Introduktion till dataanslutningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En dataanslutning är en dynamisk länk mellan ett Microsoft Office InfoPath-formulär och en extern datakälla som lagrar eller innehåller data för formuläret. En datakälla är en samling fält och grupper som definierar och lagrar data för ett formulär. Kontroller är bundna till fälten och grupperna i datakällan och visa data för användare.

Ett formulär kan ha en primär dataanslutning som kallas huvuddataanslutning och en eller flera sekundära dataanslutningar. Beroende på syftet med formuläret kan data hämtas från eller skickas till en extern datakälla, exempelvis en Microsoft SQL Server-databas eller en webbtjänst, via dataanslutningen.

Artikelinnehåll

Översikt över dataanslutningar

Arbeta med stora-dataanslutning

Arbeta med sekundära dataanslutningar

Lagra data för användning offline

Att tänka på för att ansluta till externa datakällor

Översikt över dataanslutningar

En dataanslutning är en dynamisk länk mellan ett formulär och en datakälla via vilken data lagras för eller hämtas till formuläret. Ett formulär kan ha en primär dataanslutning som kallas huvuddataanslutning och en eller flera sekundära dataanslutningar. Huvuddataanslutningen ansluter till formulärets huvuddatakälla och ett XML-schema beskriver hur data lagras i huvuddatakällan. Det kan endast finnas en huvuddataanslutning i ett formulär och den skapas automatiskt i samband med att du skapar en formulärmall som baseras på en extern datakälla. Du kan däremot skapa så många sekundära dataanslutningar du vill när du designar en formulärmall.

Beroende på syftet med formuläret kan du skapa en huvuddataanslutning eller en sekundär dataanslutning till en extern datakälla, exempelvis en Microsoft SQL Server-databas eller en webbtjänst. En extern datakälla är ett datalager varifrån data skickas till eller tas emot av formulär som baseras på formulärmallen. InfoPath kan användas tillsammans med följande datakällor:

 • En Microsoft Office Access-databas

 • En Microsoft SQL Server-databas

 • En webbtjänst

 • Ett dokumentbibliotek eller en lista på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services

 • En XML-fil

Du kan skapa tre typer av dataanslutningar till en extern datakälla: en för hämtning av data (en frågedataanslutning), en för sändning av data (en dataanslutning för sändning) och en för både hämtning och sändning. Via en frågedataanslutning hämtas data från en datakälla och lagras i formuläret. Via en dataanslutning för sändning skickas data från formuläret till en datakälla, ett program på en webbserver, ett dokumentbibliotek på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services eller i ett e-postmeddelande. Via den tredje typen av dataanslutning kan du både ta emot data från och skicka data till en datakälla. När du skapar en dataanslutning anger du vilken typ av dataanslutning du vill skapa. Du kan skapa en dataanslutning för något av följande ändamål:

 • Hämta data från en databas (fråga)

 • Skicka formulärdata i ett e-postmeddelande

 • Skicka formulärdata till ett program på en webbserver

 • Skicka formulärdata till ett anpassat program där XmlFormView-kontrollen används

 • Hämta och skicka data via egen programmeringskod, t.ex. C#, Microsoft Visual Basic .NET eller Microsoft JScript.

 • Använda anslutningsinställningar som lagrats i ett dataanslutningsbibliotek på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Hämta och skicka data till Human Workflow Services på Microsoft BizTalk Server 2004 eller BizTalk Server 2006

Vilken typ av anslutning du väljer beror på syftet med formuläret och vilken typ av extern datakälla du vill ansluta formuläret till.

Frågedataanslutningar

Anslutningen till en fråga hämtar data från en extern datakälla och lagrar dessa data i fält i den primära eller sekundära datakällan för ett formulär. Du kan sedan binda kontroller i fälten för att visa dessa data i formuläret. Du kan skapa en anslutning till en fråga på följande sätt:

 • Designa en formulärmall som baseras på en databas, en webbtjänst eller inställningar som sparats i ett anslutningsbibliotek. Den externa datakällans struktur avgör hur formulärets huvuddatakälla utformas.

 • Ändra en befintlig formulärmall genom att lägga till en sekundär dataanslutning som hämtar data med hjälp av en fråga från en databas, en webbtjänst, en lista eller ett bibliotek i SharePoint eller en XML-fil.

