Hjälp för Microsoft Office Excel Viewer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.


Visa licensavtalet

Med Microsoft Office Excel Viewer kan du öppna, visa och bearbeta Microsoft Office Excel-arbetsböcker, även om inte Excel är installerat. Du kan också kopiera data från Excel Viewer till andra program. Däremot går det inte att skapa en ny arbetsbok, redigera data eller spara en arbetsbok i Excel Viewer.

Obs!: Vissa Excel Viewer 2003-funktioner stöds inte i Excel Viewer.

Artikelinnehåll

Om hjälp för Excel Viewer

Öppna en arbetsbok

Visa ett kalkylblad

Arbeta med data

Skriva ut

Excel Viewer 2003-funktioner som inte längre stöds i Excel Viewer

Om hjälpen i Excel Viewer

Den här artikeln är bara tillgänglig om datorn är ansluten till Internet. Om du vill arbeta offline kan du skriva ut artikeln. Klicka på Version anpassad för utskrift och sedan på Visa alla (överst till höger) för att visa samtliga artikelavsnitt. Skriv ut artikeln genom att trycka på CTRL+P.

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen mer teknisk information om Excel Viewer och klicka sedan på Om Microsoft Excel Viewer.

Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen för information om uppdateringar av Excel Viewer och klicka sedan på Sök efter uppdateringar.

Överst på sidan

Öppna en arbetsbok

I Excel Viewer kan du öppna arbetsböcker som har skapats i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel för Windows (version 95 och senare) och Microsoft Excel för Macintosh (version 2.2 och senare). Det går inte att öppna arbetsböcker som har sparats som HTML-filer (Hypertext Markup Language) eller CSV-filer (kommaavgränsade textfiler).

En fil som du har öppnat i Excel Viewer går att öppna för redigering i Excel, om Excel är installerat på datorn.

I det här avsnittet

Öppna en arbetsbok för visning

Öppna en arbetsbok för redigering

Verifiera certifikatet av en digitalt signerad arbetsbok

Öppna en arbetsbok för visning

Det går bara att öppna Excel-filer (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm och .xlw). Du kan öppna makroaktiverade filer (.xlsm, .xltm och .xlm), men det går inte att köra makron. Det går inte att öppna HTML-filer (.mht, .mhtml, .htm och .html) eller CSV-filer (.csv). I den senaste versionen av Excel Viewer går det inte heller att öppna Excel-diagramfiler (.xlc).

 1. Klicka på Öppna i gruppen Arkiv på fliken Start.

  Tangentbordsgenväg du kan också trycka på CTRL + O.

  Tips!    Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen om du vill öppna en arbetsbok som du använt nyligen och klicka sedan på namnet på den arbetsbok som du vill öppna under Senast använda dokument.

 2. På en dator där Windows Vista körs   

  • Klicka i adressfältet på den enhet, mapp eller Internetplats som innehåller arbetsboken du vill öppna.

   På en dator där Microsoft Windows XP körs   

  • Klicka i rutan Leta i på den enhet, mapp, Internetplats eller det nätverk som innehåller den arbetsbok som ska öppnas.

 3. Leta reda på och öppna den mapp som innehåller arbetsboken i mapplistan.

 4. Klicka på arbetsboken och sedan på Öppna.

  • I Excel Viewer kan du öppna en IRM-begränsad (Information Rights Management) arbetsbok, förutsatt att du har behörighet för visning av arbetsboken. Du kan också skriva ut eller kopiera innehåll från en begränsad arbetsbok om du har tilldelats utskrifts- och kopieringsbehörighet.

  • Om du startar Excel Viewer från Start-menyn eller genom att klicka på programmets skrivbordsikon, visas dialogrutan Öppna. Om du vill starta Excel Viewer och öppna en viss arbetsbok dubbelklickar du på arbetsboken.

  • Om du öppnar flera arbetsböcker i Excel Viewer kan du växla mellan arbetsböckerna. Klicka på Växla fönster i gruppen Fönster på fliken Start och klicka sedan på den arbetsbok som ska aktiveras.

  • Om du öppnar en arbetsbok som innehåller data i en Excel-tabell som är länkad till en lista på en Windows SharePoint Services-webbplats, går det inte att uppdatera kalkylbladets information med SharePoint-webbplatsens data. I Excel Viewer går det inte att uppdatera externa dataanslutningar eller pivottabeller.

