Infoga, skapa eller ta bort ett fält där datumvärden lagras

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du lägger till ett datum/tid-fält i en tabell när du behöver lagra datum och tider. Du kan använda datum- och tidsdata av en mängd anledningar, till exempel för födelsedagar, leverans- och faktureringsinformation och tidkort. I den här artikeln beskrivs hur du använder Microsoft Office Access 2007 när du vill lägga till och ta bort datum/tid-fält i nya och befintliga databastabeller.

Obs!: I den här artikeln förklarar inte hur du anger data i ett datum/tid-fält. Mer information om olika sätt att använda datum/tid-fält finns i artikeln anger du ett datum eller klockslag värde.

I den här artikeln

Förstå datum/tid-fält

Lägga till en datum-och tidsfält i databladsvyn

Lägga till en datum-och tidsfält i designvyn

Ta bort ett datum/tid-fält

Datum/tid egenskapen fältreferens

Förstå datum/tid-fält

Om du är ovan vid Office Access 2007 bör du vara medveten om att data i en databas lagras i en eller fler tabeller. Du kan visa informationen i ett datablad – ett rutnät som påminner om ett Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad – eller i ett dataformulär eller en rapport, men data lagras ändå i en eller fler tabeller. Varje tabell består i sin tur av en uppsättning fält (kolumner) och varje fält kan innehålla en viss typ av data. Du konfigurerar till exempel ett fält till datatypen Datum/tid om du vill lagra datum och tider, och dessa fält kan bara innehålla denna typ av värden.

Specifikationer för datum/tid-fält

När du använder en Access-databas kanske du ser datum- och tidsvärden i olika format, t.ex. europeiskt format (28.11.2006 eller 2006-11-28), sydasiatiskt format (28/11/2006) eller amerikanskt format (11/28/2006).

Oavsett hur datum- och tidsinformation formateras, och oavsett hur du registrerar datum- eller tidsinformation, lagrar datum/tid-fält datum och tider som flyttal med dubbel precision – ett system som också kallas för seriella datum. I bilden nedan visas ett typiskt seriellt datum- och tidsvärde.

Tal med dubbel precision

Heltalsdelen av värdet, till vänster om decimalkommat, representerar datumet. Bråkdelen, till höger om decimalkommat, representerar tiden.

Numret i bilden representerar den 24 december 2003 klockan 21:00. Datumkomponenten är antalet hela dagar som förflutit sedan start- eller grunddatumet 1899-12-30. I det här exemplet har 37 979 dagar förflutit mellan 1899-12-30 och 2003-12-24. Tidskomponenten är en bråkdel av ett dygn på 24 timmar. Ett värde på 0,875 multiplicerat med 24 timmar är lika med 21 timmar, eller 21:00.

Negativa värden i datumkomponenten representerar datum som infaller före basdatumet. Till exempel värdet –1 som datumkomponent innebär en dag före basdatument, eller 1899-12-29.

Giltiga datumvärden finns från –657 434 (1 januari 100) t.o.m. 2 958 465 (31 december 9999). Giltiga tidsvärden är från 0,0 till 0,9999 eller 23:59:59.

Genom att lagra datum- och tidsvärden som siffror kan du utföra en mängd beräkningar på datum- och tidsinformation. Du kan till exempel beräkna det totala antalet arbetstimmar (för ett tidkort) eller ta reda på hur gammal en faktura är.

Format för fält av typen Datum/tid

Du kan använda två allmänna typer av formatering tillsammans med ett datum/tid-fält: datainmatningsformatering och visningsformatering. Du använder en indatamask – en uppsättning tecken och platshållare som styr hur användarna registrerar informationen – när du behöver datainmatningsformatering. Du använder visningsformaten när du vill styra vad användarna ser i datablad, formulär och rapporter. Det finns två typer av visningsformat i Access: en uppsättning fördefinierade format som du väljer från en lista samt möjligheten att skapa egna format.

Mer information om hur du använder fördefinierade och anpassade format finns i artikeln Formatera data i tabeller, formulär och rapporter.

Mer information om indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask om du vill ange fält eller styra värden i ett särskilt format.

