Introduktion till formulärmallspublicering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har utformat en formulärmall måste den sparas och publiceras, så att användarna kan fylla i formulär som baseras på mallen.

Artikelinnehåll

Så här fungerar publicering

Publicera en webbläsarkompatibel formulärmall

Publicera en formulärmall med fullständigt förtroende

Skicka en formulärmall i ett e-postmeddelande

Ändra eller flytta en publicerad formulärmall

Så här fungerar publicering

När du publicerar en formulärmall börjar du med att spara den och sedan distribuerar du den till användarna genom att använda Publiceringsguiden. Med Publiceringsguiden anpassar du formulärmallen för distribution genom att lägga till en publiceringsplats och bearbetningsinstruktioner, så att användarna kan öppna de formulär som baseras på mallen. Med bearbetningsinstruktionerna kan du ange att formulär som baseras på formulärmallen ska uppdateras automatiskt, om du vill ändra formulärmallen efter det att den har publicerats. När en användare öppnar ett formulär hämtas det till Microsoft Office InfoPath på användarens dator från den plats som har angetts i bearbetningsinstruktionerna. I InfoPath skapas sedan ett formulär som baseras på formulärmallen. Om användaren sparar formuläret på sin dator och sedan öppnar det vid ett senare tillfälle, jämförs det med den formulärmallsversion som har angetts i bearbetningsinstruktionerna. Om formuläret på användarens dator är av en äldre version än den som anges i bearbetningsinstruktionerna, hämtas den nyare versionen till InfoPath, där formuläret uppdateras med den senaste formulärmallsversionen.

När du har anpassat formulärmallen genom att ange publiceringsplatsen och bearbetningsinstruktionerna i guiden, sparas mallen på den aktuella platsen. Du kan publicera formulärmallar på följande platser:

 • En server där Microsoft Windows SharePoint Services körs    När du publicerar en formulärmall till en server där Microsoft Windows SharePoint Services körs kan du göra något av följande: Du kan publicera formulärmallen till ett dokumentbibliotek, där den används som mall för alla dokument som användarna fyller i i det aktuella dokumentbiblioteket. Du kan publicera formulärmallen som en webbplatsinnehållstyp. Det innebär att formulärmallen kan användas som mall i flera webbplatssamlingar.

 • En server som kör InfoPath Forms Services    Du kan publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services. Webbläsarkompatibla formulärmallar ge användare utan InfoPath för att fylla i formulär som baseras på din formulärmall med hjälp av en webbläsare.

 • I ett e-postmeddelande    Du kan publicera en formulärmall genom att skicka den i ett e-postmeddelande till användarna. Användarna kan öppna e-postmeddelandet och fylla i formuläret direkt.

 • En delad nätverksmapp    Du kan publicera en formulärmall till en delad nätverksmapp som användarna har tillgång till. Användarna kan öppna den delade mappen och skapa ett formulär som baseras på formulärmallen.

  Obs!: Funktionen ersätter den funktion i Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 som du kunde använda för publicering av en formulärmall på en webbserver.

 • Som en installerbar fil    Om du har Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio 2005 på datorn kan du publicera en formulärmall som en installerbar fil som lagras i en delad nätverksmapp. Användarna kan installera och registrera formulärmallen på sina datorer genom att hämta och köra den installerbara filen. Om du inte har Visual Studio kan du publicera formulärmallen på en delad nätverksplats och låta InfoPath skapa en skriptfil som registrerar formulärmallen. Användarna hämtar sedan både formulärmallen och skriptet och när skriptet körs registreras formulärmallen.

