Hitta poster med det senaste eller tidigaste datumet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln förklarar hur du använder frågan högsta värde för att hitta de senaste eller tidigaste datum i en uppsättning poster. Du kan använda den information som den här typen av frågor returnerar om du vill besvara en mängd olika företag frågor, till exempel när en kund senast använt i ordern.

Vad vill du göra?

Förstå hur översta värdet frågor arbetar med datum

Hitta det senaste eller tidigaste datumet

Hitta de senaste eller tidigaste datum för poster i kategorier och grupper

Söka efter det senaste eller tidigaste datum

Förstå hur översta värdet frågor arbetar med datum

Du använder en övre Värdefråga när du behöver söka efter poster som innehåller det senaste eller tidigaste datumet i en tabell eller en grupp med poster. Du kan sedan använda data för att besvara flera typer av business frågor, t.ex:

 • När en medarbetare senast gjorde en försäljning? Svaret kan hjälpa dig att identifiera de flesta produktiv eller minsta produktiv anställd.

 • När en kund senast beställning? Om en kund inte lägger en order för en viss tidsperiod, kanske du vill flytta kunden till en inaktiv lista.

 • Vem har nästa födelsedag eller nästa n födelsedagar?

Regler för att skapa och använda högsta värdena frågor

Du skapar en övre Värdefråga genom att först skapa en urvalsfråga. Beroende på de resultat du vill du använder antingen en sorteringsordning i frågan eller konvertera frågan till en summafråga. Om du konverterar frågan använder du en mängdfunktion, till exempel Max eller Min för att returnera det högsta eller lägsta värde, eller första eller sista för att returnera det tidigaste eller senaste datumet. Du använder summafrågor och mängdfunktioner när du behöver söka efter data som tillhör en uppsättning grupper eller kategorier. Anta att du måste du hitta försäljningssiffrorna för ett angivet datum för vardera stad där ditt företag har verksamhet. I den fallen städerna blir kategorier (du måste du hitta data per ort), så du Använd en summafråga.

När du fortsätter som, oavsett frågetyp klickar du dina frågor måste använda fält som innehåller beskrivande data, till exempel kundnamn och ett fält som innehåller datumvärden som du vill söka efter. Dessutom ange datumet värdena måste finnas i ett fält som har angetts till datatypen Datum/tid. Frågor som den här artikeln beskrivs misslyckas om du försöker att köra mot datumvärden i ett textfält. Om du vill använda en summafråga innehålla datafälten dessutom kategoriinformation, till exempel ett fält ort eller land/region.

Välja mellan en fråga och ett filter

Om du vill avgöra om du bör skapa en fråga eller använda ett filter väljer du något av följande:

 • Om du vill returnera posterna med de senaste eller senaste datum i ett fält och du inte vet exakt datumvärden eller de inte är, skapa en fråga.

 • Om du vill returnera alla poster där datumet matchar, är före eller senare än ett visst datum, använder du ett filter. Du kan till exempel använda ett filter om du vill visa datum för försäljning mellan April och juli. En fullständig beskrivning av filter är lite mer i det här avsnittet.

  Mer information om hur du skapar och använder dem finns i artikeln Filter: begränsa antalet poster i en vy.

Överst på sidan

Hitta det senaste eller tidigaste datumet

I det här avsnittet förklaras hur du skapar en enkel fråga som använder en sorteringsordning, plus en mer avancerad fråga som använder uttryck och andra kriterier. Det första avsnittet visar de grundläggande stegen för att skapa en fråga och det andra avsnittet förklarar hur du kan söka efter nästa några anställd födelsedagar genom att lägga till villkor. Stegen använda data i följande exempeltabell.

