Infoga en alternativgrupp

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En alternativgrupp är en kontroll som används för visning av en uppsättning alternativ, där bara ett alternativ kan väljas. En alternativgrupp innehåller som standard två alternativavsnitt, varav det ena visas som standard i formuläret.

Artikelinnehåll

När du ska använda en alternativgrupp

Användarupplevelsen

Att tänka på kompatibilitet

Infoga en alternativgrupp

Layouttips

Situationer då alternativgrupper används

Använd en alternativgrupp om du vill:

 • Ge användarna möjlighet att välja mellan två eller flera avsnitt i ett formulär.

 • Utforma en formulärmall som baseras på ett befintligt XML-schema som innehåller elementet xsd: choice. I ett sådant fall kan du låta alternativgruppen representera schemaelementet i formulärmallen.

Alternativgrupper innehåller två eller flera alternativavsnitt. Som standard visas ett av avsnitten i formuläret, och användarna kan välja om avsnittet ska tas bort eller ersättas av ett annat avsnitt. I exempelvis ett inköpsorderformulär kan du ange att ett avsnitt för beställning av en ny stationär dator ska visas som standard, och att användarna ska kunna ta bort avsnittet helt eller ersätta det med ett avsnitt för beställning av en bärbar dator.

Alternativgrupp på formuläret, med snabbmenyn öppen

Alternativgruppens alternativavsnitt innehåller de kontroller som används då formuläret fylls i av användarna. Alternativavsnitt ingår alltid i alternativgrupper. Om du försöker lägga till ett fristående alternativavsnitt i en formulärmall, skapas automatiskt en alternativgrupp för avsnittet.

Relaterade kontroller

InfoPath har andra kontroller som liknar alternativgrupper, men som tjänar andra syften. Med hjälp av följande lista kan du avgöra vilka kontroller som bör användas i en viss formulärmall:

Avsnitt    Avsnitt liknar alternativavsnitt i en alternativgrupp, eftersom de visar en relaterad uppsättning kontroller. Avsnitt används dock bara i struktureringssyfte. Användarna kan alltså inte ta bort eller ersätta avsnitt när de fyller i ett formulär, som de kan göra med alternativavsnitt.

Valfritt avsnitt    Om du lägger till en alternativgrupp i formulärmallen visas standardavsnittet då en användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen. Som standard döljs valfria avsnitt. Användaren kan välja om ett valfritt avsnitt ska visas i formuläret. I inköpsorderformuläret i exemplet ovan kanske vissa användare vill ange kommentarer om den dator som ska beställas. Då kan du infoga ett valfritt avsnitt som innehåller RTF-rutan ”Anteckningar” i formulärmallen. Sedan kan användarna lägga till anteckningsavsnittet genom att klicka på instruktionstext i formuläret.

Upprepande avsnitt    På samma sätt som med upprepande alternativgrupper kan användare, med hjälp av upprepande avsnitt, lägga till flera förekomster av ett avsnitt i ett formulär. Använd upprepande avsnitt i formulärmallen om användarna ska kunna infoga, men inte ersätta, flera förekomster av ett avsnitt.

Upprepande alternativgrupp    Upprepande alternativgrupper fungerar på samma sätt som vanliga alternativgrupper, men med en upprepande alternativgrupp kan användarna infoga flera förekomster av gruppen i formuläret. I exemplet med inköpsorderformuläret ovan kan användarna välja att beställa en stationär dator eller en bärbar dator. Vissa användare kanske vill beställa båda typerna av dator eller flera exemplar av varje typ. Om en upprepande alternativgrupp används i formuläret kan en användare fylla i avsnittet för beställning av en stationär dator och sedan infoga en andra förekomst av alternativgruppen, för beställning av den bärbara datorn.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Både utseendemässigt och funktionsmässigt har alternativgrupper stora likheter med avsnitt och andra layoutrelaterade kontroller. I en alternativgrupp kan dock användarna ersätta standardavsnittet med ett alternativt avsnitt, eller ta bort alternativgruppen helt.

När användaren för muspekaren över standardalternativavsnittet visas en liten lila knapp uppe i avsnittets vänstra hörn. Genom att klicka på knappen kan användaren visa en snabbmeny som innehåller kommandon för borttagning eller ersättning av standardavsnittet.

Snabbmeny för alternativgrupp

Tips: Med en alternativgrupp kan användaren ta bort eller ersätta standardavsnittet. Däremot går det inte att infoga flera förekomster av avsnittet i formuläret. Om användaren ska kunna göra det bör du använda en upprepande alternativgrupp i stället. I användningshänseende blir det nästan ingen skillnad, men i stället för kommandon för borttagning eller ersättning innehåller snabbmenyn kommandon för infogning av flera förekomster av alternativgruppen.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. I en webbläsarkompatibel formulärmall är alternativgrupper och alternativavsitt inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller, eftersom det inte går att visa dem i webbläsare.

