Infoga, redigera och visa fält i Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du infogar fält får du exakt kontroll över dynamisk text i dina dokument. Fält är en viktig del av Word, men det kan vara bra att veta att många fält infogas åt dig via inbyggda kommandon och funktioner. Till exempel är fält aktiverade när du infogar sidnummer eller skapar en tabell med innehåll. I dessa fall är det förmodligen lättare att låta Word lägga till dem automatiskt åt dig. Fält är som mest användbara när du behöver platshållare för data som kan ändras i ditt dokument och för att skapa standardbrev eller etiketter i kopplade dokument.

Du kan använda de här stegen till att infoga valfri fältkod i Word. En lista med alla fältkoder och detaljerad information om varje finns i Lista över fältkoder i Word.

 1. Klicka där du vill infoga fältet.

  Tips: Om du känner till fältkoden för det fält som du vill infoga kan du skriva den direkt i dokumentet. Tryck på CTRL+F9 och skriv sedan koden inom parentes.

 2. Klicka på Infoga > snabbdelar > fält.
  Alternativet Infoga fält på menyn Snabbdelar.

 3. Välj ett fältnamn i listan Fältnamn.

  Tips: Du kan filtrera listan genom att klicka på nedpilen i listan Kategorier.


  Dialogrutan Fält

 4. Under Fältegenskaper väljer du de egenskaper eller alternativ som du vill använda och klickar på OK.

Meddelanden: 

 • Om du vill visa koderna för ett visst fält klickar du på Fältkoder i rutan Fält.

 • Om du vill kapsla ett fält inuti ett annat fält infogar du först det yttre fältet, behållaren (steg 1–4 ovan). Placera sedan insättningspunkten i den fältkod i dokumentet där du vill infoga ett inre fält och upprepa sedan steg 1–4 ovan.

 • Om du vill visa koderna för ett visst fält klickar du på Fältkoder i dialogrutan Fält.

 • Om du vill kapsla ett fält inuti ett annat fält infogar du först det yttre fältet, behållaren, i dialogrutan Fält. Placera insättningspunkten i den fältkod i dokumentet där du vill infoga ett inre fält. Infoga sedan det inre fältet från dialogrutan Fält.

Om du känner till fältkoden för det fält som du vill infoga kan du skriva den direkt i dokumentet. Tryck på CTRL+F9 och skriv sedan koden inom parentes.

Du kan infoga fält när du vill:

 • Addera, subtrahera och göra andra beräkningar. Det gör du med hjälp av fältet = (Formula).

 • Arbeta med kopplade dokument. Om du t.ex. infogar ASK- och FILLIN-fält visas en fråga när en datapost kopplas till huvuddokumentet.

I andra fall kan det vara enklare att använda de kommandon och alternativ som finns i Word när du vill lägga till information. Du kan t.ex. infoga en hyperlänk genom att använda fältet HYPERLINK, men det är enklare att använda kommandot Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

Viktigt!: Du kan inte infoga fältkodsparenteser genom att skriva klammerparenteser på tangentbordet. Du infogar fältkodsparenteser genom att trycka på CTRL+F9.

Fältkodssyntax

Fältkoder omges av klammerparenteser ( { } ). Ett fält fungerar ungefär som en formel i Microsoft Office Excel – fältkoden motsvarar formeln och fältresultatet det värde som returneras av formeln. Du kan växla mellan att visa fältkoder och fältresultat i dokumentet genom att trycka på ALT+F9.

När du visar en fältkod i dokumentet ser syntaxen ut på följande sätt:

{ FÄLTNAMN Egenskaper Valfria växlar }

 • FÄLTNAMN    Det här är det namn som visas i listan över fältnamn i dialogrutan Fält.

 • Egenskaper     Det här är de instruktioner eller variabler som används i ett visst fält. Alla fält har inte parametrar, och i vissa fält är parametrarna valfria i stället för obligatoriska.

 • Valfria växlar    Det här är de valfria inställningar som är tillgängliga för ett visst fält. Vissa fält saknar valfria växlar, annat än de som styr formateringen av fältresultatet.

Du kan till exempel placera filnamnet och filsökvägen för dokumentet i sidhuvudet eller sidfoten genom att infoga fältet FILENAME.

