Introduktion till kontroller

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs de olika typerna av kontroller som finns tillgängliga i Access. Kontroller är delar av ett formulär eller en rapport som du använder för att registrera, redigera och visa data.

Kontrolltyper

Här följer en lista över kontrollen posttyper som du kan använda i Access-skrivbordsdatabaser.

Kontrolltyp

Anteckningar

Textruta

Använda textrutekontroller för att visa text, tal, datum, tider och PM-fält. Du kan binda en textruta till ett fält i en underliggande tabell eller fråga. Om du låta en textruta som är bunden till ett fält uppdateras visas kan du ändra värdet i fältet i den underliggande tabell eller fråga genom att ange ett nytt värde i textrutan. Du kan också använda en textruta för att visa beräknade värden.

Etikett

Använd etikettkontroller som innehåller fast text. Kontroller som kan visa data har som standard en etikettkontroll automatiskt. Du kan använda det här kommandot för att skapa fristående etiketter för rubriker och information i formuläret.

Kommandoknapp

Använda kommandot knappen kontroller för att aktivera ett makro eller Visual Basic-procedur. Du kan också ange en hyperlänkadress som öppnas när användaren klickar på knappen.

Flikkontroll

Använda flikkontroller för att skapa en serie av fliksidor i formuläret. Varje sida kan innehålla ett antal andra kontroller för att visa information. Flikkontrollen fungerar ungefär som många av alternativet dialogrutor eller egenskapen blad windows i Access, när en användare klickar på en annan flik, visas de kontroller som finns på fliken.

Länk

Använd alternativet länk/hyperlänk kontroll för att lägga till en hyperlänk i en etikett i formulär-rutnätet. Den här hyperlänken kan innehålla en URL (Uniform Resource Locator) som pekar på en plats på Internet, på ett lokalt intranät eller på en lokal enhet. Det kan också använda ett filnamn för Universal Naming Convention (UNC) så att de pekar på en fil på en server i ditt lokala nätverk (LAN) eller på din lokala dator-enheter. Länken kan peka på en fil som är en webbsida eller till och med ett annat objekt i den aktuella databasen. Den här knappen i gruppen kontroller i menyfliksområdet öppnas dialogrutan Infoga hyperlänk.

Webbläsare

Använda en webbläsarkontroll för att visa innehållet i webbsidor direkt i ett formulär. Du kan använda en webbläsarkontroll ska visas, till exempel en karta över en adress som finns i en tabell. Du kan binda webbläsarkontrollen till ett fält i formulärets datakälla genom att använda egenskapen Kontrollkälla för kontrollen. Observera att du inte har en bundna webbläsarkontroll i avsnittet detalj i ett kontinuerligt formulär.

Webbläsare webbkontroller är tillgängliga i Access 2010 och senare versioner.

Navigering

Använda en navigering för att tillhandahålla ett enkelt sätt att navigera till olika formulär och rapporter i databasen. En kontroll för navigering har ett gränssnitt som liknar det du ser på webbplatser med knappar och flikar att navigera på en webbplats. Observera att du inte har en kontroll för navigering i avsnittet detalj i ett kontinuerligt formulär.

Navigeringskontroller är tillgängliga i Access 2010 och senare versioner.

Alternativgrupp

Använd alternativet gruppkontroller ska innehålla en eller flera växlingsknappar, alternativknappar eller kryssrutor. (Se beskrivningar av dessa kontroller senare i den här tabellen). Du kan tilldela en separat numeriskt värde till varje knapp eller kryssrutan som du inkluderar i gruppen. När du har fler än en knapp eller markerar du kryssrutan i en grupp kan du kan välja bara en knapp eller markerar du kryssrutan i taget och värdet som tilldelats till att kryssrutan eller knappen blir värdet för grupprutan. Om du har felaktigt tilldelat samma värde till mer än en knapp eller markerar du kryssrutan måste alla knappar och/eller kryssrutor som har samma värde som visas markerat när du klickar på några av dem. Du kan välja en av knapparna eller kryssrutor i gruppen som standardvärde för gruppen. Om du binder grupprutan till ett fält i den underliggande frågan eller tabellen kan du ange ett nytt värde i fältet genom att välja en knapp eller en kryssruta i gruppen.