Efternamn

Förnamn

Adress

Ort

Land/region

FÖDELSEDATUM

Anlita datum

Barnhill

Jonas

1 Main St.

New York

USA

05-Feb-1968

10-Jun-1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22-May-1957

22-Nov-1996

Pica

Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11-Nov-1960

11-Mar-2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Storbritannien

22-Mar-1964

22-Jun-1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

Mexiko

05-Jun-1972

05-Jan-2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

USA

23-Jan-1970

23-Apr-1999

Lange

Michael

67 Big St.

Tampa

USA

14-Apr-1964

14-Oct-2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

USA

29-Oct-1959

29-Mar-1997

Om du vill kan du ange den här exempeldata som används i en ny tabell manuellt eller du kan kopiera den här exempeltabell till ett kalkylbladsprogram, till exempel Microsoft Office Excel 2007, och sedan använda Access för att importera det resulterande kalkylbladet till en tabell.

Visa hur

Ange exempeldata manuellt

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

  En ny, tom tabell läggs till i databasen i Access.

  Obs!: Du behöver inte utföra det här steget om du öppnar en ny, tom databas, men du måste utföra det när du behöver lägga till en tabell i databasen.

 2. Dubbelklicka på den första cellen i rubrikraden och Skriv namnet på fältet i exempeltabellen.

  I Access visas tomma fält på rubrikraden med texten Lägg till nytt fält. Så här ser det ut:

  Ett nytt fält i ett datablad

 3. Använd piltangenterna för att flytta till nästa cell för tom rubrik och Skriv det andra namn (du kan också trycka på TABB eller dubbelklicka på den nya cellen). Upprepa det här steget tills du anger alla fältnamn.

 4. Ange data i exempeltabellen.

  När du anger data skapar Access en datatyp för varje fält. Om du är nybörjare i relationsdatabaser fungerar kan ange du en specifik datatyp, till exempel tal, Text eller datum/tid för varje fält i tabeller. Ange datatyper säkerställer korrekt datainmatningen och hjälper dig för att undvika misstag, till exempel använda ett telefonnummer i en beräkning. För dessa Exempeltabeller, bör du låta Access utläsa datatypen.

 5. Klicka på Spara när du är klar med att ange data

  Tangentbordsgenväg: Tryck på CTRL+S.

  Dialogrutan Spara som visas.

 6. Skriv namnet på exempeltabellen i rutan Tabellnamn och klicka sedan på OK.

  Använd namnen på exempeltabellerna eftersom frågorna i anvisningsavsnitten använder de namnen.

 7. Upprepa det här stegen till du har skapat var och en av exempeltabellerna som anges i början av det här avsnittet.

Kopiera tabellen till din kalkylbladsprogram

 1. Starta din kalkylbladsprogram och skapa en ny, tom fil. Om du använder Excel skapas en ny, tom arbetsbok som standard.

 2. Kopiera exempeltabellen i avsnittet ovan och klistra in den i det första kalkylbladet med början på den första cellen.

 3. Högerklicka på bladfliken, klicka på Byt namn och namnge kalkylblad anställda.

 4. Spara kalkylbladsfilen på en lämplig plats och gå till nästa steg.

Importera tabellen i Access.

 1. Gör följande i en ny eller befintlig databas:

  Gå till fliken Externa data och gruppen Importera. Klicka på Excel.

  eller

  Klicka på Mer och välj sedan ett kalkylprogram i listan.

  Dialogrutan Hämta externa Data - <programnamn>-kalkylblad visas.

 2. Klicka på Bläddra, öppna kalkylbladsfilen som du skapade i föregående steg och klicka sedan på OK.

  Guiden Importera kalkylblad startas.

 3. Som standard väljer guiden det första kalkylbladet i arbetsboken (anställda, om du har följt anvisningarna i föregående avsnitt) och data från kalkylbladet visas i den nedre delen av skärmen. Klicka på Nästa.

 4. Klicka på Första raden innehåller kolumnrubriker och klicka sedan på Nästa.

 5. Du kan också ändra fältnamn och datatyper med hjälp av textrutor och listor under Fältalternativ eller utelämna fält från importen. Annars klickar du på Nästa.

  Om du använder exempeltabellen ovan kan behöver du inte justera innehållets vid den här tidpunkten.

 6. Låt alternativet Låta Access tilldela en primärnyckel vara markerat och klicka på Nästa.

 7. Som standard använder Access namnet på kalkylbladet för den nya tabellen. Acceptera namnet eller ange ett annat namn och klicka sedan på Slutför.

