Inaktivera synkronisering av Outlook kalender inom planerare för din organisation

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är en global administratör för Office 365 och du vill stänga av synkronisering av kalender i Microsoft Planner kan använda du Windows PowerShell. Grupplanering aktiveras automatiskt för alla organisationer som har Planner som en del av sin Office 365-prenumeration.

Förutsättningar för att göra Planner ändringar i Windows PowerShell

Den här proceduren hjälper dig genom att hämta filer som behövs för att starta Planner admin kommandon i PowerShell:

 • Två Active Directory DLL-filer

 • En PowerShell skript

 • Den skript manifest

Om du är nybörjare i Windows PowerShell finns i Använda Windows PowerShell.

 1. Navigera till https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory/2.29.0

 2. Till höger att välja Manuell hämtning väljer du Spara som, Välj en plats att spara den till och välj Spara.

 3. Leta upp filen i Utforskaren och ändra dess filtillägg från .nupkg till .zip.

 4. Högerklicka på filen och välj Egenskaper. Markera kryssrutan Tillåt på fliken Allmänt om du ser någon och välj sedan OK.

 5. Högerklicka på ZIP-filen och välja Extrahera alla. Välja Extrahera. Du ska få en Uppackad mapp rätt ”microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0”.

 6. Kopiera följande kod i en textredigerare och spara den som SetPlannerTenantSettings.psm1 i mappen ”microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45”.

  function Connect-AAD ()
  {
  <#
  .Synopsis
  (Private to module) Attempts to obtain a token from AAD.
  .Description
  This function attempts to obtain a token from Azure Active Directory.
  .example
  $authorizationContext = Connect-AAD
  #>
    $authUrl = "https://login.microsoftonline.com/common" # Prod environment
    $resource = "https://tasks.office.com" # Prod environment
    $clientId = "d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c"
    
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $promptBehavior = [Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PromptBehavior]::Always
    
    $authentiationContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -ArgumentList $authUrl, $False
    
    $authenticationResult = $authentiationContext.AcquireToken($resource, $clientId, $redirectUri, $promptBehavior)
    return $authenticationResult
  }
  function Set-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Configures tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows tenant administrators to change policies regarding availability of certain features in Microsoft Planner. The changes to settings take effect immediately. This cmdlet specifies the administrator preference on whether the feature should be available. The features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to control.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .Parameter AllowCalendarSharing
  If set to $false, disables creating iCalendar links from Microsoft Planner, and disables previously created iCalendar links. If set to $true, enables creating iCalendar links from Microsoft Planner and re-enables any previously created iCalendar links.
  .example
  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Parameter(Mandatory=$false)][System.String]$AccessToken,
      [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true)][System.Boolean]$AllowCalendarSharing
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $AccessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $flags = @{}
    
    if($PSBoundParameters.ContainsKey("AllowCalendarSharing")){
      $flags.Add("allowCalendarSharing", $AllowCalendarSharing);
    }
    $propertyCount = $flags | Select-Object -ExpandProperty Count
    
    if($propertyCount -eq 0) {
      Throw "No properties were set."
    }
    
    $requestBody = $flags | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method PATCH -Body $requestBody $Uri
  }
  function Get-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Retrieves tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows users and tenant administrators to retrieve policy preferences set by the tenant administrator regarding availability of certain features in Microsoft Planner. While a feature may be permitted by a tenant administrator's preference, features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to retrieve.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .example
  Get-PlannerConfiguration
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [Parameter(Mandatory=$false)]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [System.String]$AccessToken
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $accessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $response = Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method GET $Uri
    $result = New-Object psobject
    $result | Add-Member -NotePropertyName "SettingName" -NotePropertyValue "AllowCalendarSharing"
    $result | Add-Member -NotePropertyName "Value" -NotePropertyValue $response.allowCalendarSharing
    return $result
  }
  Export-ModuleMember -Function Get-PlannerConfiguration, Set-PlannerConfiguration
  
 7. Kopiera följande kod i en textredigerare och spara den som SetPlannerTenantSettings.psd1 i mappen ”microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45”.

