Introduktion till InfoPath Forms Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sammanfattning     InfoPath Forms Services är en serverteknik som gör det möjligt att andra kan fylla i formulär i en webbläsare. Genom att hantera formulär på en central plats kan du effektivisera affärsprocesser och förbättra relationer med kunder och partners leverantörer.

Översikt över InfoPath Forms Services

Nå kunder och partners leverantörer med användarvänliga formulär

Effektivisera affärsprocesser med formulär-driven

Hantera formulär och formulärmallar i en central plats

Översikt över InfoPath Forms Services

Användare behöver inte har installerat på datorn för att fylla i en formulärmall som webbläsaraktiverade InfoPath, och inte heller de krävs för att hämta något extra från webben. Allt de behöver är åtkomst till en webbläsare, till exempel Windows Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services gör det också möjligt att lagra och hantera formulär och formulärmallar i en central plats. InfoPath Forms Services bygger på och kräver Windows SharePoint Services 3.0, där du kan publicera formulärmallar som du utformar på en gemensam plats inom ett företag. Dessutom kan användare skicka formulär till SharePoint-bibliotek som är mappar där en samling filer lagras och där filerna ofta använder samma mall. Det är också möjligt att integrera formulär i dokumenthantering och livscykel uppgifter, till exempel arbetsflödet och rights management.

InfoPath Forms Services teknik som används i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL och även, separat, i Microsoft Office Forms Server 2007.

Om designen

Formulärmallar som kan fyllas i i en webbläsare kallas webbläsarkompatibla formulärmallar. När du vill skapa denna typ av mall designar du en webbläsarkompatibel formulärmall i InfoPath, publicerar den på en server som kör InfoPath Forms Services och aktiverar den för användning på Internet.

I vissa fall kan du aktivera formulärmallen för användning på Internet genom att markera kryssrutan Aktivera formuläret så att det kan fyllas i med en webbläsare i Publiceringsguiden i InfoPath. I andra måste du publicera mallen på en delad plats i ett nätverk och sedan kontakta en servergruppsadministratör som aktiverar formuläret och gör det tillgänglig på servern.

Administratörens godkännande krävs i följande fall:

 • Formulärmallen innehåller förvaltad kod.

 • Formulärmallen kräver säkerhetsnivån Fullständigt förtroende så att formulären som baseras på mallen får tillgång till systemresurser på användarnas datorer, exempelvis filer och inställningar.

 • Formulärmallen innehåller en dataanslutning som administreras av en administratör.

 • Formulärmallen har aktiveras för användning på en mobil enhet.

Om ett administratörsgodkännande krävs får du i Publiceringsguiden hjälp med att förbereda formulärmallen inför överlämnandet till administratören.

Efter att en webbläsarkompatibel formulärmall har aktiverats för användning i en webbläsare kan användarna fylla i formulär som baseras på mallen i sina webbläsare.

Användaren i fokus

Att fylla i ett formulär i en webbläsare eller att fylla i det i InfoPath är ur användarens perspektiv nästa identiska procedurer. Kontroller, t.ex. upprepande avsnitt, och funktioner som formler och villkorsstyrd formatering fungerar exempelvis på samma sätt i båda miljöerna.

Det finns dock en väsentlig skillnad: I webbläsaren har InfoPath-menyerna och -verktygsfälten ersatts av ett verktygsfält överst i formuläret med alternativ för att spara, stänga, skriva ut och uppdatera formuläret. Det här verktygsfältet visas också längst ned i formuläret så att användarna inte behöver rulla tillbaka till början av ett långt formulär när de fyller i det.

Om du aktiverar sändningsalternativ i formulärmallen visas även knappen Skicka i verktygsfältet. När en användare klickar på den här knappen skickas formulärets data direkt till datakällan som du angav när du designade formulärmallen, t.ex. en webbtjänst eller en SharePoint-lista. Om formulärmallen har mer än en vy visas även listan Vy i verktygsfältet.

Formulär som har öppnats i webbläsare

1. Användare skickar data till externa datakällor genom att klicka på knappen Skicka i verktygsfältet.

2. Användare växlar mellan vyer genom att klicka på ett objekt i listan Vy i verktygsfältet.

När du designar formulärmallen kan du anpassa inställningarna för verktygsfältet i dialogrutan Formuläralternativ. Du kan exempelvis ta bort en eller flera knappar eller dölja det verktygsfält som finns längst ned i användarformuläret.

