Infoga en vågrätt upprepande tabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om användarna ska kunna lägga till fler kolumner i en tabell kan du infoga en vågrätt upprepande tabell i Microsoft Office InfoPath-formulärmallen.

Artikelinnehåll

När du ska använda en vågrätt upprepande tabell

Användarupplevelsen

Att tänka på kompatibilitet

Infoga en vågrätt upprepande tabell

Layouttips

Situationer då vågrätt upprepande tabeller används

Använd en vågrätt upprepande tabell om informationen ska registreras eller visas i en strukturerad tabell, och om användarna ska kunna lägga till extra datakolumner. Du kan använda en vågrätt upprepande tabell exempelvis för insamling av försäljningsdata för varje kvartal. Om formulärmallen är länkad till en databas kan en vågrätt upprepande tabell användas för visning eller bearbetning av poster från den aktuella databasen.

En vågrätt upprepande tabell består av ett upprepande avsnitt i en layouttabell. För det upprepande avsnittet har inställningen Upprepa vågrätt aktiverats för simulering av en kolumn i en tabell.

I följande exempel kan användarna lägga till fler kolumner i tabellen om de vill registrera försäljningsdata för flera kvartal.

Försäljningsdata registreras i en vågrätt upprepande tabell i ett formulär

En vågrätt upprepande tabell har två delar:

 • Rubrikkolumn    Som standard visas rubrikkolumnen när du infogar en vågrätt upprepande tabell i en ny formulärmall. Vanligtvis används kolumnen för registrering av de etiketter som visas nere till vänster om tabellen. Om etiketterna inte behövs kan du högerklicka i rubrikkolumnen, välja Ta bort på snabbmenyn och sedan klicka på Kolumner.

 • Datakolumn    Datakolumnen är den kolumn som kan upprepas i formuläret så många gånger som det behövs. Som utformare av formulärmallen ser du vanligtvis bara en enda kolumn i designläge när du infogar en vågrätt upprepande tabell. Den som fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen kan dock lägga till fler kolumner i formuläret genom att trycka på CTRL+RETUR, genom att klicka på kommandona på snabbmenyn eller genom att klicka på instruktionstexten Infoga objekt, som du kan anpassa.

Relaterade kontroller

InfoPath har andra kontroller som liknar vågrätt upprepande tabeller, men som tjänar andra syften. Med hjälp av den här listan kan du avgöra vilka kontroller som bör användas i en viss formulärmall:

Upprepande tabell    Om användarna ska kunna lägga till fler rader i stället för fler kolumner i en tabell, kan du använda en upprepande tabell i stället för en vågrätt upprepande tabell.

Upprepande avsnitt    Använd ett upprepande avsnitt eller en annan upprepande kontroll, om du vill skapa ett avsnitt (till exempel en post i en databas) som användarna kan infoga flera gånger i ett formulär. Om en användare infogar upprepande avsnitt i ett formulär, infogas avsnitten vertikalt, det vill säga under varandra längs formulärets längd. Upprepande avsnitt i en vågrätt upprepande tabell infogas däremot horisontellt, det vill säga bredvid varandra längs formulärets bredd.

Överst på sidan

Användaren i fokus

En snabbmenyknapp visas när användaren för pekaren över en kolumn i en vågrätt upprepande tabell. Genom att klicka på knappen öppnar användaren snabbmenyn, som innehåller kommandon för att lägga till och ta bort en kolumn.

Snabbmeny för vågrätt upprepande tabell

Användarna kan också infoga nya kolumner genom att klicka på texten Infoga objekt, som visas under den vågrätt upprepande tabellen i formuläret. Du kan anpassa eller ta bort texten när du utformar formulärmallen. Kolumner som är bredare än den layouttabell som innehåller kontrollen för det upprepande avsnittet radbryts.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. Om du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall är inte kontrollerna för vågrätt upprepande tabeller tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller, eftersom det inte går att visa vågrätt upprepande tabeller i webbläsare.

Överst på sidan

Infoga en vågrätt upprepande tabell

Metoden för att infoga en vågrätt upprepande tabell beror på om du skapar en helt ny formulärmall eller en formulärmall som baseras på en databas eller en annan extern datakälla.

I följande bild visas en vågrätt upprepande tabell när du för muspekaren över den i designläget.

Upprepande avsnitt som är markerat i vågrätt upprepande tabell

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Vågrätt upprepande tabeller är vanligtvis bundna till upprepande grupper i formulärmallens datakälla, även om de också vara bundet till upprepande fält.

