Introduktion till publicera en formulärmall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du är klar med att designa en formulärmall måste du spara och publicera formulärmallen så att användarna kan fylla i formulär som baseras på den.

I den här artikeln

Så här fungerar publicering

Publicera en webbläsarkompatibel formulärmall

Publicera en formulärmall med fullständigt förtroende

Skicka en formulärmall i ett e-postmeddelande

Ändra eller flytta en publicerad formulärmall

Så här fungerar publicering

När du publicerar en formulärmall du först spara en formulärmall och använda Publiceringsguiden för att distribuera en formulärmall till användarna. Publiceringsguiden ändrar formulärmall för distribution genom att lägga till publicera plats och bearbetningsinstruktioner, så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. Bearbetningsinstruktioner Tillåt formulär som baseras på formulärmallen som ska uppdateras automatiskt om du gör ändringar i en formulärmall efter publicering. När en användare öppnar formuläret, Microsoft Office InfoPath-hämtningar formulärmallen från den plats som anges i bearbetningsinstruktioner till användarens dator och sedan skapas ett formulär som baseras på formulärmallen. Om användaren sparar formuläret och sedan öppnas i formuläret, jämför InfoPath version av formulärmallen på användarens dator med versionen av formulärmallen som anges i bearbetningsinstruktioner. Om versionen på den plats i bearbetningsinstruktioner inte senare än versionen på användarens dator, InfoPath laddar ned en nyare version av formulärmallen och uppdaterar formuläret med den nya versionen av formulärmallen.

När du ändrar en formulärmall med publicera plats och bearbetningsinstruktioner, sparas den ändrade formulärmallen sedan publicera dit du anger. Du kan publicera en formulärmall på följande platser:

 • En server som kör Microsoft Windows SharePoint Services    När du publicerar en formulärmall i en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services gör du något av följande: du kan publicera en formulärmall i ett dokumentbibliotek där den ska användas som mall för alla dokument som användare fyller i i: te i dokumentbiblioteket. Eller så kan du publicera formulärmallen som en webbplatsinnehållstyp. Det innebär att formulärmallen kan användas som en mall i flera webbplatssamlingar.

 • En server som kör InfoPath Forms Services    Du kan publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services. Webbläsarkompatibla formulärmallar ge användare utan InfoPath för att fylla i formulär som baseras på din formulärmall med hjälp av en webbläsare.

 • Som en del av ett e-postmeddelande    Du kan publicera en formulärmall genom att skicka i ett e-postmeddelande till dina användare. Användare kan öppna e-postmeddelandet och Fyll i formuläret.

 • En delad mapp    Du kan publicera en formulärmall på en delad nätverksmapp som användarna kan komma åt. Användarna kan gå till den delade mappen och skapa ett formulär som baseras på formulärmallen.

  Obs!: Den här funktionen ersätter funktioner i Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 där du kan publicera en formulärmall till en webbserver.

 • Som en installeras fil    Om du har Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio 2005 installerat på datorn kan publicera du en formulärmall som en installeras datafil som lagras på en delad mapp. Användare kan hämta och köra installeras filen om du vill installera och registrera formulärmallen på sina datorer. Om du inte har Visual Studio kan du publicera formulärmallen på en plats i nätverket och har InfoPath skapar en skriptfil som registrerar formulärmallen. En användare kan hämta en formulärmall och skriptet och sedan köra skript för att registrera formulärmallen.

När en användare vill fylla i ett formulär för första gången går han eller hon till den plats där en formulärmall har publicerats och öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen. Därför är det viktigt att användarna har åtkomst till den plats där du publicerar din formulärmall. När en användare skapar ett nytt formulär, InfoPath lagrar (eller lagrar) formulärmallen på användarens dator. Det här gör att användaren kan fylla i formuläret när du arbetar offline. Om användaren sparar formuläret och sedan öppnas den senare när du är klar fyller i eller öppnar ett annat tomt formulär som baseras på formulärmallen, avgör InfoPath om datorn är ansluten till den publicerade platsen av formulärmallen. Om det finns en anslutning InfoPath kontrollerar för alla uppdateringar av formulärmallen gäller uppdateringarna och sedan öppnar formuläret. Om det finns ingen anslutning, öppnar InfoPath formuläret som baseras på formulärmallen som lagras på användarens dator.

Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När du sparar en formulärmall sparar du den om du vill spara ditt arbete, precis som du gör när du sparar en fil till din dator. I följande tabell beskrivs de olika alternativen som du har för att spara en formulärmall.

Kommando

Beskrivning

När den ska användas

Spara

Sparar formulärmallen till den aktuella platsen med samma namn. Om du ändrar en formulärmall som redan har publicerats i ett dokumentbibliotek på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services, kan InfoPath du spara formulärmallen på en plats än publicera plats.

Klicka på det här kommandot för att spara ändringarna när du utformar en formulärmall. Om du ändrar en publicerad formulärmall klickar du på kommandot Spara som för att spara formulärmallen till en ny plats.

Spara som

Sparar formulärmallen till en ny plats eller på samma plats men med ett nytt namn. Om du ändrar en formulärmall som redan har publicerats, uppdateras Klicka på Spara som inte via den publicerade formulärmallen.

Klicka på det här kommandot när du behöver ändra en kopia av en formulärmall.

Spara som-källfiler

Sparar formulärmallen till en ny plats som en uppsättning formulärfiler i stället för som en enda XSN-fil.

Klicka på det här kommandot när du behöver ändra formulärmallens enskilda formulärfiler; till exempel om du vill uppdatera något resursfiler som ingår i en formulärmall. I de flesta fall behöver du inte arbeta med enskilda formulärfiler för en formulärmall.

Obs!: Använd alltid Publiceringsguiden när du vill distribuera en formulärmall till användarna.

Överst på sidan

Publicera en webbläsarkompatibel formulärmall

I tidigare versioner av Microsoft Office InfoPath behövs användarna InfoPath installerat på sina datorer för att fylla i formulär som baserats på en egen formulärmall. I Office InfoPath 2007 utformar du en webbläsarkompatibel formulärmall vars formulär kan fyllas i antingen i en webbläsare eller i InfoPath. Om du vill tillåta användare att fylla i ett formulär i en webbläsare, publicera formulärmallen på en server som kör InfoPath Forms Services.

Obs!: En formulärmall som innehåller kod kan inte publiceras direkt till en server som kör InfoPath Forms Services. För många anledningar, inklusive serverns hanterbarhet, säkerhet och prestanda, krävs en formulärmall som innehåller anpassad kod administratörsgodkännande innan den kan vara kopplade till ett dokumentbibliotek eller allmänt tillgänglig som ett webbprogram. Publicera en formulärmall som innehåller kod till en delad plats i nätverket och sedan administratören överföringar formulärmallen till servern.

Överst på sidan

Publicera en formulärmall med fullständigt förtroende

Formulär med fullständig åtkomst till systemresurser, till exempel filer på datorn eller andra inställningar kallas tillförlitliga formulär. Ett fullständigt betrodda formulär har skapats från en formulärmall som har signerats med ett betrott certifikat eller är installerat på användarens dator. En formulärmall som har signerats med ett betrott certifikat behöver inte installerat eller registrerad på användarens dator. Den här typen av formulärmallen kan distribueras som en bifogad fil i ett e-postmeddelande eller användare kan hämta den här formulärmallen från ett dokumentbibliotek eller en delad mapp.

Tillförlitliga formulär kan komma åt information som lagras i själva formuläret, samt information från någon av följande platser:

 • Samma domän som formuläret

 • Alla andra domäner som formuläret kan komma åt

 • Alla filer och inställningar på den dator där den person som fyller i formuläret kan komma åt

Om du vill publicera en formulärmall med fullständigt förtroende, kan du göra något av följande:

 • Du kan signera en formulärmall med ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare och publicera formulärmallen på en plats i nätverket. Användarna kan öppna formulärmallen från platsen i nätverket.

