Hitta poster med de högsta eller lägsta värdena i en grupp eller ett fält

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs hur du använder en övre Värdefråga i Access för att hitta de högsta eller lägsta värdena i en uppsättning poster. Du använder översta värdet frågor för att besvara en mängd olika företag frågor, t ex vilka produkter säljer bra och vilka inte som.

Vad vill du göra?

Förstå översta värdet frågor

Hitta de poster som innehåller högsta eller lägsta värdena

Hitta de högsta eller lägsta värdena för poster i kategorier och grupper

Hitta de poster som innehåller högsta och lägsta värdena

Förstå översta värdet frågor

Du använder en övre Värdefråga när du behöver söka efter poster som innehåller de högsta eller lägsta värdena i ett tabellfält. Du kan använda frågan högsta värde besvara följande typer av frågor.

  • Vilken är den mest eller minst dyr produkten?

  • Vilka tre anställda har nästa födelsedagar?

  • Vilka segment genereras största eller minst försäljning under det innevarande året?

  • Vilka produkter det gäller omfatta upp eller ned fem procent av försäljningen?

  • Vilka produkter det gäller i var och en av produktkategorierna omfatta upp eller ned fem procent av försäljningen?

Placera en kort, en toppvärdesfråga sorterar och filtrerar data om du vill returnera de högsta eller lägsta värdena i ett fält. Du kan använda en högsta värdena frågor för att söka efter numeriska (inklusive valuta) och datumvärden.

Processen med att skapa en fråga efter så här:

  • Skapa en urvalsfråga eller en summafråga.

    Du kan använda en urvalsfråga för att hitta högsta eller lägsta värdena i en tabell. Du kan använda en summafråga för att hitta de högsta eller lägsta värdena i i en eller flera kategorier. Om du vill svara på en fråga, till exempel ”vad är den mest eller billigare produkt” börja genom att skapa en urvalsfråga. Om du vill svara på en fråga som ”vilka produkter det gäller i var och en av våra product categories omfatta upp eller ned fem procent av försäljning”, du använder en summafråga. Du kan också använda typen av frågor för att hitta de högsta och lägsta värdena i antingen en grupp med poster eller poster som är indelade i kategorier.

  • Använda en sorteringsordning i frågan.

  • Använda andra villkor i frågan.

  • Ange antalet poster som du vill att frågan ska returnera. Du kan ange en procentsats, till exempel översta 5 procent av värdena i ett fält eller ange ett fast tal, till exempel de 10 högsta värdena i ett fält.

Välja mellan en fråga och ett filter

Om du vill ta reda på om du ska skapa en fråga eller använda ett filter genom att tänka på följande:

  • Om du vill returnera de poster som innehåller de högsta eller lägsta värdena i ett fält och du inte vet exakt upp eller ned fältvärden (eller de inte är), skapa en fråga.

  • Om du vill returnera alla poster där värdet i ett fält matchar, eller är mindre än eller större än ett värde som du vill ha du använder ett filter. Du kan till exempel använda ett filter om du vill visa produkterna med priser mellan 50 kronor och 100 kr. I den här bilden illustrerar ett exempel filter i designvyn och resultat som kan leda till ett filter:

    Produkter som kostar mellan 50 kronor och 100 kr

    Mer information om hur du skapar och använder filter finns i artikeln Använd ett filter för att visa väljer du poster i en Access-databas.

Regler för att skapa och använda högsta värdena frågor

Kom ihåg att, oavsett frågetyp (en urvalsfråga eller en summafråga), måste du använda fält som innehåller beskrivande data som anställd eller produktnamn, och ett fält som innehåller de högsta eller lägsta värden som du vill söka efter, till exempel ett pris eller en da när du fortsätter te fält. Du kan använda mer än ett datafält och om du använder en summafråga datafälten vanligtvis ska innehålla kategoriinformation, till exempel ett fält ort eller land/region. Du kan hoppa över kategoridata endast när du skapar en summafråga som körs mot alla poster som ”Visa översta fem procent av de mest dyr orderna”. Du kan också använda en select- eller en summafråga för att hitta de högsta och lägsta värdena i en grupp med poster eller poster som är indelade i kategorier. Mer information om hur du gör finns i avsnittet hitta de högsta eller lägsta värdena för poster i kategorier och grupper, senare i den här artikeln.