En användare som ska fylla i ett formulär första gången navigerar till den plats där formulärmallen har publicerats, och öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen. Därför är det viktigt att användarna har tillgång till den plats där formulärmallen publiceras. När en användare skapar ett nytt formulär lagras formulärmallen i cacheminnet i användarens dator. Därmed kan användaren fylla i formuläret även om datorn är offline. Med en funktion i InfoPath avgörs om användarens dator är ansluten till formulärmallens publiceringsplats, om användaren sparar formuläret och öppnar det vid ett senare tillfälle eller öppnar ett annat tomt formulär som baseras på formulärmallen. Om datorn är ansluten till publiceringsplatsen görs en sökning efter uppdaterade versioner av formulärmallen. Eventuella uppdateringar aktiveras och sedan öppnas formuläret. Om datorn inte är ansluten till publiceringsplatsen öppnas det formulär som baseras på den formulärmall som har lagrats i användarens dator.

Att publicera en formulärmall är inte detsamma som att spara den. När du sparar en formulärmall, sparar du mallens utformning och inställningar, på samma sätt som när du sparar en fil på datorn. I följande tabell beskrivs de alternativ som du kan välja när du sparar en formulärmall.

Kommando

Beskrivning

Använd

Spara

Sparar formulärmallen med samma namn på den aktuella platsen. Om du ändrar en formulärmall som redan har publicerats i ett dokumentbibliotek på en server där Microsoft Windows SharePoint Services körs, går det inte att spara formulärmallen på publiceringsplatsen.

Klicka på det här alternativet om du vill spara dina ändringar när du utformar en formulärmall. Klicka på Spara som för att spara formulärmallen på en ny plats, om du gör ändringar i en publicerad formulärmall.

Spara som

Sparar formulärmallen på en ny plats eller på samma plats, men med ett nytt namn. Om du ändrar en publicerad formulärmall uppdateras den inte om du klickar på Spara som.

Klicka på det här alternativet om du vill ändra en kopia av en formulärmall.

Spara som källfiler

Sparar formulärmallen på en ny plats, som en uppsättning formulärfiler i stället för en enda XSN-fil.

Klicka på det här alternativet om du vill ändra enskilda formulärfiler i formulärmallen, till exempel om du vill uppdatera någon av de resursfiler som ingår i formulärmallen. Vanligtvis behöver du inte arbeta med enskilda formulärfiler i formulärmallen.

Obs!: Använd alltid Publiceringsguiden när du distribuerar formulärmallen till användarna.

Överst på sidan

Publicera en webbläsarkompatibel formulärmall

I tidigare versioner av Microsoft Office InfoPath behövs användarna InfoPath installerat på sina datorer för att fylla i formulär som baserats på en egen formulärmall. I Office InfoPath 2007 utformar du en webbläsarkompatibel formulärmall vars formulär kan fyllas i antingen i en webbläsare eller i InfoPath. Om du vill tillåta användare att fylla i ett formulär i en webbläsare, publicera formulärmallen på en server som kör InfoPath Forms Services.

Obs!: En formulärmall som innehåller kod går inte att publicera direkt till en server där InfoPath Forms Services körs. Av bland annat hanterbarhets-, säkerhets- och prestandaskäl måste en formulärmall som innehåller kod godkännas av administratören innan den kan kopplas till ett dokumentbibliotek eller göras tillgänglig på webben. En formulärmall som innehåller kod publicerar du till en delad nätverksplats och sedan överför administratören formulärmallen till servern.

Överst på sidan

Publicera en fullständigt betrodd formulärmall

Formulär som ges fullständig åtkomst till systemresurser, till exempel filer eller inställningar på datorn, kallas betrodda formulär. Ett betrott formulär baseras på en formulärmall som är digitalt signerad med ett giltigt certifikat eller som är installerad på användarens dator. En formulärmall som är signerad med ett giltigt certifikat behöver inte installeras eller registreras på användarens dator. Den typen av formulärmall går att distribuera som en bifogad fil i ett e-postmeddelande eller också kan användarna hämta formulärmallen från ett dokumentbibliotek eller en delad nätverksmapp.

