Infoga, skapa eller ta bort ett fält där textdata lagras

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du lägger till ett textfält i en tabell när du behöver lagra mindre mängder med textinformation, till exempel namn, adresser och telefonnummer. I den här artikeln beskrivs hur du använder Microsoft Office Access 2007 när du vill lägga till och ta bort textfält i nya och befintliga databastabeller.

Artikelinnehåll

Förstå textfält

Lägga till ett textfält i databladsvyn

Lägga till ett textfält i designvyn

Ta bort ett textfält

Egenskapen fältreferens för text

Förstå textfält

Om du är ovan vid Office Access 2007 bör du vara medveten om att data i en databas lagras i en eller fler tabeller. Du kan visa informationen i ett datablad – ett rutnät som påminner om ett Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad – eller i ett dataformulär eller en rapport, men data lagras ändå i en eller fler tabeller. Varje tabell består i sin tur av en uppsättning fält (kolumner) och varje fält kan innehålla en viss typ av data. Du konfigurerar till exempel ett fält till datatypen Datum/tid om du vill lagra datum och tider, och du anger ett fält till datatypen Text om du behöver lagra textinformation som namn, adresser eller telefonnummer. Om du behöver lagra större mängder med text (mer än 256 tecken) anger du fältet till datatypen PM.

Specifikationer för textfält

Textfälten i Office Access 2007 kan innehålla upp till 256 alfanumeriska tecken. Du kan visa alla 256 tecken i tabellfältet och i en kontroll i ett formulär eller en rapport. Till skillnad från PM-fält kan du inte tillämpa RTF-formatering på data i ett textfält. Du kan emellertid använda ett anpassat visningsformat och använda en indatamask om du vill styra hur användarna registrerar informationen.

Mer information om formatering textdata finns i artikeln Formatera data i tabeller, formulär och rapporter. Mer information om indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask om du vill ange fält eller styra värden i ett särskilt format.

Olika sätt att skapa textfält

I Office Access 2007 kan du lägga till ett textfält i en ny eller befintlig tabell på flera sätt:

 • Databladsvyn    Du kan lägga till ett textfält i en ny eller befintlig tabell i databladsvyn genom att lägga till ett nytt fält och sedan skriva text på en tom rad i fältet, eller genom att klistra in högst 256 tecken med text i en tom rad. Du kan också välja datatypen Tal i en listruta och ange egenskaper som Krävs, som tvingar användarna att ange ett datum i fältet och egenskapen Unikt, som tvingar användarna att ange ett unikt värde i fältet.

 • Designvyn    Du använder designvyn att lägga till ett textfält och att ange egenskaper för det fält som du inte kan ange i databladsvyn. Dessa egenskaper är indatamasker och ett standardvärde för fältet. Mer information om fältegenskaper som du kan ange i designvyn finns i referens för fältet Text i slutet av den här artikeln.

Överst på sidan

Lägga till textfält i databladsvyn

Anvisningarna i det här avsnittet beskriver hur du lägger till ett textfält i en befintlig tabell och en ny tabell i databladsvyn. För dig som är nybörjare i Access kan ett rutnät i databladet liknas vid ett Office Excel 2007-kalkylblad.

Lägga till textfält en befintlig tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Om det behövs rullar du vågrätt till det första tomma fältet. Lägg till nytt fält visas som standard i rubrikraden för alla nya fält.

 5. Dubbelklicka på rubrikraden och skriv ett namn på det nya fältet.

 6. Markera den första tomma raden under rubriken och skriv sedan ett textstycke eller en kombination av text och tal. Du kan skriva högst 256 tecken. Datatypen Text tillämpas automatiskt på fältet när du skriver text eller en blandning av text och tal, och du inte skriver fler än 256 tecken. Om du skriver fler än 256 tecken tillämpas datatypen PM automatiskt på fältet.

  eller

  Klistra in högst 256 tecken med textinformation i den första raden.

 7. Spara ändringarna.

Lägga till ett nytt textfält i en ny tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

  Den nya tabellen öppnas i databladsvyn. I den här bilden visas en ny tabell:

  En ny, tom tabell i en ny databas

 4. Klicka på Spara Bild av knapp och i dialogrutan Spara som anger du ett namn för den nya tabellen.

 5. Dubbelklicka på rubrikraden till det första tabellfältet (med etiketten Lägg till nytt fält) och skriv ett namn på fältet.

 6. Markera den första tomma raden under rubriken och skriv sedan ett textstycke eller en kombination av text och tal. Du kan skriva högst 256 tecken. Datatypen Text tillämpas automatiskt på fältet när du skriver text eller en blandning av text och tal, och du inte skriver fler än 256 tecken. Om du skriver fler än 256 tecken tillämpas datatypen PM automatiskt på fältet.

  eller

  Klistra in högst 256 tecken med textinformation i den första raden.

  eller

  Markera Text i listan Datatyp i gruppen Datatyper och formatering på fliken Datablad.

Överst på sidan

Lägga till textfält i designvyn

Använd designvyn när du vill lägga till ett textfält i en ny eller befintlig tabell och sedan ange eller ändra fältegenskaper som du inte kan ange eller ändra i databladsvyn. Du kan till exempel ange en indatamask eller ett standardvärde. Anvisningarna i det här avsnittet beskriver hur du lägger till ett textfält och anger egenskaperna för det fältet.

Lägga till textfält i en befintlig tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Design.

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på fältet.

 5. Markera den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan Text i listan.

 6. Spara ändringarna.

Lägga till ett nytt textfält i en ny tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

 4. Klicka på Spara Bild av knapp och i dialogrutan Spara som anger du ett namn för den nya tabellen.

 5. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Design.

 6. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på fältet.

