Introduktion till databeräkningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda formler och funktioner i listor eller bibliotek för att beräkna data i en mängd olika sätt. Lägger till en beräknad kolumn i en lista eller ett bibliotek kan skapa du en formel som innehåller data från andra kolumner och utför funktioner för att beräkna datum och tid, för att utföra matematiska ekvationer eller ändra text. I uppgiftslistan, kan du använda en kolumn för att beräkna antalet dagar det tar för att slutföra varje aktivitet, baserat på kolumnerna Startdatum och datum slutfört.

Obs!: I den här artikeln beskrivs grundläggande begrepp för användning av formler och funktioner. Specifik information om en viss funktion finns i artikeln om funktionen.

I den här artikeln

Översikt över formler

Översikt över funktioner

Använda kolumnreferenser i en formel

Använda konstanter i en formel

Använda beräkningsoperatorer i en formel

Formelöversikt

Formler är ekvationer för beräkning av värden i en lista eller ett bibliotek. En formel börjar med ett likhetstecken (”=”). I följande formel multipliceras 2 med 3 och sedan adderas produkten med 5.

=5+2*3

Du kan använda en formel i en beräknad kolumn och för att beräkna standardvärden för en kolumn. En formel kan innehålla funktioner, kolumnreferenser, operatorer och konstanter som i följande exempel.

=PI()*[Result]^2

Element

Beskrivning

Funktion

Med funktionen PI() returneras pi-värdet 3,141592654.

Referens (eller kolumnnamn)

[Result] representerar värdet i den aktuella radens resultatkolumn.

Konstant

Siffror eller text som anges direkt i formeln, till exempel 2.

Operator

Operatorn ”*” (asterisk) används för multiplikation och operatorn ^ (cirkumflex) används för exponenter i potensuttryck.

En formel kan innehålla ett eller flera av elementen i tabellen ovan. Här följer några exempel på formler (sorterade efter komplexitetsnivå).

Enkla formler (t.ex. =128+345)

Följande formler innehåller konstanter och operatorer.

Exempel

Beskrivning

=128+345

Adderar 128 och 345

=5^2

Kvadrerar 5

Formler som innehåller kolumnreferenser (t.ex. =[Intäkt] >[Kostnad])

Följande formler innehåller referenser till andra kolumner i samma lista eller bibliotek.

Exempel

Beskrivning

=[Intäkt]

Använder värdet i kolumnen Intäkt.

=[Intäkt]*10/100

Beräknar 10 % av värdet i kolumnen Intäkt.

=[Intäkt] > [Kostnad]

Returnerar Ja om värdet i kolumnen Intäkt är högre än värdet i kolumnen Kostnad.

Formler där funktioner anropas (t.ex. =MEDEL(1; 2; 3; 4; 5))

I följande formler anropas inbyggda funktioner.

Exempel

Beskrivning

=MEDEL(1; 2; 3; 4; 5)

Returnerar medelvärdet av en uppsättning värden.

=MAX([K1]; [K2]; [K3]; [K4])

Returnerar det högsta värdet i en uppsättning värden.

=OM([Kostnad]>[Intäkt]; "Inte OK"; "OK")

Returnerar Inte OK om kostnaden är högre än intäkten. I annat fall returneras OK.

=DAG("2008-04-15")

Returnerar dagsdelen av ett datumuttryck. Med den här formeln returneras värdet 15.

Formler med kapslade funktioner (t.ex. =SUMMA(OM([A]>[B]; [A]-[B]; 10); [C]))

I följande formler används en eller flera funktioner som funktionsargument.

Exempel

Beskrivning

=SUMMA(OM([A]>[B]; [A]-[B]; 10); [C])

Funktionen OM returnerar skillnaden mellan värdena i kolumnerna A och B, eller 10.

Funktionen SUMMA adderar det returnerade värdet från funktionen OM med värdet i kolumn C.

=GRADER(PI())

PI-funktionen returnerar värdet 3,141592654.

Med funktionen GRADER konverteras ett radianvärde till ett gradtal. Den här formeln returnerar värdet 180.

