Infoga ett valfritt avsnitt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om din Microsoft Office InfoPath-formulärmall innehåller ett avsnitt som bara är relevant för vissa användare kan du ange att avsnittet ska vara valfritt. Ett valfritt avsnitt visas inte i användarnas formulär som standard. Användarna infogar och fyller i valfria avsnitt bara om det behövs.

Artikelinnehåll

När bör du använda ett valfritt avsnitt

Användarupplevelsen

Infoga ett valfritt avsnitt

Anpassa tipstext som användare Klicka för att infoga valfritt avsnitt

Visa valfritt avsnitt i formuläret som standard

Layouttips

Situationer då valfria avsnitt används

Du kan använda ett valfritt avsnitt om användarna ska kunna välja att fylla i ett visst avsnitt i formuläret. Ett valfritt anteckningsavsnitt kan infogas i exempelvis en formulärmall för en statusrapport. Användare som vill lägga till kompletterande anteckningar kan infoga och fylla i det valfria avsnittet. Andra användare kan låta avsnittet vara dolt.

Valfritt avsnitt som används för att samla in kommentarer

När du infogar ett valfritt avsnitt i en formulärmall infogas i själva verket en tom behållare. Om det ska gå att använda det valfria avsnittet, måste andra kontroller infogas i det. I det föregående exemplet infogade formulärutformaren en RTF-ruta i det valfria avsnittet, tillsammans med en anteckningsrubrik.

Relaterade kontroller

InfoPath har andra kontroller som liknar valfria avsnitt, men som tjänar andra syften. Med hjälp av följande lista kan du avgöra vilka kontroller som bör användas i en viss formulärmall:

Avsnitt    Med hjälp av avsnitt kan du organisera grupper av relaterade kontroller. Som standard visas avsnitt i formulärmallen. Det går inte att dölja dem, som du kan göra med valfria avsnitt.

Upprepande avsnitt    Använd ett upprepande avsnitt eller en annan upprepande kontroll, om du vill skapa ett avsnitt (till exempel en post i en databas) som användarna kan infoga flera gånger i ett formulär.

Alternativgrupp    Använd en alternativgrupp om du vill infoga ett avsnitt som kan ersättas med ett annat avsnitt. En alternativgrupp består av två eller flera avsnitt. Som standard visas ett av avsnitten i formuläret. Användarna kan välja att ersätta det med ett annat avsnitt. Det går också att infoga alternativgrupper flera gånger i ett formulär.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Om du låter det valfria avsnittets standardinställningar vara aktiverade visas en liten orange pil och tipstext när en användare öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall. Du kan anpassa tipstexten när du utformar formulärmallen.

Tipstext för valfritt avsnitt

Om användaren klickar på ikonen eller tipstexten ersätts tipstexten och ikonen med det valfria avsnittet. Därefter kan användaren ange data i kontrollerna i det valfria avsnittet.

Användaren kan ta bort det valfria avsnittet genom att föra muspekaren över det tills en orange snabbmenyknapp visas uppe i det vänstra hörnet. Då visas en meny med alternativ för bearbetning av avsnittet. Du kan anpassa menykommandona när du utformar formulärmallen.

Kommandot Ta bort anteckningar på snabbmenyn

Obs!: Om en användare fyller i ett valfritt avsnitt och sedan tar bort avsnittet, raderas informationen i avsnittet i stället för att bara döljas.

Överst på sidan

Infoga ett valfritt avsnitt

Metoden för att infoga ett valfritt avsnitt beror på om du skapar en helt ny formulärmall eller en formulärmall som baseras på en databas eller andra externa datakällor.

I följande bild visas ett valfritt avsnitt som har markerats i designläge.

Tomt valfritt avsnitt markerat i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Valfria avsnitt är alltid bundna till grupper i formulärmallens datakälla. Alla kontroller i ett valfritt avsnitt som är bunden till ett fält som är en del av den avsnittsgrupp.

I följande exempel är det valfria avsnittet Anteckningar i formulärmallen bundet till gruppen notes i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan valfritt avsnitt i en formulärmall och en grupp i datakällan

Infoga ett valfritt avsnitt i en ny formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Valfritt avsnitt under Infoga kontroller.

 4. Om du vill lägga till kontroller i avsnittet drar du de kontroller som du vill använda från åtgärdsfönstret Kontroller till det valfria avsnittet i formulärmallen.

  Obs!: Du bör inte flytta en kontroll som redan finns i en formulärmall i avsnittet om inte kontrollens fält redan är en del av avsnittets grupp i datakällan. Annars kan bindning för kontrollen bryta.

 5. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför den.

Infoga ett valfritt avsnitt i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du lägga till ett valfritt avsnitt genom att dra en grupp från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga avsnittet med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Valfritt avsnitt under Infoga kontroller.

 4. Markera den grupp där data från det valfria avsnittet ska lagras och klicka sedan på OK i dialogrutan Bindning för Valfritt avsnitt.

 5. Lägg till kontroller i avsnittet och bind sedan kontrollerna till rätt fält i datakällan.

Överst på sidan

Anpassa tipstexten som användarna klickar på för att infoga det valfria avsnittet

När du infogar ett valfritt avsnitt i formulärmallen visas tipstexten ”Klicka här och infoga” i formulären. På så sätt informeras användarna om att det finns ett valfritt avsnitt som kan infogas. Så här anpassar du tipstexten:

 1. Dubbelklicka på det valfria avsnittet.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Markera kryssrutan Visa infogningsknapp och tipstext och ersätt rutans standardtext med egen text.

Överst på sidan

Visa det valfria avsnittet i formuläret som standard

Som standard är valfria avsnitt dolda när formulären har öppnats, men du kan ange att ett valfritt avsnitt ska visas. Om du gör det döljs tipstexten ”Klicka här och infoga”, eftersom det valfria avsnittet visas i formuläret.

 1. Dubbelklicka på det valfria avsnittet.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Inkludera avsnittet i formuläret som standard under Standardinställningar.

 4. Markera kryssrutan Tillåt att användare tar bort avsnittet.

Överst på sidan

Layouttips

Innan du infogar kontroller i ett valfritt avsnitt i formulärmallen, bör du fundera ut hur kontrollerna ska struktureras. Du kan lägga till textrutor och andra kontroller genom att dra dem till valfria platser i det valfria avsnittet. Om du vill ha mer kontroll över utformningen kan du lägga till en layouttabell i det valfria avsnittet och sedan infoga etiketter och kontroller i tabellens celler. På så sätt placeras etiketterna och kontrollerna rakt. I följande bild används en layouttabell med fyra rader och två kolumner för strukturering av etiketter och kontroller i ett valfritt avsnitt.

Layouttabell som används för att ordna kontroller i valfritt avsnitt

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×