Introduktion till vyer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Genom att utforma en formulärmall i olika vyer, kan du erbjuda användare olika sätt att visa data. Till exempel kan du skapa en särskild vy som optimeras för utskrift eller du kan skapa en avancerad sammanfattning vy om du vill ta bort en del av informationen i en komplex formulärmall.

I den här artikeln

Designtips

Åtgärdsfönstret Vyer

Användaren i fokus

Situationer där vyer kan användas

Det finns många anledningar att skapa flera vyer för en formulärmall. Med flera vyer kan du till exempel:

  • Förenkla en lång, komplicerad formulärmall genom att dela upp den i flera vyer    I till exempel en lång frågeformulärsmall kanske du vill dela upp frågorna i flera vyer så att användarna kan fylla i formuläret i en sekvensiell, logisk ordning. I detta fall kan du lägga varje frågeformulärsavsnitt i en egen vy och sedan skapa knappar för Bakåt och Nästa i formulärmallen så att användarna kan gå från en vy till en annan.

  • Visa en skrivskyddad vy i en formulärmall    Om du till exempel vill hindra användarna från att ändra uppgifterna i ett formulär sedan de skickat dessa till en webbtjänst, kan du skapa en skrivskyddad vy. När användaren klickar på knappen Skicka i formuläret kan du ange att Microsoft Office InfoPath ska växla från läs och skriv-vyn till den skrivskyddade vyn.

  • Visa olika versioner av en formulärmall för olika personer utifrån deras roll i organisationen    I en formulärmall som används för behandling av skadeanmälningar i ett försäkringsbolag kan du till exempel skapa en vy för försäkringstagare, en annan vy för försäkringssäljare och en tredje för skadereglerare. Samtliga dessa vyer är anpassade för den typ av användare som ska fylla i informationen.

  • Skapa en utskrift vy av ditt formulär    Om du tycker att det är troligt att användare kan skriva ut sina formulär utformar du en särskild vy som används när formuläret skrivs ut. Den här vyn kallas en Skriv ut vy-w. Du kan skapa ett dedikerat utskriftsvy för varje vy i formulärmallen. Du kan också ange en enskild utskriftsvy som gäller för alla vyer i en formulärmall. Om formulärmallen innehåller tre vyer, kan du skapa en utskriftsvy som kombinerar viktig information från var och en av dessa vyer i en enda utskriven sida.

  • Skapa olika vyer för olika miljöer där formuläret fylls i    I till exempel en webbläsarkompatibel formulärmall kan du skapa en vy för användare som fyller i formulär i InfoPath och en annan vy för användare som fyller i formulär i en webbläsare. Vyn som är avsedd för InfoPath-användare kan innehålla funktioner och kontroller som inte fungerar i en webbläsare.

Oavsett hur många vyer som du har i din formulärmall alla dela samma datakälla. Anta att din formulärmall har två vyer för att illustrera hur den här punkten. Om du har en e-postadress textruta i standardvyn kan kopiera du den till den andra vyn. När användare skriver sin e-postadress i en vy som e-postadress visas automatiskt i en annan vy. Du kan kopiera kontroller mellan vyer utan att orsaka bindningsproblem med. Om du kopierar textrutan e-postadress från den första vyn och klistra in den i den andra vyn visas till exempel inte kontrollen lagrar dubblettvärden bindning meddelandet som visas om du kopierar och klistrar in textrutan i samma vy.

Överst på sidan

Designtips

När du skapar en ny vy utför du vanligen följande uppgifter:

  1. Planerar vyn    Hur många vyer behövs det? Behöver någon av vyerna vara skrivskyddad? Vilken av vyerna ska visas först när formuläret öppnas? Är det troligt att användarna kommer att skriva ut formulär som bygger på formulärmallen? I så fall, ska du skapa en särskild formulärvy om är optimerad för utskrift? Om du gör en webbläsarkompatibel formulärmall, behövs en vy som tillåter funktioner som bara fungerar i InfoPath?

  2. Fylla vyn    När du lägger till en ny vy i en formulärmall är den från början tom. Du kan vid behov kopiera kontroller från befintliga vyer till den nya, tomma vyn, eller infoga kontroller i vyn med hjälp av åtgärdsfönstren Kontroller eller Datakälla.

  3. Anpassa vyns utseende    Vill du lägga till en bakgrundsfärg eller -bild i en viss vy? Om du tror att användarna kommer att skriva ut vyn bör du överväga att anpassa inställningarna för skrivare, papper eller marginaler, eller lägga till sidhuvud eller sidfötter.

