Hantera regelprioritet vid villkorsstyrd formatering

När du använder formler med villkorsstyrd formatering för ett cellområde hjälper det dig att förstå i vilken ordning dessa regler tillämpas, vad som händer när två eller flera regler står i konflikt med varandra, hur kopiering och inklistring kan påverka regelutvärderingen, hur du ändrar i vilken ordning regler utvärderas samt när du ska stoppa regelutvärderingen.

Du kan skapa, redigera, ta bort och visa alla villkorsstyrda formateringsregler i arbetsboken genom att använda dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering. Klicka på Villkorsstyrd formatering på fliken Start och klicka sedan på Hantera regler.

Menyn Villkorsstyrd formatering med Hantera regler markerat

Om två eller fler regler för villkorsstyrd formatering gäller för ett cellområde, utvärderas reglerna i den ordning som de visas i dialogrutan (uppifrån och ned).

Här är ett exempel med förfallodatum för ID-brickor. Vi vill markera brickor som löper ut inom 60 dagar men som ännu inte har löpt ut med gul bakgrundfärg och brickor som redan har löpt ut med röd bakgrundsfärg.

Villkorsstyrd formatering av data

I det här exemplet formateras celler med anställningsnummer där certifieringsdatumet löper ut inom 60 dagar i gult, och anställningsnummer för personer med en certifiering som redan har löpt ut formateras i rött. Reglerna visas i följande bild.

Regler för villkorsstyrd formatering

Den första regeln (som ger bakgrundsfärgen rött om villkoret är Sant) jämför ett datumvärde i kolumn B mot dagens datum (som ges av funktionen IDAG i en formel). Formeln måste vara tilldelad det första datavärdet i kolumn B, vilket är cell B2. Formeln för den här regeln är =B2<IDAG(). Formeln används för att kontrollera cellerna i kolumn B (cellerna B2:B15). Om formeln för någon cell i kolumn B får värdet Sant formateras motsvarande cell i kolumn A (till exempel motsvaras cell B5 av A5, B11 av A11 och så vidare) med röd bakgrundsfärg. Efter att regeln tillämpats på alla celler som du angett under Gäller för tillämpas den andra regeln. Den här formeln kontrollerar om värdet i kolumn B är mindre än 60 dagar från dagens datum (anta till exempel att dagens datum är 2010-08-11). Cellen i B4 har värdet 2010-10-04, vilket är mindre än 60 dagar från i dag. Detta ger värdet Sant och cellen formateras med gul bakgrundsfärg. Formeln för den här regeln är =B2<IDAG()+60. Alla celler som först formaterats i rött enligt den regel som står överst i listan påverkas inte.

En regel som är placerad längre upp i listan har högre prioritet än en regel längre ned i listan. Som standard läggs nya regler alltid till överst i listan och får därför högre prioritet, så det är bra att vara uppmärksam på ordningen. Du kan ändra ordningen genom att klicka på pilarna Flytta upp och Flytta ned i dialogrutan.

Pilar för att flytta uppåt och nedåt

I ett cellområde kan mer än en regel för villkorsstyrd formatering vara Sant. Antingen står reglerna i konflikt med varandra eller inte:

När reglerna inte står i konflikt med varandra     Om en regel exempelvis formaterar en cell med fetstil och en annan formaterar samma cell med röd färg, formateras cellen både med fetstil och röd färg. Eftersom formaten inte är i konflikt med varandra tillämpas båda reglerna.

När reglerna står i konflikt med varandra     Anta att en regel formaterar en cell med röd färg och en annan regel formaterar en cell med grön färg. Eftersom reglerna är i konflikt med varandra kan bara en tillämpas. Regeln med högst prioritet tillämpas (den regel som står överst i listan i dialogrutan).

När du redigerar kalkylbladet kan du kopiera och klistra in cellvärden med villkorsstyrd formatering, fylla i ett cellområde med villkorsstyrd formatering eller använda Hämta format. Dessa åtgärder kan påverka prioriteringsordningen för reglerna för villkorsstyrd formatering på så sätt att en ny regel för villkorsstyrd formatering som baseras på källcellerna skapas för målcellerna.