Hitta de poster som innehåller högsta eller lägsta värdena

I det här avsnittet förklaras hur du skapar en enkel fråga och en mer avancerad fråga. De första stegen visar de grundläggande delarna av en fråga, medan det andra avsnittet förklarar hur du kan söka efter nästa några anställd födelsedagar. Stegen använder följande exempeltabellen:

Efternamn

Förnamn

Address

City

Land/region

FÖDELSEDATUM

Anlita datum

Barnhill

Jonas

1 Main St.

New York

USA

05-Feb-1968

10 juni 1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22-maj-1957

22-Nov-1996

Guido

Pica

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11-Nov-1960

2000-11-Mar

Bulle

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Storbritannien

22-Mar-1964

22 juni 1998

Pris

Juliansk

Calle Smith 2

Mexico City

Mexico

05 juni 1972

05-Jan-2002

Hughes

Christina

3122 75th s S.

Seattle

USA

23-Jan-1970

23-Apr-1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tampa

USA

14-Apr-1964

14-okt-2004

Birkby

Dana

2 nosey Pkwy

Piteå

USA

29-okt-1959

29 Mar 1997

Bulle

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Storbritannien

22-Mar-1964

20 juni 1998

Om du vill kan du kan skriva in data i den här exempeltabell manuellt eller du kan kopiera den här tabellen till ett kalkylbladsprogram, till exempel Microsoft Excel, och sedan importera det resulterande kalkylbladet till en tabell i Access.

Obs!: Om du inte har ett kalkylbladsprogram, kan du kopiera exempeldata i en textredigerare, till exempel Anteckningar. Mer information om hur du importerar textdata finns i artikeln Importera eller länka till data i en textfil.

Skapa en enkel fråga

  1. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa.

  2. Klicka på den tabell som du vill använda i frågan, klicka på Lägg till om du vill placera tabellen i rutnätet och klicka sedan på Stängi dialogrutan Visa tabell .
    - eller -
    dubbelklickar du på tabellen.
    Om du använder exempeldata kan du lägga till tabellen Anställda i frågan.

  3. Lägg till de fält som du vill använda i frågan i rutnätet. Du kan dubbelklicka på varje fält, eller dra och släpp varje fält i en tom cell i raden fält .
    Om du använder exempeltabellen lägger du till fälten Förnamn, efternamn och födelsedatum.

  4. Klicka på raden Sortera i fältet som innehåller de högsta eller lägsta värdena (födelsedatum fältet, om du använder exempeltabellen) och välj antingen Stigande eller Fallande.
    Om värden fält innehåller siffror, till exempel priser eller försäljningssiffrorna Stigande sorteringsordning returnerar de lägsta värdena och Fallande sorteringsordning returnerar de högsta värdena. Om värden fältet innehåller datum, returnerar Fallande sorteringsordning det senaste datumet när Stigande returnerar det tidigaste datumet.

    Viktigt!: Endast för de fält som innehåller de högsta eller lägsta värdena måste du ange raden Sortera i Stigande eller Fallande . Om du anger en sorteringsordning för ett fält än det fält som innehåller de högsta eller lägsta värdena – till exempel ProductName i stället för pris – returnerar frågan inte de resultat du vill ha.

  5. På fliken Design i gruppen Skapa fråga , klicka på nedpilen bredvid returnera (listan De högsta värdena ) och antingen ange nummer eller procent av poster som du vill visa och välj ett alternativ i listan.

  6. Klicka på Kör för att köra frågan och visa resultatet i vyn Datablad.

  7. Spara frågan och låta den vara öppen för användning i nästa steg.

Du kan se den här typen av fråga för antal värden kan besvara grundläggande frågor, till exempel vem som är den äldsta eller yngsta person i företaget. Nästa steg förklarar hur du använder uttryck och andra kriterier för att lägga till power och flexibilitet i frågan. Villkor som visas i nästa steg returnerar följande tre anställda födelsedagar.

Lägg till villkor i frågan

Obs!: Stegen nedan förutsätts det att du kommer att använda frågan som beskrivs i föregående avsnitt.