Syntaxen för fältkoden FILENAME med sökvägen ser ut så här:

{ FILENAME \p }

 1. Högerklicka i fältet och klicka sedan på Redigera fält.

 2. Ändra fältegenskaperna och -alternativen. Information om de tillgängliga egenskaperna och alternativen för ett visst fält finns i Lista över fältkoder i Word. Du kan också söka efter fältnamnet i hjälpen.

  Meddelanden: 

  • För vissa fält måste du visa fältkoden för att kunna redigera fältet. Om du vill visa alla fältkoder i dokumentet trycker du på ALT+F9.

  • Vissa fält redigeras i egna dialogrutor i stället för i dialogrutan Fält. Om du till exempel högerklickar på en hyperlänk och sedan klickar på Redigera hyperlänk så öppnas dialogrutan Redigera hyperlänk.

Som standard visas fältresultatet tillsammans med innehållet i dokumentet, så att den som läser dokumentet inte är medveten om att en del av innehållet ligger i ett fält. Fält kan emellertid också visas med en skuggad bakgrund, så att de blir mer synliga i dokumentet.

Du kan få fältresultaten att smälta in i innehållet i dokumentet genom att inaktivera alternativet som visar fält med en skuggad bakgrund och genom att formatera fältresultaten. Du kan också framhäva fält genom att visa dem med en skuggad bakgrund, antingen alltid eller bara när fältet är markerat.

Du kan formatera fältresultat genom att använda textformatering på fältet eller genom att lägga till växlar för formatering i fältkoden.

Ändra skuggade bakgrunder i fält

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ. (I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ.)

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Gör något av följande i listan Mönster i fält under Visa dokumentinnehåll:

  • Om du vill att fälten ska stå ut från resten av dokumentinnehållet väljer du Alltid.

  • Om du vill att fälten inte ska skilja sig från resten av dokumentinnehållet väljer du Aldrig.

  • Om du vill att användarna ska vara medvetna om att de har klickat i ett fält väljer du Vid markering.

   När fältmönsteralternativet är inställt på Vid markering får fältet en grå bakgrund när du klickar i fältet. Den här grå skuggningen anger emellertid inte att fältet är markerat. När du markerar fältet genom att dubbelklicka eller dra med musen får fältet en ytterligare markering.

Använda textformatering på ett fält

 • Markera fältet som du vill formatera och tillämpa sedan formateringen med kommandona i gruppen Tecken på fliken Start.

  Om du t.ex. vill stryka under namnet som infogas i ett AUTHOR-fält, markerar du hela fältkoden inklusive parenteser (eller markerar hela fältresultatet) och klickar sedan på Understruken i gruppen Tecken på fliken Start.

Om du uppdaterar ett fält kan formatering som tillämpats direkt på fältresultatet försvinna. Om du vill behålla formateringen tar du med växeln \* MERGEFORMAT i fältkoden. När du infogar fält genom att använda dialogrutan Fält tas växeln \* MERGEFORMAT med som standard.

Lägga till en formateringsväxel i en fältkod

 1. Högerklicka på fältet och klicka sedan på Redigera fält.

 2. Gör något av följande:

  • Om Fältegenskaper och Fältalternativ visas markerar du de formateringsalternativ som du vill använda.

  • Om endast fältkoden visas klickar du på Alternativ och markerar sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

   Om knappen Alternativ är nedtonad finns det eventuellt inga andra tillgängliga formateringsalternativ.

Du kan använda tre formateringsväxlar när du formaterar fältresultat:

Formatväxeln (\*)

Formatväxeln (\*) definierar hur fältresultatet ska visas. Formatinstruktionerna bestämmer följande:

 • Hur versaler och gemener ska användas

 • Talformat, t.ex. om 9 ska visas som ix (romerska siffror) eller nionde (ordningstal med text)

 • Teckenformat

Formatväxlarna gör också att ett fältresultats formatering behålls när fältet uppdateras.

Format för gemener/VERSALER:

Växlar som påverkar användningen av versaler:

 • \ * Caps    Den här växeln ändrar första bokstaven i ordet till versal. Exempel: { FILLIN ”Skriv ditt namn”: \ * Caps } visar Luis Alverca även om namnet skrivs med gemener.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på Inledande Versal I Ord i dialogrutan Fältalternativ.