Sidbrytning

Använda en sidbrytning för att skilja mellan sidor i ett formulär med flera sidor.

Kombinationsruta

Använda en kombinationsrutekontroll ska innehålla en lista med möjliga värden för kontrollen och en redigerbar textruta. Om du vill skapa en lista, kan du ange värden för egenskapen Radkälla för kombinationsrutan. Du kan också ange en tabell eller en fråga som källa för värden i listan. Access visar det markerade värdet i textrutan. När du klickar på pilen till höger om kombinationsrutan visas värdena i listan. Välj ett nytt värde i listan för att återställa värdet i kontrollen. Om du binder kombinationsrutan till ett fält i den underliggande tabell eller fråga kan du ändra värdet i fältet genom att välja ett nytt värde i listan. Om du binder kombinationsrutan till ett flervärdesfält visas i listan med kryssrutor användaren kan markera flera värden. Du kan binda flera kolumner i listan och du kan dölja en eller flera av kolumnerna i listan genom att ange en kolumnbredd till 0. Du kan binda det faktiska värdet i kontrollen till en dold kolumn. När en lista med flera kolumner är stängd visas värdet i den första kolumnen vars bredd är större än 0. Alla inte är noll bredd kolumner visas när du öppnar listan.

Rad

Använda en linje att lägga till rader i ett formulär eller en rapport för att förbättra utseendet.

Växlingsknapp

Använd växlingsknappen knappen kontroller ska finnas en/inaktivera SANT/FALSKT eller Ja/inget värde. När du klickar på en växlingsknapp dess värde blir -1 (för att representera på, SANT eller Ja) och knappen är nedtryckt. Klicka på knappen igen, och dess värde blir 0 (för att representera av FALSKT eller Nej) och knappen returnerar till normal. Du kan inkludera en växlingsknapp i en gruppruta och tilldela knappen unika numeriska värdet. Om du skapar en grupp med flera kontroller rensar att välja en ny växlingsknapp alla tidigare markerade växlingsknapp, alternativknapp eller kryssruta i gruppen (såvida inte andra knappar och/eller kryssrutor i gruppen också ha samma värde). Om du binder växlingsknappen till ett fält i den underliggande tabell eller fråga kan du växla fältets värde genom att klicka på växlingsknappen.

Listruta

Använda en listruta i verktygsfältet till innehåller en lista med möjliga värden för kontrollen. Du kan ange värden i egenskapen Radkälla för listrutan om du vill skapa en lista. Du kan också ange en tabell eller en fråga som källa för värden i listan. Listrutor är alltid öppna och Access markeras det markerade värdet i listrutan. Du kan välja ett nytt värde i listan för att återställa värdet i kontrollen. Om du binda listrutan till ett fält i den underliggande tabell eller fråga kan du ändra värdet i fältet genom att välja ett nytt värde i listan. Om du binda listrutan till ett flervärdesfält visas i listan med kryssrutor användaren kan markera flera värden. Du kan binda flera kolumner i listan och du kan dölja en eller flera av kolumnerna i listan genom att ange en kolumnbredd till 0. Du kan binda det faktiska värdet i kontrollen till en dold kolumn. Access visar alla kolumner i inte är noll bredd som passar i definierade bredden på kontrollen. Om Listrutekontrollen är obundet tillåter du att användaren kan markera flera värden i listan (kallas även en listruta med flera val).

Rektangel

Använda en rektangel att lägga till fyllda eller tomma rektanglar i ett formulär för att förbättra utseendet. Du kan använda den här kontrollen, till exempel för att visuellt gruppera olika kontroller.