  1. I designvyn, öppna frågan som du skapade i föregående steg.

  2. I frågerutnätet, i kolumnen till höger om kolumnen födelsedatum, kopiera och klistra in eller Skriv uttrycket Uttryck1: DatumDel(”m”, [Födelsedatum]). Funktionen DatumDel extraherar värdet i fältet Födelsedatum månaden.

  3. Till höger om den kolumn som innehåller uttrycket, kopiera och klistra in eller Skriv uttrycket Uttr2: DatumDel(”d”, [Födelsedatum]). I det här fallet extraherar DatumDel den dagsdelen av värdet i fältet Födelsedatum.

  4. Avmarkera kryssrutorna Visa raden för varje uttryck och klicka på Sortera för varje uttryck och markera Stigande.

  5. Om du vill anger du ett villkor för att begränsa omfattningen av frågan. När du anger villkor i frågan sorterar bara de poster som uppfyller villkoret och den identifierar de högsta eller lägsta fältvärdena från inom den sorterade listan.
    Om du vill fortsätta med exempeldata i raden villkor i fältet Födelsedatum Skriv eller kopiera och klistra in det här uttrycket:

    Månad ([Födelsedatum]) > Month(Date()) eller månad ([Födelsedatum]) = månad(datum()) och dag ([Födelsedatum Date])>Day(Date())

    Det här uttrycket gör följande: den månad ([Födelsedatum]) > Month(Date()) del kontrollerar Födelsedatum för varje anställd att se om det hamnar i en framtida månad och, om värdet är true innehåller posterna i frågan. Den månad ([Födelsedatum]) = månad(datum()) och dag ([Födelsedatum]) >Day(Date()) del av uttrycket kontrollerar födelsedatum som inträffar inom den innevarande månaden att se om födelsedatumet infaller på eller efter det aktuella datumet. Om villkoret är sant, inkluderar funktionen dessa poster i frågans resultat. Om du vill summera, ignoreras det här uttrycket alla poster där födelsedatumet faller mellan januari 1 och det datum som du kör frågan.

    Om du vill se fler exempel på fråga villkorsuttryck finns i artikeln exempel på frågevillkor.

  6. På fliken Design i gruppen Skapa fråga , klicka på nedpilen bredvid returnera (listan De högsta värdena ) och antingen ange nummer eller procent av poster som du vill visa och välj ett alternativ i listan.

  7. Klicka på Kör för att köra frågan och visa resultatet i vyn Datablad.

Om frågan returnerar fler poster än förväntat

Om dina data innehåller poster som delar ett datumvärde, kan din högsta värdena returnera mer data än förväntat. Du kan utforma en fråga att hämta tre poster för anställda, men du faktiskt finns fyra eftersom ”Wilson” och ”Edwards” dela en födelsedag. Den här typen av frågor returnerar alla översta värden, oavsett hur många poster har dessa värden. Du kan ange en egenskap som kallas Unika värden till Jaom du vill utelämna dubblettvärden. Information om hur du använder egenskapen finns i avsnittet Om du ser dubblettposter, senare i den här artikeln.

LastName

FÖDELSEDATUM

Johansson

9/26/1968

Jacobsen

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Wilson

10/15/1969

Om frågan returnerar färre poster än förväntat

Anta att du utformar en fråga för att returnera överst eller nedersta fem poster i ett fält, men du bara se tre av posterna. Som en regel lösa du den typen av problem genom att öppna frågan i designvyn och granska raden villkor i frågerutnätet för villkor som är mer restriktiva än du har tänkt. Mer information om villkor finns i artikeln exempel på frågevillkor.

Om du ser dubblettposter

Om en fråga returnerar dubbletter, innehåller de underliggande tabellerna dubblettposter eller poster visas som dubbletter eftersom frågan inte innehåller de fält som kan särskilja posterna. Till exempel här är en fråga som visar de fem orderna som levererades senast, tillsammans med namnet på säljaren som hanteras på transaktion.

Expedierat den

Säljare

11/12/2004

Färnstrand

11/12/2004

Moreno

10/12/2004

Osada

10/12/2004

Osada

10/12/2004

Färnstrand

De tredje och fjärde posterna visas som dubbletter men eventuellt eftersom säljaren Osada hanteras två olika order som levererades samma dag.

