Introduktion till innehållstyper och innehållstyppublicering

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med innehållstyper kan du ordna, hantera och administrera innehåll konsekvent över dina webbplatser. Genom att definiera innehållstyper för specifika typer av dokument eller informationsprodukter kan du säkerställa att varje grupp med innehåll hanteras på ett konsekvent sätt. I den här artikeln förklaras grundläggande begrepp om innehållstyper och hur innehållstyppublicering kan användas för att dela innehållstyper över webbplatssamlingar.

I den här artikeln

Vad är en innehållstyp?

Så fungerar arv för innehållstyper

Så fungerar arv för webbplatsinnehållstyper

Så fungerar arv för listinnehållstyper

Innehållstyppublicering

Relaterade uppgifter

Vad är en innehållstyp?

I sin verksamhet producerar en typisk organisation många olika typer av innehåll, t.ex. juridiska avtal, marknadsföringsförslag, produktdesignspecifikationer, tillverkningsprocessdokument o.s.v. Trots att dessa olika dokumenttyper kan ha en liten uppsättning egenskaper gemensamma har alla typer av innehåll unika attribut, och var och en kan skapas, användas, delas och bevaras på olika sätt. I en organisation kan man vilja hantera olika typer av metadata om dessa olika innehållstyper eller vilja använda olika typer av lagrings- eller sekretessprinciper för dem.

Organisationer kan definiera dessa olika uppsättningar dokument som innehållstyper. En innehållstyp är en grupp återanvändbara inställningar som beskriver delade attribut och beteenden för en specifik typ av innehåll. Innehållstyper kan definieras för alla objekttyper, till exempel dokument, listobjekt, mediefiler och mappar.

Du kan ange följande attribut för varje innehållstyp:

  • Kolumnerna (metadata) som du vill tilldela till objekt av den här typen.

  • De anpassade formulären Nytt, Redigera och Visa som kan användas med den här innehållstypen.

  • De arbetsflöden som är tillgängliga för objekt av den här innehållstypen.

  • De anpassade lösningar eller funktioner som associerats med objekt av den här innehållstypen.

  • De informationshanteringsprinciper som associeras med objekt av denna innehållstyp.

  • Dokumentinformationspanelen, som visas i kompatibla Microsoft Office-program för objekt av denna innehållstyp.

  • Dokumentmallen för nya objekt av den här typen (endast dokumentinnehållstyper).

  • De dokumentkonverteringar som är tillgängliga för objekt av denna innehållstyp (endast dokumentinnehållstyper).

Innehållstyper möjliggör för organisationer att hantera och ordna innehåll på ett enhetligt sätt i webbplatser, listor och bibliotek och de möjliggör också för en enstaka lista eller bibliotek att innehålla flera objektstyper eller dokumenttyper.

Om ett bibliotek har konfigurerats med stöd för flera innehållstyper ger menyn Nytt dokument användare en lista med tillgängliga innehållstyper, och de kan välja vilken typ som motsvarar den typ av dokument som de vill skapa.

Innehållstyper visas på menyn Nytt för en lista eller ett bibliotek.

Överst på sidan

Så fungerar arv för innehållstyper

Innehållstyper är ordnade i en hierarki som möjliggör för en innehållstyp att ärva sina egenskaper från en annan innehållstyp. På det viset kan kategorier av dokument dela attribut i en organisation, samtidigt som grupper kan anpassa attributen för vissa webbplatser och listor.

Det finns två grundläggande innehållstyper: webbplatsinnehållstyper och listinnehållstyper.

Webbplatsinnehållstyper    Innehållstyper som har definierats på webbplatsnivå kallas webbplatsinnehållstyper och de hanteras i galleriet för innehållstyper webbplats för en webbplats. Webbplatsinnehållstyper är tillgängliga för användning i underwebbplatser till webbplatsen som de har definierats. Till exempel om en webbplatsinnehållstyp definieras i galleriet för innehållstyper platsen för den högsta nivån i en webbplatssamling, är den tillgänglig för användning i listor och bibliotek på alla webbplatser i webbplatssamlingen. Om den här webbplatssamlingen är ett nav för innehållstyp för publicering, innehållstyp för publicering har konfigurerats kan dessa webbplatsinnehållstyper publiceras i prenumerera webbplatssamlingar och webbprogram. Webbplatsinnehållstyper kan individuellt lagts till i listor eller bibliotek och anpassade för användning i dessa listor eller bibliotek.

