Infoga, ändra eller ta bort ett PM-fält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du använder ett PM-fält när du behöver lagra större mängder text i en databas. I det här avsnittet beskrivs hur du använder lägger till ett PM-fält i nya och befintliga databastabeller i Microsoft Office Access 2007.

Vad vill du göra?

Förstå PM-fält

Lägga till ett PM-fält i databladsvyn

Lägga till ett PM-fält i designvyn

Ta bort ett PM-fält

Referens för PM-fält

Förstå PM-fält

Om du är ovan vid Access bör du vara medveten om att data i en databas lagras i en eller fler tabeller. Du kan visa informationen i ett datablad – ett rutnät som påminner om ett Excel-kalkylblad – eller i ett dataformulär eller en rapport, men data lagras ändå i en eller fler tabeller. Varje tabell består i sin tur av en uppsättning fält (kolumner) och varje fält kan innehålla en viss typ av data. Du konfigurerar till exempel ett fält till datatypen Datum/tid om du vill lagra datum och tider, och du anger ett fält till datatypen PM när du behöver lagra stora mängder text.

Specifikationer för PM-fält

PM-fält i Office Access 2007 kan lagra upp till 1 GB med tecken, eller ha 2 GB lagringsutrymme (2 byte per tecken), av vilka du kan visa 65 535 tecken i en kontroll i ett formulär eller en rapport. Dessutom kan du numer tillämpa RTF-formatering på informationen i ett PM-fält. Du kan till exempel ange färger, ändra teckensnitt och göra informationen fet eller kursiv.

Mer information om hur du kan formatera text i RTF-data i ett PM-fält finns i artikeln Formatera data i tabeller, formulär och rapporter.

Olika sätt att skapa PM-fält

I Office Access 2007 kan du lägga till ett PM-fält i en ny eller befintlig tabell på flera sätt:

 • Databladsvyn    Du kan lägga till ett PM-fält i en ny eller befintlig tabell i databladsvyn genom att lägga till ett nytt fält och sedan klistra in fler än 256 tecken med text i en tom rad i fältet eller välja datatypen PM från en listruta.

 • Designvyn    Använd designvyn när du vill lägga till ett PM-fält, aktivera RTF-redigering av fältet och ange egenskaper som du inte kan ange i designvyn, till exempel ett standardvärde. Mer information om egenskaper som du kan ange för ett PM-fält finns i avsnittet referens för PM-fält.

Du kan använda båda metoderna när du skapar nya tabeller och när du ändrar befintliga tabeller.

Överst på sidan

Lägga till PM-fält i databladsvyn

Anvisningarna i det här stycket beskriver hur du lägger till ett PM-fält i en ny eller befintlig tabell i databladsvyn. För dig som är nybörjare i Access kan ett rutnät i databladet liknas vid ett Excel-kalkylblad.

Lägga till ett nytt PM-fält i en befintlig tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Om det behövs rullar du vågrätt till det första tomma fältet.

  Lägg till nytt fält visas som standard i rubrikraden för alla nya fält, så här:.

  Ett nytt fält i ett datablad

 5. Dubbelklicka på rubrikraden och skriv ett namn på det nya fältet.

  Vanligtvis används namn som "Kommentarer" eller "Anteckningar" på PM-fält.

 6. Markera den första tomma raden under rubriken och skriv ett textblock som innehåller fler än 256 tecken.

  Datatypen PM tillämpas automatiskt eftersom fältet innehåller fler än 256 tecken. Du kan också klistra in fler än 256 tecken i den första raden.

 7. Spara ändringarna.

Lägga till PM-fält i en ny tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

  Den nya tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Dubbelklicka på rubrikraden till det första tabellfältet (med etiketten Lägg till nytt fält) och skriv ett namn på fältet. Vanligtvis används namn som "Kommentarer" eller "Anteckningar" på PM-fält.