Om du kopierar och klistrar in cellvärden med villkorsstyrd formatering till ett kalkylblad som har öppnats i ett nytt Excel-fönster (en annan instans av Excel.exe som körs samtidigt på samma dator) skapas ingen regel för villkorsstyrd formatering i den andra instansen och formatet kopieras inte till den instansen.

Om villkoren för en formateringsregel är Sant i ett cellområde prioriteras regeln högre än befintlig manuell formatering. Du lägger till manuell formatering med hjälp av knapparna i gruppen Tecken på fliken Start (Excel 2016/2013) eller gruppen Celler på fliken Start (Excel 2010/2007). Om du tar bort regeln för villkorsstyrd formatering används den manuella formateringen för cellområdet.

Manuella format visas inte i dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering och påverkar inte heller prioritetsordningen.

För kompatibilitet med äldre versioner än Excel 2007 kan du markera kryssrutan Avbryt om Sant i dialogrutan Hantera regler för att simulera hur villkorsstyrd formatering kan visas i tidigare versioner av Excel som inte stöder mer än tre regler för villkorsstyrd formatering eller flera regler som tillämpas på samma område.

Om du till exempel har skapat mer än tre regler för villkorsstyrd formatering för ett cellområde och om du arbetar med en tidigare version av Excel än Excel 2007, så kommer den tidigare versionen att:

 • Endast utvärdera de tre första reglerna.

 • Tillämpa den första regel i prioritetsordningen som är Sant.

 • Ignorera regler med lägre prioritet om är Sant.

Följande tabell innehåller en sammanfattning av varje möjligt villkor för de första tre reglerna:

Om regel

Är

Och om regel

Är

Och om regel

Är

Så händer följande

Ett

Sant

Två

Sant eller falskt

Tre

Sant eller falskt

Den första regeln tillämpas och den andra och tredje regeln ignoreras.

Ett

Falskt

Två

Sant

Tre

Sant eller falskt

Den andra regeln tillämpas och den tredje regeln ignoreras.

Ett

Falskt

Två

Falskt

Tre

Sant

Den tredje regeln tillämpas.

Ett

Falskt

Två

Falskt

Tre

Falskt

Inga regler tillämpas.

Du kan markera eller avmarkera kryssrutan Avbryt om Sant om du vill ändra standardbeteendet:

 • Om du bara vill utvärdera den första regeln markerar du kryssrutan Avbryt om Sant för den första regeln.

 • Om du bara vill utvärdera den första och andra regeln markerar du kryssrutan Avbryt om Sant för den andra regeln.

Du kan inte markera eller avmarkera kryssrutan Avbryt om Sant om regeln formaterar med hjälp av en datastapel, färgskala eller ikonuppsättning.

Ändra regelprioriteten vid villkorsstyrd formatering

 1. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Menyn Villkorsstyrd formatering med Hantera regler markerat

  Reglerna för villkorsstyrd formatering för den aktuella markeringen visas, inklusive regeltypen, formatet, cellområdet som regeln gäller för och inställningen för Avbryt om Sant.

  Om du inte hittar den regel som du vill använda kontrollerar du att rätt cellområde, kalkylblad, tabell eller pivottabellrapport visas i listrutan Visa formateringsregler för.

 2. Markera en regel. Du kan bara markera en regel åt gången.

 3. Om du vill flytta upp den valda regeln i prioritet klickar du på Flytta upp. Om du vill flytta ned den markerade regeln i prioritet klickar du på Flytta ned.

  Pilar för att flytta uppåt och nedåt

 4. Om du vill stoppa regelutvärderingen vid en viss regel markerar du kryssrutan Avbryt om Sant.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Lägga till, ändra eller ta bort villkorsstyrd formatering

Kopiera villkorsstyrd formatering

Ta bort villkorsstyrd formatering

Använda villkorsstyrd formatering med hjälp av en formel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×