Listinnehållstyper    När du lägger till en webbplatsinnehållstyp i en lista eller ett bibliotek kallas en listinnehållstyp. Listinnehållstyper är underordnade webbplatsinnehållstyper relationerna har skapats.

Överst på sidan

Så fungerar arv för webbplatsinnehållstyper

När du definierar en ny anpassad webbplatsinnehållstyp i galleriet över webbplatsinnehållstyper för en webbplats väljer du en befintlig överordnad webbplatsinnehållstyp i galleriet över webbplatsinnehållstyper som utgångspunkt. Du har åtkomst till stort antal standardwebbplatsinnehållstyper som du kan använda för att skapa dina egna anpassade webbplatsinnehållstyper. Den nya webbplatsinnehållstypen som du skapar ärver alla attributen från den överordnade innehållstypen, till exempel dess dokumentmall, skrivskyddade inställning eller kolumner. När du skapat din nya webbplatsinnehållstyp kan du göra ändra dessa attribut om du vill.

När du gör ändringar i en webbplatsinnehållstyp kan du ange om du också vill uppdatera den underordnade webbplatsinnehållstypen eller listinnehållstypen som ärver attributen från den webbplatsinnehållstyp som du uppdaterar. Du kan bara uppdatera de attribut som de underordnade webbplatsinnehållstyperna eller listinnehållstyperna delar med en överordnad innehållstyp. Om en underordnad webbplatsinnehållstyp har anpassats med ytterligare attribut som inte finns på den överordnade webbplatsinnehållstypen (till exempel extra kolumner), skrivs inte anpassningarna över när den underordnade webbplatsinnehållstypen uppdateras. Ändringar som du gör i en webbplatsinnehållstyp påverkar inte den överordnade webbplatsinnehållstypen som den skapats från.

I följande bild visas hur arv av innehållstyp fungerar. Galleriet över webbplatsinnehållstyper för denna webbplats på den översta nivån innehåller tre webbplatsinnehållstyper: Dokument, Designspecifikation och Memo. Innehållstyperna Designspecifikation och Memo är underordnade dokumenttypen Dokument, och båda delar kolumnen Författare eftersom de ärver denna från innehållstypen Dokument. På en underwebbplats i denna webbplatssamling har innehållstypen Designspecifikation använts för att skapa en ny underordnad webbplatsinnehållstyp vid namn Produkt X-specifikationer, med en ytterligare kolumn. Instanser av den nya webbplatsinnehållstypen Produkt X-specifikationer och webbplatsinnehållstypen Memo läggs till i biblioteket, där de fungerar som listinnehållstyper. I biblioteket visas kolumner som är relevanta för båda innehållstyperna, som kolumnen Författare, som delas av båda innehållstyperna.

Diagram för arv av innehållstyp

1. webbplatsinnehållstyp med kolumner som representeras av kursiverad text.

2. listinnehållstyp

3. i biblioteket som båda innehållstyper som har lagts till visar kolumner som är relevanta för båda och objekt av varje typ av innehåll har metadata i kolumnerna som är relevanta för dem.

Överst på sidan

Så fungerar arv för listinnehållstyper

Om du har en lista eller ett bibliotek som konfigurerats så att den tillåter flera innehållstyper, kan du lägga till innehållstyper i listan eller biblioteket från gruppen av webbplatsinnehållstyper som är tillgängliga för din webbplats.

När du har lagt till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek kan listan eller biblioteket innehålla objekt av den typen. Med kommandot Nytt objekt eller Nytt dokument i listan eller biblioteket kan användarna skapa nya objekt av den aktuella typen. En av huvudfördelarna med innehållstyper för listor och bibliotek är att en enskild lista eller ett bibliotek kan innehålla flera objekt- eller dokumenttyper som alla kan ha unika metadata, principer och funktionssätt.

När du lägger till en webbplatsinnehållstyp i en lista eller ett bibliotek för att göra det tillgängligt för användning på den platsen kallas den för listinnehållstyp, och den är underordnad den webbplatsinnehållstyp som den skapats från. Denna listinnehållstyp ärver alla attribut från sin överordnade webbplatsinnehållstyp, till exempel dokumentmall, skrivskyddat läge, arbetsflöden och kolumner.