Obs!: Om du inte har ett kalkylbladsprogram, kan du kopiera exempeldata i en textredigerare, till exempel Anteckningar. Mer information om hur du importerar textdata finns i artikeln Importera eller länka till data i en textfil.

Skapa en enkel fråga

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

  Dialogrutan Visa tabell öppnas.

 2. Klicka på den tabell som du vill använda i frågan, klicka på Lägg till om du vill placera tabellen i den övre delen av designern och klicka sedan på Stäng i dialogrutan.

  -eller-

  Dubbelklicka på tabellen och klicka sedan på Stäng.

  Om du använder exempeldata kan du lägga till tabellen Anställda i frågan.

 3. Lägg till de fält som du vill använda i frågan i rutnätet. Du kan dubbelklicka på varje fält, eller dra och släpp varje fält i en tom cell i raden fält.

  Om du använder exempeltabellen lägger du till fälten Förnamn, efternamn och födelsedatum.

 4. Klicka på raden Sortera i fältet som innehåller de högsta eller lägsta värdena (födelsedatum fältet, om du använder exempeltabellen) och välj antingen Stigande eller Fallande.

  Sortera fallande returnerar det senaste datumet och stigande sorteringsordning returnerar det tidigaste datumet.

  Viktigt!: Du måste ange ett värde på raden Sortera för fält som innehåller datum. Om du anger en sorteringsordning för ett annat fält returneras inte de resultat du vill ha.

 5. På fliken Design i gruppen Verktyg, klicka på nedpilen bredvid alla (listan De högsta värdena ) och antingen ange hur många poster som du vill visa och välj ett alternativ i listan.

 6. Klicka på Kör Bild av knapp om du vill köra frågan och visa resultatet i databladsvyn.

 7. Spara frågan och låta den vara öppen för användning i nästa steg.

Du kan se den här typen av fråga för antal värden kan besvara grundläggande frågor, till exempel vem som är den äldsta eller yngsta person i företaget. Nästa steg förklarar hur du använder uttryck och andra kriterier för att lägga till power och flexibilitet i frågan. Villkor som visas i nästa steg returnerar följande tre anställda födelsedagar.

Lägg till villkor i frågan

Obs!: Stegen nedan förutsätts det att du kommer att använda frågan som beskrivs i föregående avsnitt.

 1. Växla frågan som du skapade i föregående steg och Design-vyn.

 2. I frågerutnätet, i kolumnen till höger om kolumnen födelsedatum, kopiera och klistra in eller ange det här uttrycket: Uttryck1: DatumDel (”m”, [Födelsedatum]). Klicka på Kör.

  Funktionen DatumDel extraherar fältet Födelsedatum månaden.

 3. Växla till designvyn.

 4. Till höger om första uttrycket, klistra in eller skriver du följande uttryck: Uttr2: DatumDel (”d”, [Födelsedatum]). Klicka på Kör.

  I det här fallet extraherar DatumDel datum del av fältet Födelsedatum.

 5. Växla till designvyn.

 6. Avmarkera kryssrutorna i raden Visa för var och en av de två uttrycken som du just angett klickar du på Sortera raden för varje uttryck och markera Stigande.

 7. Klicka på Kör.

 8. Om du vill anger du ett villkor för att begränsa omfattningen av frågan. När du anger villkor i frågan sorterar bara de poster som uppfyller villkoret och den identifierar de högsta eller lägsta fältvärdena från inom den sorterade listan.

  Växla till designvyn om du vill fortsätta med exempeldata. Skriv följande uttryck i raden villkor i kolumnen Födelsedatum:

  Månad ([Födelsedatum]) > månad(datum()) eller månad ([Födelsedatum]) = månad(datum()) och dag ([Födelsedatum]) > dag(datum())

  Det här uttrycket gör följande: den månad ([Födelsedatum]) > Month(Date()) del kontrollerar Födelsedatum för varje anställd att se om det hamnar i en framtida månad och, om värdet är true innehåller posterna i frågan. Den månad ([Födelsedatum]) = månad(datum()) och Day([Birth Date]) > dag(datum()) del av uttrycket kontrollerar födelsedatum som inträffar inom den innevarande månaden att se om födelsedagar som infaller på eller efter den aktuella dagen. Om villkoret är sant, inkluderar funktionen posterna i frågan. Sammanfattningsvis: det här uttrycket ignorerar alla poster där födelsedag mellan januari 1 och det datum som du kör frågan.

