Infoga ett datablad i ett formulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett datablad är en enkel vy av data som ordnas i rader och kolumner. Om du dubbelklickar på en tabell i navigeringsfönstret visas tabellen som ett datablad i Microsoft Office Access 2007. På grund av den komprimerade datapresentation fungerar datablad utmärkt när de används som underformulär med data från N-sidan av en en-till-många-relation. I den här artikeln beskrivs hur du lägger till datablad i formulären i Office Access 2007.

Vad vill du göra?

Visa ett exempel på ett datablad i ett formulär

Skapa relationer mellan tabeller

Skapa ett formulär som innehåller ett datablad med formulärverktyget

Skapa ett formulär som innehåller ett datablad med hjälp av layoutvyn

Infoga ett datablad i ett befintligt formulär med hjälp av layoutvyn

Infoga ett datablad i ett befintligt formulär i designvyn

Lär dig skillnaderna mellan ett delat formulär och ett formulär som innehåller ett datablad

Visa ett exempel på ett datablad i ett formulär

Anta att du vill skapa ett formulär som visar data om produktkategorier och även alla produkterna inom dessa kategorier. Informationen i tabellen Kategorier representerar 1-sidan av relationen medan informationen i tabellen Produkter utgör N-sidan av relationen. Varje kategori kan innehålla många produkter.

Formulär som innehåller underformulär

1. Huvudformuläret visar data från "1"-sidan av relationen.

2. Dataformuläret visar data från relationens "N"-sida.

Överst på sidan

Skapa relationer mellan tabeller

Innan du designar ett formulär som innehåller ett datablad ska du gå igenom relationerna mellan tabellerna och lägga till de som saknas. Då går det att automatiskt skapa länkarna mellan datablad och huvudformulär. Om du vill visa, lägga till eller ändra relationer mellan tabellerna i databasen klickar du på Relationer i gruppen Analysera på fliken Avancerade verktyg. Mer information om hur du skapar relationer finns vid länkarna under Se även.

Överst på sidan

Skapa ett formulär som innehåller ett datablad med hjälp av formulärverktyget

När du skapar ett formulär som baseras på en tabell som finns på 1-sidan i en 1:N-relation med hjälp av formulärverktyget, infogas ett datablad automatiskt som visar de data som finns på N-sidan av relationen.

Om följande villkor uppfylls infogas till exempel ett datablad som visar alla order för varje kund:

 • Du skapar ett enkelt formulär som baseras på tabellen Kunder.

 • Du har definierat en 1:N-relation med tabellen Order som anger att en post i tabellen Kunder kan relateras till många poster i tabellen Order.

 • Tabellen Kunder finns inte på 1-sidan av en 1:N-relation.

 • Klicka i navigeringsfönstret på tabellen som finns på 1-sidan av 1:N-relationen.

 • Klicka på formulär på fliken Skapa i gruppen formulär. Bild av knapp

Formuläret skapas automatiskt med ett datablad längst ned i formuläret. Om inget datablad skapas, innebär det antingen att tabellen som du använder för formuläret inte ingår i en 1:N-relation eller att tabellen ingår i flera 1:N-relationer.

Meddelanden: 

 • Det enda som skapas i den här processen är ett huvudformulär, inga andra formulärobjekt. Databladet är en direkt vy av tabellen.

 • Dölja en kolumn i ett datablad    Högerklicka på kolumnen och klicka sedan på Dölj kolumn. Den här inställningen sparas. Om du sparar och stänger formuläret och sedan öppnar det igen, är kolumnen fortfarande dold.

 • Återställa en dold kolumn i ett datablad    Högerklicka på kolumnrubriken i databladet och klicka på Ta fram kolumn. Markera kryssrutan bredvid varje kolumn som du vill återställa i vyn och klicka på Stäng.

Överst på sidan

Skapa ett formulär som innehåller ett datablad med hjälp av layoutvyn

Om du redan har definierat relationerna mellan tabellerna i databasen, kan du snabbt skapa ett nytt formulär som innehåller ett datablad genom att använda layoutvyn. När du lägger till ett fält från N-sidan av en relation i ett formulär som baseras på 1-sidan av relationen, skapas automatiskt ett datablad som visar de relaterade posterna.

 1. Klicka på Tomt formulär på fliken Skapa i gruppen formulär. Bild av knapp

  Ett tomt formulär öppnas i layoutvyn och fönstret Fältlista.

