Office
Logga in
Fel
Hur du undviker felaktiga formler

Hur du undviker felaktiga formler

Om Excel inte kan lösa en formel som du försöker skapa kan du få ett felmeddelande som det här:

Bild av dialogrutan "Problem med den här formeln" i Excel

Tyvärr innebär detta att Excel inte kan förstå vad du försöker göra, så du kanske bara ska börja om.

Börja genom att klicka på OK eller trycka på Esc för att stänga felmeddelandet.

Du tas tillbaka till cellen som innehåller den felaktiga formeln, som är i redigeringsläge, och Excel markerar platsen där det finns ett problem. Om du fortfarande inte vet vad du ska göra och vill börja om kan du trycka på Esc igen, eller klicka på knappen Avbryt i formelfältet. Då lämnar du redigeringsläget.

Bild av knappen Avbryt i formelfältet

Om du inte vet vad du ska göra nu, eller vilken typ av hjälp du behöver, kan du söka efter liknande frågor i Excel Community-forumet eller skapa en egen fråga.

Länk till Excel Community-forumet

Om du vill gå vidare finns felsökningsanvisningar i den följande checklistan som kan hjälpa dig ta reda på vad som kan ha blivit fel i dina formler.

Excel genererar en mängd olika hashtaggfel (#), som #VÄRDEFEL!, #REFERENS!, #OGILTIGT, #SAKNAS!, #DIVISION/0!, #NAMN? och #SKÄRNING!, för att ange att något i formeln inte fungerar som det ska. Felet #VÄRDEFEL! orsakas till exempel av felaktig formatering eller av datatyper som inte stöds i argument. Eller så visas felet #REFERENS! om en formel refererar till celler som har tagits bort eller ersatts med andra data. Riktlinjerna för felsökning skiljer sig för de olika felen.

Obs!: #### är inte ett formelrelaterat fel. Det betyder bara att kolumnen inte är tillräckligt bred för att visa innehållet i cellen. Dra kolumnen för att bredda den eller gå till Start > Format > Autoanpassa kolumnbredd.

Bild av Start > Formatera > Autoanpassa kolumnbredd

Läs det eller de avsnitt som motsvarar det hashtaggfel som visas:

Varje gång du öppnar ett kalkylblad som innehåller formler som refererar till värden i andra kalkylblad, uppmanas du att uppdatera referenserna eller lämna dem som de är.

Dialogruta för felaktiga referenser i Excel

Excel visar dialogrutan ovan för att kontrollera att formlerna i det aktuella kalkylbladet alltid pekar du på det senast uppdaterade värdet, om referensvärdet har ändrats. Du kan välja att uppdatera referenserna eller hoppa över dem om du inte vill uppdatera. Även om du väljer att inte uppdatera referenserna kan du alltid uppdatera länkarna i kalkylbladet manuellt när du vill.

Du kan alltid inaktivera dialogrutan så att den inte visas vid start. Om du vill göra det måste du gå till Arkiv > Alternativ > Avancerat > Allmänt och avmarkera Fråga vid uppdatering av automatiska länkar. I Excel 2007 klickar du på Office-knappen > Excel-alternativ. Office 2007-knapp

Bild av alternativet Fråga vid uppdatering av automatiska länkar

Viktigt!: Om det är första gången du arbetar med brutna länkar i formler, om du behöver friska upp minnet om hur du åtgärdar brutna länkar eller du inte vet om du vill uppdatera referenserna kan du läsa Styra när externa referenser (länkar) uppdateras.

Gör så här om formeln inte visar värdet:

 • Kontrollera att Excel är inställt på att visa formler i kalkylbladet. Gör det genom att klicka på fliken Formler och i gruppen Formelgranskning klickar du på Visa formler.

  Tips: Du kan också använda kortkommandot Ctrl + ` (tangenten ovanför TABB-tangenten). När du gör det breddas kolumnerna automatiskt så att formlerna visas, men oroa dig inte, när du växlar tillbaka till normal vy ändras storleken.

 • Om ovanstående steg fortfarande inte löser problemet kan cellen vara formaterad som text. Du kan högerklicka på cellen och välja Formatera celler > Allmänt (eller Ctrl + 1). Tryck sedan på F2 > Retur för att ändra formatet.

 • Om du har ett stort cellområde i en kolumn som är formaterat som text kan du markera området, använda talformatet du vill använda och öppna Data > Text till kolumn > Slutför. Formatet tillämpas då på alla de markerade cellerna.

