Introduktion till att skicka formulärdata

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt

Skicka formulärdata till en Access- eller SQL Server-databas

Skicka formulärdata till en webbtjänst

Skicka formulärdata till en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services

Skicka formulärdata i ett e-postmeddelande

Skicka formulärdata till ett program på en webbserver

Skicka formulärdata med hjälp av en dataanslutningsfil

Skicka formulärdata med hjälp av kod

Översikt

När du använder Microsoft Office InfoPath-formulär för att samla in data i en större affärsprocess kvarstår informationen vanligtvis inte i formuläret som användaren fyller i. I stället flyttas formulärdata från formuläret till nästa nivå i affärsprocessen, vanligtvis till en extern datakälla som en databas, en webbtjänst eller ett program på en webbserver. En anställd kan då fylla i ett formulär för en utgiftstrapport i InfoPath och sedan skicka formuläret till en webbtjänst där det bearbetas.

Ett InfoPath-formulär som skickas till en exterm datakälla

När du skickar formulärets data, skickas de till en viss plats som definierades när formulärmallen som hör till formuläret utformades. När är ett formulär däremot sparas, väljer användarna en plats där formuläret ska lagras medan de fyller i det. När du designar en formulärmall och gör så att den kan skickas, kan du välja om de data som användarna fyller ska skickas till följande platser:

 • En Microsoft Office Access- eller Microsoft SQL Server-databas

 • En webbtjänst

 • En server som kör Microsoft Windows SharePoint Services

 • I ett e-postmeddelande

 • Ett program på en webbserver

 • Ett anpassat program som kan användas med InfoPath

Om du anger att data i formuläret ska skickas kan det öka precisionen och effektiviteten i affärsprocesserna, eftersom du får en större kontroll över processerna. Innan användarna kan skicka sina formulärdata, kontrollerar InfoPath data i deras formulär och gör det möjligt för användarna att korrigera ogiltiga data. Tack vare den här funktionen skickas bara giltiga data till den externa datakällan.

Förutom att designa formulärmallen så att användarna kan skicka sina data till en enda plats, kan du designa formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata till flera platser samtidigt. Du kan till exempel utforma en formulärmall för en utgiftsrapport på följande sätt. När användarna skickar sina ifyllda formulär, skickas formulärets data dels till en databas, dels skickas en kopia av varje ifyllt formulär i ett e-postmeddelande till deras chef.

När du utformar ett formulärmall som ska skickas till en extern datakälla aktiveras kommandot Skicka som standard på Arkiv-menyn, samt knappen Skicka i verktygsfältet Standard i InfoPath. Du kan efter eget behov ange ett annat namn på kommandot än Skicka. Dessutom kan du infoga en knapp direkt i formulärmallen som användarna kan klicka på när de är klara att skicka sina formulär.

Du kan också konfigurera formulärmallen så att något av följande inträffar när formuläret skickas:

 • Det befintliga formuläret stängs.

 • Det befintliga formuläret stängs och ett nytt, tomt formulär öppnas.

 • Det befintliga formuläret stängs inte.

Du kan dessutom skriva ett meddelande som visas när användaren har skickat formuläret och som anger om formuläret har skickats eller inte.

Överst på sidan

Skicka formulärdata till en Access- eller SQL Server-databas

InfoPath-formulär skickas ofta till databaser, både för att uppdatera enskilda tabeller med kundposter och för att utföra mer komplicerade uppgifter som att ändra flera tabeller som är länkade till varandra i en formulärmall för utgiftsrapport. Du kan utforma formulärmallen i InfoPath så att den kan skickas direkt till en Access- eller SQL Server-databas utan att skript eller anpassad kod behövs. Du kan också skicka formulärdata till andra typer av databaser genom att använda anpassad kod eller genom att skicka formuläret till en webbtjänst som är ansluten till databasen i fråga.

Om du vill skicka formuläret till en Access- eller SQL Server-databas måste du börja med att skapa en ny formulärmall som baseras på den databasen. Det säkerställer att formulärmallens datakälla matchar strukturen i databasen. Om du lägger till en databasanslutning i en befintlig formulärmall kan användarna inte skicka sina ifyllda formulär till databasen eftersom formulärets datakälla inte matchar databasens struktur. Om formulärmallen inte matchar databasens struktur, kan fälten i databasen inte uppdateras med hjälp av InfoPath när data skickas.

När du utformar en InfoPath-formulärmall som baseras på en databas bör du tänka på följande:

 • När du kopplar formulärmallen till mer än en tabell i databasen måste tabellerna vara ihopkopplade med hjälp av nyckelfält.

 • Långa datatyper, till exempel bilder, OLE-objekt, bifogade filer samt PM och SQL, måste undantas. InfoPath saknar stöd för dataanslutningar till långa datatyper. Konfigurera dataanslutningen med hjälp av guiden Dataanslutning om du vill undanta specifika fält i databasen.

Du kan avgöra om någon av dessa frågor gäller dig genom att läsa informationen i rutan Sammanfattning på den sista sidan i guiden Dataanslutning. I Sammanfattning anges om sändningen har aktiverats. Om sändningen har inaktiverats förklaras anledningen i rutan Sammanfattning.

När du har konfigurerat dataanslutningen mellan formulärmallen och databasen, kan du anpassa andra sändningsalternativ. Du kan till exempel ändra texten som visas på knappen Skicka i formulärmallen. Du kan också ändra meddelandena som visas för användarna som anger om formuläret kunde skickas, och du kan ange om formuläret ska stängas eller inte efter att det har skickats.

Överst på sidan

Skicka formulärdata till en webbtjänst

Oavsett om du använder en webbtjänst för att skapa ett arbetsflöde för en affärsprocess eller som ett mellanskikt ovanför databasen, gör InfoPath det enkelt att skapa formulärmallar som interagerar med en webbtjänst. I InfoPath finns guiden Dataanslutning som hjälper dig att ansluta formulärmallen till en webbtjänst.

Det finns två vanliga metoder för att utforma en formulärmall som skickar formulär till en webbtjänst:

 • Ansluta en befintlig formulärmall till en webbtjänst

 • Designa en ny formulärmall som baseras på en webbtjänst

Med båda dessa metoder skapas en datakälla som baseras på webbtjänstens schema. Då kan formulär som baseras på en formulärmall skicka data till webbtjänsten.

Teknisk information

När användare skickar ett formulär till en webbtjänst skickas formuläret som Extensible Markup Language (XML) data i ett SOAP-kuvert. SOAP-kuvert fungerar som en Indataparametern för den angivna Web serviceåtgärden. Du kan jämföra detta till att skicka ett formulär med hjälp av HTTP, som resulterar i ett XML-dokument i en HTTP POST-begäran.

Innan du kan ansluta en InfoPath-formulärmall till en webbtjänst bör du tänka på följande:

 • Det går inte att ansluta ett formulär till en webbtjänst som använder Remote Procedure Call (RPC) med hjälp av InfoPath eftersom programmet endast har stöd för Document Literal-kodning för dokument.

 • När du konfigurerar en formulärmall så att dess formulär kan skicka data till en webbtjänst, kan du ange att bara data i vissa fält eller grupper ska skickas, eller att alla data skickas.

När du har upprättat dataanslutningen till webbtjänsten kan du lägga till knappen Skicka i formulärmallen och anpassa övriga överföringsalternativ efter behov.

Överst på sidan

Skicka formulärdata till en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services

Du kan designa en formulärmall som skickar data till en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services. På så sätt kan du lagra och strukturera alla användares formulär i ett dokumentbibliotek. Användarna kan dessutom fylla i formulär som baseras på formulärmallen direkt från dokumentbiblioteket. De kan också exportera formulärdata till Microsoft Office Excel eller sammanfoga data från flera formulär till ett enda. När du gör så att formuläret kan skickas direkt till ett dokumentbibliotek kan du dessutom fördefiniera filnamnen för formulären, antingen med statiska värden, med värden som baseras på data i formuläret eller med hjälp av en formel.

När du har konfigurerat formulärmallen så att data skickas till ett SharePoint-dokumentbibliotek, kan du lägga till knappen Skicka i formulär och anpassa andra sändningsalternativ, till exempel texten på knappen Skicka, meddelandena som visas för användarna som anger om formuläret kunde skickas eller inte, och om formuläret ska stängas eller inte när det har skickats.

Överst på sidan

Skicka formulärdata i ett e-postmeddelande

E-post är ett av de enklaste och vanligaste hjälpmedlen när det gäller att skapa arbetsflöden i affärsprocesser. Du kan designa en InfoPath-formulärmall där användaren klickar på Skicka i verktygsfältet Standard eller på Arkiv-menyn och skickar det ifyllda formuläret som en bilaga eller brödtext i ett e-postmeddelande. E-postadressen, ämnesraden och bilagans filnamn kan definieras på förhand när du designar formulärmallen – antingen med oföränderliga värden eller med värden som grundas på informationen i formuläret, eller genom att använda en formel. Du kan exempelvis designa formulärmallen så att de ifyllda formulären skickas automatiskt i ett e-postmeddelande med en fördefinierad ämnesrad till en e-postadress som bygger på en post i formuläret. Dessutom kan du definiera dynamiska filnamn som bygger på formulärets data.

För att användarna ska kunna skicka sina formulär i e-postmeddelanden måste de ha installerat Microsoft Office Outlook 2003 eller Microsoft Office Outlook 2007. Användaren som fyller i formulär i en webbläsare behöver inte ha Outlook för att kunna skicka sina formulär som ett e-postmeddelande.

När du har konfigurerat formulärmallen så att data skickas i ett e-postmeddelande, kan du lägga till knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn i formulärmallen och anpassa andra sändningsalternativ, till exempel texten på knappen Skicka, meddelandena som visas för användarna som anger om formuläret kunde skickas eller inte, och om formuläret ska stängas eller inte när det har skickats.

Överst på sidan

Skicka formulärdata till ett program på en webbserver

Om du har en befintlig Active Server Pages (ASP)-sida eller en annan kod på en webbserver som kan bearbeta XML-data kan utformar du en formulärmall så att användarna kan skicka ifyllda formulär till webbservern med hjälp av metoden HTTP POST. När du konfigurerar din formulärmall så att användarna kan skicka sina formulär i den här metoden skapas ett meddelande som innehåller formulärdata och skickar meddelandet till webbservern. När du designar en formulärmall och skicka data till en webbserver kan du lägga till en Skicka-knapp i en formulärmall, ange den text som visas på knappen Skicka, anpassa de meddelanden som visas för användarna att anger om formuläret skickades och ange om formuläret ska behållas kompatibel efter överföringen.

Överst på sidan

Skicka formulärdata med hjälp av en dataanslutningsfil

I Microsoft Office InfoPath 2007 har du också möjlighet att skapa en XML-fil, en så kallad dataanslutningsfil, som innehåller alla inställningar som behövs för dataanslutningen. Du kan lagra den filen i ett dataanslutningsbibliotek på en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats och sedan designa flera formulärmallar som använder samma XML-fil för att konfigurera en dataanslutning. Att använda en dataanslutningsfil innebär en stor fördel. Om någonting med dataanslutningen ändras – till exempel placeringen av den externa datakälla – behöver du bara uppdatera dataanslutningsfilen en gång, i stället för att uppdatera dataanslutningen i alla formulärmallar. Alla formulärmallar som använder dataanslutningsfilen uppdateras automatiskt med de nya inställningarna.

En dataanslutningsfil kan innehålla inställningar som bestämmer hur användarna kan skicka sina formulärdata. Du kan designa en formulärmall till att använda inställningarna i dataanslutningsfilen. När du har konfigurerat formulärmallen så att data kan skickas, kan du lägga till kommandot SkickaArkiv-menyn och knappen Skicka i verktygsfältet Standard i formuläret som baseras på formulärmallen och sedan anpassa andra sändningsalternativ, till exempel texten på knappen och kommandot Skicka, meddelandena som visas för användarna som anger om formuläret kunde skickas eller inte, och om formuläret ska stängas eller inte när det har skickats.

Överst på sidan

Skicka formulärdata med hjälp av kod

Om du vill skapa avancerade funktioner i formulärmallen för att skicka data, kan du skriva hanterad kod med hjälp av Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET eller ett skript. Du kan till exempel lägga till funktioner i formulärmallen som gör det möjligt att skicka data till flera platser samtidigt eller till en extern datakälla som vanligtvis inte stöds i InfoPath.

Tips: Om du inte kan konfigurera formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulär till en extern datakälla genom att använda alternativen för dataanslutning i InfoPath, kan du använda den här funktionen och skapa en egen dataanslutning till den externa datakällan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×