Du kan anpassa en listinnehållstyp för den specifika lista eller det bibliotek som du har lagt till den i. Dessa anpassningar tillämpas inte på den överordnade webbplatsinnehållstypen. Om den överordnade webbplatsinnehållstypen för en listinnehållstyp uppdateras, ärver din listinnehållstyp ändringarna (om personen som hanterar webbplatsinnehållstypen väljer att tillämpa uppdateringarna på alla underordnade innehållstyper). Om du har anpassat några attribut som din listinnehållstyp delar med sin överordnade webbplatsinnehållstyp kommer dina anpassningar att skrivas över om uppdateringar av den överordnade webbplatsinnehållstypen distribueras till alla ärvande innehållstyper. Om du anpassar listinnehållstypen genom att lägga till attribut som den överordnade innehållstypen saknar (t.ex. extra kolumner), kommer dessa anpassningar inte att skrivas över om uppdateringar av den överordnade webbplatsinnehållstypen distribueras till alla ärvande innehållstyper.

Överst på sidan

Innehållstyppublicering

Organisationer kan dela innehållstyper över webbplatssamlingar i sin distribution med tjänstprogrammet Hanterade metadata för konfigurering av innehållstyppublicering. Med innehållstyppublicering kan organisationer hantera innehåll och metadata konsekvent över sina webbplatser eftersom innehållstyperna skapas och uppdateras centralt, och uppdateringar kan publiceras till flera prenumerantwebbplatssamlingar eller webbprogram.

För konfigurering av innehållstyppublicering måste servergruppsadministratören skapa tjänsten Hanterade metadata och konfigurera den för att utse en specifik webbplatssamling som nav för innehållstyppublicering. När tjänsten Hanterade metadata har skapats och konfigurerats publicerar servergruppsadministratören den. Servergruppsadministratören kan använda denna publicerade URL för att ansluta andra webbprogram till tjänstprogrammet Hanterade metadata och prenumerera på dess innehållstyper.

Din organisation kan konfigurera flera Hanterade metadatatjänster för att dela innehållstyper från flera webbplatssamlingar. Individuella webbprogram kan också ha anslutningar till flera Hanterade metadatatjänster och prenumerera på innehållstyper från flera navwebbplatser.

Tjänsten Hanterade metadata måste konfigureras av en administratör.

Om innehållstyppublicering har konfigurerats för tjänsten Hanterade metadata av en administratör kan du publicera innehållstyper från Galleriet över webbplatsinnehåll i en navwebbplatssamling till andra prenumererande webbplatssamlingar. När en innehållstyp har publicerats blir den skrivskyddad på prenumererande webbplatser (användare kan dock ta bort skrivskyddet och göra uppdateringar). Ägare till prenumererande webbplatser kan använda innehållstypen som den är genom att lägga till den i listor eller bibliotek, eller utöka den genom att skapa en ny webbplats- eller listinnehållstyp som baseras på den.

När den publicerade innehållstypen uppdateras i Galleriet över webbplatsinnehåll på navwebbplatsen kan uppdateringarna publiceras på nytt till prenumererande webbplatser. Innehållstyppublicering hanteras av ett tidsinställt jobb som kan konfigureras av administratören. Beroende på hur ofta det tidsinställda jobbet körs kan det finnas en fördröjning från det att en uppdaterad innehållstyp publiceras tills dess att prenumererande webbplatser får uppdateringarna.

Lokala versioner av publicerade innehållstyper är skrivskyddade på prenumererande webbplatser (användare kan dock ta bort skrivskyddet och göra uppdateringar). Detta underlättar för organisationer att använda innehållstyppublicering som stöd för konsekvent innehållshantering över webbplatser. Om du tar bort en publicerad innehållstyp i Galleriet över webbplatsinnehåll för navwebbplatsen kommer publicerade versioner av den inte att tas bort på prenumererande webbplatser. I stället försvinner skrivskyddet och det blir möjligt att redigera dem.

Överst på sidan

Relaterade uppgifter

Hantera innehållstyppublicering

Skapa eller anpassa en webbplatsinnehållstyp

Ändra en innehållstyp för en lista eller ett bibliotek

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×