Köra en fråga

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En fråga är en uppsättning instruktioner som du kan använda för att arbeta med data. Du kör en fråga för att utföra dessa instruktioner. Förutom att returnera resultat – som kan sorteras, grupperas eller filtreras, kan en fråga också skapa, kopiera, ta bort eller ändra data.

I den här artikeln förklarar vi hur du kör frågor och ger bara kortfattade översikter av olika typer av frågor. I artikeln beskrivs också fel meddelanden som du kan stöta på när du kör olika typer av frågor och hur du kan vidta åtgärder för att lösa dessa fel.

I den här artikeln finns det inte några steg-för-steg-instruktioner om hur du skapar frågor.

Viktigt!: Du kan inte köra redigerings frågor om en databas körs i inAktiverat läge – ett läge med nedsatt funktionalitet som används för att skydda dina data under vissa omständigheter. En dialog Rute varning visas, eller så visas en varning i meddelande fältet.

Mer information om inAktiverat läge och hur du aktiverar redigerings frågor finns i avsnittet köra en redigerings fråga.

Vad vill du göra?

Köra en urvals-eller kors fråga

Köra en redigerings fråga

Köra en parameter fråga

Köra en SQL-specifik fråga

Felsöka ett fel meddelande

Köra en urvals-eller kors fråga

Du använder urvals frågor och kors frågor för att hämta och presentera data och för att förse formulär och rapporter med data. När du kör en urvals-eller kors fråga visar Access resultaten i Databladsvy.

Kör frågan

 1. Leta reda på frågan i navigerings fönstret.

 2. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på frågan som du vill köra.

  • Klicka på den fråga du vill köra och tryck sedan på RETUR.

Om frågan som du vill köra är öppen i Designvyn kan du också köra den genom att klicka på Kör i gruppen resultat på fliken design i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Överst på sidan

Köra en redigerings fråga

Det finns fyra typer av redigerings frågor: tilläggs frågor, borttagnings frågor, uppdaterings frågor och tabell frågor. Förutom tabell frågor (som skapar nya tabeller) kan redigerings frågor göra ändringar i data i tabeller som de baseras på. De här ändringarna kan inte lätt ångras, till exempel genom att trycka på CTRL + Z. Om du gör ändringar med hjälp av en redigerings fråga som du senare bestämmer dig för att du inte vill göra det, måste du vanligt vis återställa data från en säkerhets kopia. Av den anledningen bör du alltid kontrol lera att du har en ny säkerhets kopia av underliggande data innan du kör en redigerings fråga.

Du kan minska risken för att köra en redigerings fråga genom att först förhandsgranska de data som ska åtgärdas. Du kan göra det på två sätt:

 • Visa redigerings frågan i databladsvyn innan du kör den. Det gör du genom att öppna frågan i designvyn, klicka på Visa i Access- statusfält och sedan klicka på databladsvy på snabb menyn. Om du vill växla tillbaka till designvyn klickar du på Visa igen och sedan på designvy på snabb menyn.

 • Ändra frågan till en urvals fråga och kör den.

  Obs!: Observera vilken typ av redigerings fråga (tillägg, uppdatering, tabell eller borttagning) du börjar med, så att du kan ändra frågan tillbaka till den typen när du för hands Grans kar data med den här metoden.

  Köra en redigerings fråga som en urvals fråga

  1. Öppna redigerings frågan i designvyn.

  2. Klicka på Markerai gruppen frågetyp på fliken design .

  3. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Kör frågan

När du är redo att köra en redigerings fråga dubbelklickar du på den i navigerings fönstret, eller klickar på den och trycker sedan på RETUR.

Viktigt!: Som standard inaktiverar Access alla redigerings frågor i en databas om du inte anger att du litar på databasen. Du kan ange att du litar på en databas med hjälp av meddelande fältet, precis under menyfliksområdet.

Meddelandefältet

Anse en databas som betrodd

 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

  Dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office visas.

 2. Välj Aktivera innehållet och klicka sedan på OK.

Köra en parameter fråga

En parameterfråga ber dig att få ett värde när du kör det. När du anger värdet tillämpas parameter frågan som ett fält villkor. Vilket fält som villkoret används för är angivet i Frågedesign. Om du inte anger något värde när parameter frågan tolkar en tom sträng.

En parameter fråga är alltid en annan typ av fråga. De flesta parameter frågor är urvals frågor eller kors frågor, men tilläggs-, tabell-och uppdaterings frågor kan även vara parameter frågor.

Du kör en parameter fråga enligt dess andra frågetyp men i allmänhet följer du anvisningarna nedan.

Kör frågan

 1. Leta reda på frågan i navigerings fönstret.

 2. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på frågan som du vill köra.

  • Klicka på den fråga du vill köra och tryck sedan på RETUR.

 3. När parameter meddelandet visas anger du ett värde som ska användas som ett villkor.

Överst på sidan

Köra en SQL-specifik fråga

Det finns tre huvudsakliga typer av SQL-specifik fråga: unions frågor, direkt frågor och definitions frågor.

Unions frågor kombinerar data från två eller fler tabeller, men inte på samma sätt som andra frågor. De flesta frågor kombinerar data genom att sammanfoga rader, unions frågor kombinerar data genom att lägga till rader. Unions frågor skiljer sig från tilläggsfrågor i unions frågorna inte ändrar underliggande tabeller. Unions frågor lägger till raderna i en post uppsättning som inte bevaras när frågan är stängd.

Direkt frågor behandlas inte av databas motorn som kommer med Access; de skickas direkt till en fjärrdatabas som bearbetar bearbetningen och skickar tillbaka resultaten till Access.

