Introduktion till kontroller

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alla Microsoft Office InfoPath-formulär som användarna fyller i baseras på en underliggande formulärmall. Formulär mal len bestämmer hur formuläret ser ut och beter sig.

När användarna fyller i formulär anger de informationen genom att skriva i text rutor, klicka på objekt i en lista, markera kryss rutor och utföra andra åtgärder. De grafiska gränssnitts objekt som användarna interagerar med kallas kontroller. Du kan använda kontroller för att visa data eller alternativ, utföra en åtgärd eller göra det lättare att läsa formulärets användar gränssnitt.

Förutom standard kontroller, till exempel text rutor och list rutor, inkluderar InfoPath ett antal nya kontroller, till exempel upprepande tabeller, alternativ grupper och valfria avsnitt. Med dessa typer av kontroller kan du skapa en flexibel formulärmall som passar dina användare. I en mall för utgifts rapporter kan du till exempel använda en upprepande tabell för att tillåta att användarna anger bara så många utgifts poster de behöver.

Information som användare anger i en kontroll lagras i formulärets datakälla. När du utformar en formulärmall använder du vanligt vis åtgärds fönstret kontroller för att infoga kontroller, men du kan även Infoga kontroller genom att dra fält och grupper från åtgärds fönstret data källa till formulär mal len.

Du kan anpassa utseendet på en kontroll, inklusive teckensnitt, färg och justering av text i kontrollen, kontrollens standardvärde och datatyp och andra egenskaper, till exempel Skärmtips som visas när en användare placerar mus pekaren på kontroll. Du kan också anpassa en kontrolls beteende, till exempel möjligheten att filtrera informationen eller reagera på regler.

Tips: Om du vill visa egenskaperna för en kontroll dubbelklickar du på kontrollen i formulär mal len.

I den här artikeln

Kontroller och data källan

Olika sätt att infoga kontroller i en formulärmall

Typer av kontroller

Kompatibilitet

Ta bort en kontroll från en formulärmall

Kontroller och data källan

Nästan alla kontroller i ett InfoPath-formulär associeras med, eller är bundna till, formulärmallens data källa. De flesta kontroller, till exempel text rutor, kryss rutor och list rutor, är bundna till fält i data källan. Om en kontroll inte är bunden till data källan, eller om den är felaktigt bunden, kan informationen som anges i kontrollen inte sparas korrekt i den underliggande formulär filen (. xml).

När du utformar en InfoPath-formulärmall kan du välja att låta fälten i data källan skapas automatiskt varje gång du infogar en kontroll, eller så kan du manuellt binda varje kontroll till ett befintligt fält.

I följande exempel infogade formulärdesignern ett text rutan efter namn i formulär mal len. Text rutan är bunden till fältet efter namn i formulärmallens data källa.

Relation mellan kontroll i formulärmall och fält i datakälla

När du fyller i ett formulär som baseras på den här formulär mal len anges användarens namn i text rutan efter namn . InfoPath sparar data som XML (Extensible Markup Language), enligt följande bild.

Information som anges i textrutan sparas som XML

Tillsammans bestämmer typen av kontroll och dess associerade fält vilken typ av information som användarna kan ange i kontrollen samt hur användarna kan ange informationen. Om du till exempel har en kontroll för datum väljare i en formulärmall som är bunden till ett fält med ett datum datatyp kan användarna bara ange datum i kontrollen. Om de försöker att ange andra data, till exempel deras namn eller adress, visas ett data verifierings fel i InfoPath.

Obs!: Utöver huvud data källan för formulär mal len kan du skapa data anslutningar till XML-dokument, databaser, webb tjänster och Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek och-listor. Dessa data anslutningar resulterar i sekundära data källor som kan användas för att fylla i list rutor och tillhandahålla värden för text rutor och andra kontroller.

