Introduktion till kontroller

I den här artikeln beskrivs de olika typer av kontroller som är tillgängliga i Access. Du lär dig också hur du lägger till kontroller i formulär och rapporter. Kontroller är delar av ett formulär eller en rapport som du använder för att lägga till, redigera eller visa data. En textruta är till exempel en populär kontroll för att visa data i rapporter eller för att mata in och visa data i formulär. Exempel på andra populära kontroller är kommandoknappar, kryssrutor och kombinationsrutor (listrutor).

Artikelinnehåll

Förstå kontroller

Förstå layouter

Förstå kontroller

Kontroller gör att du kan visa och arbeta med data i ditt databasprogram. Den vanligaste kontrollen är textrutan. Exempel på andra kontroller är kommandoknappar, etiketter, kryssrutor och kontroller för underformulär/underrapporter.

Kontroller kan vara bundna, obundna eller beräknade:

 • Bunden kontroll    En kontroll vars datakälla är ett fält i en tabell eller fråga är en bunden kontroll. Använd bundna kontroller om du vill visa värden som hämtas från databasens fält. Värdena kan vara text, datum, siffror, ja/nej-värden, bilder eller diagram. En textruta som visar en anställds efternamn kan till exempel hämta den här informationen från fältet Efternamn i tabellen Anställda.

 • Obunden kontroll    En kontroll som inte har någon datakälla (till exempel ett fält eller ett uttryck) kallas för en obunden kontroll. Du använder obundna kontroller för att visa information, bilder, linjer eller rektanglar. En etikett som visar formulärrubriken är ett exempel på en obunden kontroll.

 • Beräknad kontroll    En kontroll vars datakälla är ett uttryck i stället för ett fält är en beräknad kontroll. Du anger värdet som du vill använda som datakälla för kontrollen genom att definiera ett uttryck. Ett uttryck kan vara en kombination av operatorer (till exempel = och + ), kontrollnamn, fältnamn, funktioner som returnerar ett enstaka värde samt konstanta värden. Följande uttryck beräknar priset på en artikel med 25 procents rabatt genom att multiplicera värdet i fältet Enhetspris med ett konstant värde (0,75).

=[Enhetspris] * 0,75

Ett uttryck kan använda data från ett fält i formulärets eller rapportens underliggande tabell eller fråga, eller data från en annan kontroll i formuläret eller rapporten.

Obs!: Du kan också göra beräkningar i tabeller genom att lägga till ett beräknat fält, eller i frågor genom att lägga till ett uttryck på raden Fält i frågerutnätet. Sedan kan du binda formulär och rapporter till dessa tabeller eller frågor, så visas beräkningarna i formulären eller rapporterna utan att du behöver skapa en beräknad kontroll.

När du skapar ett formulär eller en rapport går det oftast snabbast att lägga till och ordna alla bundna kontroller först, särskilt om de utgör merparten av kontrollerna i objektet. Därefter kan du lägga till de obundna och beräknade kontrollerna med hjälp av verktygen i gruppen Kontroller på fliken Design i layout- eller designvyn.

Du binder en kontroll till ett fält genom att identifiera fältet som kontrollen hämtar sina data från. Du skapar en kontroll som är bunden till det valda fältet genom att dra fältet från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten. Fönstret Fältlista innehåller fälten i formulärets underliggande tabell eller fråga. Du visar fönstret Fältlista genom att öppna objektet i layout- eller designvyn och sedan klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på fliken Design. När du dubbelklickar på ett fält i fönstret Fältlista läggs lämplig kontrolltyp för fältet till i objektet.

Du kan också binda ett fält till en kontroll genom att skriva fältnamnet i själva kontrollen (om objektet är öppet i designvyn) eller i egenskapsrutan Kontrollkälla i kontrollens egenskapslista. I egenskapslistan definieras kontrollens egenskaper, till exempel namn, datakälla och format. Du visar eller döljer egenskapslistan genom att trycka på F4.

Det bästa sättet att skapa en bunden kontroll är att använda fönstret Fältlista, på grund av följande:

 • Kontrollernas etikett fylls i automatiskt med namnet på fältet (eller beskrivningen som har definierats för fältet i den underliggande tabellen eller frågan), så du behöver inte skriva kontrollens etikett själv.

 • Många av kontrollens egenskaper anges automatiskt till lämpliga värden utifrån egenskaperna för fältet i den underliggande tabellen eller frågan (till exempel Format, Decimaler och Indatamask).

Om du redan har skapat en obunden kontroll och vill binda den till ett fält, anger du värdet i kontrollens Kontrollkälla-egenskapsruta till namnet på fältet. Om du vill ha mer information om egenskapen Kontrollkälla trycker du på F1 medan markören finns i egenskapens listruta.

Överst på sidan

Förstå layouter

Layouter är riktlinjer som justerar kontrollerna vågrätt och lodrätt så att formuläret blir enhetligt. Du kan tänka dig en layout som en tabell, där varje cell i tabellen antingen är tom eller innehåller en enda kontroll. I anvisningarna nedan ser du hur du lägger till, tar bort eller ordnar om kontrollerna i layouter.