  • En arbetsbok som tidigare har sparats i sidbrytning förhandsgranskningsfönster i Excel kan inte visa allt innehåll i arbetsboken i Excel Viewer och öppnas i vyn. Klicka på Normal Bild av knapp i statusfältet om du vill växla till vyn Normal.

Öppna en arbetsbok för redigering

 1. Öppna den arbetsbok som ska redigeras i Excel Viewer.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Öppna för redigering.

  Arbetsboken i Excel Viewer stängs och öppnas sedan i Excel, där du kan redigera den.

Verifiera certifikatet för en digitalt signerad arbetsbok

Om du öppnar en arbetsbok som har signerats digitalt i säkerhetssyfte, kanske du vill granska det digitalt certifikat och säkerställa att den digital signatur är betrodd genom att verifiera dess äkthet.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Visa signaturer.

  Alternativet Visa signaturer är bara tillgängligt om den arbetsbok som du öppnar i Excel Viewer har signerats digitalt.

 2. Om du vill visa information om ett visst certifikat klickar du på pilen vid den signerande personens namn under Giltiga signaturer i åtgärdsfönstret Signaturer. Därefter klickar du på Signaturinformation.

 3. Klicka på Visa och utför sedan följande:

  • Kontrollera informationen i fälten Utfärdat till och Utfärdat av för att avgöra om det digitala certifikatet har en tillförlitlig källa.

  • Kontrollera informationen i fältet Giltigt från för att avgöra om certifikatet är aktuellt.

Överst på sidan

Visa ett kalkylblad

Med nedanstående funktioner kan du visa kalkylbladsdata i Excel Viewer.

I det här avsnittet

Bläddra igenom ett kalkylblad

Rulla och Zooma med musen

Visa olika delar av ett kalkylblad samtidigt

Minimera menyfliksområdet

Förstora eller förminska visningen

Växla till ett annat kalkylblad

Bläddra genom ett kalkylblad

I ett kalkylblad flyttar du markören mellan cellerna genom att klicka på en cell eller genom att använda piltangenterna. När du flyttar markören till en ny cell blir den aktiv cell.

Om du vill visa ett annat område i kalkylbladet använder du rullningslisterna, enligt instruktionerna i följande tabell.

Om du vill rulla

Gör du så här

En rad uppåt eller nedåt

Klicka på pilarna i den lodräta rullningslisten.

En kolumn till vänster eller höger

Klicka på pilarna i den vågräta rullningslisten.

Ett fönster uppåt eller nedåt

Klicka ovanför eller under rullningsrutan i den lodräta rullningslisten.

Ett fönster till höger eller vänster

Klicka till vänster eller till höger om rullningsrutan i den vågräta rullningslisten.

En lång sträcka

Dra rullningsrutan. Om kalkylbladet är stort kan du hålla ned SKIFT medan du drar.

 • Du kan också högerklicka på en rullningslist och välja ett rullningsalternativ.

 • Rullningsrutans storlek anger den proportionella mängden av det använda området i det blad som visas i fönstret. Rullningsrutans position anger den relativa placeringen av det synliga området i kalkylbladet.

Bläddra och zooma med musen

Du kan navigera i kalkylbladet och zooma in och ut genom att använda ett Microsoft IntelliMouse®-pekdon.

Om du vill

Gör du så här

Bläddra några rader uppåt eller nedåt i taget

Rotera hjulet framåt eller bakåt.

Bläddra genom ett kalkylblad

Håll ned hjulknappen och dra pekaren från ursprungsmarkeringen i den riktning som du vill bläddra. Om du vill öka bläddringshastigheten drar du pekaren från ursprungsmarkeringen. Om du vill sänka hastigheten för du pekaren närmare markeringen.

Bläddra genom ett kalkylblad automatiskt

Klicka på hjulknappen och flytta musen i den riktning som du vill bläddra. Öka bläddringshastigheten genom att dra pekaren från ursprungsmarkeringen. Sänk hastigheten genom att föra pekaren närmare markeringen. Klicka på en musknapp för att avbryta den automatiska bläddringen.

Zooma in eller ut.

Håll ned CTRL och rotera hjulet på IntelliMouse framåt eller bakåt.

Visa olika delar av kalkylbladet samtidigt

Om du vill visa och bläddra i olika delar av kalkylbladet kan du dela upp kalkylbladet vågrätt och lodrätt i separata fönster, där visning och bläddring för varje fönster inte påverkas av visning och bläddring i andra fönster.