Överst på sidan

Olika sätt att infoga kontroller i en formulärmall

När du utformar en formulärmall kan du Infoga kontroller med hjälp av åtgärds fönstret kontroller . Du kan välja att skapa formulärets data källa automatiskt när du infogar en kontroll, vilket innebär att ett fält eller en grupp skapas automatiskt i data källan för varje kontroll som du lägger till. Alternativt kan du välja att binda varje kontroll till ett befintligt fält eller en grupp i formulärmallens data källa. Om du väljer det här alternativet uppmanas du att välja ett fält eller en grupp från data källan när du infogar en kontroll.

Tips: Om du vill växla mellan att skapa data källan automatiskt och binda kontrollerna till ett befintligt fält eller en grupp markerar du kryss rutan skapa data källa automatiskt i åtgärds fönstret kontroller .

Du kan också Infoga kontroller genom att dra fält och grupper från åtgärds fönstret data källa till formulär mal len. Varje gång du drar ett fält eller en grupp till en formulärmall föreslår InfoPath den kontroll som bäst matchar fältet eller gruppen. Om det till exempel finns en datum data typ i fältet föreslår InfoPath en datum väljare.

Överst på sidan

Typer av kontroller

Åtgärds fönstret kontroller innehåller fler än 30 olika kontroller som du kan lägga till i formulär mal len. De här kontrollerna kan grupperas i följande kategorier:

 • Standard kontroller

 • Upprepande och valfria kontroller

 • Kontroller för filer och bilder

 • Avancerade kontroller

 • Anpassade kontroller

Följande tabeller beskriver syftet med varje kontroll.

Standard kontroller

Standard kontroller innehåller de kontroller som du vanligt vis associerar med insamling och visning av information. Dessa kontroller innehåller text rutor, list rutor, kryss rutor och knappar.

Kontroll

ikon

Beskrivning

Textruta

Bild av knapp

Den mest använda kontrollen i ett formulär. Användare kan ange valfri typ av oformaterad text i en text ruta, till exempel meningar, namn, tal, datum och tid. Text rutor får inte innehålla formaterad text.

RTF-ruta

Bild av knapp

En kontroll som kan innehålla formaterad text, inklusive fetstil och kursiv text, samt en mängd olika teckensnitt, tecken storlekar och tecken färger. Dessutom kan användarna infoga bilder, listor och tabeller i en RTF-ruta.

Listruta

Bild av knapp

En kontroll som visar en lista med alternativ i en ruta. Om du vill välja ett objekt från listan klickar du på en pil för att öppna listan med alternativ. Alternativen kan komma från en lista som du skapar manuellt, från värden i formulärets data källa, eller från värden som kommer från en data anslutning till ett XML-dokument, en databas, en webb tjänst eller ett SharePoint-lista.

Kombinationsruta

Bild av knapp

En kontroll som visar användare med en lista med alternativ i en ruta där användare väljer ett lämpligt objekt eller skriver en egen. Alternativen kan komma från en lista som du skapar manuellt, från värden i formulärets data källa, eller från värden som kommer från en data anslutning till ett XML-dokument, en databas, en webb tjänst eller ett SharePoint-lista.

Listruta

Knappbild

En kontroll som visar användare med en lista med alternativ i en ruta där användare väljer lämpligt objekt. Alternativen kan komma från en lista som du skapar manuellt, från värden i formulärets data källa, eller från värden som kommer från en data anslutning till ett XML-dokument, en databas, en webb tjänst eller ett SharePoint-lista.

Datum väljare

Bild av knapp

En kontroll som innehåller en ruta där användare kan skriva datum och en kalender knapp som låter användare välja ett datum.

Kryssruta

Knappbild

En kontroll som gör att användare kan ange ja/nej-eller sant/falskt-värden genom att lägga till eller ta bort en bock markering från en liten fyrkant.

Alternativknapp

Knappbild

En kontroll som gör att användare kan välja bland en uppsättning ömsesidigt uteslutande alternativ. När en alternativ knapp i en grupp är markerad är de andra alternativ knapparna avmarkerade. En grupp med alternativ knappar är bunden till ett fält i data källan och varje alternativ knapp sparar ett annat värde i det fältet.

Bild av knapp

Bild av knapp

En kontroll som kan användas för att skicka ett formulär eller en fråga till en databas, bland annat. Du kan också koppla en knapp med regler eller anpassad kod som körs när användaren klickar på knappen.

