Infoga en RTF-ruta

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill att användarna ska kunna infoga formaterad text, styckebrytningar, tabeller, fotografier eller ClipArt-bilder i ett datainmatningsfält, kan du använda en RTF-ruta i din Microsoft Office InfoPath-formulärmall.

Artikelinnehåll

När du ska använda en RTF-ruta

Användarupplevelsen

Att tänka på kompatibilitet

Lägga till en RTF-ruta

Layouttips

När ska RTF-rutor användas?

Använd en RTR-ruta när du vill:

 • Att användarna ska kunna markera, betona eller formatera den text de skriver i ett formulär.

 • Att användarna ska kunna infoga tabeller eller bilder i ett tomt område i formuläret.

 • Visa RTF-information i en databas eller annan datakälla.

 • Lagra formaterade data XHTML i formulärmallens underliggande datakälla.

I följande illustration används en RTF-ruta för att samla in detaljerade anteckningar från användarna.

Formaterad text i rtf-ruta i formulär

Relaterade kontroller

InfoPath inkluderar andra kontroller som påminner om RTF-rutor men som tjänar andra syften. Nedanstående information gör det lättare för dig att avgöra vilka kontroller som passar bäst i din formulärmall:

Textruta    I en textruta, liksom i en RTF-ruta, kan användarna skriva, redigera eller visa text. En textruta, till skillnad från en RTF-ruta, visar dock bara en rad åt gången som standard, och användarna kan inte lägga till formateringselement till en textruta, som t.ex. fet eller kursiv text, bilder eller tabeller.

Rutan uttryck    En uttrycksrutan används vanligen för att visa skrivskyddad text, visa värdet i en annan kontroll i en formulärmall eller skapa formler som baseras på XPath-uttryck. Till skillnad från en RTF-ruta en uttrycksrutan inte spara eller spara data. Därför bör du använda en uttrycksrutan om du inte vill spara rutans värde eller referera till det i en annan formel.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Liksom en textruta är en RTF-ruta bara en platshållare i ett formulär, t.ex. en kommentarsruta, i vilken du skriver in text. När du skriver text i en RTF-ruta har du tillgång till många av de formateringsfunktioner som du är van vid från andra Microsoft Office-dokument. Du kan t.ex. infoga bilder eller tabeller i en RTF-ruta, eller gulmarkera ett visst stycke.

Du tar reda på om du kan formatera text i ett visst fält i ett formulär genom att placera markören i fältet eller markera text i fältet. Om alternativen i verktygsfältet Formatera är aktiva istället för att vara inaktiva kan du formatera texten precis som i vilket Microsoft Office-dokument som helst.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett visst kompatibilitetsläge för att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiveras, kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Även om RTF-rutor är tillgängliga när du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall, bör du vara medveten om följande begränsningar:

 • Partiell RTF-formatering stöds inte i webbläsarversionen av en RTF-ruta. Om du stöter på ett fel som har att göra med inkompatibla RTF-inställningar i åtgärdsfönstret Kontrollera layout, markerar du kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla inställningar i dialogrutan Egenskaper för RTF-ruta. Om du gör så väljs automatiskt de rätta RTF-inställningarn för dig.

 • Du kan aktivera länkade bilder för RTF-rutor i en webbläsarkompatibel formulärmall. Inbäddade bilder stöds dock inte.

 • För RTF-rutor hela utbudet av alternativen för textformatering är bara tillgängliga i versioner av Internet Explorer, inklusive Microsoft Internet Explorer 6.0 och Windows Internet Explorer 7.0 stöds. Det är möjligt för användare att redigera text i en RTF-ruta i andra webbläsare som stöds, till exempel 1,5 Firefox eller Safari 2.0, men alternativen för textformatering är inte tillgängliga, inklusive ändra textfärgen och teckenformatering.

Överst på sidan

Infoga en RTF-ruta

Proceduren för att infoga en RTF-ruta skiljer sig bara marginellt oavsett om du utformar en ny och tom formulärmall eller om du baserar din formulärmall på en databas eller en annan extern datakälla.

Följande illustration visar hur en RTF-ruta ser ut när den är markerad i designläge.

RTF-ruta markerad i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. RTF-rutor är alltid bundna till fält. I exemplet nedan är rutan Anteckningar i formuläret bunden till fältet discussionItemNotes i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan rtf-ruta i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

Infoga en RTF-ruta i en ny och tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på RTF-ruta under Infoga kontroller.

 4. Om du vill ange vilken typ av RTF-text som användarna kan infoga dubbelklickar du på RTF-rutan som infogats i formulärmallen, klickar på fliken Visa och markerar eller avmarkerar kryssrutorna under Tillgänglig formatering.

 5. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför eller till vänster om kontrollen, följt av ett kolon (:).

Infoga en RTF-ruta i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en RTF-ruta genom att dra ett fält från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en RTF-ruta från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på RTF-ruta under Infoga kontroller.

 4. I dialogrutan Bindning för RTF-ruta markerar du det fält i vilket du vill spara RTF-ruteinformationen och klickar sedan på OK.

 5. Om du vill ange vilken typ av RTF-text som användarna kan infoga dubbelklickar du på RTF-rutan som infogats i formulärmallen, klickar på fliken Visa och markerar eller avmarkerar kryssrutorna under Tillgänglig formatering.

 6. I InfoPath används namnet på fältet eller gruppen som etikett för kontrollen. Ändra etikettexten om det behövs.

  Tips: Du kan även använda åtgärdsfönstret Datakälla för att infoga kontroller. Högerklicka på det fält som du vill binda RTF-rutan till i åtgärdsfönstret Datakälla och klicka sedan på RTF-ruta på snabbmenyn.

Överst på sidan

Layouttips

Ta följande tips till hjälp när du vill ändra utseende, storlek och andra egenskaper hos en RTF-ruta:

 • Om du vill ändra storlek på flera RTF-rutor samtidigt börjar du med att markera de RTF-rutor som du vill ändra storlek på. Öppna Format-menyn, klicka på Egenskaper, klicka på fliken Storlek och gör önskade ändringar.

 • Om du vill minska den standardbredd med vilken InfoPath infogar RTF-rutor klickar du på VyegenskaperVisa-menyn. Gå till fliken Allmänt och markera kryssrutan Använd en anpassad layoutbredd för den här formulärmallen och skriver sedan ett mindre tal i rutan Anpassad layoutbredd.

 • Om du vill ändra kantlinje eller färg på flera RTF-rutor samtidigt börjar du med att markera de RTF-rutor som du vill ändra. Öppna Format-menyn, klicka på Kantlinjer och fyllning, klicka på fliken Kantlinjer och gör önskade ändringar.

 • Om du vill ändra texten som visas i en RTF-ruta använder du rutorna Teckensnitt och Teckenstorlek i verktygsfältet Formatering. Om du vill ändra teckensnittet och teckenstorleken för alla RTF-rutor i formulärmallen samtidigt markerar du den RTF-ruta som innehåller den formatering som du vill använda, och klickar på Använd teckensnitt för alla RTF-ruta-kontrollerFormat-menyn.

 • Om du vill se hur RTF-rutorna ser ut när de innehåller text klickar du på ExempeldataVisa-menyn. Detta ger dig en uppfattning om hur formuläret kommer att se ut när det fylls i.

 • Använd marginaler för att anpassa utrymmet kring en RTF-ruta. Använd utfyllnad för att justera utrymmet kring texten inuti RTF-rutan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×