 1. Peka på delningsrutan längst upp på den lodräta rullningslisten eller till höger på den vågräta rullningslisten.

  delad ruta

  Obs!: Delningsrutan visas inte om kalkylbladet innehåller låsta fönsterrutor.

 2. När pekaren ändras till en delad pekare Bild på vågrät dubbelriktad pil eller Storleksändringspekare (dubbelpil) , dra delningsrutan till dit du vill ha.

 • Om du vill ta bort delningen dubbelklickar du på delningslisten.

 • Delningsfönster visas inte i utskrifter av kalkylbladet.

Minimera menyfliksområdet

Menyfliksområdet, som är en komponent i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet, är utformat för snabb åtkomst till de kommandon som behövs för att slutföra en uppgift. Det går inte att ta bort eller ersätta menyfliksområdet med verktygsfält och menyer från tidigare versioner av Excel Viewer. Däremot kan du minimera menyfliksområdet, om du vill frigöra visningsutrymme på skärmen.

 • Du minimerar menyfliksområdet genom att dubbelklicka på fliken Start. Om du vill återställa menyfliksområdet dubbelklickar du på fliken Start igen.

  Kortkommando Du kan minimera respektive återställa menyfliksområdet genom att trycka på CTRL+F1.

  Du kan använda kortkommandon även då menyfliksområdet är minimerat.

Förstora eller förminska vyn

 • Dra reglaget till en procentsats mellan 10 och 400 i statusfältet eller klicka på Zooma ut eller Zooma In knappen- Zoomreglage tills du kommer till procentuella förstoring som du vill använda.

Det inverkar inte på utskrifter om du ändrar förstoringen. Kalkylblad skrivs ut med storleken 100 procent (normalstorlek) om du inte ändrar skalningen på fliken Sida i dialogrutan Utskriftsformat (knappen Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Start).

Växla till ett annat kalkylblad

Gör något av följande:

 • Klicka på kalkylbladets flik, om det kalkylblad som du vill aktivera har en synlig flik.

 • Om kalkylbladets flik inte är synlig klickar du på flikrullningsknapparna tills fliken visas. Klicka sedan på fliken.

  Knappar för bladbläddring

Överst på sidan

Arbeta med data

Du kan arbeta med kalkylbladsdata genom att använda följande funktioner i Excel Viewer.

I det här avsnittet

Markera en cell, ett område, en rad eller en kolumn

Söka efter text och tal i ett kalkylblad

Söka efter och markera specifika celler i ett kalkylblad

Kopiera data i ett kalkylblad till ett annat program

Markera en cell, ett område, en rad eller en kolumn

Om du vill markera

Gör du så här

En enstaka cell

Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

Ett cellområde

Klicka på den första cellen i område och dra sedan till den sista cellen.

Du kan även hålla ned SKIFT och använda piltangenterna för navigering till den sista cellen.

Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på knappen Markera alla eller tryck på CTRL+A.

Knappen Markera allt

Diskontinuerliga celler eller cellintervall

Markera den första cellen eller det första cellområdet, håll ned CTRL och markera de andra cellerna eller cellområdena.

Ett stort cellområde

Klicka på den första cellen i området, håll ned SKIFT och klicka sedan på den sista cellen i området. Du kan bläddra för att visa den sista cellen.

En hel rad

Klicka på radrubriken.

En hel kolumn

Klicka på kolumnrubriken.

Intilliggande rader eller kolumner

Dra tvärs över rad- eller kolumnrubrikerna, eller så kan du markera den första rad- eller kolumnrubriken, hålla ned SKIFT och sedan markera den sista rad- eller kolumnrubriken.

Diskontinuerliga rader eller kolumner

Markera den första rad- eller kolumnrubriken, håll ned CTRL och markera de andra rad- eller kolumnrubrikerna.

Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL och en piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppil eller nedpil för kolumner).

Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller en Excel-lista

Tryck på CTRL+HOME för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

Tryck CTRL+END för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

Fler eller färre celler än i den aktiva markeringen

Håll ned SKIFT och klicka på den sista cellen som ska inkluderas i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiv cell och cellen som du klickar på blir den nya markeringen.

Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

Söka efter text eller tal i ett kalkylblad

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter text eller tal i ett cellområde markerar du området.

  • Om du vill söka efter text eller tal i ett helt kalkylblad klickar du på en valfri cell.