 • \* FirstCap    Första ordet inleds med versal. Exempel: { COMMENTS \* FirstCap } visar Veckans försäljningsrapport.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på Inledande versal i dialogrutan Fältalternativ.

 • \* Upper    Omvandlar alla bokstäver till versaler. Exempel: { QUOTE "ord" \* Upper } visar ORD.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på VERSALER i dialogrutan Fältalternativ.

 • \* Lower    Omvandlar alla bokstäver till gemener. Exempel: { FILENAME \* Lower } visar veckans försäljningsrapport.doc.

  Den här växeln har ingen effekt om hela fältet är formaterat med kapitäler.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på gemener i dialogrutan Fältalternativ.

Talformat:

Talväxlar och deras resultat:

 • \*alphabetic    Visar siffror som bokstäver. Resultatet har samma skiftläge som ordet "alphabetic" i fältkoden. Exempel: { SEQ appendix \* ALPHABETIC } visar B (i stället för 2) och { SEQ appendix \* alphabetic } visar b.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på a, b, c i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*Arabic    Visar siffror som arabiska grundtal. Exempel: { PAGE \* Arabic } visar 31.

  Meddelanden: 

  • Om inställningen för Talformat i dialogrutan Sidnummerformat inte är Arabisk, åsidosätter den här växeln inställningen för Talformat .

  • När det bara gäller sidnummer finns det också ett ArabicDash-format, som visar siffror som arabiska grundtal omslutna med bindestreck. Exempel: { PAGE \* ArabicDash } visar - 31 -.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på 1, 2, ,3, ... i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*CardText    Visar siffror i textformat. Resultatet formateras med gemener, såvida du inte lägger till en formatväxel som anger ett annat skiftläge. Exempel: { = SUM(A1:B2) \* CardText } visar sjuhundranittio och { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } visar Sjuhundranittio.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på En, två, tre i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*DollarText    Visar siffror i textformat. I stället för decimaltecknet infogas ordet och, och de två första decimalerna (avrundade) visas som bråktal med nämnaren 100. Resultatet formateras med gemener, såvida du inte lägger till en formatväxel som anger ett annat skiftläge. Exempel: { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } visar FJORTON OCH 55/00.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på Valutatext i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*Hex    Visar siffror som hexadecimala tal. Exempel: { QUOTE "458" \* Hex } visar 1CA.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på hex ... i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*OrdText    Visar siffror som ordningstal i textformat. Resultatet formateras med gemener, såvida du inte lägger till en formatväxel som anger ett annat skiftläge. Exempel: { DATE \@ "d" \* OrdText } visar tjugoförsta och { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } visar Tjugoförsta.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på Första Andra Tredje i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*Ordinal    Visar siffror som arabiska siffror. Exempel: { DATE \@ "d" \* Ordinal } visar 30:e.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på 1:a, 2:a, 3:e i dialogrutan Fältalternativ.

 • \*Roman    Den här växeln visar siffror som romerska siffror. Resultatet har samma skiftläge som ordet ”romersk” i fältkoden. Exempel: { SEQ kapitel \ * roman } visar xioch { SEQ kapitel \ * ROMAN } visar Xjag.

  Du väljer det här alternativet genom att klicka på I, II, III i dialogrutan Fältalternativ.

Teckenformat och skydd av tidigare använda format:

Teckenformateringsväxlar och deras resultat:

 • \*Charformat    Använder formateringen för den första bokstaven i fältnamnet på hela resultatet. Resultatet av följande exempel får fetstil, eftersom bokstaven R i REF är fet.

  { REF chapter2_title \* Charformat } visar Valar i Stilla havet i fetstil.

  Du lägger till den här växeln genom att skriva den i fältkoden eller i rutan Fältkoder i dialogrutan Fält.

 • \*MERGEFORMAT    Formateringen i det föregående resultatet används i det nya resultatet. Om du markerar namnet som visas i fältet { AUTHOR \* MERGEFORMAT } och använder fetstil, behålls den fetstilta formateringen när fältet uppdateras till att visa ett nytt författarnamn.