Obs!: Layouter är valfria om du bygger en skrivbordsdatabas som endast ska öppnas med Access. Om du däremot planerar att publicera databasen till en SharePoint-server och använda den i en webbläsare måste du använda layouter i alla formulär och rapporter som du vill använda i webbläsaren.

Mer information om webbdatabaser finns i artikeln Skapa en databas att dela med andra på nätet.

Layouter kan konfigureras på flera sätt, men konfigureras vanligtvis i ett tabell- eller stapelformat. I dessa två huvudformat kan du dela upp eller slå ihop celler för att anpassa layouten efter dina kontroller. Mer information finns i avsnittet Dela eller sammanfoga celler i en layout.

 • I kontrollayouter med tabellformat är kontrollerna ordnade i rader och kolumner som ett kalkylblad, med etiketter längs överkanten, som du ser i följande bild:

  En rapport med tabellayout.

  Kontrollayouter med tabellformat sträcker sig alltid över två avsnitt i ett formulär eller en rapport. Oavsett vilket avsnitt kontrollerna finns i så finns etiketterna i avsnittet ovanför.

 • I staplade layouter är kontrollerna ordnade lodrätt som du ofta ser i pappersformulär, med en etikett till vänster om varje kontroll, som i följande bild:

  Ett formulär med staplad layout.

  Staplade layouter finns alltid i ett enda avsnitt i formuläret eller rapporten.

Layouter med tabellformat skapas automatiskt i följande fall:

 • Du skapar en ny rapport genom att klicka på Rapport i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

 • Du skapar en ny rapport genom att klicka på Tom rapport i gruppen Rapporter på fliken Skapa och drar sedan ett fält i fönstret Fältlista till rapporten.

Staplade layouter skapas automatiskt i följande fall:

 • Du skapar ett formulär genom att klicka på Formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa.

 • Du skapar ett nytt formulär genom att klicka på Tomt formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa och drar sedan ett fält i fönstret Fältlista till formuläret.

I det här avsnittet

Skapa en ny layout

Byta en layout från tabell till staplad eller tvärtom

Dela upp en layout i två layouter

Lägga till rader och kolumner i en layout

Ta bort rader eller kolumner från en layout

Dela eller sammanfoga celler i en layout

Ordna om kontroller i en layout

Lägga till kontroller i en layout

Ta bort kontroller från en layout

Skapa en ny layout

Så här skapar du en ny kontrollayout i ett befintligt formulär- eller rapportobjekt:

 1. Markera en kontroll som du vill lägga till i layouten.

 2. Om du vill lägga till andra kontroller i samma layout håller du ned SKIFT och markerar även dessa kontroller.

 3. Gå till gruppen Tabell på fliken Ordna, klicka på Tabell eller Staplad.

Layouten skapas och de markerade kontrollerna läggs till i den.

Överst i avsnittet

Byta en layout från tabell till staplad eller tvärtom

Så här byter du en hel layout från en typ till en annan:

 • Markera en cell i den layout som du vill ändra.

 • Klicka på Välj layout i gruppen Rader och kolumner på fliken Ordna.

 • Gå till gruppen Tabell på fliken Ordna och klicka på den typ av layout du vill använda (Tabell eller Staplad).

Kontrollerna ordnas om efter den layouttyp som du vill använda.

Överst i avsnittet

Dela upp en layout i två layouter

Så här delar du upp en layout i två layouter:

 1. Håll ned SKIFT och klicka på de celler som du vill flytta till den nya layouten.

 2. Gå till gruppen Tabell på fliken Ordna och klicka på den layouttyp som vill använda för den nya layouten (Tabell eller Staplad).

En ny kontrollayout skapas och de markerade kontrollerna läggs till i den.

Obs!: Den ursprungliga layouten kan innehålla tomma rader eller kolumner på grund av layoutuppdelningen. Om du vill ta bort en rad eller kolumn högerklickar du på en cell på raden eller i kolumnen och klickar på Ta bort rad eller Ta bort kolumn.

Överst i avsnittet

Lägga till rader och kolumner i en tabell

 1. Markera en cell intill den cell där du vill lägga till den nya raden eller kolumnen.

 2. Gå till gruppen Rader och kolumner på fliken Ordna och klicka på Infoga ovanför eller Infoga nedanför för att infoga en ny rad ovanför eller nedanför den aktuella raden. Klicka på Infoga till vänster eller Infoga till höger för att infoga en ny kolumn till vänster eller höger om den aktuella kolumnen.

Den nya raden eller kolumnen läggs till i layouten.

Överst i avsnittet

Ta bort rader eller kolumner från en layout

 1. Markera en cell på den rad eller i den kolumn som du vill ta bort.

 2. Gå till gruppen Rader och kolumner på fliken Ordna och klicka på Markera kolumn eller Markera rad för att markera kolumnen eller raden.

 3. Tryck på DEL.

Raden eller kolumnen tas bort från layouten.