 2. Klicka på Sök i gruppen Redigera på fliken Start.

  Tangentbordsgenväg du kan också trycka på CTRL + F.

 3. Ange i rutan Sök efter den text eller det tal som du vill söka efter.

 4. Som standard genomsöks varje rad för sig. Om du vill söka kolumnvis klickar du på Alternativ och väljer sedan Kolumnvis i rutan Sök.

 5. Välj i rutan Sök i den typ av innehåll som du vill söka i.

 6. Klicka på Sök nästa för att söka efter den första förekomsten av texten eller talet.

  Du kan fortsätta klicka på Sök nästa tills alla förekomster har hittats.

Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på ESC.

Söka efter och markera vissa celler i ett kalkylblad

 1. Klicka på Gå till i gruppen Redigera på fliken Start.

  Tangentbordsgenväg du kan också trycka på CTRL + G.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på den namngivna cellreferens eller det cellområde som du vill använda i rutan Gå till om du vill söka efter och markera referenser till namngivna celler eller områden.

   Om du vill söka efter och markera ej namngivna cellreferenser eller cellområden anger du cellreferensen i rutan Referens.

  • Om du snabbt vill söka efter och markera alla celler som innehåller vissa data eller bara celler som uppfyller vissa villkor, klickar du på Special och sedan på något av följande alternativ.

Klicka på

Om du vill markera

Kommentarer

Celler som innehåller kommentarer.

Konstanter

Celler som innehåller konstanter. Kryssrutor under formler blir tillgängliga när du klickar på konstanter.

Formler

Formler är inte tillgängliga i Excel Viewer.

Tomma celler

Tomma celler.

Aktuellt område

Det aktuellt område, till exempel en hel lista.

Aktuell matris

En hel matris om den aktiva cellen finns i en matris.

Objekt

Grafiska objekt, inklusive diagram och knappar, i kalkylbladet och i textrutor.

Avvikande i rader

Alla celler som avviker från den aktiva cellen i den markerade raden. Om flera rader har markerats jämförs varje rad i markeringen, och den cell som används i jämförelsen för varje rad finns i samma kolumn som den aktiva cellen.

Avvikande i kolumner

Alla celler som avviker från den aktiva cellen i den markerade kolumnen. Om flera kolumner har markerats jämförs varje kolumn i markeringen, och den cell som används i jämförelsen för varje kolumn finns i samma rad som den aktiva cellen.

Överordnade

Överordnade är inte tillgängligt i Excel Viewer.

Underordnade

Underordnade och alternativen under Underordnade är inte tillgängliga i Excel Viewer.

Sista cell

Den sista cellen i kalkylbladet som innehåller data eller formatering.

Enbart synliga celler

Enbart celler som syns i ett område som sträcker sig över dolda rader eller kolumner.

Villkorsstyrd formatering

Bara celler som innefattar villkorsstyrd formatering.

 • Klicka på Alla om du vill söka efter alla celler som innefattar villkorsstyrd formatering.

 • Klicka på Samma om du vill söka efter celler som innehåller samma formatering som den markerade cellen.

Dataverifiering

Enbart celler där regler för dataverifiering används.

 • Klicka på Alla om du vill söka efter alla celler där dataverifiering används.

 • Klicka på Samma om du vill söka efter celler som är aktiverade för samma dataverifieringsregler som den markerade cellen.

Kopiera kalkylbladsdata till ett annat program

Du kan kopiera kalkylbladsdata i Excel Viewer och klistra in dem i ett annat program. Däremot går det inte att klistra in kalkylbladsdata i en arbetsbok som är öppen i Excel Viewer. Om du vill redigera en arbetsbok måste Excel vara installerat på datorn.

Obs!: Det går inte att kopiera informationen i ett diagramblad.

 1. Markera i kalkylbladet de data som ska kopieras.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Redigera på fliken Start.

  Tangentbordsgenväg Du kan också trycka på CTRL+C.

 3. Aktivera det program som informationen ska klistras in i, och använd det programmets kommando för inklistring.

Även dolda celler i det markerade kopieringsområdet i Excel Viewer kopieras.

Överst på sidan

Utskrift

Du kan skriva ut kalkylbladsdata genom att använda följande funktioner i Excel Viewer.