  #
  # Module manifest for module 'SetTenantSettings'
  #
  # Generated by: Microsoft Corporation
  #
  # Generated on: 12/17/2017
  #
  
  @{
  
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = 'SetPlannerTenantSettings.psm1' 
  # Version number of this module. 
  ModuleVersion = '1.0' 
  # Supported PSEditions # 
  CompatiblePSEditions = @() 
  # ID used to uniquely identify this module 
  GUID = '6250c644-4898-480c-8e0b-bd3ebdf246ca' 
  # Author of this module 
  Author = 'Microsoft Corporation' 
  # Company or vendor of this module 
  CompanyName = 'Microsoft Corporation' 
  # Copyright statement for this module 
  Copyright = '(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.' 
  # Description of the functionality provided by this module 
  Description = 'Planner Tenant Settings client' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell engine required by this module #
  PowerShellVersion = '' 
  # Name of the Windows PowerShell host required by this module # 
  PowerShellHostName = '' 
  # Minimum version of the Windows PowerShell host required by this module #
  PowerShellHostVersion = '' 
  # Minimum version of Microsoft .NET Framework required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. #
  DotNetFrameworkVersion = '' 
  # Minimum version of the common language runtime (CLR) required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # 
  CLRVersion = '' 
  # Processor architecture (None, X86, Amd64) required by this module #
  ProcessorArchitecture = '' 
  # Modules that must be imported into the global environment prior to importing this module # 
  RequiredModules = @() 
  # Assemblies that must be loaded prior to importing this module 
  RequiredAssemblies = @("Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll","Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll") 
  # Script files (.ps1) that are run in the caller's environment prior to importing this module. # 
  ScriptsToProcess = @() 
  # Type files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  TypesToProcess = @() 
  # Format files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # 
  FormatsToProcess = @() 
  # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess # 
  NestedModules = @() 
  # Functions to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no functions to export. 
  FunctionsToExport = @("Get-PlannerConfiguration", "Set-PlannerConfiguration") 
  # Cmdlets to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no cmdlets to export. 
  CmdletsToExport = @() 
  # Variables to export from this module 
  VariablesToExport = '*' 
  # Aliases to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no aliases to export. 
  AliasesToExport = @() 
  # DSC resources to export from this module # 
  DscResourcesToExport = @() 
  # List of all modules packaged with this module # 
  ModuleList = @() 
  # List of all files packaged with this module # 
  FileList = @("SetTenantSettings.psm1") 
  # Private data to pass to the module specified in RootModule/ModuleToProcess. This may also contain a PSData hashtable with additional module metadata used by PowerShell. 
  PrivateData = @{ PSData = @{ 
  # Tags applied to this module. These help with module discovery in online galleries. # 
  Tags = @() 
  # A URL to the license for this module. # 
  LicenseUri = '' 
  # A URL to the main website for this project. # 
  ProjectUri = '' 
  # A URL to an icon representing this module. # 
  IconUri = '' 
  # ReleaseNotes of this module # 
  ReleaseNotes = '' } 
  # End of PSData hashtable 
  } 
  # End of PrivateData hashtable 
  # HelpInfo URI of this module # 
  HelpInfoURI = '' 
  # Default prefix for commands exported from this module. Override the default prefix using Import-Module -Prefix. # 
  DefaultCommandPrefix = '' }
  
 8. Kör det här kommandot för att importera de här filerna till PowerShell, var noga med att lägga till ditt unika filsökväg från datorn:

  Import-Module [File path on your computer]microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45\SetPlannerTenantSettings.psd1 

Nu är du redo att göra ändringar i Planner på organisationsnivå med hjälp av PowerShell.

Aktivera eller inaktivera synkronisering av Outlook-kalender inom Planner med hjälp av PowerShell

 1. Öppna PowerShell och kör följande kommando för att inaktivera synkronisering av Outlook-kalender för Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $false

  Så här stänger Outlook kalender synkronisera igen i Planner:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true

  Obs!: Du måste logga in med autentiseringsuppgifterna för Azure Active Directory.

 2. Och kontrollera inställningarna:

  • Kör i PowerShell: Get-PlannerConfiguration

  • Gå till grupplanering > Mina uppgifter i Planner. Klicka på punkterna (... ). Outlook kalender synkronisera är aktiverad om du ser kommandot Lägg till ”Mina aktiviteter” till Outlook-kalendern och inaktiveras om du inte.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×