När du designar en ny formulärmall som baseras på en databas, en webbtjänst eller inställningar i ett anslutningsbibliotek, kan du skapa en frågedataanslutning som blir huvuddataanslutning i de formulär som baseras på formulärmallen. Endast en frågedataanslutning kan definieras som huvuddataanslutning i en formulärmall. Om du behöver hämta data från ytterligare datakällor måste du skapa sekundära dataanslutningar till dessa. Mer information om sekundära dataanslutningar finns längre fram i den här artikeln.

När du lägger till en sekundär dataanslutning för hämtning av data till formulärmallen kan du ange om dataanslutningen ska användas varje gång användaren öppnar formuläret eller efter en specifik händelse som inträffar när användaren fyller i formuläret, t.ex. att användare klickar på en knapp för att visa en lista med alternativ. Gör något av följande om du vill använda dataanslutningen efter en specifik händelse:

 • Infoga en knapp för uppdatering av formulärets data.

 • Lägg till en regel om att dataanslutningen ska användas när ett villkor uppfylls i formuläret.

 • Skriv egen kod för specifika händelser.

Dataanslutningar för sändning

När användare skickar ett formulär skickas formulärets data via en dataanslutning för sändning till en extern datakälla. Du kan konfigurera formulärmallen så att användare kan skicka data till följande typer av externa datakällor:

 • En Microsoft Office Access-databas

 • En Microsoft SQL Server-databas

 • En webbtjänst

Du kan också lägga till sekundära dataanslutningar. Via dessa skickas data på följande sätt:

 • Formulärdata skickas till ett dokumentbibliotek på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Formulärdata skickas i ett e-postmeddelande.

 • Formulärdata skickas till ett program på en webbserver.

Du skapar en dataanslutning för sändning på följande sätt:

 • Designa en formulärmall som baseras på en databas, en webbtjänst eller inställningar som sparats i ett anslutningsbibliotek på en server som kör Office SharePoint Server 2007. Den externa datakällans struktur avgör hur formulärets huvuddatakälla utformas.

 • Ändra en befintlig formulärmall genom att lägga till en sekundär dataanslutning och konfigurera sedan formulärmallen så att användare kan skicka formulär via denna sekundära dataanslutning.

  Tips: När du designar en formulärmall som baseras på en Office Access- eller SQL Server-databas konfigureras en dataanslutning för sändning automatiskt i InfoPath om databasen uppfyller vissa krav. Länkar till mer information om dessa krav finns i avsnittet Se även. Du kan inaktivera funktionen Skicka om du vill att användarna ska skicka sina ifyllda formulär via en annan typ av dataanslutning.

I de flesta fall ska du konfigurera en skicka-dataanslutning när primära skickar åtgärd för formulärmallen. Du kan dock utforma din formulärmall så att användarna kan skicka sina ifyllda formulär på flera platser med hjälp av regler eller anpassad kod. Du kan till exempel konfigurera en formulärmall så att användarna kan skicka sina ifyllda formulär till en webbtjänst samt via ett e-postmeddelande. Vanligtvis ska konfigurera du formulärmall om du vill skicka alla data i formuläret. Om du använder anpassad kod för att skicka formulärdata eller om du konfigurerar en formulärmall så att formuläret för att skicka data till en webbtjänst, kan du skicka en del av informationen i formuläret.

Dataanslutningar för såväl hämtning (fråga) som sändning

När du designar en formulärmall som baseras på en databas eller en webbtjänst kan du skapa en dataanslutning som du kan använda både för att skicka data till och hämta data från databasen eller webbtjänsten. Om du designar en formulärmall som baseras på en databas kan du via dataanslutningen både hämta och skicka data. Om du från formulär som baseras på formulärmallen ska kunna skicka data till databasen måste följande villkor uppfyllas:

 • Formulärmallen ska inte vara webbläsarkompatibel.

 • Alla tabeller i huvuddataanslutningen måste innehålla en primärnyckel, ett unikt villkor eller ett unikt index.

 • För alla tabeller i frågan måste det finnas en enkel och hierarkisk relation.

 • Datafälten i formulärets huvuddatakälla får inte innehålla en stor binär datatyp.

Du kan läsa mer om de här kraven i att tänka på för att ansluta till externa datakällor senare i den här artikeln.