 7. Markera den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan Text i listan.

 8. Spara ändringarna. Om du vill ange egenskaper för fältet låter du tabellen vara öppen i designvyn och fortsätter till nästa steg.

Ange eller ändra fältegenskaper

 1. Leta reda på egenskapen som du vill ändra under Fältegenskaper på fliken Allmänt i den nedre delen av tabelldesignern.

 2. Markera fältet bredvid egenskapsnamnet. Beroende på egenskapen du anger data (till exempel standardtexten eller en indatamask), starta Uttrycksverktyget genom att klicka på Knappen Verktyg eller välja ett alternativ i en lista.

  Om du vill ha information om hur du använder de olika fältegenskaperna markerar du en egenskap och trycker på F1.

Överst på sidan

Ta bort textfält

Du kan ta bort ett textfält från en tabell i databladsvyn eller designvyn. När du tar bort ett textfält som innehåller information, försvinner emellertid den informationen permanent – du kan inte ångra borttagningen. Därför ska du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort några tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort textfält i databladsvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Leta reda på textfältet, högerklicka på rubrikraden (namnet) och klicka på Ta bort kolumn.

Ta bort textfält i designvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Design.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Klicka på radväljaren (den tomma fyrkanten) bredvid textfältet och tryck på DEL.

  eller

  Högerklicka på radväljaren och klicka på Ta bort rader.

 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Egenskapsreferens för textfält

När du lägger till ett textfält i en tabell via designvyn kan du ange och ändra ett antal egenskaper för fältet. I den här tabellen beskrivs egenskaperna för textfält och vad de utför, bland annat vad som händer när du anger eller ändrar dem.

Egenskap

Används så här

Fältstorlek

Styr storleken på textfälten. Giltiga värden: 0 till 255. Om du inte anger något för egenskapen accepterar fältet 256 tecken.

Format

Du kan ange egna formateringsegenskaper om du vill definiera ett visningsformat. Format som definieras här visas i datablad, formulär och rapporter.

Mer information om anpassade format finns i artikeln Formatera data i tabeller, formulär och rapporter.

Indatamask

Definiera en indatamask när du vill styra hur användarna registrerar data i fältet.

Mer information om hur du använder indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask om du vill ange fält eller styra värden i ett särskilt format.

Titel

Anger namnet på textfältet. Det går att använda högst 2 048 tecken för egenskapen. Om du inte anger någon namn används ett standardnamn för fältet.

Standardvärde

Anger värdet som visas automatiskt i ett fält när du skapar en ny post. I en adresstabell kan du till exempel ange standardvärdet för fältet Ort till en viss stad. När användarna lägger till en post i tabellen kan de antingen acceptera värdet eller skriva ett nytt. Maxlängd: 255 tecken.

Verifieringsuttryck

Bestämmer vilka data som kan registreras i en hel post, ett enskilt fält eller en kontroll. Om en användare registrerar data som bryter mot den angivna regeln kan du se till att egenskapen Verifieringstext visar ett felmeddelande. Maxlängd: 2 048 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Verifieringstext

Anger texten i felmeddelandet som visas när användarna bryter mot ett verifieringsuttryck. Maxlängd: 255 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Obligatoriskt

När denna egenskap anges till Ja måste du ange ett värde i fältet, eller i de kontroller som är bundna till fältet. Värdet får heller inte vara null.

Tillåt nollängd

När den här egenskapen är inställd på Ja, kan du ange nollängdssträngar i ett fält. En nollängdssträng inte innehåller några tecken. Du kan använda den för att indikera att du vet inte finns något värde för ett fält. Du anger en nollängdssträng genom att skriva två dubbla citattecken utan mellanslag (””).

Indexerad

Med ett index går det snabbare att ställa frågor till, sortera och gruppera en större mängd data. Du kan också använda index om du vill hindra användarna från att registrera dubblettvärden. Alternativ:

 • Nej     Stänger av indexering (standardvärde).

 • Ja (dubbletter tillåtna)     Indexerar fältet och tillåter dubblettvärden. Du kanske till exempel har dubbletter av för- och efternamn.

 • Ja (inga dubbletter)     Indexerar fältet men tillåter inte dubblettvärden.

Unicode-komprimering

I Access används Unicode för att representera data i fält av typen Text, PM och Hyperlänk. Eftersom Unicode använder 2 byte per tecken i stället för 1, tar det upp mer lagringsutrymme.

För att undvika detta och få så bra prestanda som möjligt, anges standardvärdet för den här egenskapen till Ja för text-, PM- och hyperlänkfält. När egenskapen anges till Ja komprimeras alla tecken vars första byte är 0 när de lagras och packas upp när de hämtas.

IME Mode

Anger en Input Method Editor, ett verktyg som gör det möjligt att använda engelska versioner av Access tillsammans med filer som har skapats i japanska eller koreanska versioner av Access. Standardvärde: Ingen kontroll. Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

IME Sentence Mode

Anger vilken typ av data som du kan ange med en Input Method Editor. Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

Smarta etiketter

Du kan ange en eller flera smarta etiketter för fältet eller de kontroller som är bundna till fältet. Smarta etiketter är komponenter som känner igen typerna av data i ett fält så att du kan vidta åtgärder utifrån typen. I till exempel fältet E-postadress kan en smart etikett skapa ett nytt e-postmeddelande eller lägga till adressen i en lista med kontakter.

Klicka på Knappen Verktyg om du vill se en lista över tillgängliga smarta etiketter.

Textjustering

Anger justering av data i ett textfält. Alternativ:

 • Allmänt     Vänsterjusterar allt text.

 • Vänster     Vänsterjusterar allt text.

 • Centrera     Centrerar all text.

 • Höger     Högerjusterar allt text.

 • Fördela ut     Justerar all text jämnt inom fältet eller textrutan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×