Data definitions frågor är en särskild typ av fråga som inte bearbetar data; i stället skapar data definitions frågor, tar bort eller ändrar andra databasobjekt.

Det går inte att öppna SQL-specifika frågor i designvy. De kan bara öppnas i SQL-vyn eller köras. Med undantag för data definitions frågor öppnas en SQL-specifik fråga i databladsvyn.

Kör frågan

 1. Leta reda på frågan i navigerings fönstret.

 2. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på frågan som du vill köra.

  • Klicka på den fråga du vill köra och tryck sedan på RETUR.

Överst på sidan

Felsöka ett fel meddelande

Följande tabell visar några vanliga fel meddelanden som du kan stöta på. Dessa fel kan visas som ett meddelande i en cell (i stället för ett förväntat värde) eller som ett fel meddelande. De avsnitt som följer listan innehåller procedurer som du kan använda för att åtgärda de här felen.

Obs!: Innehållet i den här tabellen är inte uttömmande. Om det inte innehåller det fel meddelande du fick kan du skicka feedback med hjälp av formuläret i slutet av den här artikeln och även ange specifik information om fel meddelandet i kommentars rutan.

Felmeddelande

Problem

Lösning

Typfel i uttryck

Frågan kanske är förenade med fält som har olika data typer.

Kontrol lera Frågedesign och kontrol lera att de kopplade fälten har samma datatyp. Anvisningar finns i avsnittet kontrol lera kopplade fält i frågan.

Posten tas bort

Det här kan inträffa om antingen objektet eller databasen är skadade.

Komprimera och reparera databasen. Anvisningar finns i avsnittet Komprimera och reparera databasen.

Cirkel referens orsakade av alias

Aliaset som tilldelats ett fält är samma som en komponent i uttrycket för det fältet.

Ett alias är ett namn som ges till ett uttryck på raden fält i frågerutnätet som inte är ett faktiskt fält. Access tilldelar alias åt dig om du inte gör det själv. till exempel Uttr1. Ett alias följt av ett kolon (:) och sedan efter uttrycket. När du kör frågan blir aliaset kolumn namnet i data bladet.

Ändra alias. Anvisningar finns i avsnittet ändra ett fält-alias.

#Error

Det här felet kan uppstå när värdet för ett beräknat fält är större än det värde som tillåts av fältets egenskaps inställning för FieldSize . Det här inträffar också när nämnaren i ett beräknat fält är eller utvärderas till noll (0).

Kontrol lera att det beräknade fältets nämnare inte är noll (0). Om det behövs kan du ändra egenskapen FieldSize .

#Deleted

Posten som refereras till har tagits bort.

Om posten togs bort av misstag måste den återställas från en säkerhets kopia. Om borttagningen var avsiktlig kan du stänga det här fel meddelandet genom att trycka på SKIFT + F9 för att uppdatera frågan.

Kontrol lera kopplade fält i frågan

Om du vill kontrol lera data typerna för fält i en fråga kan du titta på käll tabellerna i designvyn och kontrol lera egenskaperna för de fält du kontrollerar.

 1. Öppna frågan i designvyn. Kopplingar visas som linjer som kopplar fält i käll tabellerna. Observera tabell-och fält namnen för varje koppling.

 2. I navigerings fönstret högerklickar du på varje tabell som innehåller ett eller flera fält i frågan och klickar sedan på designvy.

  Kopplade fält med olika datatyper

  1. kopplade fält med olika data typer.

  2. Högerklicka på tabellen och klicka sedan på Designvy.

 3. För varje koppling jämför du värdena i kolumnen datatyp i rutnätet tabell design för de fält som ingår i kopplingen.

  Kontrollera datatypen för kopplingsfältet när tabellen visas i designvyn

  1. kontrol lera data typen för de kopplade fälten i tabellens designvy.

 4. Om du vill växla till en tabell så att du kan se dess fält klickar du på fliken med den tabellens namn.

Överst på sidan

Komprimera och reparera databasen

Om du kör komprimerings-och reparations databas verktyget i Access kan databasens prestanda förbättras. Det här verktyget gör en kopia av databas filen och, om den är fragmenterad, ordna om hur databas filen lagras på hård disken. När komprimeringen och reparationen har slutförts kommer den komprimerade databasen att få återfåt onödigt utrymme och är oftast mindre än originalet. Genom att komprimera databasen ofta kan du se till att databas programmet är optimalt och även lösa problem som uppstår när det gäller hård vara eller strömavbrott och liknande orsaker.

När komprimeringen har slutförts förbättras frågans hastighet eftersom underliggande data har skrivits om till tabellerna på de angränsande sidorna. Det går betydligt snabbare att skanna in intilliggande sidor än att skanna fragmenterade sidor. Frågor optimeras också efter varje databas komprimering.

Under komprimerings åtgärden kan du använda det ursprungliga namnet för den komprimerade databas filen, eller så kan du använda ett annat namn för att skapa en separat fil. Om du använder samma namn och databasen har komprimerats, ersätter Access automatiskt den ursprungliga filen med den komprimerade versionen.

Ange ett alternativ som automatiserar den här processen

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas och markera sedan kryss rutan Komprimera vid stängning under program alternativ.

  Då kommer du åt att komprimera och reparera databasen automatiskt varje gång den stängs.

Komprimera och reparera databasen manuellt

 1. Klicka på databas verktyg > Komprimera och reparera databas.

Överst på sidan

Ändra ett fält-alias

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. Leta efter fält som har alias i frågerutnätet. Dessa kommer att ha ett kolon i slutet av fält namnet, som Namn:.

 3. Kontrol lera varje alias för att kontrol lera att aliaset inte matchar namnet på ett fält som är en del av aliaset. Om det gör det ändrar du alias.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×