Fullständigt betrodda formulär ges tillgång till information som lagras i själva formuläret och till information på följande platser:

 • Samma domän som formuläret

 • Alla andra domäner som formuläret ges tillgång till

 • Alla filer och inställningar på den dator där användaren fyller i formuläret

Med följande metoder kan du publicera en fullständigt betrodd formulärmall:

 • Du kan signera formulärmallen digitalt med ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare och sedan publicera formulärmallen till en delad nätverksplats. Sedan kan användarna öppna formulärmallen från den delade nätverksplatsen.

 • Om du har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005 kan du, genom att använda Publiceringsguiden, skapa ett installationspaket för installation och registrering av formulärmallen på användarnas datorer. Sedan kan användare som har administratörsrättigheter på sina datorer installera och registrera formulärmallen genom att köra installationspaketet.

 • Om du inte har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005 kan du, med hjälp av Publiceringsguiden, publicera formulärmallen till en delad nätverksplats och skapa ett skript för registrering av formulärmallen på användarnas datorer. En användare som har behörighet för det kan kopiera båda filerna till datorn och sedan registrera formulärmallen genom att köra skriptet.

Överst på sidan

Skicka en formulärmall i ett e-postmeddelande

Med Publiceringsguiden kan du distribuera formulärmallen i ett e-postmeddelande till användarna. Om Microsoft Office Outlook 2007 och InfoPath är installerade på användarnas datorer kan de fylla i formuläret direkt i e-postmeddelandet. Användare som har tidigare versioner av Outlook eller som använder andra e-postprogram får ett e-postmeddelande där formulärmallen och formuläret har bifogats. Användare av sådana program måste klicka på den bifogade formulärmallen, så att den installeras på datorn. Därefter går det att öppna och fylla formuläret i InfoPath genom att klicka på det bifogade formuläret.

Före publiceringen bör du signera formulärmallen digitalt med ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare, om formulärmallen ska ha tillgång till systemresurserna på användarnas datorer, eller om du skickar formulärmallen till användare i andra domäner. Om användare i andra domäner försöker öppna formulärmallar som inte har certifikat kan fel inträffa.

Överst på sidan

Ändra eller flytta en publicerad formulärmall

Om du ändrar en publicerad formulärmall som befintliga formulär baseras på, införs ändringarna även i de befintliga formulären. Om du till exempel tar bort ett avsnitt i en formulärmall som innehåller en tabell, tas tabellen och alla data i tabellen bort i alla befintliga formulär som baseras på den aktuella formulärmallen. Det kan leda till att data går förlorade. Därför bör du testa ändringarna och kontrollera hur de inverkar på befintliga formulär.

Om du vill ändra en publicerad formulärmall gör du ändringarna i en arbetskopia av formulärmallen. Arbetskopian är en mallkopia som du har lagrat på datorn eller i ett versionshanteringsprogram, till exempel Microsoft Visual SourceSafe. När du har ändrat arbetskopian kan du publicera den till publiceringsplatsen. Om du inte har en arbetskopia av formulärmallen kan du kopiera mallen på publiceringsplatsen, och sedan spara kopian på en annan plats. När du har ändrat arbetskopian publicerar du om formulärmallen till den ursprungliga publiceringsplatsen. Det gör du med hjälp av Publiceringsguiden. Med den skrivs publiceringsplatsens befintliga formulärmallsversion över med den ändrade versionen. I InfoPath identifieras formulärmallen med namnet och platsen. Därför är det viktigt att du inte ändrar dessa när du publicerar om formulärmallen.

Om du vill flytta en publicerad formulärmall till en annan plats kan du publicera formulärmallens arbetskopia till den nya platsen. Innan du publicerar till den nya platsen kanske mallen måste uppdateras med information om den nya sökvägen. Sökvägen till externa datakällor som används i formulärmallen kanske har ändrats. Dataanslutningarna måste uppdateras med information om de externa datakällornas nya sökvägar innan du publicerar formulärmallen till den nya platsen.

Om befintliga formulär baseras på den publicerade formulärmallen måste också de befintliga formulären länkas till den formulärmall som publiceras till den nya platsen. I annat fall kanske det inte går att öppna de befintliga formulären på användarnas datorer.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×