Kryssruta

Använda en kryssruta i verktygsfältet ska finnas en/inaktivera SANT/FALSKT eller Ja/inget värde. När du väljer en kryssruta visas dess värde blir -1 (för att representera på, SANT eller Ja) och en bockmarkering visas i rutan. Markera kryssrutan igen, och dess värde blir 0 (för att representera av FALSKT eller Nej) och bockmarkeringen försvinner från rutan. Du kan infoga en kryssruta i en alternativgrupp och tilldela kryssrutan unika numeriska värdet. Om du skapar en grupp med flera kontroller rensar att välja en ny kryssruta alla tidigare markerade växlingsknapp, alternativknapp eller kryssruta i gruppen (såvida inte andra knappar och/eller kryssrutor i gruppen också ha samma värde). Om du binder kryssrutan till ett fält i den underliggande tabell eller fråga kan du växla fältets värde genom att klicka på kryssrutan.

Obundet objektfält

Använd ett obundet objektfält om du vill lägga till ett objekt från ett annat program som stöder OLE-objektlänk och inbäddning (OLE). Objektet blir en del av formuläret, inte en del av data från den underliggande tabell eller fråga. Du kan lägga till bilder, ljud, diagram eller bilder för att förbättra ditt formulär. Om objektet är ett diagram, kan du ange en fråga som datakälla för ett diagram och du kan länka diagram visas i aktuell post i form av en eller flera fältvärden.

Bifogad fil

Använd kontrollen för bifogade filer binda det till ett fält för bifogade filer i underliggande data. Du kan använda den här kontrollen, till exempel vill visa en bild eller koppla andra filer. I formulärvyn visar kontrollen dialogrutan Hantera bifogade filer, där du kan koppla, ta bort och visa flera bifogade filer som har lagrats i det underliggande fältet.

Alternativknapp

Använda en alternativknapp (kallas även en alternativknapp) ska finnas en/inaktivera SANT/FALSKT eller Ja/inget värde. När du väljer en alternativknapp visas dess värde blir -1 (för att representera på, SANT eller Ja) och en fylld cirkel visas i mitten av knappen. Klicka på knappen igen, och dess värde blir 0 (för att representera av FALSKT eller Nej) och fylld cirkel försvinner. Du kan inkludera en alternativknapp i en gruppruta och tilldela knappen unika numeriska värdet. Om du skapar en grupp med flera kontroller rensar att välja en ny alternativknapp alla tidigare markerade växlingsknapp, alternativknapp eller kryssruta i gruppen (såvida inte andra knappar och/eller kryssrutor i gruppen också ha samma värde). Om du binder alternativknappen till ett fält i den underliggande tabell eller fråga kan du växla fältets värde genom att klicka på alternativknappen.

Underformulär /-rapport

Använda kontroller för underformulär /-rapport du bäddar in ett annat formulär eller en rapport i det aktuella formuläret. Du kan använda underformulär eller underrapport för att visa data från en tabell eller en fråga som är relaterad till data i huvudformuläret. Länken mellan huvudformuläret och underformulär eller underrapport du behålls.

Bundet objektfält

Använda ett objektfält för att visa och redigera ett fält för OLE-objekt från den underliggande data. Access kan visa de flesta bilder och diagram direkt i ett formulär. För andra objekt visas ikonen för programmet som objektet skapades. Till exempel om objektet är ett ljud objekt som skapats i Windows ljud Recorder visas en högtalarikonen i formuläret.

Bild

Använd bildkontrollens för att ringa en statisk bild i formuläret. Du kan inte redigera bilden i formuläret, men det lagras i Access i ett format som är mycket effektivt för programmet hastighet och storlek. Om du vill använda en bild som hela bakgrunden i formuläret anger du formulärets bild egenskap.

Diagram

Använda diagramkontrollen för att lägga till ett diagram i formuläret rutnät. Den här knappen och sedan placera kontrollen i formuläret startar Diagramguiden som hjälper dig genom stegen för att skapa ett nytt diagram.

ActiveX

Använd knappen ActiveX-kontroll för att öppna en dialogruta som visar alla ActiveX-kontroller som du har installerat på datorn. Du kan markera någon av kontrollerna och klicka sedan på OK om du vill lägga till kontrollen i formulärrutnätet. Inte alla ActiveX-kontroller fungerar med Access.