=ÄRTAL(HITTA("BD";[Kolumn1]))

Funktionen HITTA söker efter strängen BD i Kolumn1 och returnerar strängens startposition. Den returnerar ett felvärde om strängen inte kan hittas.

Funktionen ÄRTAL returnerar Ja om funktionen HITTA returnerade ett numeriskt värde. Annars returneras 0 (FALSKT).

Överst på sidan

Funktionsöversikt

Funktioner är fördefinierade formler för beräkning med vissa värden, så kallade argument, i en viss ordning (struktur). Funktioner kan användas för enkla eller avancerade beräkningar. I följande exempel på funktionen AVRUNDA avrundas ett tal i kolumnen Kostnad till två decimaler.

=ROUND([Cost], 2)

Följande begrepp är bra att känna till vid användning av funktioner och formler:

Struktur     En funktions struktur börjar med ett likhetstecken (”=”). Det följs av funktionsnamnet, en startparentes, semikolonavgränsade funktionsargument och en slutparentes.

Funktionsnamn     Funktionsnamnet är namnet på en funktion som stöds i listor eller bibliotek. I varje funktion bearbetas ett visst antal argument och sedan returneras ett värde.

Argument     Argument kan vara siffror, text, logiska värden som Sant och Falskt, eller kolumnreferenser. Ett angivet argument måste vara ett giltigt värde. Argument kan också vara konstanter, formler eller andra funktioner.

I vissa fall kanske du måste använda en funktion som ett argument till en annan funktion. I följande formel används en kapslad MEDEL-funktion och resultatet jämförs med summan av två kolumnvärden.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Giltiga returvärden     Om en funktion används som argument måste den returnera samma typ av värde som används för argumentet. Om till exempel Ja eller Nej används för argumentet, måste Ja eller Nej returneras från den kapslade funktionen. I annat fall visas värdet #VÄRDEFEL! i listan eller biblioteket.

Begränsning för kapslingsnivå     En formel kan innehålla upp till åtta nivåer av kapslade funktioner. Om funktion B används som argument i funktion A, är funktion B en andranivåfunktion. I exemplet ovan är funktionen SUMMA en andranivåfunktion, eftersom SUMMA är ett argument i funktionen MEDEL. En funktion som är kapslad i SUMMA-funktionen är en tredjenivåfunktion och så vidare.

Meddelanden: 

 • Listor och bibliotek har inte stöd för funktionerna SLUMP och NU.

 • Funktionerna IDAG och JAG stöds inte i beräknade kolumner, men däremot i standardvärdeinställningen för en kolumn.

Överst på sidan

Använda kolumnreferenser i en formel

Med en referens identifieras en cell i den aktuella raden och hänvisas till en lista eller ett bibliotek där det finns värden eller data som ska användas i formeln. Med till exempel [Kostnad] hänvisar du till värdet i kolumnen Kostnad i den aktuella raden. Med formeln =[Kostnad]*3 returneras 300, om kolumnen Kostnad har värdet 100 i den aktuella raden.

Med referenser kan du använda listors eller biblioteks kolumndata i flera formler. I en formel kan du referera till kolumner av följande datatyper: enskild rad med text, tal, valuta, datum och tid, val, ja/nej och beräknad.

Du refererar till en kolumn i en formel genom att infoga kolumnens visningsnamn. Namn som har blanksteg eller specialtecken måste omges av hakparenteser (”[ ]”). Referenser är inte skiftlägeskänsliga. Du kan till exempel referera till kolumnen Enhetspris genom att skriva [Enhetspris] eller [enhetspris].

Meddelanden: 

 • Det går inte att referera till ett värde på andra rader än den aktuella raden.

 • Det går inte att referera till ett värde i andra listor eller bibliotek.

 • Det går inte att referera till rad-ID:t för en rad som nyligen har infogats. ID:t skapas inte innan beräkningen utförs.

 • Det går inte att referera till en annan kolumn i en formel som används för beräkning av en kolumns standardvärde.

Överst på sidan

Använda konstanter i en formel

En konstant är ett värde som inte beräknas. Datumet 2008-09-10, talet 210 och texten "Kvartalsintäkter" är alla konstanter. Konstanter kan vara någon av följande datatyper:

 • Sträng (exempel: =[Efternamn] = "Jansson")

  Strängkonstanter omges av citattecken och kan ha upp till 255 tecken.