Beroende på dina behov kan du göra något av två saker du kan undvika att dubblettposter returneras. Du kan ändra design på frågan vill lägga till fält som särskiljer posterna, till exempel fälten Ordernr och CustomerID. Eller, om det är tillräckligt för att se något av dubblettposter kan du visa endast poster som är olika genom att Ange frågans Unika värden egenskap. Om du vill ange den här egenskapen i designvyn, trycker du på F4 egenskapssidan för frågan, leta reda på egenskapen Unika värden och ange den till Ja.

Mer information om hur du hanterar dubblettposter finns i artikeln hitta dubblettposter med en fråga.

Överst på sidan

Hitta de högsta eller lägsta värdena för poster i kategorier och grupper

Du hittar de högsta eller lägsta värdena för poster som ligger i grupper genom att skapa en summafråga. När du fortsätter Kom ihåg att som standard, en summafråga kan innehålla endast det eller de fält som innehåller gruppera data, till exempel ett ”kategorier” fält och det fält som har de högsta eller lägsta värdena, till exempel ett ””-prisfält. Summafrågor får inte innehålla andra fält som beskriver objekten i en kategori. Däremot kan du skapa en ny fråga som innehåller fält från en summafråga plus fält från andra tabeller som innehåller beskrivande data.

Anta att du har en tabell över produkter och tilldela varje produkt till en kategori, till exempel spel, pussel, och så vidare. Om du skapar en summafråga om du vill visa den dyraste produkten i varje kategori, kan frågan endast inkludera fältet eller fälten som innehåller kategoridata som och det fält som innehåller data som returneras. I det här exemplet förutsätts det att ett område som kallas kategorinamn och ett fält med namnet pris. När du kör den här typen av frågor läggs ”MaxOf” eller ”MinOf” (beroende på den funktion som du väljer) till början av fältet pris så:

Kategorinamn

MaxFörPris

Spel

550 SEK

Pussel

$43.90

Spel

$263.50

Dockor

810 SEK

...

...

Din fråga inte kan innehålla andra fält som kan hjälpa beskriver produkten (och därmed göra data lättare att förstå), till exempel produktnamn eller namnen på leverantörer, summor så:

Kategorinamn

MaxFörPris

Produktnamn

Leverantörsnamn

Spel

$55.000

Skoj med C++

Prosewares, Inc.

Pussel

$43.90

Relationsdatabasdiagram

Lucerne Publishing

Spel

$263.50

Datornördarna och de mytomspunna varelserna

Litware, Inc.

Dockor

810 SEK

Programmerare, figur

Contoso, Ltd.

...

...

...

...

Om du vill se beskrivande data kan du skapa en andra urvalsfråga som kombinerar fälten i summafrågan med ytterligare datafält.

I det här avsnittet förklaras hur du skapar summafråga och urvalsfråga som behövs för att identifiera de högsta produkterna i var och en uppsättning kategorier. Instruktionerna förutsätter användning av tabellerna följande exempel:

Tabellen kategorier

CategoryID

Kategorinamn

Beskrivning

1

Spel

Alla åldrar och kompetensnivåer

2

Pussel

Annat pussel, word pussel, pussel leksaker

3

Spel

Alla konsoler och kompetensnivåer

4

Dockor

Åtgärden siffror, sätt dockor

5

Sportutrustning

Kulor, kläder, nät

6

Modeller/Hobby

Plan, bilar, tåg

Tabellen Leverantörer

Leverantörs-ID

Leverantörsnamn

1

Fabrikam

2

Tailspin Toys

3

Northwind Traders

4

Adventure Works

5

Lucerne Publishing

6

Prosewares, Inc.

7

Contoso, Ltd.

8

Wide World Importers

9

Företaget

10

Wide World Importers

11

Litware, Inc.

12

Southridge Video

Tabellen Produkter

Produktnamn

Leverantörs-ID

CategoryID

Pris

Programmerare, figur

7

4

129 SEK

Skoj med C++

6

1

159 SEK

Relationsdatabasdiagram

5

2

225 SEK

Det magiska datorkretskortet

3

2

325 SEK

Access! Ett spel!

1

1

229 SEK

Datornördarna och de mytomspunna varelserna

11

3

785 SEK

Träning för datornördar! DVD!