Följande avsnitt innehåller information om fördelarna med InfoPath Forms Services.

Överst på sidan

Nå kunder, partnerföretag och leverantörer med hjälp av användarvänliga formulär

När du publicerar en formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services kan du distribuera den inte bara i företagets intranät utan även på externa webbplatser, t.ex. webbplatser i extranät eller webbplatser för företag. Det gör att du kan samla in data från kunder, partnerföretag, leverantörer och andra som är av betydelse för ditt företags framgångar. Ett stort försäkringsbolag kan exempelvis använda en webbläsaraktiverad formulärmall till att samla in och bearbeta skadeståndskrav. Kunderna kan via en webbläsare fylla i skadeformulär på företagets webbplats. Om en kund i stället ringer försäkringsbolaget för att rapportera skadan kan en skadereglerare använda InfoPath och fylla i samma formulär i ett intranät. På samma sätt kan stat och kommun samla in data från medborgarna genom att publicera webbläsaraktiverade formulärmallar på sina webbplatser.

När användare öppnar formuläret, antingen genom att navigera till ett bibliotek eller genom att ange formulärets webbadress (URL) i webbläsaren, kan något av följande hända:

 • Formuläret öppnas i en webbläsare    För användare som inte har installerat InfoPath på sina datorer öppnas formuläret i en webbläsare där de kan fylla i det på samma sätt som andra webbaserade formulär.

 • Formuläret öppnas i InfoPath    För användare som har installerat InfoPath öppnas formuläret i InfoPath där de kan fylla i det på samma sätt som andra InfoPath-formulär. De kan då utnyttja alla formulärfunktioner i InfoPath, av vilka alla inte är tillgängliga i webbläsarformulär.

  Obs!: Du kan anpassa inställningarna för formulärmallen så att den alltid öppnas i en webbläsare även om användaren har InfoPath. Det kan vara användbart om du vill att miljön ska vara identisk för alla som fyller i formuläret, eller om du inte vill att formuläret ska öppnas i InfoPath eftersom du inte vill riskera att användare öppnar eller ändrar den underliggande formulärmallen i designläge.

Om användare ska fylla i formulär på en mobil enhet, exempelvis en personlig digital assistent (PDA) eller en Smartphone kan du designa den webbläsaraktiverade formulärmallen så att den kan öppnas och fyllas i i webbläsaren på en mobil enhet. På mobila enheter öppnas formuläret i ett förenklat format.

Förenkla formulärberoende affärsprocesser

Formulär är viktiga i många affärsprocesser. Genom att placera webbläsaraktiverade formulärmallar på en server som kör InfoPath Forms Services kan du integrera formulärdata i befintliga affärsprocesser eller program. Du kan exempelvis:

 • Skicka data till befintliga företag system    När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall kan du skapa dataanslutningar till webbtjänster eller andra externa datakällor. Gör att du kan skicka data till befintliga företag system, företagsprogram eller företagsdatabaser. En försäljning avdelning kan till exempel skapa ett formulär som kan skicka leads och kunden försäljningsinformation ett befintligt kund relation Management (CRM)-system.

 • Hämta data i befintliga affärssystem    Det går också att hämta data i befintliga affärssystem, företagsprogram och företagsdatabaser med hjälp av frågor. När användare öppnar ett formulär som baseras på en viss formulärmall kan data från en extern datakälla visas i formulärets namn- och adressfält. Då utnyttjas den befintliga informationen inom organisationen och ifyllandet av formulär förenklas.

 • Lägga till arbetsflöde i formulär    Du kan lägga till ett arbetsflöde i en formulärmall som lagras i ett bibliotek om du vill administrera ofta förekommande affärsprocesser på ett konsekvent sätt. Som chef kan du använda ett arbetsflöde för godkännande om du vill att en utgiftsrapport ska cirkuleras mellan olika godkännare i en lista. Godkännarna kan godkänna eller avslå utgifterna i rapportformuläret, omtilldela godkännandeuppgiften eller begära ändringar i formuläret. Användare som deltar i arbetsflödet klickar på kommandona på Arkiv-menyn i InfoPath. På servern pekar de på formulärets namn i biblioteket, klickar på pilen som visas och sedan på Arbetsflöden.