 • Tal (exempel: =[Kostnad] >= 29,99)

  Talkonstanter kan vara decimaltal och positiva eller negativa tal.

 • Datum (exempel: =[Datum] > DATUM(2007;7;1))

  För datumkonstanter måste funktionen DATUM(år;månad;dag) användas.

 • Boolesk (exempel: =OM([Kostnad]>[Intäkt]; "Förlust"; "Ingen förlust")

  Ja och Nej är booleska konstanter, som kan användas i villkorsuttryck. Om Kostnad är större än Intäkt i ovanstående exempel, returneras Ja från OM-funktionen, och hela formeln returnerar Förlust. Om Kostnad är mindre eller lika med Intäkt, returneras Nej från OM-funktionen och hela formeln returnerar Ingen förlust.

Överst på sidan

Använda beräkningsoperatorer i en formel

Med operatorer anger du vilken typ av beräkning som ska utföras för elementen i en formel. Listor och bibliotek har stöd för tre typer av beräkningsoperatorer: aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer och textoperatorer.

Aritmetiska operatorer

Använd följande aritmetiska operatorer om du vill kombinera tal eller skapa numeriska resultat genom att utföra grundläggande matematiska operationer, till exempel addition, subtraktion och multiplikation.

Aritmetisk operator

Betydelse (exempel)

+ (plustecken)

Addition (3+3)

– (minustecken)

Subtraktion (3–1)
Negation (–1)

* (asterisk)

Multiplikation (3*3)

/ (snedstreck)

Division (3/3)

% (procenttecken)

Procent (20 %)

^ (cirkumflex)

Exponent (3^2)

Jämförelseoperatorer

Du kan jämföra två värden med följande operatorer. När två värden jämförs med dessa operatorer blir resultatet det logiska värdet Ja eller Nej.

Jämförelseoperator

Betydelse (exempel)

= (likhetstecken)

Lika med (A=B)

> (större än-tecken)

Större än (A>B)

< (mindre än-tecken)

Mindre än (A<B)

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med (A>=B)

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med (A<=B)

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med (A<>B)

Textoperator

Om du vill kombinera eller sammanfoga en eller flera textsträngar till ett sammanhängande textstycke använder du operatorn &.

Textoperator

Betydelse (exempel)

&(et-tecken)

Sammanfogar två värden till ett sammanhängande textvärde ("Nord"&"vind")

Operationsordning i formler i listor och bibliotek

Värdena i en formel beräknas i en viss ordning. En formel börjar med ett likhetstecken (”=”). Efter likhetstecknet följer de element som ska beräknas (så kallade operander), som avgränsas med beräkningsoperatorer. I listor och bibliotek beräknas formler från vänster till höger, enligt en viss ordning för varje operator i formeln.

Prioritet för operatorer

Om flera operatorer används i en enda formel i en lista eller ett bibliotek, utförs operationerna i den ordning som visas i följande tabell. Om en formel innehåller flera operatorer som har samma prioritet, till exempel om en formel innehåller både multiplikationsoperatorn och divisionsoperatorn, utvärderas operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Exponent

* och /

Multiplikation och division

+ och –

Addition och subtraktion

&

sammanfogning (sammanfogar två textsträngar)

= < > <= >= <>

Jämförelse

Använda parenteser

Om du vill ändra prioritetsordningen infogar du parentestecken runt den del av formeln som ska beräknas först. Följande formel ger resultatet 11, eftersom multiplikation utförs innan addition i listor och bibliotek. Först multipliceras 2 med 3 och sedan adderas produkten med 5.

=5+2*3

Genom att ändra syntaxen kan du ange att 5 ska adderas med 2 och att summan ska multipliceras med 3, vilket ger resultatet 21.

=(5+2)*3

I exemplet nedan omges den första delen av parentestecken, vilket gör att [Kostnad]+25 beräknas först. Resultatet divideras sedan med summan av värdena i kolumnerna EC1 och EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×