  Bild av dialogrutan Data > Text till kolumner

När en formel inte utför en beräkning behöver du kontrollera om automatisk beräkning har aktiverats i Excel. Formler beräknas inte om manuell beräkning har aktiverats. Följ dessa steg för att söka efter automatisk beräkning:

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorin Formler.

 2. I avsnittet om beräkningsalternativ under avsnittet Arbetsboksberäkning kontrollerar du att alternativet Automatiskt är markerat.

  Bild av alternativen för automatisk och manuell beräkning

Mer information om beräkningar finns i Ändra formelberäkningen, iterationen eller precisionen.

En cirkelreferens inträffar när en formel refererar till den cell som den finns i. Lösningen är att flytta formeln till en annan cell eller ändra formelsyntaxen till en som undviker cirkelreferenser. Men i vissa fall kanske du måste använda cirkelreferenser eftersom de får dina funktioner att itereras – upprepas tills ett visst numeriskt villkor uppfylls. I sådana fall måste du aktivera Iterativ beräkning.

Mer information om cirkelreferenser finns i Hitta och åtgärda en cirkelreferens

Om inmatningen inte börjar med ett likhetstecken är det inte en formel och den kommer inte att beräknas – ett vanligt misstag.

När du skriver något som SUMMA(A1:A10) visar Excel textsträngen SUMMA(A1:A10) i stället för ett formelresultat. Om du skriver 11/2 visar Excel ett datum, t.ex 02-nov eller 02/11/2009 i stället för 11 delat med 2.

Undvik de här oväntade resultaten genom att alltid inleda funktionen med ett likhetstecken. Skriv till exempel: =SUMMA(A1:A10) och =11/2

När du använder en funktion i en formel behöver varje inledande parentes ha en avslutande parentes för att funktionen ska fungera på ett korrekt sätt, så se till att alla parenteser är en del av ett matchande par. Formeln =OM(B5<0),"Inte giltig",B5*1.05) fungerar till exempel inte eftersom det finns två avslutande parenteser. Den rätta formeln skulle se ut så här: =OM(B5<0,"Inte giltig",B5*1.05).

Excel-funktioner har argument – värden som du måste ange för att funktionen ska fungera. Endast ett fåtal funktioner (t.ex. PI eller IDAG) saknar argument. Kontrollera formelsyntaxen, som visas när du börjar skriva funktionen, och se till att funktionen innehåller alla nödvändiga argument.

Till exempel accepterar funktionen VERSALER bara en textsträng eller en cellreferens som argument: =VERSALER("hej") eller =VERSALER(C2)

Obs!: Funktionsargumenten visas i ett flytande verktygsfält för funktionsreferenser under formeln när du skriver den.

Skärmbild av verktygsfältet Funktionsreferens
Verktygsfältet Funktionsreferens

För vissa funktioner, som SUMMA, krävs endast numeriska argument, medan andra funktioner, såsom ERSÄTT, kräver ett textvärde för minst ett av argumenten. Om du använder fel datatyp kan funktioner ge oväntade resultat eller visa felmeddelandet #VÄRDEFEL!

Om du snabbt behöver hitta syntaxen för en viss funktion tittar du i listan med Excel-funktioner (efter kategori).

Ange inte tal formaterade med dollartecken ($) eller kommatecken (,) i formler eftersom dollartecken används för absoluta referenser och kommatecken som argumentavgränsare. I stället för att ange 10 000 ska du ange 10000 i formeln.

Om du använder formaterade tal i argument kommer du att få oväntade beräkningsresultatet, men du kan också se felmeddelandet #OGILTIGT!. Om du till exempel anger formeln =ABS(-2,134) för att hitta det absoluta värdet -2134, visas felmeddelandet #OGILTIGT! i Excel eftersom funktionen ABS endast accepterar ett argument.

Obs!: Genom att använda oformaterade siffror (konstanter) kan du formatera resultatet för formeln med decimalavgränsare och valutasymboler efter att du har skrivit formeln. Det är oftast inte en bra idé att placera konstanter i formler eftersom de kan vara svåra att hitta om du behöver göra uppdateringar senare, och det är lättare att skriva in dem fel. Det är mycket bättre att placera konstanterna i celler där de syns tydligt och enkelt kan ingå i referenser.

Formeln kanske inte ger det förväntade resultatet om datatypen i cellen inte kan användas i beräkningar. Om du till exempel anger en enkel formel som =2+3 i en cell som är formaterad som text, kan informationen som du angav inte beräknas i Excel. Allt som visas i cellen är =2+3. Lös det genom att ändra datatypen i cellen från Text till Allmänt så här:

 1. Markera cellen.

 2. Klicka på Start > pilen bredvid Nummerformat (eller tryck på Ctrl + 1)och klicka på Allmänt.

 3. Aktivera redigeringsläge för cellen genom att trycka på F2 och godkänn sedan formeln genom att trycka på Retur.

Ett datum som du anger i en cell med datatypen Tal kanske visas som ett numeriskt värde i stället för ett datum. För att visa ett tal som ett datum väljer du ett Datum-format i galleriet Talformat.

