Infoga, skapa eller ta bort ett fält där numeriska värden lagras

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du lägger till ett talfält i en tabell när du behöver lagra numeriska data, till exempel försäljningssiffror. I den här artikeln beskrivs hur du använder Microsoft Office Access 2007 när du vill lägga till och ta bort talfält i nya och befintliga databastabeller.

Artikelinnehåll

Förstå talfält

Lägga till ett tal-fält i databladsvyn

Lägga till ett talfält i designvyn

Ta bort ett Talfält

Referens för numeriska fält

Förstå talfält

Om du är ovan vid Office Access 2007 bör du vara medveten om att data i en databas lagras i en eller fler tabeller. Du kan visa informationen i ett datablad – ett rutnät som påminner om ett Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad – eller i ett dataformulär eller en rapport, men data lagras ändå i en eller fler tabeller. Varje tabell består i sin tur av en uppsättning fält (kolumner) och varje fält kan innehålla en viss typ av data. Du konfigurerar till exempel ett fält till datatypen Datum/tid om du vill lagra datum och tider, och du anger ett fält till datatypen Tal om du behöver lagra tal som ska användas i matematiska beräkningar.

Specifikationer för talfält

Du använder ett talfält för alla matematiska beräkningar utom de som gäller pengar och där hög precision krävs, eller för siffror som du inte vill runda av uppåt eller nedåt (använd valutafält om du inte vill runda av). Storleken på värdena som du lagrar i ett talfält är beroende av hur du anger egenskapen Fältstorlek. Du kan till exempel ange att talfält ska innehålla värden på 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte eller 16 byte, plus replikerings-ID (globalt unika identifieringsvärden, eller GUID) samt decimalvärden.

Du kan ange fältstorleken genom att öppna tabellen i designvyn och ändra egenskapen Fältstorlek . Information om hur du ändrar egenskaperna för ett Talfält finns i avsnittet Ange eller ändra fältegenskaper. Information om fältegenskaper för finns i avsnittet referens för numeriska fält.

I tabellen nedan beskrivs de värden som respektive Fältstorlek-inställning kan innehålla och när du ska använda de olika inställningarna.

Inställning av Fältstorlek

Beskrivning

Bytevärde

Ett heltal på 1 byte som innehåller värden från 0 till 255.

Heltalsvärde

Ett heltal på 2 byte som innehåller värden från -32 768 till +32 767.

Långt heltal

Ett heltal på 4 byte som innehåller värden från -2 147 483 648 till 2 147 483 647.

Single-värde

Ett heltal på 4 byte som innehåller värden från -3,4 x 1038 till +3,4 x 1038 och upp till 7 signifikanta siffror.

Double-värde

Ett flyttal på 8 byte som innehåller värden från -1,797 x 10308 till +1,797 x 10308 och upp till 15 signifikanta siffror.

ReplikeringsID

En globalt unik identifierare (GUID) på 16 byte. Slumpvis genererade GUID:er är tillräckligt långa så att de inte överlappar. Du kan använda dem för en mängd olika program, till exempel för att hantera varor.

Decimalvärde

Ett heltal på 12 byte med ett definierat antal decimaler som kan innehålla värden från -1028 till +1028. Standardvärdet är 0. Standardskalan (antalet decimaler som visas) är 18. Du kan ange en skala på högst 28.

Förutom att ställa in fältstorlekar och andra egenskaper, kan du tillämpa egna och fördefinierade visningsformat och indatamasker på talen.

Mer information om formatering numeriska data finns i artikeln Formatera data i tabeller, formulär och rapporter. Mer information om indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask om du vill ange fält eller styra värden i ett särskilt format.

Olika sätt att skapa talfält

I Office Access 2007 kan du lägga till ett talfält i en ny eller befintlig tabell på flera sätt:

 • Databladsvyn    Du kan lägga till ett Talfält till en ny eller befintlig tabell i databladsvyn genom att lägga till ett nytt fält och sedan skriva in ett tal i en tom rad i fältet eller genom att klistra in ett tal i en tom rad. Du kan också välja datatypen tal i en nedrullningsbar lista och ange egenskaper som Är kräverd, vilket tvingar användare att ange ett datum i fältet och unika, vilket tvingar användare att ange ett icke-dubblett värde i fältet.

