Köra en fråga

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En fråga består av en uppsättning instruktioner som du kan använda när du arbetar med data. Du kör frågan när du vill utföra instruktionerna. Förutom att returnera resultat – som kan sorteras, grupperas och filtreras – kan en fråga också skapa, kopiera, ta bort och ändra data.

I den här artikeln finns en beskrivning av hur du kör frågor samt korta översikter till olika typer av frågor. Här beskrivs också felmeddelanden som kan visas när du kör olika typer av frågor, samt hur du undviker eller korrigerar dessa fel.

I den här artikeln finns inga steg-för-steg-anvisningar om hur du skapar frågor.

Viktigt!: Du kan inte köra redigeringsfrågor om en databas fungerar i inaktiverat läge – begränsat läge som används för att skydda dina data i vissa fall. Du får en varning om dialogrutan rutan, annars ser du en varning i meddelandefältet.

Mer information om inaktiverat läge och hur du aktiverar redigeringsfrågor finns i avsnittet köra en redigeringsfråga.

Vad vill du göra?

Köra en select- eller en korsfråga

Köra en redigeringsfråga

Köra en parameterfråga

Köra en SQL-specifik fråga

Felsöka ett felmeddelande

Köra en urvals- eller korsfråga

Du använder urvalsfrågor och korsfrågor hämta och presentera data och uppge formulär och rapporter med data. När du kör en select- eller en korsfråga som visar resultaten i DatabladsvyMicrosoft Office Access 2007.

Köra frågan

 1. Leta reda på frågan i navigeringsfönstret.

 2. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på frågan som du vill köra.

  • Klicka på frågan som du vill köra och tryck sedan på RETUR.

Om frågan som du vill köra är öppen i Designvyn kan du också köra den genom att klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Överst på sidan

Köra en redigeringsfråga

Det finns fyra typer av redigeringsfrågor: lägga till frågor, ta bort frågor, uppdateringsfrågor och tabellfrågor. Med undantag för tabellfrågor (som skapar nya tabeller), åtgärd frågor göra ändringar i data i tabeller som de är baserade på. Ändringarna går inte att enkelt ångra åtgärden, till exempel genom att trycka på CTRL + Z. Om du har gjort ändringar med hjälp av en redigeringsfråga som du vid ett senare tillfälle du inte vill göra behöver vanligtvis du återställa data från en säkerhetskopia. Därför bör du alltid kontrollera att du har en färska säkerhetskopia av den underliggande data innan du kör en redigeringsfråga.

Du kan minska risken med att köra en redigeringsfråga genom att först förhandsgranska informationen som frågan ska köras på. Detta gör du på två sätt:

 • Visa redigeringsfrågan i databladsvyn innan du kör den. Du gör detta genom att öppna frågan i designvyn, klicka på Visa i statusfält och sedan klicka på Datablad på snabbmenyn. Du växlar tillbaka till designvyn genom att klicka på Visa igen och sedan klicka på Design på snabbmenyn.

 • Ändra frågan till en urvalsfråga och kör den.

  Obs!: Se till att du kommer ihåg vilken typ av redigeringsfråga (tilläggs-, uppdaterings-, tabell- eller uppdateringsfråga) som du utgår från, så att du kan ändra tillbaka till den typen efter att du har förhandsgranskat informationen med denna metod.

  Köra en redigeringsfråga som en urvalsfråga

  1. Öppna redigeringsfrågan i designvyn.

  2. Markera på fliken Design i gruppen Frågetyp.

  3. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Köra frågan

När du är klar att köra en redigeringsfråga dubbelklickar du på den i navigeringsfönstret, eller klickar på den och trycker på RETUR.

Viktigt!: Som standard inaktiveras alla redigeringsfrågor i en databas om du anger att databasen är betrodd. Anger att du litar på en databas med hjälp av meddelandefältet precis under menyfliksområdet.

Meddelandefältet

Lita på en databas

 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

  Dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office visas.

