Office
Logga in
Infoga eller ta bort celler, rader och kolumner

Infoga eller ta bort celler, rader och kolumner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan infoga tomma celler ovanför eller till vänster om den aktiv cell i ett kalkylblad. När du infogar tomma celler flyttas andra celler i samma kolumn nedåt och andra celler på samma rad åt höger, så att de nya cellerna får plats. På samma sätt kan du infoga rader ovanför en markerad rad och kolumner till vänster om en markerad kolumn. Du kan också ta bort celler, rader och kolumner.

Antalet kolumner och rader är begränsat i Microsoft Excel. Ett kalkylblad kan som mest vara 16 384 kolumner brett och 1 048 576 rader högt.

För lämpliga steg för hela kalkylblad läser du Infoga eller ta bort ett kalkylblad.

Vad vill du göra?

 1. Markera den cell eller det område som du vill infoga de nya tomma cellerna i. Markera lika många celler som du vill infoga. Om du till exempel vill infoga fem tomma celler, markerar du fem celler.

  Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

  Mer information om dina val finns i Markera celler, områden, rader eller kolumner längre fram i det här avsnittet.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka på de markerade cellerna och klicka sedan på Infoga.

  • Klicka på pilen under Infoga i gruppen Celler på fliken Start. Klicka därefter på Infoga celler.

   Infoga nya celler på fliken Start

 3. Klicka på den riktning som du vill att de omgivande cellerna ska flyttas i dialogrutan Infoga.

När du infogar celler i ett kalkylblad justeras alla referenser, oavsett om de utgörs av relativa eller absoluta cellreferenser. Detsamma gäller när du tar bort celler, med undantag för när en formel refererar direkt till en borttagen cell. Om du vill att referenserna ska justeras automatiskt bör du, om det är möjligt, använda områdesreferenser i formlerna i stället för att ange enskilda celler.

 • Du kan infoga celler som innehåller data och formler genom att kopiera eller klippa ut dem, högerklicka på den plats där du vill klistra in dem och sedan klicka på Infoga kopierade celler eller Infoga urklippta celler.

Tips!    

 • Om du vill upprepa infogningsåtgärden klickar du på den plats där du vill infoga cellen och trycker sedan på Ctrl+Y.

 • Om formatering används kan du klicka på knappen Snabbanalysför att ställa in formateringen för de infogade celle

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en enstaka rad, markerar du antingen hela raden eller en cell på raden ovanför den rad som du vill infoga den nya raden på. Om du till exempel vill infoga en ny rad ovanför rad 5 klickar du på en cell på rad 5.

  • Om du vill infoga flera rader, markerar du raderna som du vill infoga de nya raderna ovanför. Markera lika många rader som du vill infoga. Om du till exempel vill infoga tre nya rader, markerar du tre rader.

  • Om du vill infoga rader som inte ligger intill varandra håller du Ctrl nedtryckt samtidigt som du markerar respektive rad.

  Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

  Mer information om dina val finns i Markera celler, områden, rader eller kolumner längre fram i det här avsnittet.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka på de markerade cellerna och klicka sedan på Infoga.

  • Klicka på pilen under Infoga i gruppen Celler på fliken Start. Klicka därefter på Infoga kalkylbladsrader.

   Klicka på Infoga och sedan på Infoga kalkylbladsrader

Obs!: När du infogar celler i ett kalkylblad justeras alla referenser, oavsett om de utgörs av relativa eller absoluta cellreferenser. Detsamma gäller när du tar bort celler, med undantag för när en formel refererar direkt till en borttagen cell. Om du vill att referenserna ska justeras automatiskt bör du, om det är möjligt, använda områdesreferenser i formlerna i stället för att ange enskilda celler.

Tips!    

 • Om du vill upprepa infogningsåtgärden klickar du på den plats där du vill infoga raden och trycker sedan på Ctrl+Y.

 • Om formatering används kan du klicka på knappen Snabbanalysför att ställa in formateringen för de infogade raderna.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en enstaka kolumn, markerar du kolumnen eller en cell i kolumnen till höger om den kolumn som du vill infoga den nya kolumnen i. Om du till exempel vill infoga en ny kolumn till vänster om kolumn B, klickar du på en cell i kolumn B.

  • Om du vill infoga flera kolumner, markerar du kolumnerna till höger om den kolumn som du vill infoga de nya kolumnerna i. Markera lika många kolumner som du vill infoga. Om du till exempel vill infoga tre nya kolumner, markerar du tre kolumner.

