Infoga en kontroll för översikt/detaljer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office InfoPath kan du använda översikt/detaljer-kontrollen när du vill länka en kontroll till en annan, så att valet i den första kontrollen avgör vad som visas i den andra.

Artikelinnehåll

Använda en översikt/detaljer-kontroll

Kompatibilitetsfrågor

Infoga en kontroll för översikt/detaljer

Ändra relationen mellan översikt- och detalj-kontroll

Använda en översikt/detaljer-kontroll

En översikt/detaljer-kontroll består i själva verket av två relaterade kontroller. En kontroll fungerar som översiktskontroll och den andra är detaljkontroll. Översiktkontrollen är alltid en upprepande tabell. Detaljkontrollen kan antingen vara en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt.

Använd en översikt/detaljer-kontroll när du vill:

 • Möjliggöra för användare som fyller i formulär som baseras på din formulärmall att arbeta mer effektivt med stora mängder data.

 • Visa något som motsvarar ett 1:1-samband. Du kan exempelvis använda en översikt/detaljer-kontroll när du utformar en personalformulärmall som är kopplad till en databas med personaluppgifter. Översiktskontrollen kan visa en anställds namn och befattning och detaljkontrollen kan visa en anställds plats, anställningsdatum och personnummer.

 • Visa något som motsvarar ett 1:N-samband. Du kan exempelvis använda översiktskontroll när du vill visa en uppsättning poster (exempelvis kundnamn) och detaljkontrollen när du vill visa relaterade poster (exempelvis kundorder).

I följande illustration klickar anställda på en personalavdelning på en rad i en upprepande tabell när de vill få åtkomst till detaljinformation om en anställd.

Personaluppgifter i översikts- och detaljkontroller i formulär

När användarna klickar på en specifik rad i en upprepande tabell (översiktskontrollen) visas en eller flera detaljposter i ett upprepande avsnitt eller upprepande tabell (detaljkontrollen) på en annan plats i formuläret.

I InfoPath finns en fördefinierad översikt/detaljer-kontroll som du kan infoga med hjälp av verktygsfönstret Kontroller. Du kan också skapa en egen kontroll för översikt/detaljer genom att infoga en upprepande tabell och ett upprepande avsnitt (eller två upprepande tabeller) och sedan ändra egenskaperna för respektive kontroll.

Om din formulärmall huvudsakligen är avsedd för visning på skärm kan det vara lämpligt att placera detaljkontrollen i ett rullningsområde i formulärmallen. På så vis kan dina användare, när en stor mängd data visas i kontrollen, rulla igenom dem. Observera att detta inte är det bästa alternativet om du tror att användarna kommer att vilja skriva ut sina formulär, eftersom data som döljs i det rullningsbara området på skärmen också kommer att vara dolda på det utskrivna formuläret.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du designar en formulärmall i InfoPath kan du välja att designa en webbläsarkompatibel formulärmall. När du designar en webbläsarkompatibel formulärmall är översikt/detaljer-kontrollerna inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller, eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Du har åtkomst till fliken Översikt/Detaljer i dialogrutorna Egenskaper för upprepande avsnitt och Egenskaper för upprepande tabeller, men alla inställningar på fliken är otillgängliga (visas nedtonade).

För att komma runt denna begränsning behöver du designa en egen formulärmall, så att användarna kan visa två vyer, en översiktlig vy där vissa objekt visas, samt en "detaljerad" vy med utförlig information om respektive objekt i översiktsvyn.

Överst på sidan

Infoga en kontroll för översikt/detaljer

Den här proceduren för infogning av en kontroll för översikt/detaljer varierar något. Hur den ser ut beror på om du utformar en ny tom formulärmall eller baserar utformningen av formulärmallen på en databas eller annan extern datakälla.

När du infogar en kontroll för översikt/detaljer från åtgärdsfönstret kontroller infogas automatiskt en upprepande tabell och ett upprepande avsnitt som är bundna till samma upprepande grupp i datakällan. Som standard innehåller båda kontrollerna andra kontroller som är bundna till fält i den upprepande gruppen.

I följande bild visas en kontroll för översikt/detaljer i designläge.