  Obs!: Om du av misstag stänger fönstret Fältlista öppnar du den igen så här:

  • Tryck på ALT+F8.

   eller

   Klicka på Lägg till befintliga fält på fliken Format i gruppen kontroller. Bild av knapp

 2. Klicka på plustecknet bredvid tabellen som finns på 1-sidan av 1:N-relationen och dra sedan det första fältet som du vill ha till formuläret.

  Observera att tabellerna delas in i två avsnitt i fönstret Fältlista: Fält tillgängliga för denna vy och under detta Tillgängliga fält i relaterade tabeller. Längst ned i fönstret Fältlista under Tillgängliga fält i andra tabeller visas alla andra tabeller som inte är direkt relaterade till huvudtabellen.

 3. Dra de andra fälten som du vill ha från Fält tillgängliga för denna vy till huvudformuläret.

 4. Dra det första fältet som du vill ha i databladet från avsnittet Tillgängliga fält i relaterade tabeller till formuläret. Ett datablad skapas och fältet läggs till i det.

 5. Om du vill lägga till fler fält i det nya databladet måste du först markera databladet genom att klicka i det. Observera att fönstret Fältlista ordnas om så att de fält som är tillgängliga för databladet placeras högst upp. Dra de andra fälten som du vill ha från Fält tillgängliga för denna vy till databladet. När du drar ett fält till databladet ritas ett infogningsfält som visar var fältet kommer att infogas när du släpper upp musknappen.

 6. Fortsätt att lägga till fält i huvudformuläret eller databladet genom att först markera huvudformuläret eller databladet genom att klicka i det, och sedan dra fältet från fönstret Fältlista.

Avsnittet tillgängliga fält i andra tabeller i fönstret Fältlista innehåller tabeller som inte är direkt relaterade till den tabell eller fråga som det markerade formuläret eller databladet baseras på. Om du har definierat alla giltiga tabellrelationer i fönstret Relationer och sedan fälten i avsnittet tillgängliga fält i andra tabeller inte troligen är giltiga för det formulär som du skapar. Om du drar ett fält i detta avsnitt i formuläret visas dialogrutan Ange relation. Du måste ange det eller de fält som relaterar de två tabellerna till varandra innan du fortsätter. Om du gör detta är fönstret Fältlista inte längre sorterat avsnitt enligt fördefinierade relationer. Det kan vara bäst att klicka på Avbryt i den här dialogrutan och på nytt granska din tabellrelationer i stället. Mer information om relationer finns i artikeln Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Överst på sidan

Infoga ett datablad i ett befintligt formulär genom att använda layoutvyn

Om du redan har definierat relationerna mellan tabellerna i databasen, kan du snabbt lägga till ett datablad i ett befintligt formulär genom att använda layoutvyn. När du lägger till ett fält från N-sidan av en relation i ett formulär som baseras 1-sidan av relationen, skapas automatiskt ett datablad som visar de relaterade posterna.

 1. Öppna det befintliga formuläret i layoutvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layout på snabbmenyn.

  Om fönstret Fältlista inte visas:

  • Tryck på ALT+F8.

   eller

   Klicka på Lägg till befintliga fält på fliken Format i gruppen kontroller. Bild av knapp

   Observera att tabellerna delas in i två avsnitt i fönstret Fältlista: Fält tillgängliga för denna vy och under detta Tillgängliga fält i relaterade tabeller. Längst ned i fönstret Fältlista under Tillgängliga fält i andra tabeller visas alla andra tabeller som inte är direkt relaterade till huvudtabellen.

 2. I avsnittet Tillgängliga fält i relaterade tabeller utvidgar du tabellen som innehåller det första fältet som du vill ha med i underformuläret och drar fältet till formuläret. Ett datablad skapas och fältet läggs till i det.

 3. Om du vill lägga till fler fält i det nya databladet måste du först markera databladet genom att klicka i det. Observera att fönstret Fältlista ordnas om så att de fält som är tillgängliga för databladet placeras högst upp. Dra de andra fälten som du vill ha från Fält tillgängliga för denna vy till databladet. När du drar ett fält till databladet ritas ett infogningsfält som visar var fältet kommer att infogas när du släpper upp musknappen.

 4. Fortsätt att lägga till fält i huvudformuläret eller databladet genom att först markera huvudformuläret eller databladet genom att klicka i det, och sedan dra fältet från fönstret Fältlista.