 • Om du har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005 kan använda du Publiceringsguiden för att skapa en installationspaketet som installerar och registrerar formulärmallen på användarnas datorer. En användare med administratörsrättigheter på datorn kan sedan köra installationspaketet om du vill installera och registrera formulärmallen.

 • Om du inte har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005, kan du använda Publiceringsguiden att publicera formulärmallen på en plats i nätverket och för att skapa ett skript för att registrera formulärmallen på användarnas datorer. En användare med rätt behörigheter på datorn kan kopiera båda filerna på datorn och sedan köra skript för att registrera formulärmallen.

Överst på sidan

Skicka en formulärmall i ett e-postmeddelande

Du kan använda Publiceringsguiden för att distribuera en formulärmall i ett e-postmeddelande till användarna. Användare som har Microsoft Office Outlook 2007 och InfoPath installerat på sina datorer kan fylla i formulär direkt i e-postmeddelandet när de öppnar e-postmeddelandet. Användare med tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram får ett e-postmeddelande med en formulärmall och formuläret som bifogade filer. Dessa användare måste först klicka på den bifogade filen mall formulär om du vill installera formulärmallen på sina datorer. När du har installerat formulärmallen kan användare klicka sedan på formulär bifogad fil i ett e-postmeddelande till fylla i formulär i InfoPath.

Om formulärmallen behöver åtkomst till systemresurser på en användares dator eller du skickar en formulärmall till användare i en annan domän kan signerar du en formulärmall med ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare innan du publicerar. Användarna i en annan domän kan stöta på fel om de öppnar en formulärmall utan ett certifikat.

Överst på sidan

Ändra eller flytta en publicerad formulärmall

Om du ändrar en formulärmall när den har publicerats och det finns befintliga formulär som baseras på formulärmallen återspeglas ändringar som du gör i en formulärmall i de befintliga formulär. Till exempel om du tar bort ett avsnitt i formulärmallen som innehåller en tabell tas tas tabellen och alla data i tabellen bort i alla befintliga formulär som baseras på mallen. Detta kan leda till förlust av data. Därför bör du planera så här testar du de ändringar som du gör i formuläret mall för att fastställa konsekvenserna för befintliga formulär.

Om du vill ändra en formulärmall har publicerats kan ändra du fungerade kopia av formulärmallen. Arbetskopia är den version som är lagrad på datorn eller i ett program för version kontroll, t.ex. När du har ändrat fungerade kopia kan du publicera den på Publicera plats. Om du inte har en fungerade kopia av formulärmallen kan kanske du hämta en kopia från plats publicera och spara som kopia till en annan plats än publicera plats. När du har ändrat fungerade kopia formulärmallens du använder Publiceringsguiden publicera formulärmallen till ursprungligt på publicera platsen. Publiceringsguiden skriver över den befintliga versionen av formulärmallen i dialogrutan Publicera plats med den ändrade versionen. Eftersom InfoPath avgör identiteten för en formulärmall baserat på dess namn och en plats, är det viktigt inte att ändra det här när du publicerar en formulärmall.

Om du vill flytta en publicerad formulärmall till en annan plats kan du publicera fungerade kopia av formulärmallen till den nya platsen. Innan du publicerar en formulärmall till den nya platsen kan du behöva ändra den så att den nya platsen. Till exempel kan placeringen av externa datakällor som används av formulärmallen ha ändrats. Du måste uppdatera dataanslutningar med de nya platserna för de externa datakällorna innan du publicerar en formulärmall till den nya platsen.

Om det finns befintliga formulär som baseras på den publicerade formulärmallen, måste du även länka befintliga formulär till den formulärmall som du publicerar i den nya platsen. Om du inte gör det kanske inte användarna kan öppna befintliga formulär.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×