Infoga en datumväljare

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En datumväljare är en kontroll som användarna kan snabbt infoga datum i ett Microsoft Office InfoPath-formulär genom att klicka på en liten popup-kalender. Du kan till exempel använda en datumväljare för att samla in födelsedatum från personer i ett försäkringsformulär. Du kan också använda en datumväljare för att visa förinställda datum, till exempel dagens datum.

I den här artikeln

När du ska använda en datumväljare

Användarupplevelsen

Att tänka på kompatibilitet

Infoga en datumväljare

Visa dagens datum i en datumväljare

Visa aktuellt datum och tid i en datumväljare

Layouttips

När du ska använda en datumväljare

Använd en datumväljare när du vill:

 • Ge användarna möjlighet att ange datum i ett formulär, till exempel start- och slutdatumen för ett visst projekt.

 • Använd funktionerna idag och nu vill visa dagens datum och tid i ett formulär.

 • Visa datum från en extern datakälla, till exempel fakturering och leverans datum från en databas med order.

I följande illustration används en datumväljare i en formulärmall för resor begäran att samla in Avresedatum för en flygresa.

Avresedatum angivet i datumväljarkontrollen i formuläret

Du kan anpassa datumväljaren så att den passar dina behov genom att dubbelklicka på kontrollen i en formulärmall och ändra dess egenskaper. Du kan till exempel ange ett standarddatum eller ändra hur datum visas i formuläret.

Överst på sidan

Användarupplevelsen

Datumväljare ut textrutor, förutom att en lilla kalenderikonen som visas till höger om rutan. Om du vill öppna popup-kalender måste användare klickar du på kalenderikonen. När kalendern visas användare kan klicka på det datum som de vill på Kalender eller Använd pilen höger- och knappar för att bläddra igenom månaderna. Om användaren vill infoga dagens datum de Klicka på knappen idag längst ned i kalendern.

popup-kalender

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja en specifik kompatibilitetsläge för att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall är publicerade till en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiverade kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Även om datumväljare är tillgängliga när du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall, Tänk på följande begränsningar:

 • Datumväljare stöds fullt ut i Windows Internet Explorer-webbläsare. I andra webbläsare visas datumväljaren som en textruta, även om datum formateringsalternativ som stöds i textrutan.

 • Platshållare för text är text som visas inuti en kontroll i en formulärmall. Ett exempel på platshållartexten är ”Klicka här och skriv”. Även om du kan lämna platshållare textinställningar för webbläsarkompatibla formulärmallar, visas inte texten i en webbläsare.

Överst på sidan

Infoga en datumväljare

Proceduren för att infoga en datumväljare skiljer sig något beroende på om du utformar en ny, tom formulärmall eller baserar formulärmallens design på en databas eller någon annan extern datakälla.

I följande bild visas hur en datumväljare ser ut när den väljs i designläge.

Datumväljaren markerad i designläget

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Kontroller för datumväljare är alltid bundna till fält. Avresedatum datumväljaren i en formulärmall i exemplet nedan är bunden till fältet departureDate i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan datumväljaren i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

Infoga en datumväljare på en ny, tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Datumväljaren under Infoga kontroller.

 4. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför eller till vänster om kontrollen, följt av ett kolon (:).

 5. Om du vill ange hur datum visas i formuläret dubbelklickar du på datumväljaren som infogats i en formulärmall.

 6. Klicka på fliken Data och klicka sedan på Formatera.

 7. Klicka på det visningsformat som du vill använda i listan Visa datumet så här i dialogrutan datumformat.

  Obs!: Du kan ändra visningsformat för ett datum om datatyp är text, datum eller datum och tid.

Infoga en datumväljare i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du lägga till en datumväljare genom att dra ett datumfält datumväljare från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga datumväljaren med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Datumväljaren under Infoga kontroller.

 4. I dialogrutan Bindning för datum datumväljare Markera det fält som du vill använda att lagra datumväljare datuminformation.

 5. InfoPath används namnet på det fält eller en grupp som kontrollens etikett. Om det behövs ändrar du etikettexten.

 6. Om du vill ange hur datum visas i formuläret dubbelklickar du på datumväljaren som infogats i en formulärmall.

 7. Klicka på Format på fliken Data.

 8. Klicka på det visningsformat som du vill använda i listrutan Visa datumet så här i dialogrutan datumformat.

  Obs!: Du kan ändra visningsformat för ett datum om datatypen är text, datum eller datum och tid.

Tips: Du kan också använda åtgärdsfönstret Datakälla för att infoga kontroller. Högerklicka på det fält som du vill binda datumväljaren till i åtgärdsfönstret Datakälla och klicka sedan på Datumväljare på snabbmenyn.

Överst på sidan

Visa dagens datum i en datumväljare

För att automatiskt Infoga dagens datum i ett formulär när användare öppnar det, kan du använda funktionen idag med kontroll för en datumväljare.