Överst på sidan

Infoga en alternativgrupp

Metoden för att lägga till en alternativgrupp i en formulärmall beror på om du skapar en helt ny formulärmall eller en formulärmall som baseras på en databas eller en annan extern datakälla.

I bilden visas en alternativgrupp som har markerats i designläge.

En alternativgrupp markerad i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Alternativavsnitt är alltid bundna till grupper. Alla kontroller i ett alternativavsnitt är bunden till fält som är en del av inställning avsnittsgrupp. I exemplet nedan är stationär dator alternativavsnitt i en formulärmall bundet till skrivbordet grupp i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan alternativavsnitt i formulärmall och motsvarande grupp i datakällan

Infoga en alternativgrupp i en ny formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

När du infogar en alternativgrupp i InfoPath skapas en grupp som är bunden till alternativavsnitten i alternativgruppen. Dessutom skapas en särskild grupp som illustrerar relationen mellan formulärmallens alternativgrupp och datakällan. En sådan grupp innehåller ordet (alternativ) vid etiketten i datakällan.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Alternativgrupp under Infoga kontroller.

  En alternativgrupp som innehåller två alternativavsnitt visas i formulärmallen.

 4. Placera markören i alternativgruppen i formulärmallen och klicka på Alternativavsnitt i åtgärdsfönstret Kontroll, om du vill infoga flera alternativavsnitt i alternativgruppen.

 5. Om du vill lägga till kontroller i alternativavsnitten i alternativgruppen gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till kontroller i standardalternativavsnittet drar du den kontroll du vill använda från åtgärdsfönstret Kontroller till det alternativavsnitt som har etiketten Alternativavsnitt (standard)i formulärmallen.

  • Om du vill lägga till kontroller i andra alternativavsnitt drar du den kontroll du vill använda från åtgärdsfönstret Kontroller till ett alternativavsnitt som har etiketten Alternativavsnitt i formulärmallen.

Infoga en alternativgrupp i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. Anta att du baserar formulärmallens design på ett XML-Schema och att schemat innehåller en xsd: inställning element. I dessa fall kan du infoga en alternativgrupp genom att dra lämplig grupp från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall. Om du i stället använda åtgärdsfönstret kontroller för att infoga en alternativgrupp, uppmanas du att binda gruppen inställning till en befintlig grupp i datakällan, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Alternativgrupp under Infoga kontroller.

 4. Markera en grupp vars namn innehåller (alternativ) och klicka sedan på OK i dialogrutan Bindning för Alternativgrupp.

 5. Lägg till två eller fler alternativavsnitt i formulärmallens alternativgrupp och bind avsnitten till rätt grupper i datakällan.

  Obs!: De grupper du väljer måste ingå i den (alternativ)-grupp som valdes i steg 4.

 6. Lägg till kontroller för varje alternativavsnitt och bind kontrollerna till rätt fält i datakällan.

  Obs!: Fälten måste ingå i de grupper som valdes i steg 5. I InfoPath används fältnamnen som kontrolletiketter. Ändra etikettexten om det behövs.

Överst på sidan

Layouttips

Med hjälp av tipsen nedan kan du anpassa utseende, storlek och andra egenskaper för alternativgrupper och alternativavsnitt:

 • Eftersom snabbmenyknappen bara visas när användaren för muspekaren över ett alternativavsnitt, kanske nya användare inte känner till hur man ersätter standardalternativavsnittet. Därför är det en god idé att vid alternativavsnittet infoga kortfattade instruktioner för ersättning av avsnitt.

 • Som standard är kanterna runt alternativavsnitten dolda i de formulär som användarna fyller i. Användarna ser alltså endast kontrollerna inuti avsnittet när de öppnar formuläret. Om du vill skapa en visuell gräns mellan ett alternativavsnitt och texten och kontrollerna runt omkring det, eller bara dra användarens uppmärksamhet till avsnittet, kan du öppna dialogrutan Kantlinjer och fyllning och välja kantlinjer eller färg för alternativavsnitten i en alternativgrupp.

 • Om du vill ändra storlek för flera alternativavsnitt samtidigt markerar du de avsnitt som ska ändras. Öppna Format-menyn, klicka på Egenskaper och gör önskade ändringar på fliken Storlek.

 • Ibland kanske texten i kontrollerna i ett alternativavsnitt, och etiketterna till vänster om kontrollerna, inte visas i rät linje. Det korrigerar du snabbt genom att dubbelklicka på kontrollen, klicka på Justera på fliken Storlek och sedan klicka på Verkställ. Om du vill justera etiketter och kontroller som finns i olika celler i en layouttabell högerklickar du på den cell som innehåller etiketten, klickar på Tabellegenskaper på snabbmenyn och sedan på Centrera under Lodrät justering på fliken Cell.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×