Introduktion till SharePoint formler och funktioner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda formler och funktioner i listor eller bibliotek för att beräkna data i en mängd olika sätt. Lägger till en beräknad kolumn i en lista eller ett bibliotek kan skapa du en formel som innehåller data från andra kolumner och utför funktioner för att beräkna datum och tid, för att utföra matematiska ekvationer eller ändra text. I uppgiftslistan, kan du använda en kolumn för att beräkna antalet dagar det tar för att slutföra varje aktivitet, baserat på kolumnerna Startdatum och datum slutfört.

Obs!: I den här artikeln beskrivs grundläggande begrepp om att använda formler och funktioner. Specifik information om en viss funktion finns i artikeln om funktionen.

Artikelinnehåll

Översikt över formler

Översikt över funktioner

Använda kolumnreferenser i en formel

Använda konstanter i en formel

Använda beräkningsoperatorer i en formel

Översikt över formler

Formler är ekvationer som utför beräkningar på värden i en lista eller ett bibliotek. En formel börjar med ett likhetstecken (=). Följande formel multipliceras 2 med 3 och sedan läggs 5 till resultatet.

=5+2*3

Du kan använda en formel i en beräknad kolumn och för att beräkna standardvärden för en kolumn. En formel kan innehålla funktioner, kolumnreferenser, operatorer och konstanter som i följande exempel.

=PI()*[Result]^2

Element

Beskrivning

Funktion

Funktionen PI() returnerar värdet pi: 3.141592654.

Referens (eller kolumnnamn)

[Resultat] motsvarar värdet i kolumnen resultatet för den aktuella raden.

Konstant

Tal eller textvärden anges direkt i en formel, till exempel 2.

Operator

Den * (asterisk) operator multiplicerar och ^ (cirkumflex) upphöjer ett tal till en exponent.

En formel kan använda en eller flera element från tabellen ovan. Här är några exempel på formler (i ordningen på komplexitet).

Enkla formler (t ex = 128 + 345)

Följande formler innehåller konstanter och operatorer.

Exempel

Beskrivning

= 128 + 345

Adderar 128 och 345

=5^2

Kvadrater 5

Formler som innehåller kolumnreferenser (till exempel = [intäkt] > [kostnad])

Följande formler refererar till andra kolumner i samma lista eller bibliotek.

Exempel

Beskrivning

= [Intäkt]

Använder värdet i kolumnen intäkt.

= [Intäkt] * 10/100

10% av värdet i kolumnen intäkt.

= [Intäkt] > [kostnad]

Returnerar Ja om värdet i kolumnen intäkt är större än värdet i kolumnen kostnad.

Formler som anropar-funktioner (till exempel = medel (1, 2, 3, 4, 5))

Följande formler Ring inbyggda funktioner.

Exempel

Beskrivning

= AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Returnerar medelvärdet av en uppsättning värden.

= MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Returnerar det största värdet i en värdemängd.

= IF([Cost]>[Revenue], "Not OK", "OK")

Returnerar inte OK om kostnaden är större än intäkt. Annars returnerar OK.

=Day("15-apr-2008")

Returnerar dagen en del av ett datum. Den här formeln returnerar 15.

Formler med kapslade funktioner (till exempel = SUMMA (om ([A] > [B], [A]-[B] 10), [C]))

Följande formler anger en eller flera funktioner som funktionsargument.

Exempel

Beskrivning

= Summa (om ([A] > [B], [A]-[B] 10), [C])

Funktionen om Returnerar differensen mellan värdena i kolumnerna A och B eller 10.

Funktionen Summa summerar returvärdet för funktionen och värdet i kolumn C.

=GRADER(PI())

Funktionen PI talet 3.141592654.

Funktionen grader konverterar ett värde som anges i radianer till grader. Den här formeln returnerar värdet 180.

=ÄRTAL(HITTA("BD";[Kolumn1]))

Funktionen hitta söker efter strängen BD i kolumn 1 och returnerar startpositionen i strängen. Returnerar ett felvärde om strängen inte hittas.