 1. Infoga en datumväljare i en formulärmall.

 2. Dubbelklicka på datumväljaren som infogats på formulärmallen.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Infoga formel Bild av knapp under Standardvärde.

 5. Klicka på Infoga funktion i dialogrutan Infoga formel.

 6. Klicka på datum och tid i listan kategorier i dialogrutan Infoga funktion .

 7. Klicka på i dag i listan funktioner och klicka sedan på OK två gånger för att återgå till dialogrutan Egenskaper för datumväljare.

  Observera att idag() visas i rutan värde.

 8. Under Standardvärde, avmarkerar du kryssrutan Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om.

  Obs!: Om du avmarkerar den här kryssrutan uppdateras datumet inte automatiskt varje gång en användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen. Det här är idealisk i situationer där du vill att användarna ska se det datum när formuläret skapades. Du låta kryssrutan vara markerad när du har en senast uppdaterad eller senast öppnade på fältet där du vill att datum ska ändras varje gång formuläret öppnas.

 9. Klicka på OK om du vill gå tillbaka till formulärmallen.

 10. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 11. Kontrollera som det datum som visas i datumväljaren ser ut som du vill ha den. Om den inte kan du ändra hur datum eller klockslag visas genom att klicka på knappen Format i dialogrutan Egenskaper för datumväljare.

Överst på sidan

Visa aktuellt datum och tid i en datumväljare

För att automatiskt Infoga dagens datum och tid i ett formulär när användare öppnar det, kan du använda funktionen nu med en kontroll för en datumväljare.

 1. Infoga en datumväljare i en formulärmall.

 2. Dubbelklicka på datumväljaren som infogats på formulärmallen.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på datum och tid (dateTime) i rutan datatyp.

 5. Klicka på Format.

 6. Klicka på det alternativ du vill använda i dialogrutan datum- och tidsformat i listan Visa tiden så här och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Infoga formel Bild av knapp under Standardvärde i dialogrutan Egenskaper för datumväljare.

 8. Klicka på Infoga funktion i dialogrutan Infoga formel.

 9. Klicka på datum och tid i listan kategorier i dialogrutan Infoga funktion .

 10. Klicka på nu i listan funktioner och klicka sedan på OK två gånger för att återgå till dialogrutan Egenskaper för datumväljare.

  Lägg märke till nu() visas i rutan värde.

 11. Under Standardvärde, avmarkerar du kryssrutan Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om.

  Obs!: Om du avmarkerar den här kryssrutan uppdateras datumet inte automatiskt varje gång en användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen. Det här är idealisk i situationer där du vill att användarna ska se det datum när formuläret skapades. Du låta kryssrutan vara markerad när du har en senast uppdaterad eller senast öppnade på fältet där du vill att datum ska ändras varje gång formuläret öppnas.

 12. Klicka på OK om du vill gå tillbaka till formulärmallen.

 13. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 14. Kontrollera som det datum som visas i datumväljaren ser ut som du vill ha den. Om den inte kan du ändra hur datum eller klockslag visas genom att klicka på knappen Format i dialogrutan Egenskaper för datumväljare.

Överst på sidan

Layouttips

Använd följande tips kan du förfina utseendet, storlek och andra aspekter av en datumväljare:

 • Markera datumväljare vars storlek du vill ändra på Format-menyn, klicka på Egenskaper om du vill ändra storlek på flera datumväljare på en gång och gör önskade ändringar på fliken storlek.

 • Om du vill ändra kantlinjen eller färgen på en datumväljare, markera datumväljaren på Format-menyn och klicka på Kantlinjer och fyllning gör nödvändiga justeringar.

 • Använd rutorna teckensnitt och Teckenstorlek i verktygsfältet formatering om du vill anpassa texten som visas i en datumväljare. Om du vill ändra teckensnitt och teckenstorlek för samtliga datumväljare på din formulärmall samtidigt, högerklickar du på datumväljaren som innehåller den formatering som du vill använda och klicka sedan på Använd teckensnitt för alla kontroller för datumväljare på snabbmenyn.

 • Om du vill se hur dina datumväljare ser ut med faktiska text i den, klickar du på ExempeldataVisa-menyn. Detta ger dig en uppfattning om hur formuläret ser ut när användare fyller i den.

 • Ibland kan texten i en datumväljare och etiketten till vänster om datumväljaren verkar vara lite ut ur justering. Om du vill justera dem snabbt dubbelklickar du på datumväljaren, klickar på Justera på fliken storlek och klicka sedan på Använd. Om Väljaren etikett och datum finns i olika celler i en layouttabell, högerklickar du på cellen som innehåller etiketten, klicka på Tabellegenskaper på snabbmenyn och klicka sedan på Center under Lodrät justering på fliken Cell.

 • Om du vill ändra hur datum visas dubbelklickar du på datumväljaren, klicka på fliken Data och klicka sedan på knappen Format. Välj ett visningsformat i dialogrutan Datumformat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×