Introduktion till frågor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du vill granska, lägga till, ändra eller ta bort data från databasen kan du använda en fråga.

Med en fråga kan besvara du mycket specifika frågor om dina data som ska vara svårt att besvara genom att titta på tabelldata direkt. Du kan använda frågor för att filtrera data, att utföra beräkningar med data och sammanfatta data. Du kan också använda frågor att automatisera många datahanteringsuppgifter och granska ändringar i dina data innan du sparar ändringarna.

Många databasåtgärder blir enklare med frågor

Artikelinnehåll

Översikt

Titta på en delmängd av data i en tabell

Granska data från flera tabeller samtidigt

Be variationer av en fråga med hjälp av parametrar med en fråga

Göra beräkningar utifrån data

Visa sammanfattade eller sammanlagda data

Skapa en ny tabell med data från andra tabeller

Lägga till data i en tabell med data från andra tabeller

Ändra data i ett automatiserat sätt

Ta bort data i ett automatiserat sätt

Översikt

En fråga är en begäran för Dataresultat, för åtgärd på data eller efter båda. Du kan använda en fråga för att besvara en enkel fråga för att utföra beräkningar, kombinera data från flera tabeller eller även om du vill lägga till, ändra eller ta bort tabelldata. Frågor som du använder för att hämta data från en tabell eller göra beräkningar kallas select-frågor. Frågor som lägga till, ändra eller ta bort data kallas redigeringsfrågor.

I den här artikeln innehåller grundläggande information om frågor och innehåller exempel på olika typer av frågor. Mer information om varje typ av fråga i hjälpen eller klicka på länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Du kan också använda en fråga för ett formulär eller en rapport med data. I en väldesignad databas finns ofta de data som du vill presentera med hjälp av ett formulär eller en rapport i flera olika tabeller. Med hjälp av en fråga kan samla du data som du vill använda innan du utformar formuläret eller rapporten.

Mer information om hur du använder en fråga med data för formulär och rapporter på länkarna i avsnittet Se även eller hjälpen.

Obs!: Exemplen i den här artikeln används en databas som har skapats med databasmallen Northwind 2007.

Visa hur du ställer in Northwind 2007

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Ny.

 2. Klicka på Lokala mallar i den vänstra rutan under Kategorier.

 3. Klicka på Northwind 2007 under Lokala mallar, och klicka sedan på Skapa.

 4. Öppna databasen genom att följa anvisningarna på sidan Northwind Traders (på objektfliken Startskärm) och stäng sedan dialogrutan Logga in.

Överst på sidan

Titta på en delmängd av data i en tabell

Ibland kanske du vill granska alla data från en tabell, men vid andra tillfällen kanske du vill granska endast data från vissa fält eller kanske du vill granska data om vissa fält uppfyller vissa villkor. Om du vill granska data med hjälp av villkor kan använda du en urvalsfråga.

Anta att du vill granska en lista över produkter och deras priser. Du kan skapa en fråga som returnerar produkt-och prisinformation genom att använda följande procedur:

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

 3. Dubbelklicka på produkter i dialogrutan Visa tabell på fliken tabeller.

 4. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 5. Dubbelklicka på Produktnamn och Listpris om du vill lägga till dessa fält i frågan designrutnät i tabellen produkter.

 6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och visar en lista över produkter och deras priser.

Överst på sidan

Granska data från flera tabeller samtidigt

Tabeller i en väldesignad databas innehålla logiska relationer med varandra. Relationerna går baserat på fälten som är gemensamma för tabellerna. Om du vill granska data från relaterade tabeller kan använda du en urvalsfråga.

Anta att du vill granska order för kunder som bor i en viss stad. Information om order och data om kunder lagras i två tabeller i samma databas. Varje tabell har ett fält för kund-ID som utgör grund för en en-till-många-relation mellan de två tabellerna. Du kan skapa en fråga som returnerar order för kunder i en viss stad, till exempel Las Vegas, med hjälp av följande procedur:

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

 3. Dubbelklicka på Kunder och Order på fliken Tabeller i dialogrutan Visa tabell.

 4. Stäng dialogrutan Visa tabell.

  Obs den linje som kallas en koppling som ansluter ID-fältet i tabellen Kunder till fältet Kund-ID i tabellen Order. Den här raden visar förhållandet mellan de två tabellerna.