Kontroll för översikt/detaljer med detaljkontroll vald i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Översikt/detaljer kontroller är alltid bundna till upprepande grupper. I exemplet nedan är bildbakgrunden kontrollen och detaljkontroll bundna till d:Employees upprepande grupp i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan kontroll för översikt/detaljer i formulärmall och upprepande grupp i datakälla

Obs!: I ett 1:1-samband är översikts- och detaljkontroller vanligtvis bundna till separata upprepande grupper. Om du vill veta hur du upprättar ett 1:N-samband istället för ett 1:1-samband, läser du i Ändra relationen mellan översikt- och detaljkontroll längre ned i detta avsnitt.

Infoga en översikt/detalj-kontroll i en ny tom formulärmall

InfoPath innehåller en fördefinierad översikt/detaljer-kontroll som du kan infoga med hjälp av åtgärdsfönstret Kontroller. Du kan också skapa en översikt/detaljer-kontroll genom att infoga en upprepande tabell och ett upprepande avsnitt (eller två upprepande tabeller) och sedan ändra egenskaperna för respektive kontroll.

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Översikt/Detaljer under Infoga kontroller.

 4. Ange hur många kolumner som översiktskontrollen ska bestå av i rutan Antal kolumner i översikt i dialogrutan Infoga Översikt/Detaljer.

 5. Ange hur många fält som detaljkontrollen ska bestå av i rutan Antal fält i detaljer.

  Två kontroller infogas i din formulärmall. Den första får namnet Upprepande tabell (översikt) och den andra Upprepande tabell (detaljer).

 6. Testa översikt/detaljer-relationen genom att klicka på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard och ange sedan data i översiktskontrollen. Relaterade data bör visas i detaljkontrollen.

Infoga en översikt/detaljer-kontroll i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en kontroll för översikt/detaljer från åtgärdsfönstret kontroller som beskrivs i följande procedur.

Översikts- och detaljkontroller kan bindas till samma upprepande grupp eller till olika upprepande grupper alltefter behov. Kontrollerna som visas inuti en översikts- eller detaljkontroll är bundna till fält som ingår i en upprepande grupp.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Upprepande tabell under Infoga kontroller.

 4. Klicka på den upprepande grupp som du vill binda tabellraderna till på den första sidan i guiden Bindning av upprepande tabell och klicka sedan på Nästa. Om tabellen bara innehåller en kolumn kan du välja ett upprepande fält i stället för en upprepande grupp.

  Tips: Om du vill skapa en ny upprepande grupp som du kan binda tabellen till, högerklickar du på gruppen som du vill lägga till den upprepande gruppen i, klickar på Lägg till på snabbmenyn och anger sedan i dialogrutan Lägg till fält eller grupp den upprepande gruppens egenskaper.

 5. Lägg till kolumnerna som ska ingå i tabellen genom att dubbelklicka på fälten i listan Databindning.

  Tips: Om du vill skapa ett nytt fält som ska läggas till som kolumn, högerklickar du på gruppen som tabellen bundits till, klickar på Lägg till på snabbmenyn och anger i dialogrutan Lägg till fält eller grupp fältets egenskaper.

 6. Om du vill ändra ordning på kolumnerna klickar du på en kolumn i listan Kolumner i tabellen, klickar på Flytta upp eller Flytta ned och sedan på Slutför.

 7. Dubbelklicka på etiketten Repeterande tabell under tabellen på formulärmallen.

 8. Klicka på fliken Översikt/Detaljer.

 9. Klicka på Ange som översikt, ange ett namn i rutan Översikts-ID och klicka sedan på OK.

 10. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga upprepande avsnitt (detaljkontroll).

 11. Klicka på Upprepande avsnitt under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret Kontroller.

  Obs!: Du kan också använda en annan upprepande tabell som detaljkontroll.

 12. Klicka på den upprepande grupp som du vill binda avsnittet till på den första sidan i guiden för upprepande avsnittsbindning och klicka sedan på OK.

 13. Dubbelklicka på etiketten Upprepande avsnitt som visas under avsnittet i formulärmallen.

 14. Klicka på fliken Översikt/Detaljer.

 15. Klicka på Ange som detaljer och klicka sedan på namnet på översiktskontrollen i listan Länk till översikts-ID.

 16. Om du vill ändra standard, förhållandet för kontroll för översikt/detaljer till en 1: n-relation, klickar du på efter viktiga fält under översikt/detaljer relation och klicka sedan på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutorna nyckel (Original) och fältetnyckel (detaljer) för att markera nyckelfälten som du vill använda.

