunkande värden uppfyller eller överstiger mål eller varningströsklar.

  • I rutan Visa när värde uppfyller eller överstiger mål skriver du in målvärdet. När indikatorvärdet når detta mål ändras ikonen i SharePoint och visar att prestandan ligger på målvärdet.

  • I rutan Visa när värde uppfyller eller överstiger varning skriver du in det värde där prestandan är oacceptabel och i SharePoint ändras ikonen och varnar för ett potentiellt problem.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×