Hantera migreringsbatchar i Office 365

Du kan använda instrumentpanelen för migrering i administrationscentret för Exchange (EAC) i Office 365 för att hantera migrering av postlådor till Office 365 med hjälp av en snabb eller stegvis Exchange-migrering. Du kan också använda instrumentpanelen för migrering för att migrera innehållet i användarnas postlådor från en lokal IMAP-server till befintliga Office 365-postlådor. Instrumentpanelen för migrering visar statistik om den övergripande migreringen, utöver statistik om en viss migreringsbatch. Du kan skapa, starta, stoppa, pausa och redigera migreringsbatchar.

Innehåll   

Instrumentpanelen för migrering

För att komma åt instrumentpanelen för migrering i EAC väljer du Mottagare > Migrering. I följande skärmbild ser du de olika områdena i instrumentpanelen för migrering som du kan använda för att få information om migrering och hantera migreringsbatchar.

Migrering – instrumentpanel

Övergripande migreringsstatistik

Klicka på Status för alla batchar om du vill visa den övergripande statistiken om alla migreringsbatchar som har skapats. Följande fält visar ackumulerad information om alla migreringsbatchar.

Fält

Beskrivning

Totalt antal postlådor

Det totala antalet postlådor från alla aktuella migreringsbatchar.

Synkroniserade postlådor

Antalet postlådor från alla migreringsbatchar som migrerats.

Slutförda postlådor

Antalet postlådor från alla migreringsbatchar som slutförts. Slutförande inträffar bara när du använder fjärrstyrd flyttmigrering för att migrera postlådor mellan den lokala Exchange-organisationen och Office 365 i en Exchange-hybriddistribution. Postlådor kan slutföras när den första synkroniseringen är slutförd. Mer information om slutförande för fjärrstyrd flyttmigrering finns i Complete-MigrationBatch.

Misslyckade postlådor

Antalet postlådor från alla migreringsbatchar för vilka migreringen misslyckades.

Migreringsbatchar

Migreringsbatchar som har skapats visas i kön för migrering. Följande kolumner visar information om varje migreringsbatch.

Kolumn

Beskrivning

Namn

Namnet på migreringsbatchen som definierades när den skapades.

Status

Status för migreringsbatchen. I följande lista visas olika statuslägen för migreringsbatchar samt vad du kan göra med migreringsbatcharna i de olika lägena:

 • Stoppad:    Migreringsbatchen har skapats, men den har inte har startat. I det här läget kan du starta, redigera eller ta bort den.

 • Synkroniserar:    Migreringsbatchen har startats och postlådorna i migreringsbatchen håller på att migreras. När en migreringsbatch befinner sig i det här läget kan du stoppa den.

 • Stoppar:   Omedelbart efter att du har kört cmdleten Stop-MigrationBatch.

 • Stoppad:    Migreringsbatchen har stoppats och inga fler postlådor från batchen migreras. När en migreringsbatch befinner sig i det här läget kan du starta om den.

 • Startar:   Omedelbart efter att du har kört cmdleten Start-MigrationBatch.

 • Slutför:   Omedelbart efter att du har kört cmdleten Complete-MigrationBatch.

 • Tar bort:   Omedelbart efter att du har kört cmdleten Remove-MigrationBatch.

 • Synkroniserat:    Migreringsbatchen har slutförts och inga postlådor håller på att migreras. En migreringsbatch i det här läget kan innehålla fel om postlådor inte har migrerats. För snabba Exchange-migreringar och IMAP-migreringar med denna status, synkroniseras lokala postlådor och motsvarande Office 365-postlådor en gång per dygn under stegvis synkronisering.

 • Slutförd:   Migreringsbatchen är slutförd.

 • Synkronisering utfördes med fel:    Migreringsbatchen har slutförts, men för vissa postlådor misslyckades migreringen. Postlådor som migrerats i migreringsbatchar som utförts med fel, synkroniseras fortfarande en gång per dygn under stegvis synkronisering.

Totalt

Visar antalet postlådor i migreringsbatchen.

Synkroniserat

Antalet postlådor som har migrerats.

Slutfört

Antalet postlådor i migreringsbatchen som har slutförts. Slutförande utförs endast för migreringsbatchar för fjärrstyrda flyttmigreringar i en Exchange-hybriddistribution. Mer information om slutförandeprocessen finns i Complete-MigrationBatch.

Misslyckades

Antalet postlådor i migreringsbatchen för vilka migreringen misslyckades. Du kan visa information om specifika postlådor som har migreringsfel. Mer information finns i Statusrapport för migreringsanvändare.

Viktigt!: Migreringsbatchar med statusen Synkroniserad    som inte har någon administratörsinitierad aktivitet (till exempel att ingen administratör har stoppat och startat om en migreringsbatch eller redigerat en migreringsbatch) under de senaste 90 dagarna stoppas och tas sedan bort 30 dagar senare om inga åtgärder vidtas av administratören.

Instrumentpanelen för migrering innehåller en uppsättning kommandon som du kan använda för att hantera migreringsbatchar. När du har skapat en migreringsbatch kan du markera den och sedan klicka på något av följande kommandon. Om en migreringsbatch har ett statusläge som inte stöds av ett kommando, är kommandot antingen nedtonat eller visas inte eftersom det inte är tillgängligt.

Kommando

Beskrivning

Nytt Ikonen Lägg till

Skapa en ny migreringsbatch. Använd det här kommandot när du vill migrera lokala postlådor till Office 365 (kallas även onboarding) eller för att migrera Office 365-postlådor tillbaka till den lokala Exchange-organisationen i en hybriddistribution.