  Om du vill se fler exempel på fråga villkorsuttryck finns i artikeln exempel på frågevillkor.

 9. På fliken Design i gruppen Verktyg, klicka på nedpilen bredvid alla (listan De högsta värdena ) och antingen ange hur många poster som du vill visa och välj ett alternativ i listan.

  Skriv 3om du vill visa nästa tre födelsedagar.

 10. Klicka på Kör Bild av knapp om du vill köra frågan och visa resultatet i databladsvyn.

Om du ser fler poster än du anger

Om dina data innehåller flera poster som delar ett datumvärde, returnerar högsta värdena frågan mer data än du anger. Du kan utforma en fråga att hämta tre poster för anställda, men frågan returnerar fyra poster eftersom ”Wilson” och ”Edwards” dela en födelsedag, vilket visas i följande tabell.

Efternamn

Födelsedatum

Berka

9/26/1968

Jackson

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Wilson

10/15/1969

Om du ser färre poster än du anger

Anta att du utformar en fråga för att returnera de högsta eller lägsta fem posterna i ett fält, men frågan returnerar bara tre poster. Som en regel lösa du den typen av problem genom att öppna frågan i designvyn och granska villkorsraden för kolumnerna i rutnätet.

Mer information om villkor finns i artikeln exempel på frågevillkor.

Om du ser dubblettposter

Om en fråga returnerar dubbletter, innehåller de underliggande tabellerna dubblettposter eller poster visas som dubbletter eftersom frågan inte innehåller de fält som kan särskilja posterna. I följande tabell visas till exempel resultatet av en fråga som returnerar de fem order som levererades senast, tillsammans med namnet på den säljare som hanteras på transaktion.

Skeppningsdatum

Säljare

11/12/2004

Freitag

11/12/2004

Cajhen och

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Freitag

De tredje och fjärde posterna visas som dubbletter, men det är möjligt försäljare Delgado hanteras två olika beställningar som levererades samma dag.

Beroende på dina behov kan du göra något av två saker du kan undvika att dubblettposter returneras. Du kan ändra design på frågan vill lägga till fält som särskiljer posterna, till exempel fälten Ordernr och CustomerID. Eller, om det är tillräckligt för att se något av dubblettposter kan du visa endast poster som är olika genom att Ange frågans Unika värden egenskap. Om du vill ange den här egenskapen i designvyn, högerklickar du på det tomma området i den övre delen av Frågedesign och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn. Leta reda på egenskapen Unika värden i egenskapslistan för frågan och ange den till Ja.

Mer information om hur du hanterar dubblettposter finns i artikeln söka efter, dölja eller ta bort dubblettdata.

Överst på sidan

Hitta de senaste eller tidigaste datum för poster i kategorier och grupper

Du kan använda en summafråga för att hitta tidigaste eller senaste datum för poster som är indelade i grupper eller kategorier. En summafråga är en urvalsfråga som använder mängdfunktioner som Min, Max, Summa, förstaoch sista för att beräkna värden för ett visst fält.

Instruktionerna i det här avsnittet förutsätter att du kör en händelse management företag – tar hand om organisering, ljus, catering och andra aspekter av stora funktioner. Dessutom kan ligga de händelser som du hanterar i flera kategorier, till exempel lanseringen, gata mässor och konserter. I det här avsnittet förklaras hur du besvaras vanliga: när är nästa händelse efter kategori? När är alltså nästa produktlansering, nästa tillsammans och så vidare.