I det här avsnittet

Ange eller ta bort ett utskriftsområde

Ändra sidorientering, skalning och pappersstorlek

Ange sidmarginaler och centrera data på varje sida

Skriva ut vissa rader eller kolumner på varje sida

Inkludera stödlinjer eller rad- och kolumnetiketter på alla utskrivna sidor

Visa sidbrytningar

Förhandsgranska en sida före utskrift

Skriva ut det aktiva kalkylbladet, ett markerat område eller en hel arbetsbok

Skriva ut flera kalkylblad samtidigt

Ange eller ta bort ett utskriftsområde

 1. Markera de celler som ska skrivas ut i kalkylbladet.

 2. Klicka på Utskriftsområde i gruppen Utskriftsformat på fliken Start.

 3. Gör något av följande:

  • Ange utskriftsområdet genom att klicka på Ange utskriftsområde.

  • Om du vill inaktivera ett angivet utskriftsområde klickar du på Ta bort utskriftsområde.

Ändra sidorientering, skalning och pappersformat

Om arbetet inte får plats på det antal utskrivna sidor du vill ha, kan du justera (d.v.s. skaländra) kalkylbladet så att det passar på fler eller färre sidor än normalt. Du kan också ange att du vill skriva ut arbetet på ett visst antal sidor och välja ett annat pappersformat.

 1. Klicka på Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Start.

 2. Klicka på Stående eller Liggande under Orientering på fliken Sida.

 3. Om du vill skaländra sidorna gör du något av följande under Skalning:

  • Ange ett procentvärde i rutan Justera till om du vill förminska eller förstora kalkylbladet till en viss storlek.

  • Om du vill förstora eller förminska kalkylbladet för utskrift på ett visst antal sidor klickar du på Anpassa till och anger sedan det antal sidor som kalkylbladet ska skrivas ut på.

 4. Om du vill ange papperets storlek klickar du på en pappersstorlek i rutan Pappersstorlek.

 5. Du kan ange en utskriftskvalitet i rutan Utskriftskvalitet.

 6. Om du vill att första sidan inte ska tilldelas sidnummer 1 kan du ange ett startsidnummer i rutan Börja sidnumrera från.

Ange sidmarginaler och centrera data på varje sida

 1. Välj ett kalkylblad.

 2. Klicka på Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Start.

 3. Klicka på fliken Marginaler.

 4. Ange i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger de marginalstorlekar som ska användas.

  Inställningarnas värden måste vara större än de minsta marginalvärden som skrivaren har stöd för.

 5. Använd ett eller båda av följande alternativ under Centrera:

  • Markera kryssrutan Vågrätt om kalkylbladsinformationen ska centreras mellan vänstra och högra marginalen.

  • Markera kryssrutan Lodrätt om kalkylbladsinformationen ska centreras mellan den övre och den nedre marginalen.

Skriva ut vissa rader eller kolumner på varje sida

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Start.

 3. Klicka på fliken Blad.

 4. Markera rutan Rader överst eller Kolumner till vänster under Utskriftsrubriker och markera sedan de rader eller kolumner som ska skrivas ut på varje sida.

Skriva ut stödlinjer eller rad- och kolumnetiketter på varje sida

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Start.

 3. Klicka på fliken Blad.

 4. Markera kryssrutan Stödlinjer om stödlinjer ska skrivas ut.

 5. Om de numrerade och bokstavsmärkta rad- och kolumnetiketterna ska skrivas ut markerar du kryssrutan Rad- och kolumnrubriker.

Visa sidbrytningar

 1. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 2. Klicka på Normal Bild av knapp om du vill återgå till normalvyn statusfältet.

Sidbrytningar som har infogats manuellt visas som heldragna linjer. Streckade linjer motsvarar automatiska sidbrytningar. Du kan flytta sidbrytningar, men det går inte att lägga till eller ta bort dem.

Förhandsgranska en sida före utskrift

 1. Klicka på Förhandsgranska i gruppen Arkiv på fliken Start.

  Tangentbordsgenväg du kan också trycka på CTRL + F2.

 2. Använd följande knappar i verktygsfältet om du vill granska och anpassa sidan innan du skriver ut den.

Knapp

Åtgärd

Nästa sida

Visar nästa sida som kommer att skrivas ut. Om du har markerat flera kalkylblad och klickar på Nästa sida när den sista sidan i ett markerat kalkylblad visas, kommer första sidan på nästa markerade kalkylblad att visas.

Alternativet är inte tillgängligt om kalkylbladet bara har en sida.