Avsnittet tillgängliga fält i andra tabeller i fönstret Fältlista innehåller tabeller som inte är direkt relaterade till den tabell eller fråga som det markerade formuläret baseras på. Om du har definierat alla giltiga tabellrelationer i fönstret Relationer och sedan fälten i avsnittet tillgängliga fält i andra tabeller inte troligen är giltiga för det formulär som du skapar. Om du drar ett fält i detta avsnitt i formuläret visas dialogrutan Ange relation. Du måste ange det eller de fält som relaterar de två tabellerna till varandra innan du fortsätter. Om du gör detta sorteras fönstret Fältlista inte längre i avsnitt enligt fördefinierade relationer. Det kan vara bäst att klicka på Avbryt i den här dialogrutan och på nytt granska din tabellrelationer i stället. Mer information om relationer finns i artikeln Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Överst på sidan

Infoga ett datablad i ett befintligt formulär genom att använda designvyn

Använd den här proceduren när du vill lägga till ett datablad som baseras direkt på en tabell eller fråga i ett befintligt formulär i designvyn.

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design.

 2. Om verktyget Använd kontrollguider i gruppen Kontroller på fliken Design är markerat, klickar du på det så att det inte längre markeras.

  Bild av knapp

  Varför?

  Om underformulärets kontrollguide används skapas ett separat formulärobjekt och underformulärkontrollen baseras på det formulärobjektet. Den här proceduren skapar i stället ett datablad som baseras direkt på en tabell eller fråga i stället för ett formulär.

 3. Klicka på knappen Underformulär /-rapport Bild av knapp på fliken Design i gruppen kontroller. Bild av knapp

 4. Klicka i formulärrutnätet där databladet ska infogas.

 5. Flytta och ändra storlek på underformulärkontrollen genom att dra i handtagen i kanterna och hörnen på kontrollen.

 6. Redigera underformulärkontrollens etikett genom att först klicka på etiketten, dubbelklicka på den så att texten markeras och sedan skriva en ny etikett. Om du hellre vill ta bort etiketten klickar du på den en gång och trycker på DEL.

 7. Tryck på F4 om egenskapslistan inte redan visas.

 8. Om underformulärkontrollen inte är markerad klickar du på den en gång, så markeras den.

 9. Klicka på listrutan Källobjekt på fliken Data i egenskapslistan och klicka sedan på den tabell eller fråga som du vill visa i databladet. Om du till exempel vill visa data från tabellen Order klickar du på Tabell.Order.

 10. Om du definierade relationerna innan du började med den här proceduren anges egenskaperna Länka underordnade fält och Länka huvudfält automatiskt med rätt värden som länkar huvudformuläret till underformuläret.

  Min länka underordnade fält och länka huvudfält egenskaper är tom

  Om det inte går att fastställa hur underformulärkontrollen ska länkas till huvudformuläret, är egenskaperna Länka underordnade fält och Länka huvudfält för underformulärkontrollen tomma. Du måste då ange dessa egenskaper manuellt så här:

  1. Öppna huvudformuläret i designvyn.

  2. Markera underformulärkontrollen genom att klicka en gång på den.

  3. Tryck på F4 om egenskapslistan inte visas.

  4. Klicka på ... bredvid egenskapsrutan Länka underordnade fält på fliken Data.

   Dialogrutan Fältlänkar underformulär visas.

  5. Markera de fält som du vill länka formulären med i listrutorna Huvudfält och Underfält. Om du är osäker på vilka fält som ska användas klickar du på Föreslå för att automatiskt fastställa länkfälten. Klicka på OK när du är klar.

   Om det fält som du vill använda för att länka formulären inte visas, kanske du måste redigera datakällan till huvudformuläret eller underformuläret. Om formuläret till exempel baseras på en fråga kontrollerar du att länkfältet finns i frågeresultatet.

  6. Spara huvudformuläret och växla till formulärvyn, och kontrollera att formuläret fungerar som det ska.

 11. Spara formuläret genom att klicka på Spara Bild av knapp i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + S.

 12. Växla till Formulärvyn och kontrollera att databladet fungerar som det ska.

Överst på sidan

Förstå skillnaderna mellan ett delat formulär och ett formulär som innehåller ett datablad

Ett formulär som innehåller ett datablad visar data från olika (men för det mesta relaterade) datakällor. Ett formulär kanske visar anställda och har ett datablad som visar alla uppgifter som är tilldelade till varje anställd. Databladet har en annan datakälla än formuläret där det finns. Ett delat formulär innehåller i stället två avsnitt (ett formulär och ett datablad), men samma data visas i båda avsnitten. De två avsnitten hänger ihop och presenterar två olika vyer av informationen samtidigt.

Mer information om att skapa och arbeta med ett delat formulär finns i artikeln Skapa ett delat formulär.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×