Tänk på följande när du fortsätter: som standard sorts summafråga som du har skapat kan innehålla det fält som innehåller information från grupp eller kategori och det fält som innehåller datum. Du kan inte innehålla andra fält som beskriver objekt i en kategori, till exempel kund- eller namn. Däremot kan du skapa en ny fråga som kombinerar en summafråga med de fält som innehåller beskrivande data. Längre fram i det här avsnittet förklaras hur du gör aktiviteten.

Instruktionerna i det här avsnittet förutsätter användning av följande tre tabellerna:

Tabellen händelsetyp   

Typ-ID

Händelsetyp

1

Produktlansering

2

Företagets funktionen

3

Funktionen privat

4

Insamlingar till Raiser

5

Mässa

6

Föreläsning

7

Tillsammans

8

Uppvisar

9

Marknad

Tabellen Kunder   

Kund-ID

Company

Kontaktperson

1

Contoso Ltd. grafik

Jonathan Haas

2

Tailspin Toys

Ellen Adams

3

Fabrikam

Carols Philips

4

Företaget

Lucio Iallo

5

A. datum

Mandar Samant

6

Adventure Works

Brian Burke

7

Design Institute

Jaka Stele

8

Skolan konst

Milena Duomanova

Tabellen händelser   

Händelse-ID

Händelsetyp

Kund

Datum för evenemang

Pris

1

Produktlansering

Contoso, Ltd.

4/14/2003

10 000 USD

2

Företagets funktionen

Tailspin Toys

4/21/2003

8 000 kr

3

Mässa

Tailspin Toys

5/1/2003

25 000

4

Uppvisar

Graphic Design Institute

5/13/2003

4 500 kr

5

Mässa

Contoso, Ltd.

5/14/2003

$55,000

6

Tillsammans

Skolan konst

5/23/2003

12 000 kr

7

Produktlansering

A. datum

6/1/2003

15 000 USD

8

Produktlansering

Företaget

6/18/2003

21 000 kr

9

Insamlingar till Raiser

Adventure Works

6/22/2003

$1,300

10

Föreläsning

Graphic Design Institute

6/25/2003

$2,450

11

Föreläsning

Contoso, Ltd.

7/4/2003

$3,800

12

Marknad

Graphic Design Institute

7/4/2003

5 500 kr

Obs!: Instruktionerna i det här avsnittet förutsätter som kunder och händelsetyp tabeller som finns på ”1”-sidan av 1: n-relationer med tabellen evenemang. I det här fallet delar tabellen evenemang fälten CustomerID och typ-ID. Summorna frågor som beskrivs i nästa avsnitt inte fungerar utan dessa relationer.

Hur lägger jag till dessa data till en databas?

Om du vill lägga till dessa Exempeltabeller i en databas klickar följer du stegen i avsnittet tidigare, söka efter poster med högsta eller lägsta värdena, men med några undantag:

 • När du kopierar tabellerna händelsetyper och kunder till Excel kan inte kopiera kolumnerna typ-ID och CustomerID. Access lägger till en primärnyckelvärdena åt dig när du importerar kalkylbladen. vilket sparar ett tag.

 • När du importerar tabellerna måste du öppna tabellen händelser i designvyn och omvandla kolumnerna händelsetyp och kunden till uppslagsfält. Klicka på kolumnen Datatyp för varje fält och klicka sedan på Uppslagsguiden.

  Som en del av hur du skapar uppslagsfält ersätter Access textvärden i kolumnerna händelsetyp och kunden med numeriska värden från tabellerna källa.

  Mer information om hur du skapar och använder uppslagsfält finns i artiklarna använda en lista som innehåller flera värden och Guide till flervärdesfält. Båda artiklar beskrivs hur du skapar en typ av uppslagsfält där du kan markera flera värden för ett visst fält och får även information om hur du skapar uppslagslista.

Skapa summafrågan

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

  Dialogrutan Visa tabell öppnas.

 2. Markera de tabeller som du vill arbeta med, klicka på Lägg till och klicka sedan på Stäng när du har lagt till tabellerna i dialogrutan.