  När du infogar fält med hjälp av dialogrutan Fält tas växeln \*MERGEFORMAT med som standard. Du kan inaktivera alternativet genom att avmarkera kryssrutan Bevara formatering vid uppdateringar i dialogrutan Fält.

Tillbaka till formateringsväxlar

Växeln för numeriskt format (\#)

Växeln för numeriskt format (\#) anger hur ett numeriskt resultat ska visas.

Exempel: Växeln \# "€# ##0,00" i { = SUM(ABOVE) \# "€# ##0,00" } visar resultatet "€4 455,70." Om resultatet för ett fält inte är ett tal har växeln ingen effekt.

Obs!: Citattecken behövs inte runt enkla numeriska format som inte innehåller blanksteg, t.ex. { Marsförsäljning \# $#,##0,00 }. Mer komplicerade numeriska format och de som innehåller text eller blanksteg måste omslutas med citattecken, som du ser i följande exempel. Citattecken läggs automatiskt till i numeriska formatväxlar om du infogar ett fält i dialogrutan Fält eller med kommandot Formel i gruppen Data på fliken Layout (fliken Tabellverktyg).

Kombinera följande formatobjekt för att skapa en numerisk formatväxel:

 • 0 (noll)    Anger att alla talpositioner i resultatet ska fyllas. Om någon plats i resultatet är tom infogas 0 (en nolla). Exempel: Fältet { = 4 + 5 \# 00,00 } visar 09,00.

 • #    Anger att alla talpositioner i resultatet ska fyllas. Om någon plats i resultatet är tom infogas ett blanksteg. Exempel: { = 9 + 6 \# ### kr } visar 15 kr.

 • x    Tar bort siffror till vänster om platshållaren "x". Om platshållaren står till höger om decimaltecknet, avrundas resultatet till den positionen. Exempel:
  { = 111053 + 111439 \# x## } visar 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } visar 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } visar ,8.

 • , (decimalkomma)    Bestämmer decimaltecknets placering. Exempel: { = SUM(ABOVE) \# ###,00 kr } visar 495,47 kr.

  Använd den decimalsymbol som har angetts under Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

 • (blanksteg, tusentalsavgränsare)    Avgränsar en serie på tre siffror. Exempel: { = NetProfit \# # ### ### kr } visar 2 456 800 kr.

  Använd den tusentalsavgränsare som har angetts under Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen.

 • - (minustecken)    Lägger till ett minustecken till ett negativt resultat eller ett blanksteg om resultatet är positivt eller 0 (noll). Exempel: { = 10 - 90 \# -## } visar -80.

 • + (plustecken)    Lägger till ett plustecken till ett positivt resultat, ett minustecken till ett negativt resultat eller ett blanksteg om resultatet är 0 (noll). Exempel: { = 100 - 90 \# +## } visar +10 och { = 90 - 100 \# +## } visar -10.

 • %, $, * o.s.v.    Infogar angivet tecken i resultatet. Exempel: { = Nettovinst \# "##%" } visar 33%.

 • "exempelformatering för positivt; negativt"    Anger olika talformat för positiva och negativa resultat, avgränsade med semikolon. Om bokmärke Försäljning95 är ett positivt värde visar fältet { Försäljning95 \# "# ##0,00 kr;-# ##0,00 kr" } värdet med normal formatering, t.ex. "1 245,65 kr". Ett negativt värde visas med fetstil och ett minustecken, t.ex. - 345,56 kr.

 • "exempelformatering för positivt; negativt; noll"    Anger olika talformat för positiva resultat, negativa resultat och 0 (noll), avgränsade med semikolon. Beroende på värdet i bokmärket Försäljning95 visar { Försäljning95 \# "# ##0,00 kr;(# ##0,00 kr);0 kr" } positiva värden, negativa värden eller 0-värden (noll) så här: 1 245,65 kr, (345,56 kr), 0 kr.

 • 'text'    Lägger till text i resultatet. Sätt texten inom enkla citattecken. Exempel: { = { Pris } *8,1% \# "##0,00 kr 'är moms' " } visar 347,44 kr är moms.