Överst i avsnittet

Dela eller sammanfoga celler i en layout

Precis som en tabell i ett ordbehandlingsdokument består en layout av celler som är ordnade på rader och i kolumner. Varje cell kan innehålla en kontroll, t.ex. en textruta, en etikett eller en kommandoknapp. Du kan dela en cell vågrätt eller lodrätt för att skapa två celler, eller sammanfoga flera celler för att skapa en stor cell som sträcker sig över flera rader eller kolumner i layouten. Även om en cell sträcker sig över flera rader eller kolumner kan den bara innehålla en kontroll.

Dela celler

När du delar en cell lodrätt skapar du en ny rad i layoutens struktur. Om det finns andra celler på samma rad som den du delar är deras storlek oförändrad (de sträcker sig över de två underliggande raderna som är resultatet av delningen). När du delar en cell vågrätt skapar du en ny kolumn i layoutens struktur. Om det finns andra celler i samma kolumn som den som du delar är deras storlek oförändrad (de sträcker sig över de två underliggande kolumnerna som är resultatet av delningen).

Sammanfoga celler

Obs!: Du kan slå ihop tomma celler eller sammanfoga en cell som innehåller en kontroll med andra tomma celler. Däremot kan du inte slå ihop celler som innehåller flera kontroller eftersom varje cell bara kan innehålla en kontroll.

 1. Markera den första cell som du vill sammanfoga.

 2. Håll ned SKIFT och markera de andra celler som du vill sammanfoga.

 3. Klicka på Sammanfoga i gruppen Sammanfoga/dela på fliken Ordna.

Obs!: När du delar och sammanfogar flera celler i en layout kan den underliggande rad- och kolumnstrukturen bli ganska komplex. Det gör att det kan bli svårt att ändra storlek på bara den cell du vill. Vi rekommenderar att du börjar med att justera radhöjderna och kolumnstorlekarna så mycket som möjligt och att du sedan delar och sammanfogar celler för att skapa önskad layout.

Överst i avsnittet

Ordna om kontroller i en layout

Du kan flytta en kontroll i en layout, eller mellan layouter, genom att dra den till önskad plats. När du drar kontrollen anger en vågrät eller lodrät list var den kommer att placeras när du släpper musknappen. Om du drar kontrollen över en tom cell markeras hela cellen för att ange var kontrollen kommer att placeras.

Du kan också flytta en kontroll i en layout genom att markera den, hålla ned ALT och sedan flytta kontrollen med hjälp av piltangenterna.

Om du använder kombinationen ALT+piltangent för att flytta en kontroll åt vänster eller höger, och du flyttar den utanför layoutens gränser, läggs nya kolumner till i layouten om det behövs. Dessa nya kolumner är kvar även om du flyttar tillbaka kontrollen till dess ursprungliga plats, och kan ha den oavsiktliga konsekvensen att utvidga rapporten så att den sträcker sig över en till sida. I rapporter kan detta leda till att tomma sidor skrivs ut på grund av rapportobjektets extra bredd. Om du vill ta bort en tom kolumn i en layout markerar du en cell i kolumnen i layoutvyn och trycker på DEL. När layouten inte längre överskrider sidgränsen återställs rapportens storlek automatiskt till den ursprungliga sidbredden.

Överst i avsnittet

Lägga till kontroller i en layout

Lägga till ett nytt fält från fönstret Fältlista i en befintlig kontrollayout    

 • Dra fältet från fönstret Fältlista till layouten. En vågrät eller lodrät list anger var fältet kommer att placeras när du släpper musknappen. Om du drar fältet över en tom cell markeras hela cellen för att ange var fältet kommer att placeras.

Lägga till befintliga kontroller i en befintlig kontrollayout   

 1. Markera den första kontrollen i layoutvyn som du vill lägga till i layouten.

 2. Om du vill lägga till andra kontroller i samma layout håller du ned SKIFT och markerar även dessa kontroller. Du kan välja kontroller i andra kontrollayouter.

 3. Dra de markerade fälten till layouten. En vågrät eller lodrät list anger var fälten kommer att placeras när du släpper musknappen.

Överst i avsnittet

Ta bort kontroller från en layout

När du tar bort kontroller från en layout kan du placera dem var du vill i formuläret eller rapporten utan att det påverkar andra kontrollers placering.

Om du planerar att använda ett formulär eller en rapport som en del av en webbtillämpning måste alla dess kontroller finnas i layouter.

 1. Klicka på Vyer i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera de celler som du vill ta bort från layouten, inklusive eventuella etiketter. Om du vill markera flera celler håller du ned SKIFT och klickar sedan på de celler som du vill ta bort. Om du vill markera alla celler i layouten klickar du på Välj layout i gruppen Rader och kolumner på fliken Ordna.

 3. Högerklicka på någon av de markerade cellerna, peka på Layout och klicka sedan på Ta bort layout.

  De markerade cellerna tas bort från layouten.

 4. Om du lämnade kvar några kontroller i layouten överlappar de nu de kontroller du tagit bort. När kontrollerna fortfarande är markerade drar du de markerade kontrollerna bort från layouten och är noga med att inte släppa dem i layouten igen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×