En dataanslutning som kan användas både för att hämta data från och skicka data till en webbtjänst kan jämföras med en frågedataanslutning och en dataanslutning för sändning som har kombinerats till en enda dataanslutning.

Överst på sidan

Arbeta med huvuddataanslutningen

Via huvuddataanslutningen upprättas en anslutning till formulärets huvuddatakälla. Datalagringsstrukturen i huvuddatakällan beskrivs i ett XML-schema. Du kan designa datakällan i åtgärdsfönstret Datakälla och du kan låta datakällan skapas automatiskt i InfoPath när du lägger till kontroller i formulärmallen. Du kan också designa en formulärmall som baseras på en extern datakälla som i sin tur definierar huvuddatakällans struktur. En formulärmall kan endast innehålla en huvuddataanslutning.

Hur du arbetar med en huvuddataanslutning som ansluter till en extern datakälla beror på typen av datakälla.

Databas    När du utformar en formulärmall som baseras på en databas, skapas en huvudsakliga dataanslutning som frågar och alternativt skickar data till databasen. Om formuläret fylls i med InfoPath och databasen uppfyller kraven som anges i avsnittet överväganden för att ansluta till externa datakällor , skapar en skicka-dataanslutning InfoPath automatiskt och konfigurerar en formulärmall så att användarna kan skicka sina formulär. Om formuläret fylls i med hjälp av en webbläsare, skapa InfoPath inte anslutningen till en Skicka till-databasen. Dataanslutningar som skickar data till en databas som inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Tips: Om formuläret ska fyllas i i en webbläsare och du vill skicka data till en databas ansluter du formuläret till en webbtjänst via vilken data skickas till databasen.

Webbtjänst    När du designar en formulärmall som baseras på en webbtjänst kan du skapa en huvuddataanslutning som både hämtar och skickar data, som endast hämtar data eller som endast skickar data. Om du väljer att skicka data konfigureras formulärmallen automatiskt i InfoPath så att användarna kan skicka formuläret. Du kan ange om alla eller bara en del av formulärets data ska skickas. Om endast en del av informationen ska skickas kan du, beroende på webbtjänstens krav, ange från vilka fält i en viss grupp som data ska skickas.

När du designar en formulärmall som baseras på en databas eller en webbtjänst skapas en huvuddatakälla i InfoPath med frågefält, datafält och grupper som motsvarar den datastruktur som finns i databasen eller webbtjänsten. Ett frågefält innehåller det värde som används i frågan när data hämtas från en databas via frågedataanslutningen. Resultatet av frågan placeras i datafält som kan redigeras när användaren öppnar formuläret. När användaren skickar formuläret skickas informationen i datafälten via dataanslutningen för sändning. Eftersom fälten och grupperna i huvuddatakällan måste överensstämma med datastrukturen i den externa datakällan kan du inte ändra dessa fält eller grupper. Du kan dock lägga till fält och grupper i huvuddatakällans rotfält.

Om du vill att användare ska kunna visa, välja, redigera och skicka data i datafälten binder du kontroller, exempelvis textrutor och kryssrutor, till fälten i formuläret. Om du vill hämta eller visa ytterligare värden som användarna kan välja mellan, binder du exempelvis en listruta till frågefälten. Om användarna ska välja ett värde i listan binder du listrutan till ett datafält och anger egenskaper för kontrollen så att värden från en sekundär datakälla eller ett upprepande fält i huvuddatakällan visas.

Överst på sidan

Arbeta med sekundära dataanslutningar

Via en sekundär dataanslutning ansluts ett formulär till en extern datakälla. Sekundära dataanslutningar är användbara när du behöver hämta (fråga efter) formulärdata från eller skicka formulärdata till en annan extern datakälla än den externa datakällan för huvuddataanslutningen, eller när du vill att användare skickar data till flera externa datakällor. Du kan skapa valfritt antal sekundära dataanslutningar.

Via en sekundär dataanslutning kan du hämta (fråga efter) data från och skicka data till följande typer av externa datakällor:

 • En Office Access-databas

 • En SQL Server-databas

 • En webbtjänst

 • Ett dokumentbibliotek eller en lista på en server som kör Windows SharePoint Services

 • En XML-fil

Via en sekundär dataanslutning kan användare även skicka formulärdata till ett program på en webbserver, till ett dokumentbibliotek på en server som kör Windows SharePoint Services eller i ett e-postmeddelande.