Avsnitt

Knappbild

En kontroll som är en behållare för andra kontroller. Avsnitt kan innehålla de kontroller som visas i åtgärds fönstret kontroller , inklusive andra avsnitt.

Upprepande och valfria kontroller

Upprepande och valfria kontroller är bland annat List kontroller, upprepande tabeller, upprepande avsnitt och valfria avsnitt. Dessa kontroller gör att användare kan infoga List objekt, rader, post uppsättningar och valfri information när de fyller i ett formulär.

Kontroll

ikon

Beskrivning

Valfritt avsnitt

Knappbild

En kontroll som är en behållare för andra kontroller och är användbar för att inkludera extra information som inte behövs för att alla användare ska kunna fylla i. När du fyller i ett formulär som innehåller ett valfritt avsnitt kan användare välja om det valfria avsnittet ska ingå i formuläret.

Upprepande avsnitt

Bild av knapp

En kontroll som är en behållare för andra kontroller och är användbar för att visa postbaserade data, till exempel databas poster för anställda. När du fyller i formuläret som innehåller ett upprepande avsnitt kan användarna lägga till fler förekomster av det upprepande avsnittet.

Upprepande tabell

Knappbild

En kontroll som visar upprepande information i en tabell struktur. Varje objekt visas på en ny rad i den upprepande tabellen. När du fyller i ett formulär kan användarna lägga till eller ta bort rader i en upprepande tabell vid behov. Upprepande tabeller kan innehålla andra kontroller.

Vågrät upprepande tabell

Knappbild

En kontroll som visar upprepande information i en tabell struktur. Varje objekt visas i en ny kolumn i den upprepande tabellen. När du fyller i ett formulär kan användarna lägga till eller ta bort kolumner i en upprepande tabell vid behov. Vågräta upprepande tabeller kan innehålla andra kontroller.

Översikt/Detaljer

Knappbild

En kontroll som faktiskt är en uppsättning upprepande kontroller som är direkt relaterade till varandra. Översikts kontrollen är alltid en upprepande tabell och detalj kontrollen kan antingen vara en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt. Översikt/detalj kontroller hjälper användare att arbeta effektivare med stora mängder data. Om formulär mal len till exempel innehåller poster för en person i databasen kan du ange att endast en del av informationen ska visas i Översikt kontrollen. När en användare väljer en post (rad) i översikts kontrollen kan detalj kontrollen Visa mer detaljerad information om den anställde.

Punktlista

Knappbild

En kontroll som gör att användare kan lägga till eller ta bort punkt List objekt i formuläret efter behov. Kontroller för punkt listor är ett bra sätt att ta med enkel text som upprepas, till exempel en lista över uppgifter i en mall för en Mötes dag ordning.

Numrerad lista

Bild av knapp

En kontroll som gör att användare kan lägga till eller ta bort numrerade List objekt i ett formulär. Kontroller med numrerade listor är ett bra sätt att ta med enkel text som upprepas och visar viss sorterings ordning, till exempel en lista över dag ordnings objekt i en Mötes dag ordning.

Oformaterad lista

Knappbild

En kontroll som gör det möjligt för användare att lägga till eller ta bort List objekt i ett formulär. Kontroller för oformaterad lista är ett bra sätt att ta med enkel text som upprepas, till exempel en lista med deltagar namn i en mall för en Mötes förfrågan.

Listruta för flera markeringar

Knappbild

En kontroll som visar användaren med en lista med alternativ som visas som en rullnings bar lista med kryss rutor. Användare kan välja så många kryss rutor som behövs och kan till och med lägga till anpassade poster, beroende på hur formulär mal len har utformats.

Kontroller för filer och bilder

Du kan utforma en formulärmall så att användarna kan infoga bifogade filer eller bilder när de fyller i formulär som baseras på formulär mal len. Dessutom kan användare som fyller i InfoPath-formulär på en Tablet PC dra nytta av en särskild pennan tecknings bilds kontroll som gör det möjligt för dem att skapa och spara pennan teckningar.

