Infoga en listruta

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om formulären ska innehålla en lista där det går att välja ett av alternativen kan du infoga en listruta i Microsoft Office InfoPath-formulärmallen.

Artikelinnehåll

Situationer då listrutor används

Användaren i fokus

Infoga en listruta

Layouttips

Situationer då listrutor används

Använd en listruta om du vill:

 • Att användarna ska kunna välja ett alternativ i en lista över fördefinierade alternativ.

 • Visa värden som hämtas från en fast lista, från formulärmallens datakälla eller från en extern datakälla, till exempel en databas eller en Microsoft Windows SharePoint Services-lista.

I bilden nedan kategoriserar användarna kostnader i ett kostnadsrapportformulär genom att välja värden i en listruta.

Objekt markerat i listruta

När du har infogat en listruta i en formulärmall måste du ange de värden som ska visas i listrutan. Om du inte gör det visas en tom lista när användarna öppnar formulär som baseras på formulärmallen. Du kan ange listans innehåll i dialogrutan Egenskaper för Listruta eller konfigurera listrutan för hämtning av poster från en databas eller från andra datakällor.

Relaterade kontroller

InfoPath har andra kontroller som liknar listrutor, men som används för andra syften. Med hjälp av följande lista kan du avgöra vilka kontroller som bör användas i en viss formulärmall:

Nedrullningsbar listruta    I en nedrullningsbar listruta kan användaren välja ett värde i en lista, precis som i en listruta. I en nedrullningsbar listruta är dock listposterna dolda tills användaren klickar på pilen vid listrutan. Om du planerar att skapa en lista med många alternativ, eller om formulärmallens utrymme är begränsat, kan det vara en bra idé att infoga en nedrullningsbar listruta.

Kombinationsruta    I en kombinationsruta kan användaren välja ett värde i en lista, precis som i en listruta. I en kombinationsruta är dock listposterna dolda tills användaren klickar på pilen vid kombinationsrutan. I en kombinationsruta kan användarna ange egna värden eller välja ett värde i en lista över fördefinierade värden.

Flervalslistruta    Om användarna ska kunna välja flera alternativ i en lista kan du infoga en flervalslistruta i stället för en listruta. I en flervalslistruta väljer användarna värden genom att markera en eller flera kryssrutor, i stället för att klicka på ett värde i en lista. Posterna i en flervalslistruta är synliga direkt när formuläret öppnas, vilket också gäller för vanliga listrutor.

Alternativknappar    I en grupp av alternativknappar kan användarna välja ett av flera möjliga alternativ, som i en listruta. En alternativknapp är dock en liten cirkel som motsvarar det valbara alternativet, i stället för en post i en listruta.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Listrutor är en av de vanligaste formulärkontrollerna, så de flesta vet hur listrutor används.

En användare som vill välja ett alternativ i en listruta behöver bara klicka på alternativet. Eftersom listrutan är öppen visas hela listan, utan att användaren behöver klicka på kontrollen. Om listan är så lång att alla alternativ inte syns, visas en rullningslist till höger i kontrollen. Användare som fyller i formuläret genom att använda tangentbordet kan bläddra bland alternativen i listan genom att trycka på UPPIL och NEDPIL.

Överst på sidan

Infoga en listruta

Metoden för att infoga en listruta beror på om du skapar en helt ny formulärmall eller en formulärmall som baseras på en databas eller andra externa datakällor.

I följande bild visas en listruta som är markerad i designläget, innan en etikett och listposter har lagts till.

Markerad listruta i designläget

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Listrutor är alltid bundna till fält. Listrutan kategori i en formulärmall i exemplet nedan är bunden till fältet category i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan listruta i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

Om du baserar formulärmallens design på en befintlig XML-fil (Extensible Markup Language), databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan.

Infoga en listruta

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Gör något av följande i åtgärdsfönstret Kontroller:

  • Markera kryssrutan Skapa datakälla automatiskt om ett fält ska skapas automatiskt i den datakälla som är bunden till listrutan.

  • Om du vill binda listrutan till ett befintligt fält avmarkerar du kryssrutan Skapa datakälla automatiskt.

   Obs!: Om kryssrutan inte är tillgänglig är datakällan låst. Om du exempelvis baserar formulärmallens design på ett XML-schema kanske du inte kan lägga till nya fält eller grupper i datakällan i InfoPath. Med den här begränsningen förhindrar du att av misstag göra ändringar i schemat som kan göra det ogiltigt.

 4. Klicka på Listruta under Infoga kontroller.

 5. Markera det fält som listrutan ska bindas till i dialogrutan Bindning för Listruta, om du avmarkerade Skapa datakälla automatiskt i steg 3.

 6. Om du vill lägga till en etikett för listrutan skriver du etikettexten följt av ett kolon (”:”) ovanför eller till vänster om listrutan i formulärmallen.

