Känner du inte till säkerhetsfunktionerna i Access 2007? Börja då här.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Access 2007 innehåller en rad nya funktioner som kan hjälpa dig att skydda såväl dina data som din dator. Dessutom är de lättare att använda än säkerhetsverktygen i tidigare versioner av Access. I den här artikeln får du veta hur du använder de vanligaste säkerhetsfunktionerna i Office Access 2007. Informationen är avsedd för nya användare som vill kunna utföra följande uppgifter:

 • Aktivera innehåll som har inaktiverats i en databas (ange att det är tillförlitligt)

 • Kryptera eller dekryptera en databas med ett lösenord

 • Paketera, signera och distribuera en Office Access 2007-databas

Den här artikeln innehåller även bakgrundsinformation till de nya säkerhetsfunktionerna och arkitekturen i Access 2007.

I den här artikeln

Security differences between Access 2007 and earlier versions of Access

Use a database password to encrypt an Office Access 2007 database

Package, sign, and distribute an Access 2007 database

Use other security features

Understand the Office Access 2007 security features and architecture

Skillnader i säkerheten mellan Access 2007 och tidigare Access-versioner

Om du ville använda säkerhetsfunktionerna i tidigare Access-versioner var du tvungen att göra en rad val. Du måste exempelvis välja säkerhetsnivå (Låg, Medel eller Hög) samt om potentiellt osäker kod skulle köras. Nu behöver du inte längre ta sådana beslut när du öppnar en databas i Access 2007. Som standard inaktiveras nämligen all kod och alla komponenter som eventuellt inte är säkra i Access 2007 oavsett vilken Access-version databasen har skapats i.

Om en del av databasen inaktiveras visas meddelandefältet i Access.

Meddelandefältet

Om meddelandefältet visas kan du på två sätt välja om du vill betrakta det inaktiverade innehållet som betrott:

 • Betrakta databasen som betrodd endast under den aktuella sessionen (alltså medan databasen är öppen)    Klicka på Alternativ i meddelandefältet. I dialogrutan som visas anger du sedan att databasen är betrodd. Den här metoden måste upprepas varje gång du öppnar databasen.

 • Alltid betrakta databasen som betrodd    Placera databasen på en betrodd plats, d.v.s. på en betrodd enhet eller i ett betrott nätverk. Om du väljer den här metoden visas inte längre meddelandefältet och du behöver aldrig mer ta beslut om innehållets tillförlitlighet så länge databasen finns i den betrodda mappen.

Om du inte vill betrakta databasen som betrodd    Ignorera meddelandefältet. Du kan då fortfarande visa informationen i databasen och använda alla komponenter som inte har inaktiverats.

Med hjälp av metoderna nedan kan du ange att en databas ska betraktas som betrodd under den aktuella sessionen och skapa en betrodd plats.

Betrakta en databas som betrodd under den aktuella sessionen

Obs!: Om databasen är öppen och meddelandefältet visas går du direkt vidare till steg 3.

 1. Starta Office Access 2007 och klicka på Tillgångar under Onlinemallar på sidan Komma igång med Microsoft Office Access så att mappen Tillgångar öppnas.

 2. Skriv ett namn på den nya databasen i rutan Filnamn och klicka på Hämta.

  Databasmallen hämtas, en ny databas skapas och meddelandefältet visas.

 3. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

  Dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office visas.

 4. Klicka på Aktivera innehållet och sedan på OK.

Skapa en betrodd plats

 1. Starta Office Access 2007 (du behöver inte öppna någon databas för det här momentet).

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 3. Klicka på Säkerhetscenter i dialogrutans vänstra fönster och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter i det högra fönstret.

  Dialogrutan Säkerhetscenter öppnas.

 4. Klicka på Betrodda platser i det vänstra fönstret.

 5. Klicka på Lägg till ny plats.

  Dialogrutan Betrodd plats i Microsoft Office visas.

 6. Skriv sökvägen till och namnet på mappen som du vill använda som en säker källa i rutan Sökväg eller klicka på Bläddra och leta upp mappen. Mappen måste finnas på en lokal enhet.

  Om du vill använda en betrodd nätverksplats klickar du på Tillåt betrodda platser i nätverket (rekommenderas inte) i dialogrutan Säkerhetscenter.