  -eller-

  Dubbelklicka på de tabeller som du vill använda och klicka sedan på Stäng. Varje tabell visas i den övre delen av frågedesignern.

  Om du använder exempel tabellerna som anges ovan, lägga till händelser och händelser med tabeller.

 3. Dubbelklicka på de fält som du vill använda i frågan. Se till att du lägger till endast fälten grupp och kategori och värdefältet frågan vid den här tidpunkten.

  Om du använder exempeldata som anges i de tre föregående tabellerna till fältet händelsetyp från tabellen händelsetyp eller händelse Date-fältet i tabellen evenemang.

 4. Du kan ange ett villkor som begränsar frågans omfattning. Endast poster som uppfyller villkoren sorteras och övre och nedre fältvärden identifieras i den sorterade listan.

  Skriv till exempel om du vill returnera händelser i kategorin privat funktionen du det här uttrycket i raden villkor i kolumnen Händelsetyp: <> ”privat funktionen”.

  Om du vill se fler exempel på fråga villkorsuttryck finns i artikeln exempel på frågevillkor.

 5. Konvertera frågan till en summafråga genom att göra följande:

  Klicka på Summor i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  Raden summor visas i frågerutnätet.

 6. Kontrollera att raden summor för varje grupp eller kategori fält är Gruppera och sedan skall vara summarad i värdefältet (aktivitetsfält med de högsta eller lägsta värdena)Max eller Min.

  Max returnerar det största värdet i ett numeriskt fält och det senaste datum eller tid i datum/tid-fält. Min returnerar det minsta värdet i ett numeriskt fält och det tidigaste datum eller tid i datum/tid-fält.

 7. På fliken Design i gruppen Verktyg, klicka på nedpilen bredvid alla (listan De högsta värdena ) och antingen ange hur många poster som du vill visa och välj ett alternativ i listan.

  I det här fallet väljer du alla och sedan på Kör för att visa resultatet i databladsvyn.

  Obs!: Beroende på den funktion som du valde i steg 6, ändras namnet på värdefältet i frågan till MaxOffältnamn eller MinOffältnamn. Om du använder Exempeltabeller Access byter namn på fältet MaxOfEvent datum eller MinOfEvent datum.

 8. Spara frågan och gå till nästa steg.

Frågeresultatet visar inte produktnamn eller annan information om produkterna. Om du vill visa ytterligare data måste du skapa en ny fråga som innehåller den fråga som du just har skapat. Nästa steg förklarar hur du gör detta.

Skapa en ny fråga om du vill lägga till mer information

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

 2. Klicka på fliken frågor i dialogrutan Visa tabell och dubbelklicka sedan på summafråga som du skapade i föregående avsnitt.

 3. Klicka på fliken tabeller och lägga till de tabeller som du har använt i en summafråga och också lägga till några tabeller som innehåller andra relaterade data. Om du använder föregående tre Exempeltabeller, lägga till tabellerna händelsetyp, händelse och kunder i den nya frågan.

 4. Ansluta till fälten i summafråga till motsvarande fält i överordnade tabeller. Om du vill göra det, drar du varje fält i summafråga till dess motsvarande fält i tabellen.

  Om du använder exempeldata från de tre tabellerna drar du kolumnen händelsetyp i summafråga till fältet händelsetyp i tabellen händelsetyp. Du dra kolumnen MaxOfEvent datum i summafråga i fältet Datum för evenemang i tabellen evenemang. När du skapar dessa kopplingar kan din nya urvalsfråga till kopplar samman data i summafråga och data i de andra tabellerna.

 5. Lägga till ytterligare beskrivande fält från de andra tabellerna i frågan.

  Om du använder exempeldata från de tre tabellerna kan du lägga till fälten företag och kontakt från tabellen kunder.

 6. Om du vill ange en sorteringsordning för ett eller flera av kolumnerna. Till exempel om du vill visa i listan Kategorier i alfabetisk ordning, skall vara kolumnen Händelsetyp raden SorteraStigande.

 7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Resultatet av frågan visas i databladsvyn.