Det är ganska vanligt att använda x som multiplikationsoperator i en formel, men det enda som godtas i Excel för multiplikation är en asterisk (*). När du använder konstanter i en formel i Excel visas ett felmeddelande. Programmet kan korrigera formeln åt dig genom att ersätta x med asterisken (*).

Meddelanderuta som frågar om du vill ersätta x med * för multiplikation
Felmeddelande med x tillsammans med konstanter för att multiplicera i stället för *

Om du använder cellreferenser returnerar Excel ett #NAMN?-fel.

#NAMN?-fel när du använder x med cellreferenser i stället för * för multiplikation
#NAMN?-fel när du använder x med cellreferenser i stället för *

Om du skapar en formel som innehåller text ska du omge texten med citattecken.

I exempelvis formeln ="I dag är det " & TEXT(IDAG();"dddd MM DD") kombineras texten "i dag är det" med resultatet från funktionerna TEXT och IDAG och returnerar något i stil med I dag är det måndag 05 30.

Observera blanksteget i formeln före det avslutande citattecknet i "I dag är det ". Det är blanksteget som visas mellan orden "I dag är det" och "måndagen den 30 maj". Utan citattecken runt texten kan formeln visa felmeddelandet #NAMN?.

Du kan kombinera, eller kapsla, upp till 64 funktionsnivåer i en funktion.

Formeln =OM(ROT(PI())<2,"Mindre än två!","Större än två!") innehåller till exempel tre (3) funktioner, där funktionen PI är kapslad i funktionen ROT, som i sin tur är kapslad i funktionen OM.

Omge namnet med enkla citattecken (') när du skriver en referens till värden eller celler i ett annat kalkylblad och namnet på bladet har ett icke-alfanumeriskt tecken (till exempel ett blanksteg).

Om du till exempel vill returnera värdet från cell D3 i ett kalkylblad med namnet Kvartalsdata i arbetsboken skriver du in: ='Kvartalsdata'!D3. Formeln visar felmeddelandet #NAMN? om du inte omger bladnamnet med citattecken.

Du kan också klicka på värden eller celler i andra blad om du vill hänvisa till dem i formeln. Programmet lägger automatiskt till citattecken runt bladnamnen.

När du skriver en referens till värden eller celler i en annan arbetsbok lägger du till arbetsbokens namn inom hakparenteser ([]) och sedan namnet på kalkylbladet som har de värden eller celler du vill använda.

Om du till exempel vill referera till cellerna A1–A8 i bladet Försäljning i arbetsboken Kvartal 2 som är öppen i Excel, skriver du in: = [Kvartal2.xlsx]Försäljning!A1:A8. Utan hakparenteserna visar formeln felmeddelandet #REFERENS!.

Skriv in den fullständiga sökvägen till filen om arbetsboken inte är öppen i Excel.

Exempel: =RADER('C: \Mina dokument\ [Kvartal2.xlsx]Försäljning'!A1:A8).

Obs!: Om den fullständiga sökvägen innehåller blanksteg omger du sökvägen med enkla citattecken (i början av sökvägen och efter namnet på kalkylbladet, före utropstecknet).

Tips: Det enklaste sättet att få med sökvägen till den andra arbetsboken är att öppna den och sedan, från den ursprungliga arbetsboken, ange =. Använd sedan Alt+Tabb för att växla till den andra arbetsboken och markera den cell i kalkylbladet som du vill använda. Stäng sedan källarbetsboken. Formeln uppdateras automatiskt om du vill visa den fullständiga filsökvägen och arknamnen tillsammans med nödvändig syntax. Du kan till och med kopiera och klistra in sökvägen och använda den där du behöver den.

Om du delar en cell med en annan cell som har noll (0) eller inget värde kommer felmeddelandet #DIVISION/0! att visas

För att undvika det här felet kan du åtgärda det direkt och testa om det finns någon nämnare.

=OM(B1,A1/B1,0)

Vilket betyder OM(B1 finns, och dividera sedan A1 med B1, annars returneras 0).

Kolla alltid efter om du har några formler som refererar till data i celler, intervaller, definierade namn, kalkylblad eller arbetsböcker innan du tar bort något. Sedan kan du ersätta dessa formler med resultatet i dem innan du tar bort refererad data.