 7. Stäng alla dialogrutor genom att klicka på OK.

Obs!: Slutligen måste du, om du vill att databasen alltid ska betraktas som betrodd, flytta databasen till den betrodda platsen. Nedan beskrivs de vanligaste metoderna att flytta en databas.

Flytta en databas till en betrodd plats

 • If you have a database open    

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen .

  2. Peka på Spara som och klicka på ett av de tillgängliga alternativen under Spara databasen i ett annat format.

  3. Navigera till den betrodda platsen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

 • If you do not have a database open    

  1. Start Windows Explorer. To do so, in Microsoft Windows, click the Start button, point to All Programs, click Accessories, and then click Windows Explorer.

  2. Leta upp och kopiera databasen genom att högerklicka på filen och sedan klicka på Kopiera på snabbmenyn.

   eller

   Keyboard shortcut  Select (highlight) the file and press CTRL+C.

  3. Leta upp den betrodda mappen, öppna den, högerklicka och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

   eller

   Keyboard shortcut  Press CTRL+V to paste the database into the new location.

Top of Page

Kryptera en Office Access 2007-databas med hjälp av ett lösenord

Krypteringsverktyget i Office Access 2007 kombinerar och förbättrar två gamla verktyg, lösenord för databas och kodning. När du krypterar en databas med ett databaslösenord gör du alla data oläsliga med andra verktyg och tvingar användarna att ange ett lösenord om de vill använda databasen. Den kryptering som används i Access 2007 använder en starkare algoritm än de tidigare Access-versionerna.

Kryptera med hjälp av ett databaslösenord

 1. Öppna databasen som du vill kryptera (i exklusivt läge).

  Show me how to open the database in Exclusive mode

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

  2. Bläddra till databasen som du vill öppna i dialogrutan Öppna och markera filen.

  3. Klicka på pilen bredvid knappen Öppna och klicka sedan på Öppna exklusivt.

   En fil öppnas i exklusivt läge

 2. Klicka på Kryptera med lösenord i gruppen Databasverktyg på fliken Databas.

  Dialogrutan Ange lösenord för databas öppnas.

 3. Skriv lösenordet i rutan Lösenord och sedan ännu en gång i rutan Verifiera.

  Meddelanden: 

  • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

  • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 4. Klicka på OK.

Dekryptera och öppna en databas

 1. Öppna den krypterade databasen på samma sätt som du öppnar en annan databas.

  Dialogrutan Lösenord krävs visas.

 2. Skriv lösenordet i rutan Ange lösenord för databasen och klicka sedan på OK.

Ta bort ett lösenord

 1. Öppna databasen i exklusivt läge.

  Show me how to open the database in Exclusive mode

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

  2. Bläddra till databasen som du vill öppna i dialogrutan Öppna och markera filen.

  3. Klicka på pilen bredvid knappen Öppna och klicka sedan på Öppna exklusivt.

   En fil öppnas i exklusivt läge

 2. On the Database Tools tab, in the Database Tools group, click Decrypt Database.

  Dialogrutan Ta bort lösenord för databas visas.

 3. Skriv lösenordet i rutan Lösenord och klicka på OK.

Top of Page

Paketera, signera och distribuera en Access 2007-databas

Du kan snabbt och enkelt signera och distribuera en databas i Access 2007. Om du har skapat en ACCDB-fil eller en ACCDE-fil kan du paketera filen, signera paketet digitalt och sedan distribuera det signerade paketet till andra användare. Paketerings- och signeringsfunktionen lägger databasen i ett distributionspaket (en ACCDC-fil), signerar paketet och placerar sedan det kodsignerade paketet på den plats som du anger.

Tänk på följande när du fortsätter:

 • Att paketera en databas och signera paketet är ett sätt att skapa förtroende. När du eller användarna tar emot paketet bekräftar signaturen att ingen har manipulerat databasen. Om du litar på den som har skapat paketet kan du aktivera innehållet.