Redigera  Ikonen Redigera

Redigera en befintlig migreringsbatch. För stegvis Exchange-migrering och IMAP-migrering kan du skicka en annan CSV-fil. Du kan också ändra migreringsslutpunkten som används för migreringsbatchen. Du kan bara redigera en migreringsbatch som har statusen Skapad   .

Starta Start-ikonen

Starta en migreringsbatch som har skapats. När batchen har startats ändras status till Synkroniserar   .

Fortsätt  Start-ikonen

Återuppta en migreringsbatch som pausats och har statusen Stoppad   . Om det finns fel för en migreringsbatch kan du starta om den med det här kommandot. Då försöker Office 365 migrera de postlådor som misslyckades.

Pausa Stoppikon

Stoppa en migreringsbatch som körs eller som har startats men har statusen I kö   . Du kan också stoppa en Exchange-snabbmigreringsbatch eller en IMAP-migreringsbatch som har slutfört den inledande synkroniseringsfasen och har statusen Synkroniserad. Med det här alternativet stoppas stegvisa synkroniseringar. Du kan fortsätta stegvisa synkroniseringar genom att markera migreringsbatchen och klicka på Fortsätt.

Ta bort  Ta bort-ikon

Du kan ta bort en migreringsbatch när du har kontrollerat att alla postlådor i migreringsbatchen har migrerats korrekt. Kontrollera också att e-posten dirigeras direkt till molnbaserade postlådor när du har konfigurerat MX-posten så att den pekar på Office 365. När du tar bort en migreringsbatch rensar Office 365 bort alla poster som gäller migreringsbatchen och tar bort den från listan.

Mer Ikonen Fler alternativ

Klicka på det här kommandot och klicka sedan på Migreringsslutpunkter när du vill skapa nya migreringsslutpunkter eller visa och redigera befintliga migreringsslutpunkter.

Uppdatera Ikonen Uppdatera

Uppdatera instrumentpanelen för migrering när du vill uppdatera informationen om den övergripande migreringsstatistiken, listan över migreringsbatchar och statistik för den markerade migreringsbatchen.

Statistik för migreringsbatchar

Informationsfönstret i instrumentpanelen för migrering visar följande information om den valda migreringsbatchen.

Fält

Beskrivning

Typ

Anger migreringstyp för den markerade migreringsbatchen. Värdet i det här fältet anger också vilken typ av migreringsslutpunkt som är kopplad till migreringsbatchen.

 • Exchange Outlook Anywhere:    Migreringsbatchen är antingen en Exchange-snabbmigrering eller en stegvis Exchange-migrering.

 • IMAP:    Migreringsbatchen är en IMAP-migrering.

 • Fjärrstyrd flyttmigrering:    Migreringsbatchen är en fjärrstyrd flyttmigrering av typen onboarding eller offboarding i en Exchange-hybriddistribution.

Riktning

Anger om postlådorna migreras till Office 365 eller till den lokala Exchange-organisationen.

 • Onboarding    Anger att postlådor migreras till Office 365. Migreringstyperna för onboarding är stegvis migrering, snabbmigrering, IMAP-migrering och fjärrstyrd flyttmigrering av typen onboarding.

 • Offboarding    Anger att Office 365-postlådor migreras till den lokala Exchange-organisationen. Fjärrstyrd flyttmigrering av typen offboarding är den enda migreringstypen för offboarding.

Status

Aktuell status för den markerade migreringsbatchen.

 • Stoppad

 • Synkroniserar

 • Stoppad

 • Synkroniserat

 • Synkronisering utfördes med fel

Se föregående beskrivningar av dessa lägen.

Begärd

Antalet postlådor som ska migreras i migreringsbatchen. Antalet motsvarar antalet rader i CSV-migreringsfilen för IMAP-migrering, stegvis migrering eller fjärrstyrd flyttmigrering, eller antalet lokala postlådor i en Exchange-snabbmigrering.

Synkroniserade postlådor

Antalet postlådor av det totala antalet i migreringsbatchen som har slutfört den inledande synkroniseringen. Det här fältet uppdateras under migreringen.

Slutfört

Antalet postlådor av det totala antalet i migreringsbatchen som har slutförts. Slutförande inträffar endast för fjärrstyrda flyttmigreringar av typen onboarding och offboarding.

Misslyckade postlådor

Antalet postlådor som misslyckades i den inledande synkroniseringen.

Visa information

Klicka på Visa information om du vill visa statusinformation för varje postlåda i migreringsbatchen. Mer information finns i Statusrapport för migreringsanvändare.

Skapad av

E-postadressen till den Office 365-administratör som skapade migreringsbatchen.

Tid för skapande

Datum och tid då migreringsbatchen skapades.

Starttid

Datum och tid då migreringsbatchen startades.

Tid för inledande synkronisering

Datum och tid då den inledande synkroniseringen slutfördes för migreringsbatchen.

Varaktighet för inledande synkronisering

Den tid det tog för att slutföra den inledande synkroniseringen för alla postlådor i migreringsbatchen.

Tidpunkt för senaste synkroniseringen

Den senaste gången migreringsbatchen startades om eller den senaste gången som stegvis synkronisering utfördes för batchen. Som tidigare beskrivits sker den stegvisa synkroniseringen en gång per dygn för IMAP-migreringar och Exchange-snabbmigreringar.

Associerad slutpunkt

Namnet på den migreringsslutpunkt som används av migreringsbatchen. Du kan klicka på Visa information om du vill visa inställningarna för migreringsslutpunkt. Du kan också redigera inställningarna om ingen av migreringsbatcharna som använder slutpunkten körs.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×