Tips!    Om du inte vill att rubriken för kolumnen pris ska visas som MaxFörPris eller MinOfPrice, öppna frågan i designvyn och Skriv i priskolumnen i rutnätet pris: MaxFörPris eller pris: MinOfPrice. Priset visas som rubrik för kolumnen i databladsvyn.

Överst på sidan

Söka efter det senaste eller tidigaste datum

Frågor som du skapade tidigare i den här artikeln kan returnera högsta eller lägsta värdena, men inte båda. Om du vill se båda uppsättningarna med värden i en och samma vy måste du skapa två frågor, en som hämtar de högsta värdena och en annan som returnerar de lägsta värdena, och sedan slå samman och spara resultatet i en tabell.

Processen för att hitta högsta och lägsta värdena och visa data i en tabell följer så här:

 • Skapa en högsta värdena och en nedre värden fråga eller om du vill gruppera data, skapa summafrågor som använder funktionerna Min och Max .

 • Konvertera din upp ett belopp som är fråga (eller Max-summafråga) i en tabell frågan och skapa en ny tabell.

 • Konvertera frågetexten ned värden (eller din Min summafråga) till en tilläggsfråga och lägga till poster i tabellen högsta värdena.

  Stegen i följande avsnitt förklarar hur du gör detta.

  Skapa frågor

  1. Skapa frågorna övre och nedre värden.

   Stegen som krävs för att skapa en fråga för högsta eller lägsta värden finns i hitta det senaste eller tidigaste datumettidigare i den här artikeln. Om du behöver gruppera poster efter kategori finns i hitta det senaste eller tidigaste datumet för poster i kategorier och grupper, tidigare i den här artikeln.

   Om du använder tabeller urval från det sista avsnittet använda endast önskade data i tabellen evenemang. Använd fälten händelsetyp, kund och datum för evenemang i tabellen evenemang i båda frågor.

  2. Spara varje fråga med ett meningsfullt namn, till exempel högsta värde och lägsta värde och låta dem vara öppet för användning i nästa steg.

Skapa gör tabellfråga

 1. Med de högsta värdena öppna frågan i designvyn:

  Klicka på Tabellfråga i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  Dialogrutan Tabellfråga visas.

 2. Skriv ett namn för tabellen som ska lagra de övre och nedre posterna i rutan Tabellnamn. Till exempel skriver upp och ned posteroch klicka sedan på OK.

  Varje gång du kör frågan, i stället för att visa resultatet i databladsvyn frågan skapar en tabell och ersätter det översta värdet med aktuella data.

 3. Spara och stäng frågan.

Skapa en tilläggsfråga

 1. Med värdet ned frågan i designvyn:

  Klicka på Lägg till i gruppen Frågetyp på fliken Design.

 2. Dialogrutan Tilläggsfråga visas.

 3. Skriv samma namn som du angav i dialogrutan Tabellfråga.

  Till exempel skriver upp och ned posteroch klicka sedan på OK. Varje gång du kör frågan, i stället för att visa resultatet i databladsvyn frågan lägger till poster i tabellen största och minsta posterna.

 4. Spara och stäng frågan.

Köra frågor

 • Du är nu redo att köra två frågor. Dubbelklicka på frågan högsta värde i navigeringsfönstret och klicka på Ja när du uppmanas. Dubbelklicka på frågan Lägsta värde och klicka på Ja när du uppmanas.

 • Öppna tabellen största och minsta posterna i databladsvyn.

Viktigt!: Om du försöker köra tabell- eller tilläggsfrågor och det verkar som om ingenting händer, tittar du i statusfältet om följande meddelande:

Den här åtgärden eller händelsen spärras i inaktivt läge.

Om du ser meddelandet gör du följande:

 • Om det inte redan visas, visas meddelandefältet. Klicka på Meddelandefältet om du vill göra det, på fliken Databasverktyg i gruppen Visa/Dölj.

 • Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

  Dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office visas.

 • Välj Aktivera innehållet och klicka sedan på OK.

 • Kör frågan igen.

Mer information om inaktiverat läge och Access-säkerhet finns i artikeln säker en Access 2007-databas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×