Metoder att skapa ett fält av typen Datum/tid

I Office Access 2007 kan du lägga till ett datum/tid-fält i en ny eller befintlig tabell på flera sätt:

 • Databladsvyn    Du kan lägga till ett datum/tid-fält i en ny eller befintlig tabell i databladsvyn genom att lägga till ett nytt fält när du registrerar ett datum manuellt, eller genom att kopiera och klistra in ett datum. Du kan också välja datatypen i en listruta och ange egenskaper som Krävs, som tvingar användarna att ange ett datum i fältet och egenskapen Unikt, som tvingar användarna att ange ett unikt värde i fältet.

 • Designvyn    Du använder designvyn när du vill lägga till ett datum/tid-fält och ange egenskaper för det fältet som du inte kan ange i databladsvyn, bland annat indatamasker och standardvärden.

Överst på sidan

Lägga till datum/tid-fält i databladsvyn

Anvisningarna i det här stycket beskriver hur du lägger till ett datum/tid-fält i en befintlig tabell och en ny tabell i databladsvyn. För dig som är nybörjare i Access kan ett rutnät i databladet liknas vid ett Office Excel 2007-kalkylblad.

Lägga till ett datum/tid-fält i en befintlig tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Om det behövs rullar du vågrätt till det första tomma fältet. Lägg till nytt fält visas som standard i rubrikraden för alla nya fält, så här:

  Ett nytt fält i ett datablad

 5. Dubbelklicka på rubrikraden och skriv ett namn på det nya fältet.

 6. Markera den första tomma raden under rubriken och skriv ett datum.

  eller

  Klistra in ett datum i den första raden.

  eller

  Markera Datum/tid i listan Datatyp i gruppen Datatyper och formatering på fliken Datablad.

 7. Spara ändringarna.

Lägga till ett datum/tid-fält i en ny tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

  Den nya tabellen öppnas i databladsvyn. I den här bilden visas en ny tabell:

  En ny, tom tabell i en ny databas

 4. Klicka på Spara knappbild och i dialogrutan Spara som anger du ett namn för den nya tabellen.

 5. Dubbelklicka på rubrikraden till det första tabellfältet (med etiketten Lägg till nytt fält) och skriv ett namn på fältet.

 6. Markera den första tomma raden under rubriken och skriv ett datum. Datatypen Datum/tid tillämpas automatiskt när du skriver ett datum.

  eller

  Klistra in ett datum i den första raden.

  eller

  Markera Datum/tid i listan Datatyp i gruppen Datatyper och formatering på fliken Datablad.

Överst på sidan

Lägga till datum/tid-fält i designvyn

Använda designvyn för att lägga till ett datum/tid-fält i en ny eller befintlig tabell och om du vill ange eller ändra fältegenskaper att du inte kan ange eller ändra i datablad visa. Du kan exempelvis ange en indatamask eller ett verifieringsuttryck. Mer information om indatamasker och andra egenskaper finns i avsnittet referens för datum/tid-fält.

Lägga till ett datum/tid-fält i en befintlig tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka på tabellen som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på fältet.

 5. Markera den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan Datum/tid i listan.

 6. Spara ändringarna.

Lägga till ett datum/tid-fält i en ny tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

 4. Klicka på Spara knappbild och i dialogrutan Spara som anger du ett namn för den nya tabellen.

 5. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Design.

 6. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på fältet.

 7. Markera den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan Datum/tid i listan.

 8. Spara ändringarna. Om du vill ange egenskaper för fältet låter du tabellen vara öppen i designvyn och fortsätter till nästa steg.

Ange eller ändra fältegenskaper

 1. Leta reda på egenskapen som du vill ändra under Fältegenskaper på fliken Allmänt i den nedre delen av tabelldesignern.

 2. Markera fältet bredvid egenskapsnamnet. Beroende på vilken egenskap du väljer kan du göra följande:

  • Ange data (till exempel standardtext eller en indatamask).

  • Starta uttrycksverktyget eller guiden Indatamask.

  • Visa dialogrutan Smarta etiketter genom att klicka på Knappen Verktyg bredvid egenskapsrutan.

  • Markera ett alternativ i en lista.

   Om du vill ha information om hur du använder de olika fältegenskaperna markerar du en egenskap och trycker sedan på F1.

Överst på sidan

Ta bort datum/tid-fält

Du kan ta bort ett datum/tid-fält från en tabell i databladsvyn eller designvyn. När du tar bort ett datum/tid-fält som innehåller information, försvinner emellertid den informationen permanent. Du kan inte ångra borttagningen. Därför ska du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort några tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort ett datum/tid-fält i databladsvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Leta reda på datum/tid-fältet, högerklicka på rubrikraden (namnet) och klicka på Ta bort kolumn.