Föregående sida

Visar föregående sida som kommer att skrivas ut. Om du har markerat flera kalkylblad och klickar på Föregående sida när den första sidan i ett markerat kalkylblad visas, kommer den sista sidan i det föregående markerade kalkylbladet att visas.

Alternativet är inte tillgängligt om kalkylbladet bara har en sida.

Zooma

Växlar mellan att visa en hel sida av ett kalkylblad och en förstoring. Zoomfunktionen påverkar inte utskriftsstorleken. Du kan också växla mellan att visa hela sidan och en förstoring av ett kalkylblad genom att klicka på ett område i kalkylbladet.

Bildskärmens upplösning avgör om du kan se all grafik, till exempel tunna kantlinjer, när du visar hela sidan.

Skriv ut

Visar dialogrutan Skriv ut, där du kan ange utskriftsalternativ och sedan skriva ut det markerade kalkylbladet.

Utskriftsformat

Visar dialogrutan Utskriftsformat, där du kan ange alternativ för utskrifter.

Visa marginaler

Visar eller döljer marginalhandtagen som du kan dra för justering av sidmarginaler, sidhuvuds- och sidfotsmarginaler och kolumnbredd.

Stäng förhandsgranskning

Stänger förhandsgranskningsfönstret och återgår till föregående vy av det aktiva bladet.

Sidornas utseende i förhandsgranskningsfönstret beror på tillgängliga teckensnitt, tillgängliga färger och skrivarens upplösning.

Skriva ut det aktiverade kalkylbladet, ett visst dataområde eller en hel arbetsbok

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

 2. Klicka på något av följande alternativ under Skriv ut:

  • Klicka på Markering om ett markerat område ska skrivas ut.

  • Klicka på Aktiva blad om du vill skriva ut det aktiva kalkylbladet eller alla aktiva kalkylblad.

  • Klicka på Hela arbetsboken om alla kalkylblad ska skrivas ut.

  • Klicka på Tabell om du vill skriva ut Excel-tabelldata. Alternativet är bara tillgängligt om kalkylbladet innehåller data av Excel-tabellformat som har markerats för utskrift.

Om ett utskriftsområde har definierats i kalkylbladet i Excel Viewer, skrivs bara utskriftsområdet ut. Om du markerar ett cellområde för utskrift och sedan klickar på Markering skrivs bara markeringens innehåll ut, och definierade utskriftsområden förbises.

Skriva ut flera kalkylblad samtidigt

 1. Gör något av följande om du vill markera kalkylblad för utskrift.

Om du vill markera

Gör du så här

Två eller fler angränsande blad

Klicka på det första kalkylbladets flik, håll ned SKIFT och klicka sedan på det sista kalkylbladets flik.

Två eller fler diskontinuerliga blad

Klicka på det första kalkylbladets flik, håll ned CTRL och klicka sedan på fliken för vart och ett av de andra kalkylbladen.

 1. Klicka på Snabbutskrift i gruppen Arkiv på fliken Start.

  Snabbt skriva ut skickar kalkylbladen till standardskrivaren utan att göra ändringar i aktuellt utskriftsinställningar. Om du vill ange en skrivare, antal kopior och andra utskriftsalternativ innan du skriver ut klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Skriv ut.

Överst på sidan

Excel Viewer 2003-funktioner som inte stöds i senaste Excel Viewer

Följande Excel Viewer 2003-funktioner stöds inte i den senaste versionen av Excel Viewer.

Funktion

Kommentarer

Öppna diagramfiler

Det går inte att öppna filer som har sparats som diagram (XLC-filer).

Ordna fönster

Kommandot Ordna alla är inte tillgängligt i den senaste versionen. Det går inte att använda det för visning av kalkylblad i flera arbetsböcker samtidigt. Däremot kan du ordna fönster manuellt.

Låsning av fönster

Kommandot Lås fönsterrutor är inte tillgängligt längre. Det går inte att använda kommandot för visning av rad- och kolumnetiketter medan du bläddrar genom ett kalkylblad.

Filtrering av data

Kommandot Autofilter är inte tillgängligt. Det går inte att använda kommandot för filtrerad visning av data.

Storleksändra rader och kolumner

I den senaste versionen går det inte att ändra raders eller kolumners storlek genom att dra rad- eller kolumnrubrikernas kantlinjer eller dubbelklicka på kantlinjerna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×