  Kommandot Arbetsflöden på snabbmenyn

Överst på sidan

Administrera formulär och formulärmallar på en central plats

Du kan spara formulärmallar och tillhörande formulär på en central lagringsplats på en server som kör InfoPath Forms Services. Det gör det enkelt att hitta, dela och hantera formulär och formulärmallar.

De viktigaste fördelarna är att du kan:

 • Lagra formulär och formulärmallar på en central plats    Du kan associera en formulärmall med ett bibliotek, det vill säga en plats på en SharePoint-webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera och hantera filer tillsammans med annan personal i företaget. När användare fyller i formulär som baseras på formulärmallen i biblioteket visas de ifyllda formulären tillsammans med viktig information från själva formulären i biblioteket. Beroende på hur SharePoint-biblioteket har utformats kan användare fylla i formulär som baseras på formulärmallen, exportera data från ifyllda formulär till Microsoft Office Excel eller koppla data från flera olika formulär till ett enda. Följande exempel visar en utgiftsrapporter i ett bibliotek.

  Utgiftsrapporter som har lagrats i ett bibliotek

 • Administrera formulärmallar med hjälp av innehållstyper    Du kan använda Publiceringsguiden i InfoPath om du vill publicera en formulärmall som en innehållstyp. Innehållstypen definierar en formulärmall, en uppsättning kolumner samt dokumenthanteringsinställningar på servern, exempelvis arbetsflöde eller principinställningar.

  Genom att skapa innehållstyper kan du återanvända formulärmallar och inställningar i en webbplatssamling. Om du förut ville använda en formulärmall i flera SharePoint-bibliotek, var du tvungen att publicera två skilda kopior av formulärmallen, en för varje bibliotek. När formulärmallen skulle uppdateras var du tvungen att ändra den på båda ställena. Nu kan du publicera formulärmallen som en webbplatsinnehållstyp, som när den uppdateras automatiskt ändras på alla ställen där den används.

  Du kan använda en enskild innehållstyp i flera bibliotek i en webbplatssamling eller flera innehållstyper i ett enskilt bibliotek. Du kan exempelvis lägga till en innehållstyp för statusrapportformulär i alla bibliotek som används av säljavdelningen i företaget så att alla säljare samlar in och rapporterar samma typ av information till ledningen. Alternativt kan du, om avdelningen använder olika formulärmallar för resebegäranden, reserapporter och utgiftsrapporter, publicera tre olika formulärmallar som webbplatsinnehållstyper och lägga dem i ett bibliotek för reseinformation. När säljarna vill skapar ett nytt formulär från biblioteket kan de välja vilken formulärmall de vill använda.

 • Administrera formulär och formulärmallar    Servergruppsadministratörer kan ange hur användarna ska komma åt formulärmallarna och hur mallarna ska distribueras i företaget. De kan exempelvis bestämma vem som får publicera formulärmallar på webbplatsen och hur formulärmallar ska uppgraderas på servern så att formuläranvändarna påverkas så lite som möjligt.

 • Hantera dataanslutningar på en central plats    Om flera formulärmallar använder samma dataanslutningar, kan du lagra inställningarna för den dataanslutningen i dataanslutningsfil i dataanslutningsbibliotek. När en användare öppnar ett formulär som ansluter till en dataanslutningsfil, använder InfoPath inställningarna i filen för att ansluta till den externa datakällan. I det här sättet kan flera formulärmallar använda samma dataanslutningsfil så inte behöver du manuellt skapa samma dataanslutning för varje formulärmall. Dessutom om plats eller anslutning inställningarna för en extern datakälla ändrar behöver du inte uppdatera varje formulärmall som använder dataanslutningen. I stället kan du helt enkelt uppdatera dataanslutningsfilen en gång och alla formulärmallar i fortsättningen ska fungera som avsett.

Obs!: Från InfoPath kan du publicera en formulärmall på en server som inte kör InfoPath Forms Services. Du kan exempelvis publicera formulärmallen på en server som kör Windows SharePoint Services. Då kan du utnyttja vissa av de funktioner som nämns i listan ovan, exempelvis möjligheten att publicera en formulärmall i ett bibliotek. Om du vill skapa en webbläsaraktiverad formulärmall eller om du vill använda dataanslutningsbibliotek måste du dock publicera formulärmallen på en server som kör InfoPath Forms Services.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×