 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort ett datum/tid-fält i designvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Designläge Bild av knapp i navigeringsfönstret.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Klicka på radväljaren (den tomma fyrkanten) bredvid datum/tid-fältet och tryck sedan på DEL.

  eller

  Högerklicka på radväljaren och klicka på Ta bort rader.

 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Egenskapsreferens för datum/tid-fält

När du lägger till ett datum/tid-fält i en tabell via designvyn kan du ange och ändra ett antal egenskaper för fältet. I den här tabellen beskrivs egenskaperna för datum/tid-fält och vad de utför, bland annat vad som händer när du anger eller ändrar dem.

Egenskap

Används så här

Format

Du anger anpassade formateringstecken om du vill definiera visningsformat. Format som anges här visas i datablad, formulär och rapporter. Mer information om anpassade format finns i artikeln Formatera data i tabeller, formulär och rapporter.

Indatamask

Du anger en indatamask sträng eller klicka på Knappen Verktyg om du vill starta Indatamaskguiden.

Mer information om att skapa och använda indatamasker finns i artiklarna Skapa en indatamask om du vill ange värden för fält eller en kontroll i ett särskilt format och Formatera data i tabeller, formulär och rapporter.

Titel

Anger namnet på datum/tid-fältet. Om du inte anger någon beskrivning används ett standardnamn för fältet.

Standardvärde

Anger värdet som visas automatiskt i ett fält när du skapar en ny post. Du kan till exempel ange en funktion som Datum() om du vill visa dagens datum automatiskt.

Verifieringsuttryck

Anger krav för vilka data som kan registreras i en hel post, ett enskilt fält eller en kontroll i ett formulär eller en rapport. När användarna registrerar data som bryter mot regeln kan du se till att egenskapen Verifieringstext visar ett felmeddelande. Maxlängd: 2 048 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Verifieringstext

Anger texten i felmeddelandet som visas när användarna bryter mot ett verifieringsuttryck. Maxlängd: 255 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Obligatoriskt

När denna egenskap anges till Ja måste du ange ett värde i fältet, eller i de kontroller som är bundna till fältet. Värdet får heller inte vara null.

Indexerad

Med ett index går det snabbare att ställa frågor till, sortera och gruppera en större mängd data. Du kan också använda index om du vill hindra användarna från att registrera dubblettvärden. Alternativ:

 • Nej     Stänger av indexering (standardvärde).

 • Ja (dubbletter tillåtna)     Indexerar fältet och tillåter dubblettvärden. Du kanske till exempel har dubbletter av för- och efternamn.

 • Ja (inga dubbletter)    Indexerar fältet men tillåter inte dubblettvärden.

IME-läge

Anger en Input Method Editor, ett verktyg som gör det möjligt att använda engelska versioner av Access tillsammans med filer som har skapats i japanska eller koreanska versioner av Access. Standardvärde: Ingen kontroll. Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

IME Sentence Mode

Anger vilken typ av data som du kan ange med en Input Method Editor. Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

Smarta etiketter

Du kan ange en eller flera smarta etiketter för fältet eller de kontroller som är bundna till fältet. Smarta etiketter är komponenter som känner igen typerna av data i ett fält så att du kan vidta åtgärder utifrån typen. Du kan till exempel välja ett datum/tid-fält och sedan använda en smart etikett för att öppna din personliga kalender.

Klicka på Knappen Verktyg bredvid egenskapsrutan för att visa en lista över tillgängliga smarta etiketter.

Textjustering

Anger justering av data i ett datum/tid-fält. Alternativ:

 • Allmänt     Vänsterjusterar text och högerjusterar tal och datum

 • Vänster     Vänsterjusterar all text och alla datum och siffror.

 • Höger     Högerjusterar all text och alla datum och siffror.

 • Centrera     Centrerar all text och alla datum och siffror.

 • Fördela ut     Justerar all text och alla datum och siffror jämnt inom fältet eller textrutan

Visa datumväljare

Visar eller döljer en popup-kalenderkontroll som visas när användarna klickar på datum/tid-fält. Standarvärde: För datum. Välj Aldrig om du vill dölja kontrollen.

Obs!: Om du använder en indatamask för ett Datum/tid-fält är kontrollen Datumväljare inte tillgänglig oavsett hur du ställer in den här egenskapen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×