Kontroll

ikon

Beskrivning

Bifogad fil

Knappbild

En kontroll som gör att användare kan bifoga filer till sina formulär. Varje kontroll för fil åtkomst tillåter att en fil bifogas och du kan begränsa filtypen om det behövs. Om dina användare vill bifoga flera filer kan du infoga kontrollen för bifogade filer i en upprepande kontroll.

Bild

Knappbild

En kontroll som kan inkluderas i en formulärmall som ett statiskt element, till exempel en rubrik eller en bakgrund, eller som gör att användarna kan infoga en bild som en del av formuläret. Bild kontroller kan lagra bilden i själva formuläret eller lagra en adress (URL) som pekar på den sparade platsen för bilden.

Pennan teckning

Knappbild

En kontroll som låter användare med Tablet PC lägga till pennan teckningar i sina formulär, antingen i själva kontrollen eller ovanpå en bakgrunds bild.

Avancerade kontroller

Avancerade kontroller är kontroller som kan användas mindre ofta än vanliga kontroller eller endast under särskilda omständigheter.

Kontroll

ikon

Beskrivning

Hyperlänk

Knappbild

En kontroll som kan användas för att länka till en webb adress. En formulärmall som visar information om en lista med produkter kan till exempel innehålla hyperlänkar till webb sidor med produkt information. Hyperlänkkontrollen kan peka på vilken webb server som helst i ett intranät eller på Internet.

Uttrycksrutan

Knappbild

En skrivskyddad text kontroll. Du kan använda uttrycks rutor för att Visa skrivskyddad text, Visa värdet för en annan kontroll i formuläret eller skapa formler baserat på XPath-uttryck.

Lodrät etikett

Knappbild

En skrivskyddad text etikett som visas i en 90 GRADS vinkel i en formulärmall. Lodräta etiketter används ofta som kolumn rubriker i upprepande tabeller.

Rullnings Bart område

Knappbild

En kontroll som innehåller andra kontroller, behåller en fast storlek och innehåller rullnings lister så att användarna kan bläddra för att visa information som inte visas. Rullnings bara områden är särskilt användbara när en del av ett formulär innehåller många data och användarna behöver inte se det samtidigt.

Vågrätt område

Bild av knapp

En kontroll som innehåller andra kontroller och som kan användas för att placera andra kontroller sida vid sida i en formulärmall.

Alternativ grupp

Knappbild

En kontroll som innehåller två eller fler alternativ avsnitt som i sin tur innehåller andra kontroller. Varje alternativ avsnitt i en alternativ grupp fungerar som ett alternativ i en uppsättning ömsesidigt uteslutande alternativ. När du fyller i ett formulär kan användarna ersätta standard alternativ avsnittet med ett annat alternativ avsnitt. Du kan till exempel använda en alternativ grupp för att tillåta användare att ange ett hem telefonnummer eller ett arbets telefonnummer för deras referenser.

Upprepande alternativ grupp

Knappbild

En kontroll som visar två eller fler alternativ avsnitt i en upprepande struktur. När du fyller i ett formulär kan användarna lägga till, ta bort och ersätta ytterligare upprepande alternativ grupper efter behov. Du kan till exempel använda en upprepande alternativ grupp för att låta användare ange flera nödsamtals kontakter. Användaren kan ersätta hem adress informationen med arbets adress uppgifter för varje kontakt.

Alternativ avsnitt

Bild av knapp

En kontroll som innehåller andra kontroller och som alltid ska visas i alternativ grupper eller upprepande alternativ grupper. Alternativ avsnitt är användbara när du behöver lägga till fler val i en befintlig alternativ grupp. Om du infogar ett alternativ avsnitt någon annan stans än i en alternativ grupp infogar InfoPath automatiskt alternativ avsnitt i en ny alternativ grupp.

Upprepa rekursivt avsnitt

Bild av knapp

En kontroll som innehåller andra kontroller och som kan infogas i sig själv. Du kan använda upprepande rekursiva avsnitt för att skapa hierarkiskt innehåll, till exempel en disposition.