  4. Anpassa vyns beteende    Hur kommer användarna att växla till en annan vy av formulärmallen? Räcker det med standardmenykommandona för att växla vyer, eller vill du att användarna ska kunna växla mellan vyerna med en knapp eller annan kontroll som finns direkt i formuläret? Om du vill använda en kontroll måste du skapa en regel för att växla vyer i dialogrutan Regler. För utskriftsvyer, vill du att användarna ska skriva ut alla vyer på en gång, eller endast den aktiva vyn? Du kan anpassa detta beteende i dialogrutan Skriv ut flera vyer.

Överst på sidan

Åtgärdsfönstret Vyer

Du använder åtgärdsfönstret Vyer för att lägga till eller ta bort vyer eller för att växla mellan vyer.

Del av åtgärdsfönstret Vyer

I åtgärdsfönstret kan du öppna dialogrutan Vyegenskaper genom att klicka på knappen Vyegenskaper. I dialogrutan kan du anpassa den valda vyns inställningar och beteende.

Du kan även använda åtgärdsfönstret Vyer för att skapa och koppla en utskriftsvy till en befintlig vy. Sedan du skapat en utskriftsvy utformar du den så att den återspeglar det sätt som du vill att formulärmallen ska se ut när den skrivits ut. Det gör du oftast genom att kopiera och klistra in kontroller från den första vyn i utskriftsvyn. Du kan även använda dialogrutan Vyegenskaper för att ange anpassade utskriftsalternativ för utskriftsvyn, till exempel sidhuvud, sidfötter och sidmarginaler.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Som standard kan användare växla mellan vyer genom att klicka på kommandon på Visa-menyn. Namnen på menykommandona överensstämmer med de namn du valt på vyerna när du skapade dem. Den aktiva vyn är markerad med en bock bredvid menyposten.

Kommandon på Visa-menyn för att växla vyer

Om du vill mer tydligt visa användare, som kan missa menykommandona, att det finns flera vyer, kan du lägga till knappar i formulärmallen för att växla mellan vyerna. Sedan du infogat knappen i formulärmallen kan du koppla en regel till knappen, så att den växlar vy när en användare klickar på den. I ett formulär för skadeanmälan kan du till exempel göra en knapp som heter Visa sammanfattning, vilken visar en sammanfattning av uppgifterna när man klickar på den. I sammanfattningsvyn kan användarna klicka på en knapp som heter Visa detaljer om de vill återgå till den mer detaljerade vyn.

Ibland kanske du vill dölja standardmenykommandon för att växla vyer från användare. Det här är användbar i situationer där du inte vill att användare ska kunna komma åt andra vyer än det som du har för avsikt att fylla i de. Till exempel en formulärmall som används för att samla in feedback om jobbsökanden kan ha tre olika roller som är associerad med den – en för rekryterare, en för intervjuare och en för anställa. För varje roll kan utformar du en särskild vy av formulärmallen. För att förhindra intervjuare växlar till Rekryterarens eller anställa manager vyer när du utformar Rekryterarens och anställa manager vyer, kan du öppna dialogrutan Egenskaper för datavy och avmarkerar du kryssrutan Visa på Visa-menyn när de fyller i formuläret.

Tips: Om du tänker erbjuda olika vyer som användarna kan välja mellan, kan du överväga att visa dessa val som poster i en nedrullningsbar listruta i formuläret. Användarna kan sedan klicka på önskad vy i listan.

Använda regler för att växla vyer

Vyer utformas ofta för att fungera med regler. Med regler kan du automatisera vissa uppgifter i en formulärmall som reaktion på händelser eller åtgärder från den person som fyller i formuläret. Du kan till exempel infoga en knapp i formulärmallen och sedan skapa en regel som växlar vyer när användaren klickar på knappen. Dessutom kan du använda en regel för att växla vyer när ett formulär öppnas. Det kan vara användbart när du vill visa olika vyer för olika användarkategorier beroende på den roll som användaren tilldelats.

Du kan använda dialogrutan Regel för att koppla regler till de flesta kontrollerna i InfoPath, inklusive knappar. I följande exempel har den som skapat formuläret gjort en regel i dialogrutan Regel som växlar till sammanfattningsvyn. Den här regeln körs varje gång användare klickar på en knapp i formuläret.

Del av dialogrutan Regel

Tips: Att använda en regel för att växla vyer när användaren klickar på en knapp är också användbart när du vill att användarna ska gå från en vy till en annan i tur och ordning. I så fall bör du lägga till två knappar i varje vy och använda etiketter som till exempel < Bakåt och Nästa >.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×