Funktionen ÄRTAL returnerar Ja om funktionen hitta returneras ett numeriskt värde. Annars returneras Nej.

Överst på sidan

Översikt över funktioner

Funktioner är fördefinierade formler som utför beräkningar genom att använda särskilda värden, så kallade argument, i en viss ordning eller struktur. Funktioner kan användas för att utföra enkla och komplexa beräkningar. Till exempel Avrundar följande instans av funktionen Avrunda ett tal i kolumnen kostnad till två decimaler.

=ROUND([Cost], 2)

Följande vokabulär är användbart när du övar funktioner och formler:

Struktur     Struktur på en funktion börjar med ett likhetstecken (=) följt av funktionsnamnet, en inledande parentes, argumenten för funktionen avgränsade med semikolon och en avslutande parentes.

Funktionsnamn     Det här är namnet på en funktion som stöds av listor eller bibliotek. Varje funktion tar ett angivet antal argument, bearbetar dem och returnerar ett värde.

Argument     Argumenten kan vara tal, text, logiska värden som SANT och FALSKT eller kolumnreferenser. Argumentet som du anger måste ge ett giltigt värde för det argumentet. Argumenten kan också vara konstanter, formler eller andra funktioner.

I vissa fall kanske du måste använda en funktion som argument för en annan funktion. Följande formel använder en kapslad MEDEL-funktion och jämför resultatet med summan av två värden i kolumnen.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Giltigt returnerar     När du använder en funktion som ett argument måste den returnera samma typ av värde som argumentet använder. Om argumentet använder Ja eller Nej, sedan den kapslade funktionen måste gå tillbaka till exempel Ja eller Nej. Om den inte visas listan eller biblioteket en #VALUE! felvärde.

Kapsla nivå begränsningar     En formel kan innehålla upp till åtta kapslade funktionsnivåer. När funktionen B används som argument i funktion A, är funktionen B en andra nivåns funktion. I exemplet ovan till exempel summa är funktionen en andra nivåns funktion eftersom det är ett argument för funktionen medel. En funktion som omgivet av funktionen Summa skulle vara en tredje nivån funktion och så vidare.

Meddelanden: 

 • Listor och bibliotek stöder inte SLUMP, nu funktioner.

 • Funktionerna idag och mig stöds inte i beräknade kolumner, men stöds i standardinställningen för värdet av en kolumn.

Överst på sidan

Använda kolumnreferenser i en formel

En referens identifierar en cell i den aktuella raden och anger var du vill söka efter värden eller data som du vill använda i en formel i en lista eller ett bibliotek. Till exempel refererar [Cost] till värdet i kolumnen kostnad i den aktuella raden. Om kolumnen kostnad har värdet 100 för den aktuella raden, sedan = [Cost] * 3 returnerar 300.

Du kan använda de data som finns i olika kolumner i en lista eller bibliotek i en eller flera formler med referenser. Kolumner med följande datatyper kan refereras i en formel: enskild rad med text, tal, valuta, datum och tid, inställning, Ja/Nej och beräknat.

Du kan använda visningsnamnet för kolumnen för att referera till den i en formel. Om namnet innehåller blanksteg eller ett specialtecken, måste du omge namnet med hakparenteser ([]). Referenser är inte skiftlägeskänsliga. Du kan till exempel referera till kolumnen Enhetspris i en formel som [Enhetspris] eller [Enhetspris].

Meddelanden: 

 • Du kan inte referera till ett värde i en rad än den aktuella raden.

 • Du kan inte referera till ett värde i en annan lista eller ett bibliotek.

 • Du kan inte referera till ID-Numret för en rad för en nyligen infogad rad. ID som ännu finns inte när beräkningen utförs.

 • Du kan inte referera till en annan kolumn i en formel som skapar ett standardvärde för en kolumn.

Överst på sidan

Använda konstanter i en formel

En konstant är ett värde som inte beräknas. Till exempel datum 10/9/2008, talet 210 och texten ”per kvartal intäkter” är konstanter. Konstanter kan vara av följande datatyper:

 • Sträng (exempel: = [Efternamn] = ”Smith”)

  Strängkonstanter inom citattecken och kan innehålla upp till 255 tecken.