Om du skapar en sekundär dataanslutning för hämtning av data (en frågedataanslutning) används denna som standard när formuläret öppnas. Du kan även använda anslutningen genom att konfigurera formulärmallen på följande sätt:

 • Lägg till en uppdateringsknapp i formulärmallen som användaren ska klicka på för att skicka frågan.

 • Lägg till en regel i formulärmallen om att information ska hämtas i datakällan via den här dataanslutningen.

 • Lägg till anpassad kod som skickar frågan i formulärmallen.

När du lägger till en sekundär dataanslutning i ett formulär skapas en sekundär datakälla automatiskt i InfoPath med datafält och grupper som motsvarar datastrukturen i den externa datakällan. Det hjälper till att garantera dataintegriteten. Du kan inte ändra fälten eller grupperna i den sekundära datakällan.

Överst på sidan

Lagra data för användning offline

När du lägger till en sekundär dataanslutning för hämtning av data (en frågedataanslutning) i en extern datakälla kan du konfigurera anslutningen så att frågeresultatet sparas på användarens dator. Användaren kan då fylla i formuläret även om datorn inte är ansluten till ett nätverk, det vill säga när han eller hon arbetar offline.

Om du konfigurerar en sekundär dataanslutning på detta sätt skickas frågan till den externa datakällan medan användarens dator är ansluten till nätverket. Frågeresultatet lagras sedan i formulärets sekundära datakälla och visas i formuläret när användaren fyller i det. Informationen cachelagras varje gång användaren skickar en ny fråga så att den i möjligaste mån hålls uppdaterad.

I InfoPath används frågeparametrar för att kontrollera om lagrade data är lämpliga för en viss fråga. När du skapar dataanslutningen kan du välja om en standarduppsättning av lagrade data ska visas i formuläret då datakällan inte är tillgänglig. Du måste bedöma om informationen från frågan passar alla användare eller om data som är specifika för varje enskild användare ska visas i formuläret. Att använda en uppsättning standarddata som konfigurerats vid designen i stället för frågeresultatet kan resultera i felaktiga data för användaren om den information som returneras som ett svar på frågan baseras på användarens identitet eller roll.

Överst på sidan

Att tänka på vid anslutning till externa datakällor

InfoPath har stöd för dataanslutningar till följande typer av externa datakällor:

 • En Office Access-databas

 • En SQL Server-databas

 • En webbtjänst

 • Ett dokumentbibliotek eller en lista på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services

 • En XML-fil

Följande avsnitt innehåller information och tips om hur du skapar anslutningar till var och en av dessa externa datakällor.

En Microsoft Office Access- eller SQL Server-databas

InfoPath har stöd för dataanslutningar till Access-databaser och SQL Server-databaser. Om du vill ansluta till en annan typ av databas använder du en webbtjänst som fungerar tillsammans med denna databas.

Data kan hämtas från en databas till ett formulär via antingen en huvuddataanslutning eller en sekundär dataanslutning, och du kan välja ett valfritt antal databastabeller för varje anslutning. Den första tabellen som du väljer är primärtabellen. Alla följande tabeller måste innehålla ett fält med en relation till primärtabellen. Relationen skapas i InfoPath genom att fältnamnen i de två tabellerna matchas. Du kan välja att använda denna relation eller lägga till egna tabellrelationer när du skapar dataanslutningen.

Ett formulär kan skicka data till en databas via formulärets huvudsakliga dataanslutning om formulärmallen som formuläret baseras på och databasen uppfyller följande krav:

 • Formulärmallen är inte en webbläsarkompatibel formulärmall    InfoPath skapar inte en skicka-dataanslutning i den huvudsakliga dataanslutningen om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Använda en webbtjänst som fungerar med databasen om du vill tillåta användare att skicka data i ett formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall.

 • Vänster tabell i varje par av relaterade tabeller i huvudsakliga datakällan innehåller en primärnyckel    Minst en av relationerna för varje par av relaterade tabeller får innehålla en primärnyckel i den vänstra tabellen.

 • Ingen datafälten i huvudsakliga datakälla för formuläret store en stor binär datatyp    InfoPath inaktiverar skicka-dataanslutning om frågan innehåller fält som innehåller en stor binär datatyp, till exempel bilder, bilder, OLE-objekt, bifogade filer, Office Access memo-datatyp eller SQL-Text-datatyp.