 • Designvyn    Du kan använda designvyn för att lägga till ett talfält och ange egenskaper för det fält som du inte kan ange i databladsvyn. Dessa egenskaper är indatamasker och ett standardvärde för fältet. Mer information om egenskaper finns i avsnittet referens för numeriska fält.

Överst på sidan

Lägga till talfält i databladsvyn

Anvisningarna i det här avsnittet beskriver hur du lägger till ett talfält i en befintlig tabell och en ny tabell i databladsvyn. För dig som är nybörjare i Access kan ett rutnät i databladet liknas vid ett Office Excel 2007-kalkylblad.

Lägga till talfält i en befintlig tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Om det behövs rullar du vågrätt till det första tomma fältet. Lägg till nytt fält visas som standard i rubrikraden för alla nya fält, så här:

  Ett nytt fält i ett datablad

 5. Dubbelklicka på rubrikraden och skriv ett namn på det nya fältet.

 6. Markera den första tomma raden under rubriken och skriv eller klistra sedan ett block med siffror. Datatypen Tal tillämpas automatiskt på fältet när du skriver eller klistrar in tal.

  eller

  Markera Tal i listan Datatyp i gruppen Datatyper och formatering på fliken Datablad och markera önskat talformat i listan Format.

  Om du skriver eller klistrar in data i fältet anges inställningen Fältstorlek automatiskt utifrån storleken på talet som du skriver eller klistrar in.

 7. Spara ändringarna.

Lägga till talfält i en ny tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

  Den nya tabellen öppnas i databladsvyn. I den här bilden visas en ny tabell:

  En ny, tom tabell i en ny databas

 4. Klicka på Spara knappbild och i dialogrutan Spara som anger du ett namn för den nya tabellen.

 5. Dubbelklicka på rubrikraden till det första tabellfältet (med etiketten Lägg till nytt fält) och skriv ett namn på fältet.

 6. Markera den första tomma raden under rubriken och skriv sedan ett block med siffror. Datatypen Tal tillämpas automatiskt på fältet när du skriver tal.

  Dessutom anges egenskapen Fältstorlek automatiskt utifrån storleken på talet som du skriver eller klistrar in.

Överst på sidan

Lägga till talfält i designvyn

Använd designvyn när du vill lägga till ett talfält i en ny eller befintlig tabell och sedan ange eller ändra fältegenskaper som du inte kan ange eller ändra i databladsvyn. Du kan till exempel ange en indatamask eller ett standardvärde. Anvisningarna i det här avsnittet beskriver hur du lägger till ett talfält och anger egenskaperna för det fältet.

Lägga till talfält i en befintlig tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka på tabellen som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på fältet.

 5. Markera den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan Tal i listan.

 6. Spara ändringarna.

Lägga till talfält i en ny tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

 4. Klicka på Spara och skriv ett namn på den nya tabellen i dialogrutan Spara som.

 5. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Design på snabbmenyn.

 6. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på fältet.

 7. Markera den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan Tal i listan.

 8. Spara ändringarna. Om du vill ange egenskaper för fältet låter du tabellen vara öppen i designvyn och fortsätter till nästa steg.

Ange eller ändra fältegenskaper

 1. Leta reda på egenskapen som du vill ändra under Fältegenskaper på fliken Allmänt i den nedre delen av tabelldesignern.

 2. Markera fältet bredvid egenskapsnamnet. Beroende på vilken egenskap det är, kan du registrera data (till exempel standardtext eller en indatamask), starta uttrycksverktyget genom att klicka på ... eller välja ett alternativ i en lista.

  Om du vill ha information om hur du använder de olika fältegenskaperna markerar du en egenskap och trycker på F1.