I följande exempel är tabellen i formulärmallen bunden till den upprepande gruppen quarter i åtgärdsfönstret Datakälla. Textrutekontrollerna i tabellen, det vill säga Golf, Tennis och Vindsurfing, är bundna till fält som ingår i den upprepande gruppen quarter.

Relationen mellan vågrätt upprepande tabell i en formulärmall och en upprepande grupp i datakällan

Infoga en vågrätt upprepande tabell i en ny formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Vågrätt upprepande tabell under Infoga kontroller.

 4. Ange i rutan Antal rader det antal rader som tabellen ska ha som standard.

 5. Den vågrätt upprepande tabellen skapas vid en textruta på varje rad i datakolumnen. Om du vill konvertera textrutan till en annan typ av kontroll högerklickar du på textrutan, pekar på Ändra till på snabbmenyn och klickar sedan på önskad kontroll.

Infoga en vågrätt upprepande tabell i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en vågrätt upprepande tabell genom att dra en upprepande grupp från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en vågrätt upprepande tabell från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Vågrätt upprepande tabell under Infoga kontroller.

 4. Klicka på upprepande grupp Bild av ikon som du vill binda tabellraderna till på den första sidan i upprepande tabell i guiden för den datakälla som du vill använda i listan datakälla.

  Tips: Om du vill skapa en ny upprepande grupp, högerklickar du på den grupp som du vill lägga till den upprepande gruppen i, klickar på Lägg till på snabbmenyn och anger sedan egenskaper för den upprepande gruppen i dialogrutan Lägg till fält eller grupp.

 5. Klicka på Nästa.

 6. På den andra sidan i guiden Bindning av upprepande tabell dubbelklickar du i listan Databindning på det fält som ska läggas till som kolumner i tabellen.

  Tips: Om du vill skapa ett nytt fält, högerklickar du i listan Databindning på den grupp som den vågrätt upprepande tabellen är bunden till. Klicka sedan på Lägg till på snabbmenyn och ange fältets egenskaper i dialogrutan Lägg till fält eller grupp.

 7. Om du vill ändra ordning på kolumnerna markerar du en kolumn i listan Rader i tabell och klickar sedan på Flytta före eller Flytta efter.

Överst på sidan

Layouttips

Med hjälp av följande tips kan du anpassa utseende, storlek och andra egenskaper för vågrätt upprepande tabeller och kontrollerna i dem:

 • Kom ihåg att en vågrätt upprepande tabell består av ett upprepande avsnitt i en layouttabell. Tabellens kolumner radbryts vid layouttabellens högra kant om användarna infogar fler kolumner. Den layouttabellcell som omsluter det upprepande avsnittet kan du dra åt vänster eller åt höger, om du vill reglera kolumnbrytningen.

 • En vågrätt upprepande tabell kan användas för utskrifter. Kolumnerna i kontrollen radbryts i formulärmallen, så att all information i tabellen skrivs ut. Om formulärmallen främst är avsedd för visning på skärm, bör du överväga att placera den vågrätt upprepande tabellen i ett rullningsområde i formulärmallen. På så sätt kan användarna visa tabellen genom att använda rullningslisten, om mycket information anges i den vågrätt upprepande tabellen.

 • Om du vill ändra storlek för flera textrutor samtidigt markerar du de textrutor som ska ändras, trycker på ALT+RETUR, klickar på fliken Storlek och anger en ny storlek.

 • Storleken för textrutorna i formulärmallen bör anpassas efter den information som användarna registrerar i dem.

 • Om du vill ändra kantlinjen eller färgen för flera textrutor samtidigt markerar du de textrutor som ska ändras, öppnar Format-menyn, klickar på Kantlinjer och fyllning, klickar på fliken Kantlinjer och inför önskade ändringar.

 • Om du vill anpassa den text som visas i textrutan använder du rutorna Teckensnitt och Teckenstorlek i verktygsfältet Formatering. Om du vill ändra teckensnitt och teckenstorlek för samtliga av formulärmallens textrutor samtidigt, markerar du den textruta som har det format som ska användas. Sedan klickar du på Använd teckensnitt för alla Textruta-kontrollerFormat-menyn.

 • Om du vill se hur textrutorna ser ut när de innehåller text klickar du på ExempeldataVisa-menyn. På så sätt får du en uppfattning om hur formulär som baseras på formulärmallen ser ut när användarna fyller i dem.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×