 • Den nya paketerings- och signeringsfunktionen kan endast användas för databaser i Office Access 2007-format. Access 2007 innehåller även de äldre verktyg som behövs för att signera och distribuera databaser som har skapats i tidigare filformat. Du kan däremot inte använda de äldre verktygen om du vill signera och distribuera filer som har skapats i det nya filformatet. Du kan alltså inte signera en ACCDB-fil digitalt om du inte har paketerat databasen.

 • Du kan bara lägga till en databas i ett paket.

 • I processen kodsigneras alla objekt i databasen, inte bara makron och kodmoduler. Paketfilen komprimeras dessutom så att den inte tar så lång tid att överföra.

 • Du kan packa upp databaser från paketfiler som finns på Windows SharePoint Services 3.0-servrar.

De följande avsnitten innehåller information om hur du skapar en signerad paketfil och använder en databas från en sådan fil.

Om du vill använda den här metoden måste du ha tillgång till minst ett säkerhetscertifikat. Om du inte har det kan du skapa ett med hjälp av SelfCert-verktyget.

Skapa ett självsignerat certifikat

 1. Om du använder Microsoft Windows klickar du på Start-knappen, pekar på Alla program, Microsoft Office, Microsoft Office-verktyg och klickar sedan på Digitalt certifikat för VBA-projekt.

  eller

  Browse to the folder that contains your Office Professional 2007 program files. The default folder is Drive:\Program Files\Microsoft Office\Office12. In that folder, locate and double-click SelfCert.exe.

  Dialogrutan Skapa ett digitalt certifikat visas.

 2. Skriv namnet på det nya certifikatet i rutan Namn på certifikat.

 3. Klicka på OK två gånger.

Obs!: Om kommandot Digitalt certifikat för VBA-projekt inte visas eller om du inte hittar SelfCert.exe kan det bero på att SelfCert inte har installerats.

Install SelfCert.exe

 1. Starta Installations-CD:n eller annan installationsmedia för Office Professional 2007.

 2. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner i installationsprogrammet och sedan på Fortsätt.

  Obs!: Om du arbetar i en miljö där Office Professional 2007 har installerats av IT-administratörer på de enskilda datorerna och inte från en CD gör du på följande sätt:

  1. I Microsoft Windows XP klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.

  3. Markera Microsoft Office 2007-systemet och klicka på Ändra.

   Installationsprogrammet startar.

  4. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner och sedan på Fortsätt.

  5. Fortsätt med följande anvisningar.

 3. Expandera noderna Microsoft Office och Delade funktioner i Office genom att klicka på plustecknet (+) bredvid dem.

 4. Klicka på Digitalt certifikat för VBA-projekt.

 5. Klicka på Kör från datorn.

 6. Installera komponenten genom att klicka på Fortsätt.

 7. Klicka på Stäng när installationen är klar och gå sedan tillbaka till de första anvisningarna i det här avsnittet.

Skapa ett signerat paket

 1. Öppna databasen som du vill paketera och signera.

 2. Click the Microsoft Office Button Bild av Office-knappen , point to Publish, and then click Package and Sign.

 3. Välj ett digitalt certifikat och klicka på OK.

  Dialogrutan Skapa Microsoft Office Access signerat paket visas.

 4. Markera den plats där du vill placera det signerade databaspaketet.

 5. Skriv ett namn på det signerade paketet i rutan Filnamn och klicka på Skapa.

  ACCDC-filen skapas och placeras på önskad plats.

Extrahera och använda ett signerat paket

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj Signerade Microsoft Office Access-paket (*.accdc) som filtyp.

 3. Leta upp mappen som innehåller ACCDC-filen, markera filen och klicka på Öppna.

 4. Gör något av följande:

  • Om du i ett tidigare skede har angett att det distribuerade paketets digitala signatur är betrodd visas dialogrutan Extrahera databas till. Gå till nästa steg.

  • Om du inte har angett att det digitala certifikatet är betrott visas ett rekommendationsmeddelande.

   1. Informationsmeddelande

   2. Om du anser att databasen är tillförlitlig klickar du på Öppna. Om du betraktar alla certifikat från aktuell utgivare som tillförlitliga klickar du på Anse allt innehåll från utgivaren som betrott och sedan på OK.

 5. Om du vill kan du välja en plats för den extraherade databasen och sedan ange ett annat namn på databasen i rutan Filnamn.