Överst på sidan

Ta bort talfält

Du kan ta bort ett talfält från en tabell i databladsvyn eller designvyn. När du tar bort ett talfält som innehåller information, försvinner emellertid den informationen permanent – du kan inte ångra borttagningen. Därför ska du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort några tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort talfält i databladsvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Leta reda på talfältet, högerklicka på rubrikraden (fältnamnet) och klicka på Ta bort kolumn.

Ta bort talfält i designvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Design.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Klicka på radväljaren (den tomma fyrkanten) bredvid talfältet och tryck på DEL.

  eller

  Högerklicka på radväljaren och klicka på Ta bort rader.

 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Egenskapsreferens för talfält

När du lägger till ett talfält i en tabell via designvyn kan du ange och ändra ett antal egenskaper för fältet. I den här tabellen beskrivs egenskaperna för talfält och vad som händer när du anger eller ändrar dem.

Egenskap

Används så här

Fältstorlek

Styr storleken på det värde som du kan ange och spara i fältet. Mer information om egenskapen Fältstorlek finns i specifikationer för numeriska fält tidigare i den här artikeln.

Format

Du kan ange egna formateringsegenskaper om du vill definiera ett visningsformat. Format som definieras här visas i datablad, formulär och rapporter.

Mer information om anpassade format finns i artikeln Formatera data i tabeller, formulär och rapporter.

Decimaler

Anger antalet decimaler för värdena i fältet. Standardvärde: Auto. Andra giltiga värden är från 0 till och med 15.

Indatamask

Definiera en indatamask när du vill styra hur användarna registrerar data i fältet.

Mer information om hur du använder indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask om du vill ange fält eller styra värden i ett särskilt format.

Titel

Anger namnet på textfältet. Det går att använda högst 2 048 tecken för egenskapen. Om du inte anger någon namn används ett standardnamn för fältet.

Standardvärde

Anger värdet som visas automatiskt i ett fält när du skapar en ny post.

Verifieringsuttryck

Bestämmer vilka data som kan registreras i en hel post, ett enskilt fält eller en kontroll. Om användarna registrerar data som bryter mot den angivna regeln kan du se till att egenskapen Verifieringstext visar ett felmeddelande. Maxlängd: 2 048 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Verifieringstext

Anger texten i felmeddelandet som visas när användarna bryter mot ett verifieringsuttryck. Maxlängd: 255 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Obligatoriskt

När denna egenskap anges till Ja måste du ange ett värde i fältet, eller i de kontroller som är bundna till fältet. Värdet får heller inte vara null.

Indexerad

Med ett index går det snabbare att ställa frågor till, sortera och gruppera en större mängd data. Du kan också använda index om du vill hindra användarna från att registrera dubblettvärden. Alternativ:

 • Nej     Stänger av indexering (standardvärde).

 • Ja (dubbletter tillåtna)     Indexerar fältet och tillåter dubblettvärden. Du kanske till exempel har dubbletter av för- och efternamn.

 • Ja (inga dubbletter)     Indexerar fältet men tillåter inte dubblettvärden.

Smarta etiketter

Du kan ange en eller flera smarta etiketter för fältet eller de kontroller som är bundna till fältet. Smarta etiketter är komponenter som känner igen typerna av data i ett fält så att du kan vidta åtgärder utifrån typen. I till exempel fältet E-postadress kan en smart etikett skapa ett nytt e-postmeddelande eller lägga till adressen i en lista med kontakter.

Klicka på Skapa (...) om du vill visa en lista med de smarta etiketter som kan användas.

Textjustering

Anger informationens justering. Alternativ:

 • Allmän     Vänsterjusterar text och högerjusterar siffror och datum (standardinställning).

 • Vänster     Vänsterjusterar all text och alla datum och siffror.

 • Höger     Högerjusterar all text och alla datum och siffror.

 • Centrera     Centrerar all text och alla datum och siffror.

 • Fördela ut     Justerar all text och alla datum och siffror jämnt inom fältet eller textrutan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×