Infoga en upprepande tabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill att användarna ska kunna ange information i en tabell kan du lägga till en kontroll för en upprepande tabell i en formulärmall i Microsoft Office InfoPath. Upprepande tabeller innehåller som standard vanligen bara en rad. När användarna fyller i ett formulär som bygger på formulärmallen kan de infoga flera rader i tabellen allteftersom de behövs. Om formulärmallen innehåller en dataanslutning till en extern datakälla, till exempel en databas, kan du använda en upprepande tabell för att automatiskt visa flera poster i formuläret.

Artikelinnehåll

När du ska använda en upprepande tabell

Användarupplevelsen

Infoga en upprepande tabell

Layouttips

När bör jag använda en upprepande tabell?

Använd en upprepande tabell när du vill:

 • Låta användarna fylla i data i ett strukturerat tabellformat.

 • Samla in radposter, numerisk information och andra typer av data som fungerar bäst att visa i en tabell.

 • Spara plats i formulärmallen genom att inte visa flera rader än de som innehåller data.

 • Visa eller arbeta med poster från en databas, webbtjänst eller någon annan datakälla i en tabell i formulärmallen.

I följande bild används en upprepande bild för att samla in radposter i ett formulär för utläggsrapportering.

Upprepande tabell som används för att samla in radobjekt i en kostnadssammanställning

En upprepande tabell består av tre delar:

 • Rubrikrad    När du infogar en upprepande tabell i en ny, tom formulärmall visas rubrikraden som standard. Vanligen används rubrikraden för kolumnrubriker. Om du inte behöver kolumnrubriker avmarkerar du kryssrutan Inkludera sidhuvud i dialogrutan Egenskaper för Upprepande tabell.

 • Datarad    Dataraden är den rad som kan upprepas så många gånger det behövs i formuläret. Som formulärets konstruktör ser du bara en enda rad i designläge när du infogar en upprepande tabell. Personen som fyller i ett formulär som bygger på din formulärmall kan emellertid lägga till flera rader i formuläret genom att trycka på CTRL+RETUR, genom att välja kommandon på en snabbmeny eller genom att klicka på Infoga objekt under den sista raden i tabellen.

 • Tabellfot    I tabellfoten kan du lägga till textrutor eller uttrycksrutor som summerar värdena i en kolumn. Den upprepande tabellen innehåller ingen tabellfot som standard. Du aktiverar tabellfoten genom att markera kryssrutan Inkludera sidfot i dialogrutan Egenskaper för Upprepande tabell.

Relaterade kontroller

Det finns andra kontroller i InfoPath som liknar upprepande tabeller men har andra användningsområden. Med hjälp av den här listan kan du avgöra vilka av dessa kontroller som fungerar bäst i den aktuella formulärmallen:

Upprepande avsnitt    Om du vill skapa ett mindre strukturerat avsnitt som användarna kan infoga flera gånger i ett formulär (t.ex. en post i en databas) kan du använda ett upprepande avsnitt i stället för en upprepande tabell.

Vågrätt upprepande tabell    Om du vill att användarna ska kunna lägga till flera extra kolumner i en tabell i stället för flera rader kan du använda en vågrätt upprepande tabell i stället för en vanlig upprepande tabell.

Överst på sidan

Användaren i fokus

När användarna pekar på en rad i en upprepande tabell visas en snabbmenyknapp. Användarna kan klicka på knappen för att visa en snabbmeny med kommandon för att infoga eller ta bort rader.

Snabbmeny för upprepande tabell

Användaren kan också infoga en ny rad genom att klicka på texten Infoga objekt under den upprepande tabellen i formuläret. Du kan anpassa eller ta bort den här texten när du konstruerar formulärmallen.

Överst på sidan

Infoga en upprepande tabell

Tillvägagångssättet för att infoga en upprepande tabell är lite olika beroende på om du skapar en ny, tom formulärmall eller utgår från en databas eller någon annan extern datakälla när du skapar formulärmallen.

Följande illustration visar hur en upprepande tabell ser ut i designläge.

Upprepande tabell i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Upprepande tabeller är vanligtvis bundna till upprepande grupper i formulärmallens datakälla, även om de också vara bundet till upprepande fält.

I följande exempel är tabellen Specificerade utgifter i formulärmallen bunden till den upprepande gruppen Specifikation i åtgärdsfönstret Datakälla. Textrutekontrollerna i tabellen  – Datum, Beskrivning, Kategori och Kostnad – är bundna till fält som ingår i den upprepande gruppen Specifikation.

Relation mellan upprepande tabell i en formulärmall och upprepande grupp i datakällan

Infoga en upprepande tabell i en ny, tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Upprepande tabell under Infoga kontroller.

 4. Ange hur många kolumner som tabellen ska bestå av i rutan Antal kolumner.

 5. Den upprepande tabellen skapas med en textruta i varje kolumn. Om du vill konvertera textrutan till en annan typ av kontroll, högerklickar du på textrutan, pekar på Ändra till på snabbmenyn och klickar sedan på den önskade kontrollen.

Infoga en upprepande tabell i en formulärmall som bygger på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en upprepande tabell genom att dra en upprepande grupp från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en upprepande tabell från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Upprepande tabell under Infoga kontroller.

 4. Klicka på upprepande grupp Bild av ikon som du vill binda tabellraderna till på den första sidan i upprepande tabell i guiden för den datakälla som du vill använda i listan datakälla.

  Tips: Om du vill skapa en ny upprepande grupp, högerklickar du på den grupp som du vill lägga till den upprepande gruppen i, klickar på Lägg till på snabbmenyn och anger sedan egenskaper för den upprepande gruppen i dialogrutan Lägg till fält eller grupp.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Dubbelklicka på fälten som du vill lägga till som kolumner i tabellen i listan Databindning på andra sidan i guiden Bindning av upprepande tabell.

  Tips: Om du vill skapa ett nytt fält i listan Databindning högerklickar du på den grupp som den upprepande tabellen är bunden till, klickar på Lägg till på snabbmenyn och anger sedan egenskaper för fältet i dialogrutan Lägg till fält eller grupp.

 7. Om du vill ändra ordning på kolumnerna markerar du en kolumn i listan Kolumner i tabellen och klickar sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

Överst på sidan

Layouttips

Använd följande tips när du finjusterar utseende, storlek och andra aspekter av kontrollerna i en upprepande tabell:

 • Om du vill ändra storleken på flera textrutor samtidigt markerar du de textrutor du vill ändra storleken på, klickar på EgenskaperFormat-menyn och gör nödvändiga ändringar på fliken Storlek.

 • Ändra storlek på textrutorna i formulärmallen så att de rymmer den mängd text som användarna förväntas skriva i rutorna.

 • Om du vill ändra kantlinjen eller färgen på kontrollerna i en upprepande tabell markerar du textrutorna som du vill ändra, klickar på Kantlinjer och fyllningFormat-menyn, klickar på fliken Kantlinjer och gör de önskade ändringarna.

 • Om du vill ändra texten som visas i en textruta i en upprepande tabell använder du rutorna Teckensnitt och Teckenstorlek i verktygsfältet Formatering. Om du vill ändra teckensnittet och teckenstorleken för alla textrutor i formulärmallen samtidigt markerar du den textruta som innehåller den formatering som du vill använda och klickar på Använd teckensnitt för alla Textruta-kontrollerFormat-menyn.

 • Om du vill se hur textrutorna ser ut när de innehåller text klickar du på ExempeldataVisa-menyn. Detta ger dig en uppfattning om hur ett formulär som bygger på formulärmallen kommer att se ut när det fylls i av användarna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×