 7. Dubbelklicka på listrutan i formulärmallen om du vill ange värden som ska visas i listan.

 8. Klicka på fliken Data.

 9. Infoga värden i listrutan genom att göra något av följande:

  Ange listrutans värden själv

  Det här alternativet är användbart när det finns en förutbestämd begränsad uppsättning värden och du inte väntar dig att värdena ändras i framtiden. Om värdena ändå ändras måste du publicera en uppdaterad version av formulärmallen så att användarna kan se de senaste listposterna.

  1. Klicka på Lägg till.

  2. I rutan Värde skriver du in texten du vill spara om en användare väljer den här posten.

  3. I rutan Visningsnamn skriver du in texten du vill visa för posten och klickar sedan på OK.

  4. Upprepa steg 1 till 3 för varje post du vill lägga till i listrutan.

  5. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

  Använda värden från en annan del av formuläret

  Det här alternativet är användbart när du vill att värdena i listan ska ändras, beroende på andra värden som användaren anger på sina formulär.

  1. Under Poster i listruta klickar du på Slå upp värden i formulärets datakälla.

   Posterna i listrutan måste vara kopplade till en viss återkommande grupp eller ett visst återkommande fält på din formulärmall.

  2. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Poster och sedan klickar du i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp på det återkommande fältet eller den återkommande gruppen som innehåller fälten som ska ge listrutan värden. Sedan klickar du på OK.

  3. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Värde, klicka på fältet som innehåller de möjliga värdena för alternativen i listrutan och klicka sedan på OK. Ett av de här värdena sparas i underliggande XML när en användare klickar på ett alternativ i listrutan.

  4. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Visningsnamn, klicka på fältet som innehåller de värden som visas i listrutan och klicka sedan på OK.

   Tips: Du kan förhindra att visningsnamnvärden visas flera gånger i listrutan genom att markera kryssrutan Visa endast poster med unika visningsnamn.

  Använda värden från en databas, en webbtjänst, ett XML-dokument eller en SharePoint-webbplats

  Det här alternativet är användbart när du vill att värdena i en listruta uppdateras regelbundet. Värdena lagras normalt i en databas eller någon annan extern datakälla och hämtas varje gång formuläret öppnas.

  1. Klicka på Slå upp värden i en extern datakälla.

  2. Gör något av följande:

   • Om du redan har lagt till en dataanslutning klickar du på den i rutan Dataanslutning.

   • Om du vill lägga till en ny dataanslutning klickar du på Lägg till och följer sedan instruktionerna i guiden Dataanslutning.

    Posterna i listrutan måste vara kopplade till ett visst återkommande fält eller en viss återkommande grupp.

  3. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Poster och sedan klickar du i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp på gruppen eller fältet som innehåller fälten som ska ge listrutan värden. Sedan klickar du på OK.

  4. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Värde, klicka på fältet som innehåller de möjliga värdena för alternativen i listrutan och klicka sedan på OK. Ett av de här värdena sparas i underliggande XML när en användare klickar på ett alternativ i listrutan.

  5. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Visningsnamn, klicka på fältet som innehåller de värden som visas i listrutan och klicka sedan på OK.

   Tips: Du kan förhindra att visningsnamnvärden visas flera gånger i listrutan genom att markera kryssrutan Visa endast poster med unika visningsnamn.

Överst på sidan

Layouttips

Med hjälp av tipsen nedan kan du anpassa utseende, storlek och andra egenskaper för listrutor.

 • Överväg att göra listrutan lite bredare än de flesta posterna i listan, så att alternativen inte döljs.

 • Om du vill ändra bredden för flera listrutor samtidigt markerar du de listrutor som ska ändras. Tryck på ALT+RETUR och klicka sedan på fliken Storlek. Ange sedan ett nytt värde i rutan Bredd.

 • Om du vill ändra bakgrundsfärg för flera listrutor samtidigt markerar du de listrutor som ska ändras. Öppna Format-menyn, klicka på Kantlinjer och fyllning och inför önskade ändringar på fliken Fyllning.

 • Om du vill anpassa listrutans teckensnitt använder du rutorna Teckensnitt och Teckenstorlek i verktygsfältet Formatering. Om du vill ändra teckensnitt och teckenstorlek för alla listrutor samtidigt, klickar du på en listruta som har det format som ska användas. Öppna sedan Format-menyn och klicka på Använd teckensnitt för alla Listruta-kontroller.

 • Om du vill ändra avståndet mellan listrutan och närliggande objekt i formulärmallen kan du justera marginalinställningarna i dialogrutan Egenskaper för Listruta (fliken Storlek). Genom att använda marginaler i stället för styckebrytningar kan du anpassa avståndet med högre noggrannhet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×