Anpassade kontroller

Du kan använda guiden Lägg till anpassad kontroll för att skapa anpassade kontroller, inklusive Microsoft ActiveX-kontroller och fildelar, tillgängliga i InfoPath. En anpassad kontroll är en som inte ingår i InfoPath som standard.

Kontroll

Beskrivning

Malldel

En anpassad uppsättning kontroller som innehåller layout, egenskaps inställningar och vissa aspekter av kontroll beteende, som kan sparas för åter användning i flera formulärmallar. När du har skapat en malldel använder du guiden Lägg till anpassad kontroll för att importera malldelen till designläge så att du kan använda den i formulär mal len.

ActiveX-kontroll

En kontroll som inte ingår i InfoPath men som kan läggas till i åtgärds fönstret kontroller . Du kan välja bland befintliga ActiveX-kontroller som är registrerade på datorn, eller så kan du använda anpassade kontroller som du utvecklar för att uppfylla specifika företags behov. Om du till exempel utvecklar formulärmallar för användning i en ekonomisk inställning kan du skapa en ActiveX-kontroll som gör att aktie information visas i en formulärmall. När du har skapat eller hittat en ActiveX-kontroll använder du guiden Lägg till anpassad kontroll för att importera kontrollen till Design läget så att du kan använda den i formulär mal len.

Överst på sidan

Kompatibilitet

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett specifikt kompatibilitetsläge för att designa en webbkompatibel formulärmall. När en webbkompatibel formulärmall publiceras till en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webb läsar Aktiver ATS kan formulär som baseras på formulär mal len visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarfönster är inte vissa kontroller tillgängliga i åtgärds fönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare. Följande kontroller stöds inte i webbläsaraktiverade formulärmallar:

 • Kombinationsruta

 • List rutor med flera markeringar

 • Kontroller för Översikt/Detaljer

 • Kontroller för punkt listor, numrerade listor och oformaterad lista

 • Bild kontroller för bilder och pennan teckningar

 • Kontroller för Penn ritning

 • Lodräta etiketter

 • Rullnings bara områden

 • Vågräta områden

 • Vågräta upprepande tabeller

 • Alternativ grupp, upprepande alternativ grupp och alternativ avsnitts kontroller

 • Upprepa rekursiva avsnitt

 • ActiveX-kontroller

Du kan också välja att designa Microsoft Office InfoPath 2007 formulärmallar som är kompatibla med Microsoft Office InfoPath 2003. I bakåtkompatibla formulärmallar kan kombinations rutor och list rutor med flera val inte användas. När användare öppnar formulär mal len i InfoPath 2003 visas kombinations rutor som nedrullningsbara List rutor och list rutor med flera val visas som punkt listor.

Om du har en viss del av en formulärmall som du vill återanvända i andra formulärmallar kan du skapa en malldel. En typisk malldel består av kontroller och en data källa och kan även innehålla funktioner som data anslutningar, data verifiering och regler. I malldelar stöds inte ActiveX-kontroller och är följaktligen dolda i åtgärds fönstret kontroller . Om du designar en mall som är kompatibel med en webbläsare har du till gång till färre kontroller och funktioner än du skulle vilja om du bara utformar malldelen för användning i InfoPath.

Överst på sidan

Ta bort en kontroll från en formulärmall

Om du vill ta bort en kontroll från en formulärmall markerar du kontrollen och trycker på DELETE. När du tar bort en kontroll kvarstår fältet som är bundet till kontrollen i data källan. Ett formulär som baseras på den här formulär mal len visar emellertid inte informationen som lagras i det här fältet. Om du vill visa data binder du en kontroll till fältet.

Om du vill binda en annan kontroll till fältet i stället för att ta bort kontrollen kan du ändra kontrollen till en annan typ. Det gör du genom att högerklicka på kontrollen, klicka på ändra tilloch sedan klicka på något av alternativen på menyn. På menyn visas endast de typer av kontroller som kan bindas till den här typen av fält.

Ändra en befintlig kontroll till en annan typ

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×