Förstå bindning med kontroller

Kontroller kan bunden, obunden eller beräknad:

  • Bunden kontroll    En kontroll vars datakälla är ett fält i en tabell eller fråga kallas en bunden kontroll. Du kan använda bundna kontroller för att visa värden som kommer från fält i databasen. Värdena kan vara text, datum, tal, Ja/Nej-värden, bilder eller diagram. En textruta som innehåller en anställdas efternamn kan exempelvis hämta informationen från fältet Efternamn i tabellen Anställda.

  • Obunden kontroll    En kontroll som inte har en datakälla (till exempel ett fält eller uttryck) kallas en obunden kontroll. Du kan använda obunden kontroller för att visa information, bilder, linjer och rektanglar. Till exempel är en etikett som visar rubriken för ett formulär en obunden kontroll.

  • Beräknad kontroll    En kontroll vars datakälla motsvarar ett uttryck i stället för ett fält av typen kallas en beräknad kontroll. Du anger det värde som du vill använda som datakälla i kontrollen genom att definiera ett uttryck. Ett uttryck kan vara en kombination av operatorer (till exempel = och + ), kontrollera namn, fältnamn, funktioner som returnerar ett enskilt värde och konstanta värden. Följande uttryck beräknar till exempel priset på en artikel med en rabatt på 25 procent genom att multiplicera värdet i fältet Enhetspris med konstantvärdet (0,75).

= [Enhetspris] * 0,75

Ett uttryck kan använda data från ett fält i formuläret eller rapportens underliggande tabell eller fråga eller data från en annan kontroll i formuläret eller rapporten.

Obs!: Beräkningar kan även utföras i tabeller genom att lägga till ett beräknat fält eller i frågor genom att ange ett uttryck i raden fält i frågerutnätet. Du kan sedan binda formulär och rapporter till de tabeller eller frågor och beräkningarna visas i formulär och rapporter utan att behöva skapa en beräknad kontroll.

När du skapar ett formulär eller en rapport är det förmodligen förenkla arbetet genom att lägga till och ordna alla bundna kontroller först, särskilt om större delen av kontroller i objektet. Du kan sedan lägga till obunden och beräknade kontroller måste slutföra design med hjälp av verktygen i gruppen kontroller på fliken Design i layoutvyn eller designvyn.

Du binder en kontroll till ett fält genom att identifiera fältet som kontrollen hämtar data från. Du kan skapa en kontroll som är bunden till det markerade fältet genom att dra fältet från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten. Fönstret Fältlista visas fälten för formulärets underliggande tabell eller fråga. Öppna objektet i layoutvyn eller designvyn för att visa fönstret Fältlista , och klicka sedan på Lägg till befintliga fältpå fliken Design i gruppen Verktyg . När du dubbelklickar på ett fält i fönstret Fältlista läggs rätt typ av kontroll för det fältet till objektet.

Du kan också binda ett fält i en kontroll genom att skriva på fältnamnet i kontrollen (om objektet är öppet i Design-vyn) eller i egenskapsrutan Kontrollkälla i kontrollens egenskapssida. På egenskapssidan definieras kontrollens egenskaper, som dess namn, datakälla och format. Om du vill visa eller Dölj egenskapslistan trycker du på F4.

Använda fönstret Fältlista är det bästa sättet att skapa en bunden kontroll av två anledningar:

  • Access fyller automatiskt i kontrollens etikett med namnet på fältet (eller den text som har definierats för fältet i den underliggande tabell eller fråga), så att du inte behöver ange kontrollen personers etikett dig själv.

  • Anges automatiskt många av kontrollens egenskaper till lämpliga värden enligt egenskaperna för fältet i den underliggande tabell eller fråga (till exempel egenskaperna Format, decimaleroch Indatamask ).

Om du redan har skapat en obunden kontroll och vill binda till ett fält, värdet på kontrollen Kontrollkälla i egenskapsrutan på namnet i fältet. Mer information om egenskapen Kontrollkälla , trycker du på F1 när markören befinner sig i den egenskapen nedrullningsbar lista.

Överst på sidan

Mer information finns i

Justera kontroller automatiskt i ett formulär

Skapa en beräknad kontroll

Ange tabbordningen för kontroller

Ange standardvärden för fält eller kontroller

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×