Om du inte kan ersätta formler med det resultat som visas i dem kan du läsa den här informationen om fel och möjliga lösningar:

 • Om en formel refererar till celler som har tagits bort eller ersätts med andra data, och felmeddelandet #REFERENS!visas markerar du cellen med felmeddelandet #REFERENS! . Välj #REFERENS! i formelfältet och ta bort den. Sedan anger du intervallet för formeln igen.

 • Om inget namn har definierats och en formel refererar till det namnet visas felmeddelandet #NAMN?. Ange ett nytt namn som refererar till det intervall du vill använda. Du kan också ändra formeln så att den hänvisar direkt till intervallet med celler (t.ex. A2:D8).

 • Felmeddelandet #REFERENS! visas om ett kalkylblad saknas och det finns en formel som refererar detta. Tyvärr finns det inget sätt att korrigera detta – ett kalkylblad som har tagits bort kan inte återställas.

 • Om en arbetsbok saknas förblir en formel som refererar till den intakt tills du uppdaterar formeln.

  Om formeln till exempel är =[Bok1.xlsx]Blad1'!A1 och du inte längre behöver Bok1.xlsx förblir värdena som refereras i arbetsboken tillgängliga. Om du redigerar och sparar en formel som refererar till arbetsboken visas dialogrutan Uppdatera värden där du uppmanas att ange ett filnamn. Klicka på Avbryt och se till att data inte går förlorade genom att ersätta de formler som refererar till den saknade arbetsboken med formelresultaten.

Ibland när du kopierar innehållet i en cell vill du bara klistra in värdet och inte den underliggande formeln som visas i formelfältet.

Du kanske vill kopiera resultatvärdet för en formel till en cell i ett annat kalkylblad. Eller så kanske du vill ta bort värdena som du använt i en formel när du har kopierat resultatvärdet till en annan cell i kalkylbladet. Båda dessa åtgärder leder till att felet för ogiltig cellreferens (#REFERENS!) visas i målcellen, eftersom det inte längre går att referera till cellerna som innehåller de värden som du använde i formeln.

Du kan undvika det här felet genom att klistra in formelns resultatvärden utan formeln i målcellerna.

 1. Markera de celler i ett kalkylblad som innehåller resultatvärdena för en formel som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start Knappbild .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Kortkommando: Tryck på CTRL+C.

 3. Markera cellen längst upp till vänster i inklistringsområde.

  Tips: Om du vill flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller en arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar sedan cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 4. På fliken Start, i gruppen Urklipp klickar du på Klistra in Knappbild . Klicka sedan på Klistra in värden, , eller tryck på Alt > E > S > V > Retur i Windows, eller Alternativ > Kommando > V > V > Retur på en Mac.

Om du vill förstå hur en komplicerad eller kapslad formel beräknar slutresultatet kan du utvärdera formeln.

 1. Välj den formel som du vill utvärdera.

 2. Klicka på Formler > Utvärdera formel.

  Gruppen Formelgranskning på fliken Formler

 3. Klicka på Utvärdera när du vill undersöka värdet för den understrukna referensen. Resultatet av utvärderingen visas i kursiv stil.

  Dialogrutan Utvärdera formel

 4. Om den understrukna delen av formeln refererar till en annan formel klickar du på Stega in. Då visas den andra formeln i rutan Utvärdering. Klicka på Stega till procedurslut när du vill gå tillbaka till föregående cell och formel.

  Knappen Stega in visas inte när referensen visas i formeln för andra gången eller om formeln refererar till en cell i en annan arbetsbok.

 5. Fortsätt tills alla delar av formeln har utvärderats.

  Verktyget Utvärdera formel kanske inte informerar dig om varför formeln är felaktig, men det kan hjälpa dig visa var felet finns. Det kan vara ett mycket användbart verktyg i omfattande formler där det annars kan vara svårt att hitta problemet.

  Meddelanden: 

  • Vissa delar av funktionerna OM och VÄLJ utvärderas inte, och felmeddelandet #SAKNAS kan komma att visas i rutan Utvärdering.

  • Tomma referenser visas som nollvärden (0) i rutan Utvärdering.

  • Funktioner som räknas om varje gång du gör en ändring i kalkylbladet. Dessa funktioner, som t.ex. SLUMP, OMRÅDEN, INDEX, FÖRSKJUTNING, CELL, INDIREKT, RADER, KOLUMNER, NU, IDAG, och SLUMP.MELLAN, kan leda till att resultat som skiljer sig från de faktiska resultaten i cellen i kalkylbladet visas i dialogrutan Utvärdera formel.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hitta fel i formler

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×