 17. Om du vill testa översikt/detaljer-relationen klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard och anger sedan data i översiktskontrollen. Relaterade data bör visas i detaljkontrollen.

Tips: Du kan också använda åtgärdsfönstret Datakälla när du infogar översikt/detaljer-kontrollerna. När du vill skapa översiktskontrollen högerklickar du i åtgärdsfönstret Datakälla på den upprepade gruppen som du vill binda översiktskontrollen till och klickar sedan på Upprepande tabell på snabbmenyn. Utför samma steg när du vill skapa en detaljkontroll.

Överst på sidan

Ändra relationen mellan översikt- och detaljkontroll

När du infogar en översikt/detaljer-kontroll i din formulärmall med hjälp av åtgärdsfönstret Kontroller upprättas ett 1:1-samband mellan översiktskontrollen och detaljkontrollen. Ett 1:1-samband innebär att ett enstaka matchande resultat visas i detaljkontrollen för varje val i översiktskontrollen.

Om det behövs kan du ändra relationen mellan översikt/detaljer från det standardinställda 1:1-sambandet till ett 1:N-samband. Ett 1:N-samband innebär att flera matchande resultat kan visas i detaljkontrollen för varje val i översiktskontrollen.

När du infogar en översikt/detalj-kontroll i din formulärmall, infogas automatiskt en upprepande tabell och ett upprepande avsnitt. Båda dessa kontroller är bundna till samma upprepande grupp i datakällan. Båda kontrollerna innehåller som standard andra kontroller som är bundna till fält i den upprepande gruppen. I ett 1:N-samband är däremot kontrollerna för översikt/detaljer vanligtvis bundna till olika upprepande grupper.

Om du infogade en översikt/detaljer-kontroll i din formulärmall från åtgärdsfönstret Kontroller och du vill upprätta ett 1:N-samband istället för ett 1:1-samband, kan du ta bort detaljkontrollen som skapas av InfoPath. Du kan sedan skapa en ny detaljkontroll som bättre passar dina behov i enlighet med följande procedur:

 1. Välj det upprepande avsnitt som är utformat som detaljkontroll och tryck sedan på DEL.

 2. Infoga ett nytt upprepande avsnitt i formulärmallen.

  Hur gör jag?

  1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

  2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

  3. Markera kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller.

  4. Klicka på Upprepande avsnitt under Infoga kontroller.

 3. Infoga önskade kontroller i det upprepande avsnittet.

  Hur gör jag?

  1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

  2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

  3. Markera kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller.

  4. Klicka på den kontroll som du vill infoga under Infoga kontroller.

  5. Upprepa steg 1 till 4 för varje kontroll som du vill infoga.

 4. Dubbelklicka på det upprepande avsnittet i din formulärmall.

 5. Klicka på fliken Översikt/Detaljer.

 6. Klicka på Ange som detaljer under Inställningar för översikt/detaljer.

 7. Klicka på namnet på översiktkontrollen i listan Länk till översikts-ID.

 8. Klicka på Efter nyckelfält under Relation mellan översikt/detaljer.

 9. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Nyckelfält (Original) och klicka sedan på det viktigaste fältet för bildbakgrunden kontrollen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

 10. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Nyckelfält (detaljer) och klicka sedan på fältet viktiga för detaljkontroll i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

Tips: Om du vill skapa ett 1:N-samband när du initialt skapar en översikt/detaljer-kontroll, kan det vara lämpligt att manuellt skapa en egen översikt/detaljer-kontroll istället för att använda den fördefinierade översikt/detaljer-kontrollen som är tillgänglig i åtgärdsfönstret Kontroller. Du kan skapa din egen kontroll genom att upprätta en översikt/detaljer-relation mellan en upprepande tabell och ett upprepande avsnitt eller mellan två upprepande tabeller i en formulärmall. Gör detta genom att öppna dialogrutan Egenskaper för varje kontroll och sedan ställa in en kontroll som översiktskontroll och den andra kontrollen som detaljkontroll. Genom att modifiera egenskaperna för detaljkontrollen kan du upprätta ett 1:N-samband med hjälp av nyckelfält.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×