Top of Page

Använda andra säkerhetsfunktioner

Office Access 2007 innehåller flera andra säkerhetsfunktioner från tidigare versioner, bl.a. säkerhet på användarnivå och möjligheten att kodsignera VBA-moduler (Visual Basic for Applications). Dessa används vanligtvis endast av avancerade användare och utvecklare.

Top of Page

Förstå säkerhetsfunktionerna och arkitekturen i Office Access 2007

De följande avsnittet innehåller information om de nya säkerhetsfunktionerna i Access 2007 och arkitekturen bakom dessa funktioner.

Nya säkerhetsfunktioner i Access 2007

Säkerhetsmodellen i Access 2007 har förbättrats så att det på ett enklare sätt går att göra en databas säker och öppna en databas vars säkerhetsfunktioner har aktiverats.

Obs!: Den modell och de tekniker som beskrivs i den här artikeln hjälper till att höja säkerheten, men det säkraste sättet att skydda data är dock att spara tabellerna på en server, t.ex. en dator som kör Windows SharePoint Services 3.0, och lagra formulär och rapporter på lokala datorer eller nätverksresurser.

Nedan följer en lista över nyheter i säkerhetsfunktionerna i Access 2007:

 • Du kan visa data även om du inte vill aktivera VBA-kod eller komponenter som har inaktiverats i en databas. Om du i Office Access 2003 valde säkerhetsnivån Hög var du tvungen att kodsignera databas och ange den som betrodd innan du kunde visa informationen i den. I Office Access 2007 kan du öppna databaser och visa data utan att behöva bestämma om du vill aktivera innehållet.

 • Enklare att använda. Om du placerar databasfiler (antingen i det nya Office Access 2007-formatet eller i ett tidigare filformat) på en betrodd plats, t.ex. en filmapp eller en nätverksresurs som du har angett som säker, öppnas och körs dessa filer utan att något varningsmeddelande visas och utan att du ombeds aktivera innehåll som har inaktiverats. Om du öppnar databaser från tidigare versioner av Access i Access 2007, t.ex. MDB- eller MDE-filer som har signerats digitalt, och väljer att betrakta utgivaren som betrodd körs dessa filer utan att du måste ta beslut om tillförlitligheten. Kom dock ihåg att VBA-kod i en signerad databas inte körs förrän du har angett utgivaren som betrodd och inte heller om den digitala signaturen har blivit ogiltig. En signatur blir ogiltig när någon annan än den person som skapade signaturen ändrar innehållet i databasen.

 • The Trust Center. The Trust Center is a dialog box that provides a single location for setting and changing security settings for Access. You use the Trust Center to create or change trusted locations and to set security options for Office Access 2007. Those settings affect how new and existing databases behave when they are opened in that instance of Access. The Trust Center also contains logic for evaluating the components in a database and for determining if the database is safe to open or whether the Trust Center should disable the database and let you decide to enable it. For information about using the Trust Center with Access, see Create a trusted location, earlier in this article.

 • Färre varningsmeddelanden. I tidigare versioner av Access var du tvungen att ta ställning till en mängd varningsmeddelanden, t.ex. makrosäkerhet och begränsat läge (sandbox), bara för att nämna några. Om du öppnar en Office Access 2007-databas utanför en betrodd plats visas som standard endast meddelandefältet.

  Meddelandefältet

  Om du vet att databasens innehåll är tillförlitligt kan du via meddelandefältet aktivera alla inaktiverade komponenter – d.v.s. redigeringsfrågor (frågor som används för att lägga till, ta bort och ändra data), makron, ActiveX-kontroller, uttryck och VBA-kod – när du öppnar en databas som innehåller en eller flera av dessa komponenter.

 • Nya sätt att signera och distribuera filer som har skapats i Office Access 2007-format. I tidigare versioner av Access använde du Visual Basic Editor när du ville ange ett säkerhetscertifikat för enskilda databaskomponenter. I Access 2007 paketerar du databasen och signerar paketet innan du distribuerar det. Om du extraherar en databas från ett signerat paket på en betrodd plats körs databasen utan att meddelandefältet visas. Om du extraherar en databas från ett signerat paket på en plats som inte är betrodd, men paketet har ett tillförlitligt certifikat och en giltig signatur, behöver du inte bedöma databasens tillförlitlighet. När du paketerar och signerar en databas som inte är betrodd eller som innehåller en ogiltig digital signatur måste du via meddelandefältet ange att databasen är tillförlitlig varje gång du öppnar den, om du inte placerar den på en betrodd plats.