 5. Dubbelklicka på Företag och Ort i tabellen Kunder så att dessa fält läggs till i frågerutnätet.

 6. Avmarkera kryssrutan på raden Visa i kolumnen Ort som finns i frågerutnätet.

 7. Skriv Las Vegas i raden villkor i kolumnen ort (med enkla citattecken).

  Avmarkera kryssrutan Visa förhindrar att frågan visas orten i dess resultat och skriva Las Vegas i raden villkor anger att du vill visa endast poster där värdet i fältet Stad är Las Vegas. I det här fallet frågan returnerar de kunder som finns i Las Vegas – L och företag AA.

  Observera att du inte behöver visa ett fält om du vill använda det med ett villkor.

 8. Dubbelklicka på Order-ID och Orderdatum i tabellen Order så att dessa fält läggs till i de nästa två kolumnerna i frågerutnätet.

 9. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och visar en lista över order för kunder i Las Vegas.

 10. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S.

  Dialogrutan Spara som visas.

 11. Skriv order per orti rutan Frågenamn och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Be variationer av en fråga med hjälp av parametrar med en fråga

Ibland kanske du vill köra en fråga som endast skiljer sig något från en befintlig fråga. Du kan ändra den ursprungliga frågan om du vill använda din nya villkor, men om du ofta vill köra variationer av en viss fråga överväga att använda en parameterfråga. När du kör en parameterfråga frågan frågar efter fältvärden och använder de värden som du anger om du vill skapa villkor för frågan.

Du har skapat en fråga som returnerar order för kunder som finns i Las Vegas i föregående exempel. Du kan ändra frågan så att du måste ange orten varje gång du kör frågan med hjälp av följande procedur:

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. Klicka på Gränslinje om du vill visa navigeringsfönstret.

  Obs!: Det här steget är inte nödvändigt om navigeringsfönstret visas.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på frågan som heter Order per ort (som du skapade i avsnittet ovan) och klicka på Designvy på snabbmenyn.

 4. Ta bort Las Vegasi raden villkor i kolumnen Ort i frågerutnätet och skriv sedan [på vilken city?].

  Sträng [på vilken city?] är parameter-fråga. Hakparenteserna anger du att frågan för att be om en parameter och texten (i det här fallet på vilken ort?) är den fråga som den visas.

  Obs!: Det går varken att använda punkt (.) eller utropstecken (!) som text i en parameteruppmaning.

 5. Markera kryssrutan i raden Visa i kolumnen Ort, så att frågeresultatet innehåller orten.

 6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan uppmanas du att ange ett värde för stad.

 7. Skriv New Yorkoch tryck sedan på RETUR.

  Frågan körs och sedan visas order för kunder i New York.

  Men vad händer om du inte vet vilka värden du kan ange? Om du vill göra din parameter mer flexibla kan använda du jokertecken som en del av frågan:

 8. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 9. Skriv i frågerutnätet i raden villkor i kolumnen ortsom [på vilken city?] & ”*”.

  I den här parameteruppmaningen gör nyckelordet Som, tecknet ampersand (&) och asterisken (*) som omges med citattecken att användaren kan skriva en kombination av tecken, bland annat jokertecken, för att returnera olika resultat. Om användaren till exempel skriver * returneras alla orter, om användaren skriver L returneras alla orter som inleds med bokstaven "L", och om användaren skriver *s* returnerar frågan alla orter som innehåller bokstaven "s".

 10. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Skriv Newi uppmaningen, och sedan på RETUR.

 11. Frågan körs och sedan visas order för kunder i New York.

Ange parameterns datatyper

Du kan också ange vilken typ av data som en parameter ska acceptera. Du kan ange datatypen för alla parametrar, men det är särskilt viktigt att ange datatypen för tal, valuta och datum/tid. När du anger datatypen som en parameter ska acceptera, visas ett felmeddelande för användaren om han eller hon anger fel typ av data, till exempel skriver text i stället för valuta.

Obs!: Om en parameter anges till att acceptera textdata, tolkas alla inmatningar som text och inget felmeddelande visas.

Så här anger du datatypen för parametrar i en fråga:

 1. Klicka på Parametrar i gruppen Visa/dölj på fliken Design när frågan är öppen i designvyn.

 2. I kolumnen Parameter i dialogrutan Frågeparametrar skriver du uppmaningen för respektive parameter som du vill ange datatypen för. Se till att varje parameter matchar uppmaningen som du använder i raden Villkor i frågerutnätet.

 3. Välj datatyp för respektive parameter i kolumnen Datatyp.

Överst på sidan

Göra beräkningar utifrån data

För det mesta använder du inte tabeller för lagring av beräknade värden som baseras på data i samma databas. Tabellen Orderdetaljer i Northwind 2007 lagra delsummor för produkt, eftersom delsumman för en viss produkt beräknas med hjälp av data som lagras i antal, Enhetspris, till exempel inte och rabatt i tabellen Orderdetaljer.