4

5

149 SEK

Den ultimata flygande pizzan

2

5

369 SEK

Extern 5,25-tums diskettenhet (Skala 1:4)

8

6

649 SEK

Manager-åtgärd i bilden

9

4

789 SEK

Gloom

12

3

539 SEK

Bygg ett eget tangentbord

1

6

779 SEK

Obs!: Instruktionerna förutsätter också en 1: n-relation mellan tabellerna Kategorier och produkter och samma mellan tabellerna Leverantörer och produkter. I det här fallet dela tabellerna fälten leverantörs-ID och CategoryID. Summafråga som beskrivs i nästa avsnitt fungerar inte utan relationer.

Skapa summafrågan

  1. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa.

  2. I dialogrutan Visa tabell väljer du de tabeller du vill arbeta med, klickar på Lägg till och klickar sedan på Stäng när du har lagt till tabellerna.
    - eller -
    dubbelklickar du på de tabeller som du vill använda och klicka sedan på Stäng. Varje tabell visas i frågerutnätet. Om du använder exempel tabellerna som anges ovan kan du lägga till tabellerna Kategorier och produkter.

  3. Dubbelklicka på de tabellfält du vill använda i frågan.
    Kontrollera nu som du lägger till gruppera fält och värdefältet i frågan. Om du använder exempeldata som anges i tabellen ovan kan du lägga till fältet Kategorinamn från tabellen Kategorier och fältet pris från tabellen produkter.

  4. Du kan ange ett villkor för att begränsa omfattningen av frågan.
    Endast poster som uppfyller kriterierna som ska sorteras och övre och nedre fältvärden identifieras i den sorterade listan. Till exempel om du vill utelämna produkter i kategorin sport du lägga till det här uttrycket i raden villkor i fältet Kategorinamn: <> ”sport”.
    Om du vill se fler exempel på fråga villkorsuttryck finns i artikeln exempel på frågevillkor.

  5. Konvertera frågan till en summafråga.

    1. Klicka på Summor i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

      Summaraden visas i frågerutnätet.

  6. Kontrollera att cellen Summa av varje gruppfält är skall vara Group Byoch ange cellen i värdefältet (fältet som innehåller de högsta eller lägsta värden) till Max eller Min.
    Välja Max returnerar det största värdet i ett numeriskt fält och det senaste datum eller tid i datum/tid-fält. Välja Min returnerar det minsta värdet i ett numeriskt fält och det tidigaste datum eller tid i datum/tid-fält. Om du använder exempeldata skall vara den totala cellen i fältet Kategorinamn Gruppera efteroch den totala cellen i fältet pris i Max eller Min.

  7. Kontrollera att listan returnera är inställt på allapå fliken Design i gruppen Verktyg och klicka sedan på Kör för att köra frågan och visa resultatet i databladsvyn.

    Obs!: Beroende på den funktion som du valde i steg 7 ändras namnet i värdefältet i frågan till MaxOffältnamn eller MinOffältnamn. Om du använder Exempeltabeller Access byter namn på fältet MaxFörPris eller MinOfPrice.

  8. Spara frågan och gå till nästa steg.

Frågan returnerar inte produktnamn eller annan information om produkterna. Om du vill visa ytterligare data måste du skapa en ny fråga som innehåller den fråga som du just har skapat. Nästa steg förklarar hur du skapar andra frågan.

Skapa en ny fråga om du vill visa ytterligare data

  1. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa.

  2. Klicka på fliken frågor i dialogrutan Visa tabell och dubbelklicka sedan på summafråga som du skapade i föregående avsnitt.

  3. Klicka på fliken tabeller och lägga till de tabeller som du har använt i en summafråga plus alla tabeller som innehåller den relaterade data som du vill visa.
    Om du använder tabellerna exempel ovan kan du lägga till tabellerna Kategorier, produkter och leverantörer till den nya frågan.

  4. Ansluta till fälten i summafråga till motsvarande fält i överordnade tabeller. Om du vill göra det, drar du varje fält i summafråga till dess motsvarande fält i tabellen.

    Om du använder exempeldata dra fältet Kategorinamn i summafråga till fältet Kategorinamn i tabellen kategorier. Dra fältet MaxFörPris i summafråga till fältet pris i tabellen produkter. Kopplingarna aktivera din nya urvalsfråga till kopplar samman data i summafråga och data i de andra tabellerna.

  5. Dubbelklicka på asterisken om du vill lägga till hela frågan i designrutnätet i fönstret för summafråga och dra ytterligare fält från de andra tabellerna i frågan.