 • En starkare algoritm för kryptering av databaser i Office Access 2007-format där lösenordet för databasen används. När en databas krypteras blandas informationen i tabellerna och förhindrar obehöriga användare från att läsa den.

 • En ny underklass med makroinstruktioner som körs när en databas inaktiveras. Dessa säkrare makron innehåller också felhanteringsfunktioner. Du kan också bädda in makron (även dem som innehåller instruktioner som inaktiveras) direkt i en formulär-, rapport- eller kontrollegenskap som samverkar med en modul VBA-kod eller ett makro från tidigare versioner av Access.

Ha slutligen följande regler i åtanke när du fortsätter:

 • Om du öppnar databasen på en betrodd plats körs alla komponenter utan att du behöver fatta några beslut.

 • Om du paketerar, signerar och distribuerar en databas från en tidigare version av Access (en MBD- eller MDE-fil), körs alla komponenter utan att du behöver vidta några åtgärder om databasen innehåller en giltig digital signatur från en betrodd utgivare och du litar på certifikatet.

 • If you sign and deploy an untrusted database to an untrusted location, the Trust Center disables the database by default, and you must choose to enable the database each time you open it. For more information, see the section Trust a database for the current session, earlier in this article.

Top of Page

Säkerhetsarkitekturen i Office Access 2007

För att förstå säkerhetsarkitekturen i Access 2007 måste du komma ihåg att en Access-databas inte är en fil i samma mening som en arbetsbok i Microsoft Office Excel 2007 eller ett dokument i Microsoft Office Word 2007. I stället är Access-databasen en uppsättning objekt – tabeller, formulär, frågor, makron, rapporter och moduler – som ofta är beroende av varandra för att fungera. Om du exempelvis skapar ett formulär för dataregistrering kan du inte ange eller lagra data i formuläret om du inte binder (länkar) kontrollerna i formuläret till en tabell.

Flera Access-komponenter kan utgöra säkerhetsrisker, t.ex. redigeringsfrågor (frågor som infogar, tar bort eller ändrar data), makron, uttryck (funktioner som returnerar ett enskilt värde) och VBA-kod. För att skydda dina data görs en serie säkerhetskontroller i Office Access 2007 och Säkerhetscenter när du öppnar en databas. Så här fungerar det:

 • När du öppnar en ACCDB-fil eller ACCDE-fil i Office Access 2007 skickas platsen för databasen till Säkerhetscenter. Om platsen är betrodd körs databasen med alla funktioner. Om du öppnar en databas från en tidigare Access-version i Access 2007 skickas information om platsen samt databasens digitala signatur, om en sådan finns.

  Informationen utvärderas i Säkerhetscenter och utvärderingen avgör hur databasen ska öppnas i Access. Antingen inaktiveras databasen eller så öppnas den med full funktionalitet. Om utvärderingen i Säkerhetscenter visar att en databas inte är betrodd öppnas den i inaktiverat läge i Office Access 2007. Det innebär att allt innehåll som kan köras stängs av. Detta gäller för databaser som har skapats i det nya filformatet i Access 2007 och för filer som har skapats i tidigare versioner av Access.

  Access 2007 inaktiverar följande komponenter:

  • VBA-kod och alla referenser i VBA-koden plus alla uttryck som inte är säkra.

  • Åtgärder som inte är säkra i alla makron. Sådana åtgärder kan tillåta användare att ändra databasen eller få tillgång till resurser utanför databasen. Åtgärder som inaktiveras i Access kan dock ibland anses säkra. Om databasen exempelvis har skapats av en person som du har förtroende för kan du också betrakta även osäkra makroåtgärder i databasen som tillförlitliga.

  • Olika typer av frågor:

   • Redigeringsfrågor    Lägger till, uppdaterar och tar bort data.