I vissa fall beräknade värden kan bli inaktuell, eftersom de värden som de är baserade på Ändra. Till exempel vill du inte lagra en persons ålder i en tabell, eftersom varje år måste du uppdatera värde. i stället kan du lagra personens födelsedatum och använda ett uttryck i en fråga för att beräkna personens ålder.

Använd följande procedur för att skapa en fråga som beräknar delsummor för produkt baserat på data från tabellen Orderdetaljer.

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

 3. Dubbelklicka på Orderdetaljer på fliken tabeller i dialogrutan Visa tabell.

 4. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 5. Dubbelklicka på Produkt-ID om du vill lägga till det här fältet i den första kolumnen i frågerutnätet i tabellen Orderdetaljer.

 6. Högerklicka på raden fält i den andra kolumnen i rutnätet och klicka sedan på Zooma på snabbmenyn.

 7. Skriv eller klistra in följande i rutan Zooma:

  Delsumma: ([antal] * [Enhetspris])-([antal] * [pris per enhet]*[rabatt])

  Klicka på OK.

  Det här är det beräknade fältet. Det beräknade fältet multiplicerar antalet varje produkt med enhetspriset för den produkten, multiplicerar antalet varje produkt med Enhetspris och rabatt för den produkten och subtraherar sedan den totala rabatten från totala enhetspriset.

 8. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och visar en lista över produkter och delsummor per order.

 9. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S och ge sedan frågan namnet Delsummor för produkt.

Överst på sidan

Visa sammanfattade eller sammanlagda data

När du använder tabeller för att spela in transaktioner eller store regelbundet inträffar numeriska data, är det användbart för att kunna granska data i mängdfunktioner, till exempel summor och medelvärden.

Microsoft Office Access 2007 har en ny funktion för raden Summa där du kan granska enkel sammanställa data i en datablad. Lägga till en summarad i frågan delsummor för produkt som du skapade i föregående exempel genom att använda följande procedur:

 1. Kör frågan Delsummor för produkt och lämna resultatet öppet i Databladsvy.

 2. Klicka på Summor i gruppen Poster på fliken Start.

  En ny rad visas längst ned i datablad med det totala ord i den första kolumnen.

 3. Klicka på cellen i den sista raden i databladet som heter Summa.

  Observera att en pil visas i cellen.

 4. Klicka på pilen om du vill visa tillgängliga mängdfunktioner.

  Eftersom kolumnen innehåller textdata, det finns bara två alternativ: Ingen och antal.

 5. Välj antal.

  Innehållet i cellen ändras från Summa till antalet värden i kolumnen.

 6. Klicka på den angränsande cellen (den andra kolumnen).

  Observera att en pil visas i cellen.

 7. Klicka på pilen och sedan klicka på Summa.

  Fältet visar en summa av värden i kolumnen.

 8. Låt frågan vara öppen i databladet.

Skapa en summafråga för mer komplexa sammanfattningar

Summarad i ett datablad är mycket praktiskt, men för mer komplexa frågor kan du använda en summafråga. En summafråga är en urvalsfråga som gör att du vill gruppera och sammanfatta data. Anta att du vill visa total försäljning per produkt. Du kan använda summa, en mängdfunktion att visa total försäljning per produkt i en summafråga.

Följ anvisningarna nedan om du vill ändra frågan delsummor för produkt så att den sammanfattar Produktsummor efter produkt.

 1. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

  Frågan Delsummor för produkt öppnas i designvyn.

 2. Klicka på Summor i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  Raden Summor visas i frågerutnätet.

  Obs!: Trots att de har liknande namn är raden Summor i rutnätet och raden Summa i ett datablad inte samma sak:

  • Du kan gruppera efter fältvärden med hjälp av raden Summor i rutnätet.

  • Du kan lägga till databladsraden Summa i resultatet av en summafråga.

  • När du använder raden Summor i rutnätet måste du välja en mängdfunktion för varje fält. Om du inte vill utföra en beräkning på ett fält, kan du gruppera efter det fältet.

 3. Välj Summa i listrutan i summaraden i den andra kolumnen i frågerutnätet.

 4. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och visar en lista över produkter med delsummor.

 5. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S. Låt frågan vara öppen.

Skapa en korsfråga om du vill lägga till en annan nivå för gruppering

Anta att du vill granska produkternas delsummor, men även aggregera efter månad så att varje rad visar delsummor för en produkt, och varje kolumn visar produktdelsummor för en månad. Om du vill visa delsummor för en produkt och visa produktdelsummor för en månad ska du använda en korsfråga.