 5. Markera den första tomma raden under rubriken och skriv ett textblock som innehåller fler än 256 tecken. Datatypen PM tillämpas automatiskt eftersom fältet innehåller fler än 256 tecken. Du kan också klistra in fler än 256 tecken i det första fältet.

 6. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Lägga till PM-fält i designvyn

Du använder designvyn när du behöver lägga till ett PM-fält i en ny eller befintlig tabell och sedan ange att fältet ska ha stöd för RTF-formatering. Anvisningarna i det här stycket förklarar hur du lägger till ett PM-fält i befintliga och nya tabeller, och hur du konfigurerar PM-fältet för RTF-redigering.

Lägga till PM-fält i en befintlig tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Design.

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på fältet. Vanligtvis används namn som "Kommentarer" eller "Anteckningar" på PM-fält.

 5. Markera den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan PM i listan.

 6. Spara ändringarna.

Lägga till PM-fält i en ny tabell

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

 4. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Design på snabbmenyn.

 5. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv ett namn på fältet. Vanligtvis används namn som "Kommentarer" eller "Anteckningar" på ett PM-fält.

 6. Markera den intilliggande cellen i kolumnen Datatyp och markera sedan PM i listan.

 7. Spara ändringarna. Om du vill aktivera RTF-redigering för fältet fortsätter du med nästa steg.

Aktivera RTF-redigering

 • Leta reda på egenskapsrutan Textformat under Fältegenskaper på fliken Allmänt och ändra värdet från Oformaterad text till RTF.

Obs!: Om du binder en textruta till PM-fältet måste du också ange egenskapen Textformat för textrutan till RTF.

Information om hur du formaterar data som RTF finns i artiklarna Formatera data i tabeller, formulär och rapporter och skriva eller redigera data i en kontroll eller kolumn som stöder RTF.

Överst på sidan

Ta bort PM-fält

Du kan ta bort ett PM-fält från en tabell i databladsvyn eller designvyn. När du tar bort ett PM-fält som innehåller information, försvinner emellertid den informationen permanent. Du kan inte ångra borttagningen. Därför ska du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort några tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort PM-fält i databladsvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell du vill ändra.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 4. Leta reda på PM-fältet, högerklicka på rubrikraden (namnet) och klicka på Ta bort kolumn.

 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort PM-fält i designvyn

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Välj och öppna databasen i dialogrutan Öppna.

 3. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Design.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 4. Klicka på radväljaren (den tomma fyrkanten) bredvid PM-fältet och tryck på DEL.

  eller

  Högerklicka på radväljaren och klicka på Ta bort rader.

 5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Egenskapsreferens för PM-fält

När du lägger till ett PM-fält i en tabell via designvyn kan du ange och ändra ett antal egenskaper för fältet. I den här tabellen beskrivs egenskaperna för PM-fält och vad de utför, bland annat vad som händer när du anger eller ändrar dem.

Egenskap

Används så här

Format

Du anger egna formateringsegenskaper om du vill definiera ett visningsformat. Format som definieras här visas i datablad, formulär och rapporter.

Mer information om anpassade format finns i artikeln Formatera data i tabeller, formulär och rapporter.

Titel

Anger namnet på textfältet. Det går att använda högst 2 048 tecken. Om du inte anger någon beskrivning används ett standardnamn för fältet.

Standardvärde

Anger värdet som visas automatiskt i ett fält när du skapar en ny post. Du kan till exempel ange ett värde som "Skriv högst 65 kB med text". Då påminns användarna om att de arbetar med ett PM-fält. Maxlängd (för standardvärdet): 255 tecken.

Verifieringsuttryck

Anger krav för vilka data som kan registreras i en post, ett fält eller en kontroll. Om användarna registrerar data som bryter mot den angivna regeln kan du se till att egenskapen Verifieringstext visar ett felmeddelande. Maxlängd: 2 048 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Verifieringstext

Anger texten i felmeddelandet som visas när användarna bryter mot ett verifieringsuttryck. Maxlängd: 255 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Obligatoriskt

När denna egenskap anges till Ja måste du ange ett värde i fältet, eller i de kontroller som är bundna till fältet. Värdet får inte vara Null.