 2. Markera Aktivera innehållet och klicka på OK.

Om meddelandefältet inte visas

 • Klicka på Meddelandefält i gruppen Visa/dölj på fliken Databasverktyg.

Överst på sidan

Köra en parameterfråga

En parameterfråga uppmanar dig att ange ett värde när du kör den. När du anger värdet, tillämpas det som ett fältvillkor. Vilket fält som villkoret tillämpas på anges i frågans design. Om du inte anger något värde när du uppmanas till det, tolkas detta som en tom sträng.

En parameterfråga är samtidigt en annan typ av fråga. De flesta parameterfrågor är urvalsfrågor eller korsfrågor, men tilläggs-, tabell- och uppdateringsfrågor kan också vara parameterfrågor.

Du kör en parameterfråga enligt dess andra frågetyp, men i allmänhet använder du följande procedur.

Köra frågan

 1. Leta reda på frågan i navigeringsfönstret.

 2. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på frågan som du vill köra.

  • Klicka på frågan som du vill köra och tryck sedan på RETUR.

 3. När parameteruppmaningen visas skriver du ett värde som ska tillämpas som villkor.

Överst på sidan

Köra en SQL-specifik fråga

Det finns tre huvudsakliga typer av SQL-specifik fråga: unionsfrågor, vidarekoppling frågor och data definition frågor.

Unionsfrågor kombinerar data från två eller fler tabeller, men inte på samma sätt som andra frågor. Medan de flesta frågor kombinerar data genom att sammanfoga rader, kombinerar unionsfrågor data genom att lägga till rader. Unionsfrågor skiljer sig från tilläggsfrågor på så sätt att unionsfrågor inte ändrar den underliggande tabellen. Unionsfrågorna lägger till rader i en postuppsättning som inte bevaras när frågan stängs.

Direktfrågor bearbetas inte av databasmotorn i Access, utan de skickas direkt till en fjärrdatabasserver som utför bearbetningen och sedan skickar tillbaka resultatet till Access.

Datadefinitionsfrågor är en speciell typ av fråga som inte bearbetar data. I stället skapar de, tar bort eller ändrar andra databasobjekt.

SQL-specifika frågor kan inte öppnas i designvyn. De kan bara öppnas i SQL-vyn eller köras. Med undantag för datadefinitionsfrågor öppnas en SQL-specifik fråga som körs i databladsvyn.

Köra frågan

 1. Leta reda på frågan i navigeringsfönstret.

 2. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på frågan som du vill köra.

  • Klicka på frågan som du vill köra och tryck sedan på RETUR.

Överst på sidan

Felsöka ett felmeddelande

I tabellen nedan beskrivs några vanliga felmeddelanden. Dessa fel visas antingen som ett meddelande i en cell (i stället för ett förväntat värde) eller som ett felmeddelande. Efter listan finns anvisningar om hur du korrigerar felen.

Obs!: Innehållet i den här tabellen är inte uttömmande. Om du inte hittar det felmeddelande som du har fått, kan du skicka feedback med hjälp av formuläret i slutet av artikeln och skriva mer specifik information om felmeddelandet i kommentarsrutan.

Felmeddelande

Problem

Alternativ metod

Typblandningsfel i uttryck.

Frågan kanske kopplar ihop fält av olika datatyper.

Kontrollera frågans design och att de kopplade fälten har samma datatyp. Instruktioner finns i avsnittet Kontrollera de kopplade fälten i frågan.

Posten är borttagen.

Detta kan inträffa om objektet eller databasen är skadad.

Komprimera och reparera databasen. Mer information finns i avsnittet Komprimera och reparera databasen.

Cirkelreferens orsakad av aliaset

Det alias som är tilldelat till ett fält är detsamma som namnet på en komponent i uttrycket för det fältet.