Du kan ändra frågan Delsummor för produkt igen så att den frågan returnerar rader med produktdelsummor och kolumner med månadsvisa delsummor.

 1. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på Visa tabell i gruppen Skapa fråga.

 3. Dubbelklicka på Order i dialogrutan Visa tabell och klicka på Stäng.

 4. Klicka på Korstabell i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  Raden Visa är dold och raden Korstabell visas i frågerutnätet.

 5. Högerklicka på raden Fält i frågerutnätets tredje rad och klicka sedan på Zooma på snabbmenyn. Rutan Zooma öppnas.

 6. Skriv eller klistra in följande i rutan Zooma:

  Månad: ”Månad” & DatumDel (”m”, [Orderdatum])

 7. Klicka på OK.

 8. Välj följande värden från den nedrullningsbara listrutan i raden korstabell: Radrubrik för den första kolumnen, värde för den andra kolumnen och Kolumnrubrik för den tredje kolumnen.

 9. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Frågan körs och visar Produktsummor aggregering per månad.

 10. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S.

Överst på sidan

Skapa en ny tabell med data från andra tabeller

Med en tabellfråga kan du skapa en ny tabell utifrån data som lagras i andra tabeller.

Anta att du vill skicka data för Chicago order till en partner för Chicago företag som använder Access för att förbereda rapporter. I stället för att skicka samtliga av dina order data som du vill begränsa de data som du skickar till data specifika för Chicago-order.

Du kan skapa en fråga som innehåller data med Chicago-order och sedan använda en urvalsfråga för att skapa den nya tabellen, så här:

 1. Öppna Northwind 2007.

 2. Om du vill köra en tabellfråga kan du behöva aktivera databasinnehållet med hjälp av meddelandefältet som visas under menyfliksområdet (en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet ) om databasen är inte betrott när du öppnar den.

  Visa hur du aktiverar en databas

  1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

   Dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office visas.

  2. Klicka på Aktivera innehållet och sedan på OK.

  Obs!: Om databasen finns på en betrodd plats, visas inte meddelandefältet och aktivera innehållet är onödiga.

 3. Stäng formuläret dialogrutan Logga in.

 4. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

 5. Dubbelklicka på Orderdetaljer och order i dialogrutan Visa tabell.

 6. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 7. Dubbelklicka på Kund-ID och Leveransort i tabellen Order så att dessa fält läggs till i rutnätet.

 8. Dubbelklicka på Order-ID, Produkt-ID, Antal, Enhetspris och Rabatt i tabellen Orderdetaljer så att dessa fält läggs till i rutnätet.

 9. Avmarkera rutan i raden Visa i kolumnen Leveransort i rutnätet. Skriv 'Chicago' i raden villkor (med enkla citattecken).

  Verifiera frågeresultatet innan du kan använda dem för att skapa tabellen.

 10. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

 11. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S.

  Dialogrutan Spara som visas.

 12. Skriv Fråga om Chicago-orderi rutan Frågenamn och klicka sedan på OK.

 13. Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klicka sedan på Designvy.

 14. Klicka på Tabellfråga i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  Dialogrutan Tabellfråga visas.

 15. Skriv Chicago-orderi dialogrutan Tabellfråga i rutan Tabellnamn och klicka sedan på OK.

 16. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

 17. Klicka på Ja för att bekräfta i bekräftelsedialogrutan.

  Den nya tabellen skapas och tabellen visas i navigeringsfönstret.

  Obs!: Om det redan finns en tabell som innehåller det namn som du angav tas tabellen bort innan frågan körs.

 18. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Eftersom tabellen Chicago-order finns en varningsdialogruta visas.

 19. Klicka på Ingen att avbryta åtgärden och för att stänga dialogrutan.

Överst på sidan

Lägga till data i en tabell med data från andra tabeller

Med en tilläggsfråga kan du hämta data från en eller flera tabeller och lägga till dessa data i en annan tabell.

Anta att du har skapat en tabell för att dela med en Chicago företag koppla, men du upptäcker att koppla också fungerar med klienter i området Milwaukee. Du vill lägga till rader som innehåller Milwaukee områdesdata i tabellen innan du delar i tabellen med din koppla.

Du kan lägga till Milwaukee områdesdata i tabellen Chicago-order som du skapade i föregående exempel genom att använda följande procedur:

 1. Öppna frågan som heter "Fråga om Chicago-order" i designvyn.

 2. Klicka på Lägg till på fliken Design i gruppen Frågetyp. Dialogrutan tilläggsfråga öppnas.

 3. Klicka på pilen i rutan Tabellnamn i dialogrutan tilläggsfråga och välj Chicago-order i nedrullningsbara listan.

 4. Klicka på OK.

  Dialogrutan tilläggsfråga stängs. Raden Visa försvinner och raden Tillägg till visas i frågerutnätet.