Om formulärmallen och databasen uppfyller alla dessa krav skapas en dataanslutning för sändning i InfoPath och formulärmallen konfigureras så att användare kan skicka formulären. Du kan inaktivera den här dataanslutningen i huvuddataanslutningen om du vill att användarna ska skicka sina formulärdata via en annan anslutning.

När du designar en formulärmall som baseras på en databas skapas en huvuddatakälla i InfoPath med frågefält och datafält som överensstämmer med databasens datastruktur. Dessutom läggs knapparna Kör fråga och Ny post till i formulärmallens standardvy. När användaren klickar på Kör fråga skickas en fråga med informationen i frågefältet till databasen. Med knappen Ny post tas alla data i formuläret bort och kontroller som är bundna till datafälten återställs till datafältets standardvärde. Om en användare som skickar data till databasen har gjort ändringar i datafälten görs dessa ändringar även i databasen. Om användaren tar bort data från ett datafält tas motsvarande post bort från databasen. Slutligen uppdateras fälten i databasen med data som har lagts till eller så läggs motsvarande poster till i databasen.

Om huvuddataanslutningen redan har skapats för ett formulär som du vill ansluta till en databas lägger du till en sekundär dataanslutning via vilken informationen hämtas (med hjälp av en fråga) från databasen. När du lägger till en sekundär dataanslutning skapas en sekundär datakälla i InfoPath med frågefält, datafält och grupper som motsvarar fälten i databasens tabeller. Du kan välja flera databastabeller och upprätta tabellrelationer på samma som i huvuddataanslutningen.

När du skapar en sekundär frågedataanslutning kan du konfigurera anslutningen så att frågan skickas varje gång användaren öppnar formuläret. Du kan också göra något av följande för att skicka frågan:

 • Lägga till en knapp som användarna kan klicka på för att uppdatera informationen från dataanslutningen.

 • Skapa en regel som skickar frågan via dataanslutningen.

 • Skriva anpassad kod som skickar frågan när den körs.

En webbtjänst

Data i ett formulär kan hämtas (med hjälp av en fråga) från eller skickas till en webbtjänst via en huvuddataanslutning eller en sekundär dataanslutning. Följande standarder för anslutning till webbtjänster kan användas i InfoPath:

 • SOAP (Simple Object Access Protocol)    SOAP är kommunikationsprotokollet för de XML-meddelanden som används vid kommunikationen med webbtjänsten.

 • WSDL (Web Services Description LanguageL)    WSDL är den standard för XML-scheman som beskriver webbtjänstens plats, kommunikationsprotokoll och gränssnitt. InfoPath kan endast användas tillsammans med webbtjänster som har Document Literal-kodning.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    UDDI är den katalogtjänst som beskriver webbtjänster som erbjuds av ett företag.

När du designar en ny formulärmall som baseras på en webbtjänst skapas en huvuddataanslutning till webbtjänsten i InfoPath och därefter skapas en huvuddatakälla med frågefält, datafält och grupper som motsvarar webbtjänstens XML-schema.

Om du konfigurerar formulärmallen för en annan åtgärd i webbtjänsten, eller om du vill använda en helt annan webbtjänst, lägger du till sekundära dataanslutningar i formulärmallen. När du lägger till en sekundär frågedataanslutning skapas en sekundär datakälla i InfoPath med fält och grupper som överensstämmer med webbtjänstens schema. När du lägger till en sekundär dataanslutning för sändning av data kan du konfigurera anslutningen så att alla eller endast en del av formulärets data skickas beroende på webbtjänstparametrarna.

När du skapar en huvuddataanslutning eller en sekundär dataanslutning till en webbtjänst kan du ange om anslutningen endast ska hämta (fråga efter) data, endast skicka data eller både hämta och skicka data. Om data ska hämtas via anslutningen läggs knappen Kör fråga till i formulärmallen . När användaren klickar på Kör fråga skickas en fråga med informationen i frågefältet till webbtjänsten. Om data ska skickas via anslutningen aktiveras funktionen Skicka för formuläret. När du konfigurerar en dataanslutning för sändning kontrollerar InfoPath vilka data som krävs för webbtjänsten. Utifrån denna information kan du ange från vilka fält i formulärmallen som data ska skickas till webbtjänsten.