Tillåt nollängd

När denna egenskap anges till Ja kan du ange strängar med nollängd i ett fält. Dessa strängar innehåller inte några tecken, och du använder dem för att ange att du vet att det inte finns något värde för ett fält. Du anger en nollängdssträng genom att skriva in två dubbla citattecken utan något blanksteg ("").

Indexerad

Med ett index går det snabbare att ställa frågor till, sortera och gruppera en större mängd data. Du kan också använda index om du vill hindra användarna från att registrera dubblettinformation. Alternativ:

 • Nej    Stänger av indexering (standardvärde)

 • Ja (dubbletter tillåtna)    Indexerar fältet och tillåter dubblettvärden. Du kanske till exempel har dubbletter av för- och efternamn.

 • Ja (inga dubbletter)    Indexerar fältet men tillåter inte dubblettvärden.

Unicode-komprimering

I Access används Unicode för att representera data i fält av typen Text, PM och Hyperlänk. Unicode tar upp mer lagringsutrymme eftersom det använder 2 byte per tecken i stället för ett. För att minska filstorleken är standardvärdet på egenskapen Unicode-komprimering för ett text-, PM- eller hyperlänkfält Ja. När egenskapen anges till Ja komprimeras alla tecken vars första byte är 0 när de lagras och packas upp när de hämtas.

Data i ett PM-fält komprimeras inte om det inte kräver 4 096 byte eller mindre i lagringsutrymme efter komprimeringen. Det innebär att innehållet i ett PM-fält kan komprimeras i en post men kanske inte i en annan.

IME-läge

Anger en Input Method Editor, ett verktyg som gör det möjligt att använda engelska versioner av Access tillsammans med filer som har skapats på japanska eller koreanska. Standardvärde: Ingen kontroll. Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

Konverteringsläge för IME

Anger vilken typ av data som du kan ange med en Input Method Editor. Om du vill ha mer information om hur du använder den här egenskapen trycker du på F1.

Smarta etiketter

Du kan ange en eller flera smarta etiketter för fältet eller de kontroller som är bundna till fältet. Smarta etiketter är komponenter som känner igen typerna av data i ett fält så att du kan vidta åtgärder utifrån typen. I till exempel fältet E-postadress kan en smart etikett starta ett nytt e-postmeddelande eller lägga till adressen i en lista med kontakter.

Klicka på Knappen Verktyg om du vill se en lista över tillgängliga smarta etiketter.

Textformat

Aktiverar eller inaktiverar RTF-redigering. Välj RTF om du vill aktivera RTF-redigering.

Obs!: Om du aktiverar RTF-redigering för fältet och sedan binder en textrutekontroll till det, måste du aktivera RTF-redigering även för kontrollen.

Mer information om hur du aktiverar RTF-redigering för en kontroll och om hur du använder formatering i allmänhet finns i artikeln Formatera data i tabeller, formulär och rapporter.

Textjustering

Anger justering av data i ett PM-fält. Det finns flera alternativ att välja mellan:

 • Allmänt    Vänsterjusterar text och högerjusterar tal och datum

 • Vänster    Vänsterjusterar all text och alla datum och siffror

 • Centrera    Centrerar all text och alla datum och siffror

 • Höger    Högerjusterar all text och alla datum och siffror

 • Fördela ut    Justerar all text och alla datum och siffror jämnt inom fältet eller textrutan

Lägg endast till

Avgör om du vill spåra ändringar av fältvärden. Det finns två inställningar:

 • Ja   Ändringar spåras. Om du vill visa historik för fältvärden högerklickar du på fältet och klickar sedan på Visa kolumnhistorik.

 • Nej   Ändringar spåras inte.

  Varning!: Om du anger den här egenskapen till Nej tas all befintlig fältvärdeshistorik bort.


Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×