Infoga en datumväljare

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med datumväljarkontrollen kan användaren snabbt ange datum i ett Microsoft Office InfoPath-formulär genom att klicka på ett datum i en popup-kalender. Du kan infoga en datumväljare till exempel om du vill samla in personers födelsedatum i försäkringsformulär eller liknande. Med datumväljare kan du också visa förinställda datum, till exempel det aktuella datumet.

Artikelinnehåll

Situationer då datumväljare används

Användaren i fokus

Kompatibilitetsfrågor

Infoga en datumväljare

Visa aktuellt datum i en datumväljare

Visa aktuellt datum och klockslag i en datumväljare

Layouttips

Situationer då datumväljare används

Använd en datumväljare om du vill:

 • Att användarna ska kunna ange valfria datum i ett formulär, till exempel startdatum och slutdatum för ett visst projekt.

 • Använd funktionerna idag och nu vill visa dagens datum och tid i ett formulär.

 • Visa datum från en extern datakälla, till exempel fakturerings- och leveransdatum från en databas för kundorder.

I följande bild av en formulärmall för resebokning används en datumväljare för insamling av flygavgångsdatumet.

Avresedatum angivet i datumväljarkontrollen i formuläret

Du kan anpassa datumväljaren efter behov genom att dubbelklicka på kontrollen i formulärmallen och sedan ändra kontrollens egenskaper. Du kan till exempel ange ett standarddatum eller ändra hur datumet visas i formuläret.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Datumväljare påminner till utseendet om textrutor, men i datumväljaren visas dessutom en liten kalenderikon till höger om rutan. Användaren öppnar popup-kalendern genom att klicka på kalenderikonen. När kalendern öppnas går det att klicka på ett önskat datum eller bläddra bland månaderna genom att använda HÖGERPIL och VÄNSTERPIL. Användare som vill infoga det aktuella datumet kan klicka på I dag längst ned i kalendern.

popup-kalender

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett visst kompatibilitetsläge för att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiveras, kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Datumväljare är tillgängliga när du utformar webbläsarkompatibla formulärmallar, men du bör känna till följande begränsningar:

 • Fullständigt stöd för datumväljare finns bara i Windows Internet Explorer. I andra webbläsare visas datumväljare som textrutor, som dock har stöd för datumformatalternativ.

 • Platshållare för text är text som visas inuti en kontroll i en formulärmall. Ett exempel på platshållartexten är "Klicka här och skriv." Även om du kan lämna platshållare textinställningar för webbläsarkompatibla formulärmallar, visas inte texten i en webbläsare.

Överst på sidan

Infoga en datumväljare

Metoden för att lägga till en datumväljare beror på om du skapar en helt ny formulärmall eller en formulärmall som baseras på en databas eller en annan extern datakälla.

I följande bild visas en datumväljare som har markerats i designläge.

Datumväljaren markerad i designläget

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Kontroller för datumväljare är alltid bundna till fält. Avresedatum datumväljaren i en formulärmall i exemplet nedan är bunden till fältet departureDate i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan datumväljaren i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

Infoga en datumväljare i en ny formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Datumväljare under Infoga kontroller.

 4. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför eller till vänster om kontrollen, följt av ett kolon (:).

 5. Om du vill ange hur datumet visas i formuläret dubbelklickar du på den datumväljare som har infogats i formulärmallen.

 6. Klicka på fliken Data och sedan på Format.

 7. Klicka på önskat visningsformat i listan Visa datumet så här i dialogrutan Datumformat.

  Obs!: Du kan bara ändra visningsformatet för datumet om datatyp är text, datum eller datum och tid.

Infoga en datumväljare i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du lägga till en datumväljare genom att dra ett datumfält datumväljare från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga datumväljaren med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Datumväljare under Infoga kontroller.

 4. Välj det fält där datumväljarinformationen ska sparas och klicka sedan på OK i dialogrutan Bindning för Datumväljare.

 5. InfoPath används namnet på det fält eller en grupp som kontrollens etikett. Om det behövs ändrar du etikettexten.

 6. Om du vill ange hur datumet ska visas i formuläret dubbelklickar du på datumväljaren som har infogats i formuläret.

 7. Klicka på Format på fliken Data.

 8. Klicka på önskat visningsformat i listrutan Visa datumet så här i dialogrutan Datumformat.

  Obs!: Du kan bara ändra visningsformatet för datumet om datatypen är text, datum eller datum och tid.

Tips: Du kan också infoga kontroller genom att använda åtgärdsfönstret Datakälla. Där högerklickar du på det fält som datumväljaren ska bindas till och klickar sedan på Datumväljare på snabbmenyn.

Överst på sidan

Visa aktuellt datum i en datumväljare

Om det innevarande datumet ska visas automatiskt då en användare öppnar formuläret, kan du använda funktionen i dag i kombination med en datumväljarkontroll.

 1. Infoga en datumväljare i formulärmallen.

 2. Dubbelklicka på den datumväljare som du infogade i formulärmallen.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Infoga formel Bild av knapp under Standardvärde.