Ett dokumentbibliotek eller en lista på en SharePoint-webbplats

Data kan hämtas till ett formulär från ett dokumentbibliotek eller en lista på en server som kör Windows SharePoint Services via en sekundär dataanslutning. Data kan dessutom skickas till dokumentbiblioteket eller listan från formuläret. Du kan inte ansluta ett bibliotek eller en lista via en huvuddataanslutning.

Om du skapar en sekundär frågedataanslutning för ett dokumentbibliotek eller en lista skapas en sekundär datakälla för formuläret i InfoPath med kolumner som matchar de kolumner som finns i dokumentbiblioteket eller listan.

Om du skapar en sekundär dataanslutning för sändning av data till ett dokumentbibliotek och vill att denna anslutning ska vara formulärets huvudanslutning för sändning måste du aktivera funktionen Skicka i formulärmallen och associera den med dataanslutningen i dialogrutan Sändningsalternativ (kommandot SändningsalternativVerktyg-menyn). Som standard skickas alla data i formuläret. Om du endast vill skicka vissas data kan du göra det med hjälp av anpassad kod.

En XML-fil

Från ett formulär kan du, via en sekundär dataanslutning, fråga efter data i en XML-fil. Du kan exempelvis spara ett Microsoft Office Excel-kalkylblad som en XML-fil och sedan använda en sekundär dataanslutning när du vill hämta och visa data från filen i formuläret. Du kan också använda en sekundär dataanslutning om du vill fråga efter data i en XML-fil för att hämta dessa data från ett program på en webbserver som returnerar XML, exempelvis ett Microsoft ASP.NET-program, ett CGI-skript (Common Gateway Interface) eller ett program som använder ISAPI (Internet Server Application Programming Interface).

Ett program på en webbserver

Du skapar en sekundär dataanslutning om du vill skicka data till ett program på en webbserver, exempelvis ett ASP.NET-program, ett CGI-skript eller ett program som använder ISAPI. Du måste då konfigurera formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata och konfigurera sändningsalternativ för dataanslutningen genom att välja Webbserver (HTTP) i dialogrutan Sändningsalternativ (kommandot SändningsalternativVerktyg-menyn).

Obs!: Det kan endast finnas en dataanslutning för sändning av data till ett program på en webbserver i varje formulär. Du kan inte konfigurera en formulärmall så att data skickas till ett program på en webbserver med hjälp av regler.

Anslutningsinställningar i ett dataanslutningsbibliotek

Om samma eller liknande dataanslutningar används i flera formulär kan du lagra inställningarna för respektive dataanslutning i en dataanslutningsfil i ett dataanslutningsbibliotek på en server som kör Office SharePoint Server 2007. Dataanslutningsfilen är en XML-fil som innehåller anslutningsinformation för en enskild extern datakälla. Den har filnamnstillägget XML eller UDCX. När användare öppnar ett formulär som är kopplat till en dataanslutningsfil används inställningarna i filen vid anslutningen till den externa datakällan. Det har följande fördelar:

 • Flera formulär kan använda samma dataanslutningsfil och du slipper därmed skapa samma dataanslutning om och om igen.

 • Om platsen eller inställningarna för den externa datakällan ändras behöver du endast uppdatera dataanslutningsfilen, inte varje enskilt formulär.

 • Dataanslutningsfilen kan innehålla alternativ autentiseringsinformation som används av servern när en användare fyller i ett formulär i en webbläsare.

 • Formulär som fylls i i en webbläsare utan att ha säkerhetsnivån Fullständigt förtroende kan inte ansluta till en dator i en annan domän om dataanslutningsfiler används för alla dataanslutningar i formuläret.

Om du vill ansluta ett formulär till en dataanslutningsfil måste filen sparas i ett dataanslutningsbibliotek på en server som kör Office SharePoint Server 2007 och i filformatet UDC (Universal Data Connection) version 2.0.

Obs!: UDC 2.0-formatet är en supermängd av version 1.0-formatet som används i Microsoft Office FrontPage. Dataanslutningsfiler i version 1.0-format kan inte användas i InfoPath. Länkar till mer information om dataanslutningsbibliotek och dataanslutningsfiler finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×