 5. Ta bort 'Chicago' i rutnätet i raden villkor i kolumnen Leveransort och skriv sedan 'Milwaukee'.

 6. Välj lämpliga fält för respektive kolumn i raden Tillägg till.

  I det här exemplet ska värdena i raden Tillägg till matcha värdena i raden Fält, men det är inte nödvändigt för att tilläggsfrågor ska fungera.

 7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Överst på sidan

Ändra data i ett automatiserat sätt

Med en uppdateringsfråga kan du dels ändra data i tabeller, dels ange villkor för att ange vilka rader som ska uppdateras. Med en uppdateringsfråga får du möjlighet att gå igenom den uppdaterade informationen innan uppdateringen utförs.

Viktigt!: En redigeringsfråga kan inte ångras. Du bör skapa en säkerhetskopia av de tabeller som du vill uppdatera innan du använder en uppdateringsfråga.

I föregående exempelläggs rader till tabellen Chicago-order. I tabellen Chicago-order visas produkt-ID-fältet numeriska produkt-ID. Om du vill göra data mer användbar för rapporter, kanske du vill ersätta produkt-ID med produktnamn. Om du vill ersätta produkt-ID måste du först ändra datatypen för fältet produkt-ID i tabellen Chicago-order från tal till Text, så att fältet produkt-ID kan acceptera produktnamn.

Du kan uppdatera värdena i tabellen Chicago-order genom att använda följande procedur:

 1. Öppna tabellen Chicago-order i designvyn.

 2. Ändra datatypen i raden Produkt-ID från Tal till Text.

 3. Spara och stäng tabellen Chicago-order.

 4. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

 5. Dubbelklicka på Chicago-order och produkter i dialogrutan Visa tabell.

 6. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 7. Klicka på Uppdatera i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  Raderna Sortera och Visa försvinner från rutnätet och raden Ändra till visas.

 8. Dubbelklicka på Produkt-ID i tabellen Chicago-order så att det här fältet läggs till i rutnätet.

 9. Skriv eller klistra in följande i rutnätet i raden Uppdatera till i kolumnen Produkt-ID:

  [Produkter]. [Produktnamn]

  Tips: Du kan använda en uppdateringsfråga om du vill ta bort fältvärden med hjälp av en tom sträng ("") eller NULL i raden Ändra till.

 10. Skriv eller klistra in följande i raden villkor:

  [Produktnr] Som ([produkter]. [ ID])

  Nyckelordet som är nödvändigt eftersom de fält som du jämför innehålla olika datatyper (produkt-ID är textdata, ID är numeriska data).

 11. Du kan granska vilka värden som kommer att ändras av en uppdateringsfråga genom att visa frågan i databladet.

  Klicka på Visa i gruppen Resultat på fliken Design och sedan på Datablad.

  Frågan returnerar en lista över produkt-ID som ska uppdateras.

 12. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  När du öppnar tabellen Chicago-order visas att de numeriska värdena i fältet produkt-ID har ersatts av produktnamn från tabellen produkter.

Överst på sidan

Ta bort data i ett automatiserat sätt

Med en borttagningsfråga kan du dels ta bort data från tabellerna, dels använda den om du vill ange villkor för att ange vilka rader som ska tas bort. Med en borttagningsfråga får du möjlighet att granska raderna som tas bort innan borttagningen utförs.

Anta att du förbereder för att skicka tabellen Chicago-order (uppdaterad i föregående exempel) för företaget Chicago koppla och du märker att vissa av raderna som innehåller ett antal tomma fält. Du vill ta bort dessa rader som innehåller tomma fält innan du skickar tabellen. Du kan bara öppna tabellen och ta bort raderna manuellt, men det kan vara bra att använda en borttagningsfråga om det finns flera rader som du vill ta bort och du har tydliga kriterier för vilka rader ska tas bort.

Så här använder du en borttagningsfråga för att ta bort de rader i tabellen Chicago-order som inte har något värde för Order-ID:

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

 2. Dubbelklicka på Chicago-order i dialogrutan Visa tabell.

 3. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 4. Klicka på Ta bort på fliken Design i gruppen Frågetyp.

  Raderna Sortera och Visa försvinner och raden Ta bort visas i frågerutnätet.

 5. Dubbelklicka på Order-ID i tabellen Chicago-order så att det här fältet läggs till i rutnätet.

 6. Skriv Är Nulli rutnätet i raden villkor i kolumnen Order-ID.

 7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×