 5. Klicka på Infoga funktion i dialogrutan Infoga formel.

 6. Klicka på Datum och tid i listan Kategorier i dialogrutan Infoga funktion.

 7. Klicka på i dag i listan Funktioner och visa sedan dialogrutan Egenskaper för Datumväljare igen genom att klicka på OK två gånger.

  Observera att i dag() visas i rutan Värde.

 8. Avmarkera kryssrutan Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om under Standardvärde.

  Obs!: Om du avmarkerar kryssrutan uppdateras inte datumet automatiskt när en användare öppnar ett formulär som baseras på den aktuella formulärmallen. Det är användbart om du vill att formuläret ska innehålla datumet då det skapades. Du kan låta kryssrutan vara markerad om formuläret innehåller fältet Senast uppdaterad eller Senast öppnad, där datumet ska ändras varje gång som formuläret öppnas.

 9. Visa formulärmallen igen genom att klicka på OK.

 10. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 11. Kontrollera att det datum som visas i datumväljaren har önskat format. Om det inte ser ut som du vill kan du ändra visningen genom att klicka på knappen Format i dialogrutan Egenskaper för Datumväljare.

Överst på sidan

Visa aktuellt datum och klockslag i en datumväljare

Om aktuellt datum och klockslag ska visas automatiskt i ett formulär som en användare öppnar kan du använda funktionen nu tillsammans med en datumväljarkontroll.

 1. Infoga en datumväljare i formulärmallen.

 2. Dubbelklicka på den datumväljare som du infogade i formulärmallen.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Datum och tid (dateTime) i rutan Datatyp.

 5. Klicka på Format.

 6. Klicka på önskat alternativ i listan Visa tiden så här i dialogrutan Datum- och tidsformat och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Infoga formel Bild av knapp i dialogrutan Egenskaper för datumväljare under Standardvärde.

 8. Klicka på Infoga funktion i dialogrutan Infoga formel.

 9. Klicka på Datum och tid i listan Kategorier i dialogrutan Infoga funktion.

 10. Klicka på nu i listan Funktioner och visa sedan dialogrutan Egenskaper för Datumväljare igen genom att klicka på OK två gånger.

  Observera att nu() visas i rutan Värde.

 11. Avmarkera kryssrutan Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om under Standardvärde.

  Obs!: Om du avmarkerar kryssrutan uppdateras inte datumet automatiskt när en användare öppnar ett formulär som baseras på den aktuella formulärmallen. Det är användbart om du vill att formuläret ska innehålla datumet då det skapades. Du kan låta kryssrutan vara markerad om formuläret innehåller fältet Senast uppdaterad eller Senast öppnad, där datumet ska ändras varje gång som formuläret öppnas.

 12. Visa formulärmallen igen genom att klicka på OK.

 13. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 14. Kontrollera att det datum som visas i datumväljaren har önskat format. Om det inte ser ut som du vill kan du ändra visningen genom att klicka på knappen Format i dialogrutan Egenskaper för Datumväljare.

Överst på sidan

Layouttips

Med hjälp av tipsen nedan kan du anpassa utseende, storlek och andra egenskaper för datumväljare.

 • Om du vill ändra storlek för flera datumväljare samtidigt markerar du de datumväljare som ska ändras. Öppna Format-menyn, klicka på Egenskaper och gör önskade ändringar på fliken Storlek.

 • Om du vill ändra en datumväljares kantlinje eller färg markerar du datumväljaren, öppnar Format-menyn, klickar på Kantlinjer och fyllning och gör önskade ändringar.

 • Om du vill anpassa den text som visas i en datumväljare använder du rutorna Teckensnitt och Teckenstorlek i verktygsfältet Formatering. Om du med en och samma åtgärd vill ändra teckensnitt och teckenstorlek för formulärmallens samtliga datumväljare, högerklickar du på en datumväljare som har den formatering som ska användas. Sedan klickar du på Använd teckensnitt för alla Datumväljare-kontroller på snabbmenyn.

 • Du kan visa hur datumväljaren ser ut med den aktuella texten. Det gör du genom att klicka på ExempeldataVisa-menyn. På så sätt får du en uppfattning om hur formuläret ser ut när användarna fyller i det.

 • Ibland kan texten i en datumväljare och etiketten till vänster om datumväljaren vara en aning feljusterade. Det kan du snabbt rätta till genom att dubbelklicka på datumväljaren, klicka på Justera på fliken Storlek och sedan klicka på Verkställ. Om etiketten och datumväljaren finns i olika celler i en layouttabell högerklickar du på den cell som innehåller etiketten, klickar på Tabellegenskaper på snabbmenyn och sedan på Centrera under Lodrät justering på fliken Cell.

 • Om du vill ändra hur datumet visas dubbelklickar du på datumväljaren, klickar på fliken Data och klickar sedan på Format-knappen. Välj ett visningsformat i dialogrutan Datumformat.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×