  • Om du vill infoga kolumner som inte ligger intill varandra håller du Ctrl nedtryckt samtidigt som du markerar respektive kolumn.

  Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

  Mer information om dina val finns i Markera celler, områden, rader eller kolumner längre fram i det här avsnittet.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka på de markerade cellerna och klicka sedan på Infoga.

  • Klicka på pilen under Infoga i gruppen Celler på fliken Start. Klicka därefter på Infoga kalkylbladskolumner.

   Klicka på Infoga och sedan på Infoga kalkylbladskolumner

Obs!: När du infogar celler i ett kalkylblad justeras alla referenser, oavsett om de utgörs av relativa eller absoluta cellreferenser. Detsamma gäller när du tar bort celler, med undantag för när en formel refererar direkt till en borttagen cell. Om du vill att referenserna ska justeras automatiskt bör du, om det är möjligt, använda områdesreferenser i formlerna i stället för att ange enskilda celler.

Tips!    

 • Om du vill upprepa infogningsåtgärden klickar du på den plats där du vill infoga kolumnen och trycker sedan på Ctrl+Y.

 • Om formatering används kan du klicka på knappen Snabbanalysför att ställa in formateringen för de infogade kolumnerna.

 1. Markera de celler, rader eller kolumner som du vill ta bort.

  Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

  Mer information om dina val finns i Markera celler, områden, rader eller kolumner längre fram i det här avsnittet.

 2. Klicka på pilen bredvid Ta bort i gruppen Celler på fliken Start och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ta bort markerade celler klickar du på Ta bort celler.

  • Om du vill ta bort markerade rader klickar du på Ta bort kalkylbladsrader.

  • Om du vill ta bort markerade kolumner klickar du på Ta bort kalkylbladskolumner.

   Du kan högerklicka på en cellmarkering, klicka på Ta bort och sedan på det alternativ som du vill använda. Du kan också högerklicka på en rad- eller kolumnmarkering och sedan klicka på Ta bort.

 3. Om du tar bort en cell eller ett område klickar du på Flytta celler åt vänster, Flytta celler uppåt, Hela raden eller Hela kolumnen i dialogrutan Ta bort.

  Om du tar bort rader eller kolumner flyttas övriga rader eller kolumner automatiskt uppåt eller åt vänster.

Tips!    

 • Om du vill upprepa borttagningsåtgärden markerar du fler celler, rader eller kolumner och trycker sedan på Ctrl+Y.

 • Vid behov kan du återställa borttagna data direkt efter att du tagit bort dem. Klicka på Ångra Ta bort i verktygsfältet Snabbåtkomst, eller tryck på Ctrl+Z.

 • Om du trycker på knappen Delete tas bara innehållet i de markerade cellerna bort, inte själva cellerna.

 • Formlerna uppdateras automatiskt i Excel och referenserna till celler som flyttats justeras för att återge cellernas nya placering. En formel som refererar till en borttagen cell visar emellertid felvärdet #REFERENS!.

Om du vill markera

Gör du så här

En enstaka cell

Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

Ett cellområde

Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

Ett stort cellområde

Klicka på den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka på den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på knappen Markera allt.

Knappen Markera allt

Du kan också trycka på Ctrl+A för att markera hela kalkylbladet.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+A. Trycker du på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet..

Diskontinuerliga celler eller cellområden

Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

Det går inte att avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en icke angränsande markering utan att avbryta hela markeringen.

En hel rad eller kolumn

Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

Radrubrik

2. Kolumnrubrik

Du kan också markera celler i en rad eller i en kolumn genom att markera den första raden eller kolumnen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

Om raden eller kolumnen innehåller information markerar Ctrl+Skift+Piltangent raden eller kolumnen till den senaste använda cellen. Markera hela raden eller kolumnen genom att trycka på Ctrl+Skift+Piltangent igen.

Intilliggande rader eller kolumner

Dra musen tvärs över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla Skift nedtryckt medan du markerar den sista raden eller kolumnen.

Diskontinuerliga rader eller kolumner

Klicka på rubriken för den första kolumnen eller för den första raden i ditt urval. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på rubriker som tillhör andra rader eller kolumner du vill lägga till i markeringen.

Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

Tryck på Ctrl+Home om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-tabell.

Tryck på Ctrl+End om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-tabell som innehåller information eller formatering.

Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den senaste använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger).

Celler till början av kalkylbladet

Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka cellmarkeringen till kalkylbladets början.

Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkludera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet.

Hjälp oss att förbättra Excel

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Relaterad information

Grundläggande uppgifter i Excel

Översikt över formler i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×