    Om du använder Exempeltabeller dubbelklicka summafråga som du skapade i föregående avsnitt och klicka sedan på Lägg till fälten Produktnamn och leverantören från tabellen produkter och leverantörer respektive.

  6. Om du vill ange en sorteringsordning för ett eller flera av kolumnerna.
    Till exempel om du vill visa i listan Kategorier i alfabetisk ordning, skall vara cellen i kolumnen kategorinamn SorteraStigande.

  7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

    Då frågan körs och resultatet visas i databladsvyn.

Tips: Om du inte vill att rubriken för kolumnen pris ska visas som MaxFörPris eller MinOfPrice, öppna frågan i designvyn och Skriv i kolumnen pris i rutnätet pris: MaxFörPris eller pris: MinOfPrice. Det gör priset visas som rubrik för kolumnen i databladsvyn.

Överst på sidan

Hitta de poster som innehåller högsta och lägsta värdena

Frågor som du skapade tidigare i den här artikeln kan returnera högsta eller lägsta värdena, men inte båda. Om du vill se båda uppsättningarna med värden i en och samma vy måste du skapa två frågor, en som hämtar de högsta värdena och en annan som returnerar de lägsta värdena, och sedan slå samman och spara resultatet i en tabell.

Processen för att hitta högsta och lägsta värdena och visa data i en tabell följer så här:

  • Skapa en fråga och en nedre värden fråga eller om du vill gruppera data skapa summafrågor som använder funktionerna Min och Max .

  • Konvertera din upp ett belopp som är fråga (eller Max-summafråga) i en tabell fråga och köra den här frågan om du vill skapa en ny tabell.

  • Konvertera frågetexten ned värden (eller din Min summafråga) till en tilläggsfråga och köra den här frågan om du vill lägga till poster i tabellen högsta värdena.

    Stegen i följande avsnitt förklarar hur du skapar frågan.

    Obs!: Om databasen har signerats eller den finns på en betrodd plats, hindrar Access dig från att köra redigeringsfrågor som beskrivs här. Följ stegen för att aktivera blockerat innehåll innan du försöker skapa den första uppsättningen tabell och lägga till frågor som beskrivs här.

    Aktivera innehåll i en databas

    • Klicka på Aktivera innehåll i meddelandefältet.

    • Kör frågan igen.

  • Skapa frågorna övre och nedre värden.

    I steg som krävs för att skapa en fråga för högsta eller lägsta värden finns i avsnittet Visa posterna med de högsta eller lägsta värdenatidigare i den här artikeln. Om du behöver gruppera poster efter kategori, se avsnittet hitta de högsta eller lägsta värdena för poster i kategorier och grupper, tidigare i den här artikeln.

  • Spara varje fråga och lämna öppen för användning i nästa steg.

Skapa gör tabellfråga

  1. Med de högsta värdena öppna frågan i designvyn:

    Klicka på Tabellfråga i gruppen Frågetyp på fliken Design.
    Dialogrutan Tabellfråga visas.

  2. Skriv ett namn för tabellen som ska lagra de övre och nedre posterna i rutan Tabellnamn . Till exempel skriver upp och ned posteroch klicka sedan på OK.
    Varje gång du kör frågan, i stället för att visa resultatet i databladsvyn frågan skapar en tabell och ersätter det översta värdet med aktuella data.

  3. Spara och stäng frågan.

Skapa en tilläggsfråga

  1. Öppna ned värdet frågan i designvyn.

  2. Klicka på Lägg till i gruppen Frågetyp på fliken Design.

  3. Skriv samma namn som du angav i dialogrutan Tabellfråga i dialogrutan tilläggsfråga .
    Till exempel skriver upp och ned poster och klicka sedan på OK. Varje gång du kör frågan, i stället för att visa resultatet i databladsvyn frågan lägger till poster i tabellen största och minsta posterna.

  4. Spara och stäng frågan.

Köra frågor

Du är nu redo att köra två frågor.

  • Dubbelklicka på frågan högsta värde i navigeringsfönstret och klicka på Ja i listan meddelanden.

  • Dubbelklicka på frågan Lägsta värde och klicka på Ja i listan meddelanden.

  • Öppna tabellen över och under poster i databladsvyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×