   • DDL-frågor (Data Definition Language)    Dessa används när objekt i en databas, t.ex. tabeller och procedurer, skapas eller ändras.

   • Direktfråga (SQL)    Dessa skickar kommandon direkt till en databasserver med stöd för ODBC (Open Database Connectivity). Direktfrågor används i tabellerna på servern utan att databasmotorn i Access aktiveras.

  • ActiveX-kontroller.

   Obs!: Kom ihåg att inställningarna som du eller systemadministratören väljer i Säkerhetscenter styr de beslut som fattas när en databas öppnas i Access.

 • Om Säkerhetscenter inaktiverar innehållet visas meddelandefältet när databasen öppnas.

  Meddelandefältet

  To enable disabled content, you click Options and then choose the Enable this content option in the Microsoft Office Security Options dialog box. Access enables the disabled content, and the database reopens with full functionality. Otherwise, the disabled components will not work. For more information about choosing a trust option, see Trust a database for the current session, earlier in this article.

När en databas öppnas försöker Access ladda alla installerade tillägg, d.v.s. program som utökar funktionerna i antingen Access eller den öppna databasen. Du kan även köra guider som skapar objekt i den öppna databasen. När ett tillägg har laddats eller en guide har startats skickas information till Säkerhetscenter där tillförlitligheten utvärderas ytterligare och objektet eller åtgärden antingen aktiveras eller inaktiveras. Om Säkerhetscenter inaktiverar en databas som du själv tycker är tillförlitlig kan du nästan alltid aktivera innehållet via meddelandefältet. Tillägg utgör ett undantag till denna regel. Om du markerar kryssrutan Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare i dialogrutan Säkerhetscenter (i fönstret Tillägg) uppmanas du aktivera tillägget men den här processen berör inte meddelandefältet.

For information about using the Trust Center, see Create a trusted location, earlier in this article.

Top of Page

Hur säkerheten fungerar i databaser från tidigare Access-versioner som öppnas i Office Access 2007

När du öppnar en databas som har skapats i en tidigare version av Access fungerar alla säkerhetsfunktioner i databasen fortfarande. Om du exempelvis använde säkerhet på användarnivå för en databas fungerar funktionen även i Access 2007.

Som standard öppnas äldre databaser som inte är betrodda i inaktiverat läge och kvarstår i detta läge. Du kan välja att aktivera inaktiverat innehåll varje gång du öppnar den äldre databasen, du kan ge databasen en digital signatur med hjälp av ett certifikat från en betrodd utgivare eller du kan placera databasen på en betrodd plats.

Om du vill tilldela en digital signatur till komponenter i databaser som har sparats i en tidigare version av Access än Office Access 2007 använder du kodsignering. En digital signatur är en krypterad, elektronisk äkthetsstämpel. Den bekräftar att makron, kodmoduler och andra körbara komponenter i databasen kommer från signeraren och inte har ändrats efter att databasen signerades.

Om du vill signera en databas måste du ha ett digitalt certifikat. Om du har skapat databasen för kommersiell distribution måste du skaffa ett certifikat från en kommersiell certifikatutfärdare, t.ex. VeriSign, Inc. eller GTE. Certifikatutfärdare verifierar genom bakgrundskontroller att de som producerar databaser (d.v.s. utgivarna) är hederliga.

If you want to use a database for personal or limited workgroup scenarios, Microsoft Office Professional 2007 provides a tool for creating a self-signed certificate.

Top of Page

Office Access 2007 och säkerhet på användarnivå

Det finns ingen säkerhet på användarnivå i Access 2007 för databaser som har skapat i det nya filformatet (ACCDB- och ACCDE-filer). Om du öppnar en databas från en tidigare version av Access i Access 2007 och säkerhet på användarnivå används i denna databas fungerar fortfarande dessa inställningar.

Om du konverterar en databas med säkerhet på användarnivå från en tidigare version av Access till det nya filformatet tas alla sådana säkerhetsinställningar automatiskt bort och säkerhetsreglerna för ACCDB- och ACCDE-filer används.

Kom slutligen ihåg att alla användare kan se alla databasobjekt när du öppnar databaser som har skapats i Office Access 2007.

Top of Page

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×