 • `sekvens`    Visar numret på det senaste element som du har numrerat med hjälp av kommandot Beskrivning (fliken Referenser, gruppen Beskrivningar) eller genom att infoga ett SEQ-fält. Skriv identifieraren, t.ex. "tabell" eller "figur" inom grava accenter (`). Sekvensnumret visas med arabiska siffror. Exempel: { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'är totalsumman i tabell' `tabell`" } visar 456,34 är totalsumman i tabell 2.

Tillbaka till formateringsväxlar

Växeln för datum-/tidsformat (\@)

Växeln för datum-/tidsformat (\@) anger hur ett datum eller en tid ska visas.

Om du exempelvis använder växeln \@ "dddd d MMMM yyyy" i fältet { DATE \@ "dddd 'den' d MMMM yyyy" } visas "fredag den 23 november 2007". Kombinera datum- och tidsinstruktionerna dag (d), månad (M) och år (y) samt timmar (h) och minuter (m) för att skapa ett datum-/tidsformat. Du kan också ta med text, skiljetecken och blanksteg.

Datuminstruktioner:

Månad (M)

Bokstaven M måste vara versal för att skilja månader från minuter.

 • M    Månaden visas som ett tal utan inledande nolla för ensiffriga månader. Exempel: Juli blir 7.

 • MM    Månaden visas som ett tal med inledande nolla för ensiffriga månader. Exempel: Juli blir 07.

 • MMM    Månaden visas som en förkortning på tre bokstäver. Exempel: Juli blir jul.

 • MMMM    Månaden visas med sitt fullständiga namn.

Dag (d)

Bokstaven d visar dag i månaden eller dag i veckan. Bokstaven d kan vara antingen versal eller gemen.

 • d    Veckodagen eller dagen i månaden visas som ett tal utan inledande nolla för ensiffriga dagar. Exempel: Sjätte dagen i månaden visas som 6.

 • dd    Veckodagen eller dagen i månaden visas som ett tal med inledande nolla för ensiffriga dagar. Exempel: Sjätte dagen i månaden visas som 06.

 • ddd    Veckodagen eller dagen i månaden visas som en förkortning på tre bokstäver. Exempel: Tisdag visas som tis.

 • dddd    Veckodagen visas med sitt fullständiga namn.

År (y)

Bokstaven y visar året med två eller fyra siffror. Bokstaven y kan vara antingen versal eller gemen.

 • yy    Årtalet visas med två siffror med en inledande nolla för åren 01 till 09. Exempel: 1999 visas som 99 och 2006 visas som 06.

 • yyyy    Årtalet visas med fyra siffror.

Tidsinstruktioner:

Timmar (h)

Bokstaven h (gemen) visar tid baserad på 12-timmars intervall, t.ex. 5 P.M. Bokstaven H (versal) visar tid baserad på 24-timmars intervall, t.ex. 17.

 • h eller H    Visar timmen utan inledande nolla för ensiffriga timmar. Exempel: Klockan 9 visas som 9.

 • hh eller HH    Visar timmen med inledande nolla för ensiffriga timmar. Exempel: Klockan 9 visas som 09.

Minuter (m)

Bokstaven m måste vara gemen för att skilja minuter från månader.

 • m    Minuter visas utan inledande 0 (nolla) för ensiffriga minuter. Exempel: { TIME \@ "m" } visar 2.

 • mm    Minuter visas med inledande 0 (nolla) för ensiffriga minuter. Exempel: { TIME \@ "mm" } visar 02.

Sekunder (s)

 • s    Sekunder visas utan inledande 0 (nolla) för ensiffriga sekunder. Exempel: { TIME \@ "s" visar 5.

 • ss    Sekunder visas med inledande 0 (nolla) för ensiffriga sekunder. Exempel: { TIME \@ "ss" visar 05.

Fm och em (AM/PM)

Det visar fm och em Om du vill ändra symbolerna för fm och em i Windows ändrar du de nationella inställningarna på Kontrollpanelen.

 • fm/em eller FM/EM    Visar fm och em som versaler eller gemener. Exempel: { TIME \@ "h FM/EM" } visar 5 EM och { TIME \@ "h fm/em" } visar 5 em.