 • Tal (exempel: = [Cost] > = 29.99)

  Numeriska konstanter kan innehålla decimaler och kan vara positivt eller negativt.

 • Datum (exempel: = [leveransdatum] > DATE(2007,7,1))

  Datumkonstanter kräver att du använder funktionen datum(år;månad;dag).

 • Boolesk (exempel: = om ([kostnad] > [intäkter], ”förlust”, ”detaljförlust”)

  Ja och Nej är boolesk konstanter. Du kan använda dem i villkorsuttryck. I exemplet ovan om kostnaden är större än intäkt, funktionen om returnerar Ja och formeln returnerar strängen ”förlust”. Om kostnaden är lika med eller mindre än intäkt, returneras ingen och formeln returnerar strängen ”ingen förlust”.

Överst på sidan

Använda beräkningsoperatorer i en formel

Operatorer anger vilken typ av beräkning som du vill utföra på elementen i en formel. Listor och bibliotek stöd för tre olika typer av beräkningsoperatorer: aritmetiska, jämförelse och text.

Aritmetiska operatorer

Använd följande aritmetiska operatorer för att utföra grundläggande matematiska operationer som addition, subtraktion eller multiplikation, kombinera tal. eller generera numeriska resultat.

Aritmetisk operator

Betydelse (exempel)

+ (plustecken)

Addition (3 + 3)

– (minustecken)

Subtraktion (3 – 1)
Negation (– 1)

* (asterisk)

Multiplikation (3 * 3)

/ (snedstreck)

Division (3/3)

% (procenttecken)

Procent (20%)

^ (cirkumflex)

Potensräkning (3 ^ 2)

Jämförelseoperatorer

Med följande operatorer kan du jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, är resultatet ett logiskt värde på Ja eller Nej.

Jämförelseoperator

Betydelse (exempel)

= (likhetstecken)

Lika med (A = B)

> (större än-tecken)

Större än (A > B).

< (mindre än-tecken)

Mindre än (A < B).

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med (A > = B).

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med (A < = B).

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med (en <> B)

Textoperator

Använd et-tecknet (&) kan du sammanfoga, en eller flera textsträngar till en enda textstycke.

Textoperator

Betydelse (exempel)

& (et-tecken)

Ansluter eller sammanfogar två värden för att ge ett sammanhängande textvärde (”North” & ”wind”)

I ordning en lista eller ett bibliotek prioritetsordningen för operationer i en formel

Formler beräknar värden i en viss ordning. En formel kan börja med ett likhetstecken (=). Efter likhetstecknet följer de element som ska beräknas (operander), som avgränsas med beräkningsoperatorer. Listor och bibliotek beräkna formeln från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln.

Prioritetsordning för operatorer

Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utför listor och bibliotek åtgärder i den ordning som visas i följande tabell. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet, till exempel om en formel innehåller både ansvarig multiplikation och divisionsoperatorn, listor och bibliotek utvärdera operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Exponentiering

* och /

Multiplikation och division

+ och –

Addition och subtraktion

&

Sammanfogning (sammanfogar två textsträngar)

= < > <> = = <>

Jämförelse

Använda parenteser

Om du vill ändra ordningen på Problemlösaren omge inom parentes en del av formeln som ska beräknas först. Till exempel följande formel ger resultatet 11 eftersom en lista eller ett bibliotek beräknar multiplikation före addition. Formeln multiplicerar 2 med 3 och sedan läggs 5 till resultatet.

=5+2*3

Däremot om du använder parenteser för att ändra syntaxen, listan eller biblioteket adderar 5 och 2 och multiplicerar sedan resultatet med 3 och få resultatet 21.

=(5+2)*3

I exemplet nedan tvingar parenteserna runt den första delen av formeln listan eller biblioteket att beräkna [Cost] + 25 först och sedan dividerar vi resultatet med summan av värdena i kolumnerna EC1 och EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders