Inställningar av Alternativ för autokorrigering av namn

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Autokorrigering av namn är en funktion som ser till att din databas inte slutar att fungera när designen ändras ofta, särskilt när många användare gör oplanerade designändringar. Funktionen Autokorrigering av namn är aktiverad som standard. Den här funktionen påverkar dock systemets prestanda något och därför kanske du vill inaktivera funktionen om du vet att databasdesignen inte kommer att utsättas för några oplanerade ändringar under den närmaste tiden.

Funktionen Autokorrigering av namn hjälper till att hålla namnen på databasobjekten synkroniserade. Andra potentiella problem som kan uppstå vid designändringar, som problem med raderade databasobjekt, kan inte hanteras direkt med hjälp av funktionen Autokorrigering av namn.

I den här artikeln

Varför bör jag använda Autokorrigering av namn?

Så här fungerar Autokorrigering av namn

Aktivera eller inaktivera alternativen under Autokorrigering av namn

Varför bör jag använda Autokorrigering av namn?

När du arbetar i en databas med en design som ändras ofta av dig eller andra användare kan databasobjekten sluta att fungera om designen på andra databasobjekt ändras. Det här problemet kan till exempel uppstå när ett objektnamn ändras men inga ändringar görs i de objekt som är beroende av originalobjekten.

Om du till exempel skapar en fråga som grundas på en tabell med namnet Kunder och namnet på tabellen senare ändras till Kund, kommer den fråga som du skapat att sluta att fungera på grund av denna namnändring. Det är inget annat fel på frågan och om du ändrar tabellnamnet i frågedesignen så kommer frågan att fungera igen.

Med hjälp av funktionen Autokorrigering av namn kan du spåra namnändringar och automatiskt korrigera namnen på formulär, rapporter, tabeller, frågor, fält eller kontroller, till exempel textrutor.

Autokorrigering av namn och information om objektberoende

Autokorrigering av namn skapar namnmappningar för hur objekt är beroende av varandra i tabeller, frågor, formulär och rapporter. Med hjälp av mappningarna kan du använda åtgärdsfönstret Objektberoende när du vill visa en lista över de objekt som är beroende av en viss tabell eller ett visst formulär samt även visa de objekt som tabellen eller formuläret är beroende av. Ett objekts namnmappning uppdateras varje gång du sparar och stänger det objektet.

Obs!: Spårning av namnändringar är som standard inte aktiverad i databaser som har skapats med Access 97 eller tidigare versioner av Access. Den aktiveras inte heller om du konverterar dessa databaser till ett nyare filformat. Du kan dock aktivera spårning av namnändringar efter att ha konverterat sådana databaser till ett nyare format. När du skapar en databas med hjälp av Access 2000, Access 2002, Access 2003 eller Access 2007 så aktiveras spårningen av namnändringar automatiskt.

När bör jag inte använda Autokorrigering av namn?

Använd inte funktionen Autokorrigering av namn i följande situationer:

 • Databasdesignen kommer inte att ändras    Om databasens design inte kommer att ändras kan du förbättra systemets prestanda genom att inaktivera funktionen Autokorrigering av namn.

 • Du vill göra databasfilen mindre och är därför beredd att hantera de ändrade objektnamnen manuellt    När funktionen Autokorrigering av namn är aktiverad för en databas kanske du märker att den blir större. Den här storleksökningen beror på de namnmappningar som funktionen Autokorrigering av namn skapar när den aktiveras. Om du inaktiverar funktionen tas namnmappningarna bort och då blir databasfilen mindre.

Aspekter som Autokorrigering av namn inte korrigerar

Funktionen Autokorrigering av namn korrigerar inte följande:

 • Ändringar i formulär, rapporter eller kontrollnamn spåras inte.

 • Tabell, fråge- eller fältnamn i makron eller koder korrigeras inte.

Överst på sidan

Så här fungerar Autokorrigering av namn

Det finns tre kryssrutor under Alternativ för autokorrigering av namn: Spåra information om autokorrigering av namn, Utför autokorrigering av namn och Logga ändringar i autokorrigering av namn. Det första alternativet måste vara aktiverat för att de två andra ska fungera.

Spåra information om autokorrigering av namn

När du aktiverar Autokorrigering av namn för att spåra namnändringar i en databas händer följande i Access. Programmet:

 1. Försöker få exklusiv åtkomst till databasen.

 2. Söker efter öppna objekt.

 3. Frågar om du vill stänga och stänger öppna objekt.

 4. Uppdaterar namnmappningarna genom att öppna, spara och stänga alla tabeller, frågor, formulär och rapporter.

 5. Återställer databasen till den status den hade innan den upphöjdes till Exklusiv.

Avbruten namnmappning

Det kan ta flera minuter att skapa namnmappningar. Tryck på tangenten ESC om du vill avbryta den här processen. Om du gör det så kommer dock vissa av namnmappningarna till vissa objekt inte att uppdateras och du kommer inte att kunna visa beroendeinformationen för de objekten förrän namnmappningarna uppdateras.

Obs!: Om du avbryter Access (genom att trycka på ESC) medan programmet håller på att uppdatera namnmappningarna så inaktiveras inte alternativet Spåra information om autokorrigering av namn. Alternativet Spåra information om autokorrigering av namn är fortfarande markerat, även om inte alla namnmappningar har uppdaterats. Följ de här instruktionerna om du vill starta om uppdateringsprocessen av namnmappningarna:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Avmarkera kryssrutan Spåra information om autokorrigering av namn och klicka sedan på OK. Access visar en varning som säger att du måste stänga alla öppna databasobjekt om du vill att ändringen ska träda i kraft.

 4. Stäng databasen och öppna den sedan igen.

 5. Öppna dialogrutan Access-alternativ igen och markera Spåra information om autokorrigering av namn under kategorin Aktuell databas. Klicka sedan på OK.

Du kan även göra så här om du vill uppdatera ett visst objekts namnmappning manuellt: Öppna objektet i Designvyn och spara sedan objektet.

Detta är vad som händer om du inaktiverar alternativet Spåra information om autokorrigering av namn

När du inaktiverar Autokorrigering av namn för att stoppa spårningen av namnändringar i en databas händer följande i Access. Programmet:

 1. Försöker få exklusiv åtkomst till databasen.

 2. Söker efter öppna objekt.

 3. Frågar om du vill stänga och stänger öppna objekt.

 4. Tar bort namnmappningarna från alla tabeller, frågor, formulär och rapporter.

 5. Återställer databasen till den status den hade innan den upphöjdes till Exklusiv.

Om Access inte avslutar processen med att spåra ändringar eller ta bort namnmappningar så visas information om felen i tabellen Fel vid spara för Autokorrigering av namn.

Utför Autokorrigering av namn

Du måste först aktivera alternativet Spåra information om autokorrigering av namn innan du kan aktivera alternativet Utför autokorrigering av namn.

När alternativet Utför autokorrigering av namn är aktiverat så använder Access namnmappningarna för att bestämma om en namnändring kommer att påverka andra databasobjekt och korrigerar sedan namnändringen där den inträffar i dessa andra objekt.

Logga ändringar i autokorrigering av namn

Du måste först aktivera alternativen Spåra information om autokorrigering av namn och Utför autokorrigering av namn innan du kan aktivera alternativet Logga ändringar i autokorrigering av namn.

När alternativet Logga ändringar i autokorrigering av namn är aktiverat skapas en logg i Access över de korrigeringar som görs på grund av ändringarna i objektnamnen. Alla korrigeringar visas som en post i tabellen Logg för autokorrigering av namn.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera funktionerna under Alternativ för autokorrigering av namn

Alla tre alternativ under Autokorrigering av namn kan aktiveras i dialogrutan Access-alternativ. Du kan endast aktivera eller inaktivera alternativen för Autokorrigering av namn för den aktuella databasen.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Under Alternativ för autokorrigering av namn markerar eller avmarkerar du de alternativ som du vill använda eller inte:

  • Spåra information om autokorrigering av namn    När det här alternativet är markerat kontrollerar Access automatiskt alla objekt med ändrade namn i databasen. Spårningsinformationen lagras i namnmappningar. När du aktiverar det här alternativet för första gången skapas en namnmappning för alla befintliga databasobjekt i Access. Namnmappningarna används för att rätta till de fel som uppstår vid namnändringar och för att generera information om objektberoende. Det går inte att få direkt åtkomst till namnmappningarna.

   Du måste markera det här alternativet innan du kan välja någon av de andra kryssrutorna under Alternativ för autokorrigering av namn.

   Obs!: Aktivering av det här alternativet innebär inte att namnändringarna korrigeras automatiskt. Aktiveringen innebär endast mappningar som används för framtida korrigeringar skapas.

  • Utför autokorrigering av namn    När det här alternativet är markerat korrigeringar Access automatiskt alla namnändringar allt eftersom de genomförs. Du kan endast välja det här alternativet om alternativet Spåra information om autokorrigering av namn redan har markerats. Under den automatiska korrigeringen av namn använder Access de namnmappningar som skapades när alternativet Spåra information om autokorrigering av namn aktiverades.

   Du måste markera det här alternativet innan du kan välja alternativetLogga ändringar i autokorrigering av namn.

  • Logga ändringar i autokorrigering av namn    En logg över de korrigeringar som görs av funktionen Autokorrigering av namn sparas i Access. Alla korrigeringar visas som en post i tabellen Logg för autokorrigering av namn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×