Ett alias är ett namn som ges till ett uttryck i raden Fält i frågerutnätet som inte är ett faktiskt fält. Detta alias tilldelas automatiskt om du inte gör det själv, exempelvis som UTTR1. Direkt efter ett alias finns ett kolon (:) och sedan kommer uttrycket. När du kör frågan används aliaset som kolumnnamn i databladet.

Ändra alias. Instruktioner finns i avsnittet ändra ett fältalias.

#Fel

Det här felet kan uppstå när värdet på ett beräknat fält är större än värdet som tillåts av inställningen på fältets Fältstorlek-egenskap. Felet uppstår också när nämnaren för ett beräknat fält är eller beräknas till noll (0).

Se till att det beräknade fältets nämnare inte beräknas till noll (0). Om det behövs ändrar du egenskapen Fältstorlek.

#Borttaget

Den refererade posten har tagits bort.

Om posten har tagits bort av misstag måste den återställas från en säkerhetskopia. Om borttagningen var avsiktlig, kan du ta bort det här meddelandet genom att uppdatera frågan med SKIFT+F9.

Kontrollera de kopplade fälten i frågan

Du kontrollerar datatyperna för fälten i en fråga genom att granska källtabellerna i designvyn och undersöka egenskaperna för fälten som du kontrollerar.

 1. Öppna frågan i designvyn. Kopplingarna visas som linjer som ansluter fälten i källtabellerna. Observera tabell- och fältnamnen för varje koppling.

 2. Högerklicka i navigeringsfönstret på alla tabeller som har ett eller flera fält kopplade i frågan och klicka sedan på Design.

  Kopplade fält med olika datatyper

  1. Kopplade fält med olika datatyper

  2. Högerklicka på tabellen och klicka på Design.

 3. För varje koppling jämför du värdena i kolumnen Datatyp i tabellrutnätet med fälten som ingår i kopplingen.

  Kontrollera datatypen för kopplingsfältet när tabellen visas i designvyn

  1. Kontrollera datatypen för kopplingsfältet när tabellen visas i designvyn.

 4. Du växlar till tabellen så att du kan se fälten genom att klicka på fliken med tabellens namn.

Överst på sidan

Komprimera och reparera databasen

Genom att köra verktyget Komprimera och reparera databas i Access kan du förbättra databasens prestanda. Det här verktyget skapar en kopia av databasfilen och, om den är fragmenterad, ordnar om hur databasfilen lagras på disken. När databasen har komprimerats och reparerats tar den vanligtvis upp mindre plats än originalet. Genom att regelbundet komprimera databasen, kan du optimera databasprogrammets prestanda och även korrigera de fel som kan uppstå från problem med maskinvaran, strömavbrott, spänningsfall och liknande orsaker.

När komprimeringen är klar kan frågan köras snabbare eftersom de underliggande data har sparats i tabeller med löpande sidor. Det går mycket fortare att söka igenom löpande sidor än fragmenterade sidor. Frågor optimeras också efter varje databaskomprimering.

Under komprimeringen kan du använda den komprimerade databasens ursprungliga namn, eller använda ett annat namn och på så sätt skapa en separat fil. Om du använder samma namn och databasen komprimeras, ersätts den ursprungliga filen automatiskt med den komprimerade versionen.

Ange ett alternativ som automatiserar processen

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas och markera kryssrutan Komprimera vid stängning under Programalternativ.

  Då komprimeras och repareras databasen automatiskt varje gång den stängs.

Komprimera och reparera databasen manuellt

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klickar sedan på Komprimera och reparera databas under Hantera den här databasen.

Obs!: För att komprimeringen ska fungera måste det finnas tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för både originalet och den komprimerade databasen.

Överst på sidan

Ändra ett fältalias

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. Leta i frågerutnätet efter fält som har alias. Dessa har ett kolon i slutet av fältnamnet, som i Namn:.

 3. Kontrollera varje alias och se till att det inte motsvarar namnet på något fält som ingår i aliasets uttryck. I så fall ändrar du aliaset.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×