Övrig text och skiljetecken:

 • 'text'    En text infogas i datum och tid. Sätt texten inom enkla citattecken. Exempel: { TIME \@ "HH:mm 'Greenwich mean time' " } visar 12:45 Greenwich mean time.

 • tecken    Ett tecken infogas i datum och tid, t.ex. : (kolon), - (bindestreck), * (asterisk) eller blanksteg. Exempel: { DATE \@ "HH:mm d MMM, -yy" } visar 11:15 6 nov, -99.

 • `sekvens`    I ett datum eller en tid infogas numret på det senaste element som du har numrerat med hjälp av kommandot Beskrivning i gruppen Beskrivningar (fliken Referenser) eller genom att infoga ett SEQ-fält. Skriv identifieraren, t.ex. tabell eller figur, inom grava accenter (`). Sekvensnumret visas med arabiska siffror. Exempel: { PRINTDATE \@ "'Tabell' `tabell` 'utskriven' yy-M-dd" } visar Tabell 2 utskriven 02-9-25.

Obs!: Citattecken behövs inte runt enkla datum- och tidsformat som inte innehåller blanksteg eller text, t.ex. { DATE \@ MM/yy }. När det gäller mer komplicerade datum- och tidsformat, och sådana som innehåller blanksteg och text, ska de sättas inom citattecken, t.ex. { DATE \ @ "dddd d MMMM yyyy', kl 'h:mm" }. Om du använder kommandot Datum och tid i gruppen Text på fliken Infoga eller dialogrutan Fält, infogas citattecken automatiskt omkring datum-/tidväxeln.

Tillbaka till formateringsväxlar

I Word uppdateras fälten som standard automatiskt när ett dokument öppnas. På så sätt är informationen alltid aktuell. Ibland kanske du emellertid inte vill att detta ska göras. Du kanske t.ex. vill att datumet i sidhuvudet ska vara ett visst datum i stället för att uppdateras till dagens datum varje gång dokumentet öppnas.

Du kan också uppdatera fält genom att högerklicka på ett fält och sedan klicka på Uppdatera fält eller genom att klicka i ett fält och sedan trycka på F9.

Om du vill uppdatera alla fält manuellt i ett dokument trycker du på CTRL+A och sedan på F9. Fält i sidhuvud, sidfot och textrutor måste uppdateras separat. Klicka i sidhuvudet, sidfoten eller textrutan, tryck på CTRL+A och sedan på F9.

Du kan låsa fälten om du inte vill att de ska uppdateras automatiskt eller av misstag.

Låsa eller låsa upp ett visst fält

Gör något av följande:

 • Om du vill låsa ett fält så att fältresultatet inte uppdateras klickar du på fältet och trycker sedan på CTRL+F11.

 • Om du vill låsa upp ett fält så att fältresultatet kan uppdateras klickar du på fältet och trycker sedan på CTRL+SKIFT+F11.

Hur låsning påverkar fälten BOOKMARK, INCLUDETEXT och REF

Fältväxeln Lås resultat (\!) förhindrar uppdatering av ett fält som tas med i resultatet av ett BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-fält, såvida inte fältresultatet på den ursprungliga platsen har ändrats. Om inte den här växeln finns, uppdateras fält som tas med i ett fältresultat varje gång BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-fältet uppdateras.

Exempel: Fältet { INCLUDETEXT C:\\Försäljning\Kvartal4försäljning.doc \! } infogar innehållet i dokumentet "Kvartal4försäljning.doc", som innehåller ett DATE- och ett EMBED-fält. Om du uppdaterar INCLUDETEXT-fältet, förhindrar växeln \! att DATE- eller EMBED-fältet uppdateras i texten såvida de inte först uppdateras i det ursprungliga dokumentet ("Kvartal4försäljning.doc"). Växeln kontrollerar att den text som har infogats med INCLUDETEXT-fältet matchar texten i det ursprungliga dokumentet.

Om du vill uppdatera DATE- och EMBED-fältet på båda platserna uppdaterar du först fälten i det ursprungliga dokumentet ("Kvartal4försäljning.doc") och uppdaterar sedan INCLUDETEXT-fältet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×