Hantera länkade tabeller

Att länka till externa data källor och skapa lösningar baserade på olika uppsättningar data är en grad av Office Access. Länk hanteraren är en central plats för att visa och hantera alla data källor och länkade tabeller i en Access-databas. Då och då kan du behöva uppdatera, Länka om, hitta, redigera eller ta bort länkade tabeller på grund av ändringar i data källans plats, tabell namn eller tabell schema. Du kan till exempel växla från ett test till en produktions miljö, så att du måste ändra data källans plats. Om lösnings kraven har ändrats kan du även lägga till eller ta bort länkade tabeller.

Obs!    Beroende på vilken version av Access du har, fungerar inte dialog rutan länk hanteraren . I Office 365 kan du använda den här dialog rutan för att uppdatera, Länka om, lägga till, redigera, söka efter och ta bort länkade tabeller, men du kan inte exportera information till Excel. I Access 2016 och senare är dialog rutan betydligt enklare, men du kan exportera information till Excel.

Dialog rutan länk hanteraren

Underhålla varje data källa och dess länkade tabeller med länk hanteraren

Vad vill du göra?
Innan du börjar
Uppdatera en data källa och dess länkade tabeller
Länka om en data källa eller länkad tabell
Hitta en länkad tabell
Redigera en data källa
Lägga till en data källa och länkade tabeller
Ta bort en data källa eller en länkad tabell

Innan du börjar

Det finns flera olika sätt att använda den länkade tabell hanteraren, men vi rekommenderar följande steg:

 1. Uppdatera data källan för att säkerställa lyckade länkar och identifiera problem.

 2. Om det är problem med data källan anger du rätt plats när du uppmanas att göra det eller redigera data källan för att åtgärda problem.

 3. Länka om enskilda tabeller som har statusen misslyckad . Statusen uppdateras automatiskt i Access för att visa att du lyckades eller misslyckades.

 4. Upprepa steg 1 till 3 tills alla problem har åtgärd ATS.

Överst på sidan

Uppdatera en data källa och dess länkade tabeller

Uppdatera en data källa och dess länkade tabeller för att säkerställa att data källan är tillgänglig och att de länkade tabellerna fungerar som de ska.

 1. Välj externa Data > länk hanteraren.

  Tips    Om du vill uppdatera en specifik länkad tabell från navigerings fönstret högerklickar du på den och väljer sedan Uppdatera länk. Du kan också hovra över den länkade tabellens namn för att se anslutnings strängen och annan information.

 2. I dialog rutan länk hanteraren väljer du en data källa eller enskilda länkade tabeller.

  Om du väljer en data källa markeras alla länkade tabeller. Expandera (+) poster i data källan för att välja enskilda länkade tabeller.

 3. Välj Uppdatera.

 4. Om det är problem med data källans plats anger du rätt plats om du uppmanas att göra det eller Redigera data källan.

 5. Kontrol lera att kolumnen status visas (du kan behöva rulla åt sidan) och kontrol lera att du ser resultaten:

  • Framgång     De länkade tabellerna har uppdaterats.

  • Misslyckades     Ett problem har uppstått i en eller flera av de länkade tabellerna. De vanligaste orsakerna till en misslyckad status är: nya autentiseringsuppgifter eller en ändring av tabell namnet. Du kan åtgärda problemet genom att Länka om data källan eller den länkade tabellen.

 6. Välj Uppdatera igen tills du har åtgärdat alla misslyckade länkade tabeller och kolumnen status visar "lyckades".

Överst på sidan

Länka om en data källa eller länkad tabell

Länka om en data källa om du vill ändra dess plats och en länkad tabell för att ändra dess namn.

 1. Välj externa Data > länk hanteraren.

  Tips    I navigerings fältet kan du hovra över det länkade tabell namnet för att se anslutnings strängen och annan information.

 2. I dialog rutan länk hanteraren väljer du en data källa eller enskilda länkade tabeller.

  Du kan behöva expandera (+) poster i kolumnen data källa .

 3. Välj Länkaom.

 4. Om Access letar reda på data källan uppmanas du att ange en ny data källa. När du har angett rätt plats kan du antingen behålla de befintliga länkade tabell namnen oförändrade eller välja nya tabell namn.

 5. Kontrol lera att kolumnen status visas (du kan behöva rulla åt sidan) och kontrol lera att du ser resultaten:

  • Framgång     De länkade tabellerna har länkats om.

  • Misslyckades     Ett problem har uppstått i en eller flera av de länkade tabellerna.

 6. Du uppmanas att ange ett nytt tabell namn. I vissa fall kan du behöva välja en ny tabell från en lista med tabeller. Om du uppmanas att ange en anslutnings sträng anger du strängen i rutan anslutnings sträng . Statusen uppdateras automatiskt i Access för att visa att du lyckades eller misslyckades.

 7. Välj Länka om igen tills du har åtgärdat alla misslyckade länkade tabeller och kolumnen status visar "lyckades".

Överst på sidan

Hitta en länkad tabell

Om du har många länkade tabeller kan du använda sökrutan högst upp i dialog rutan länk hanteraren för att hitta det du vill ha.

 1. Ange text i rutan Sök.

  Access söker efter en träff i kolumnerna data källans namn och information om data källa .

  Sökning är Skift läges känsligt och använder text till att matcha länk tabell namn.

 2. Om du vill återställa visningen avmarkerar du rutan Sök .

Överst på sidan

Redigera en data Källa

Beroende på data källan kan du ändra visnings namn, sökväg för data källa, fil namn, lösen ord eller anslutnings sträng.

 1. Välj externa Data > länk hanteraren.

  Tips    I navigerings fältet kan du hovra över det länkade tabell namnet för att se anslutnings strängen och annan information.

 2. I dialog rutan länk hanteraren väljer du data källa, hovrar över data källan och väljer sedan Redigera.

 3. Ändra informationen i dialog rutan Redigera länk .

  Dialog rutan Redigera länk för en Excel-datakälla

  Redigera information om en Excel-datakälla

 4. Välj Slutför.

Överst på sidan

Lägga till en data källa och länkade tabeller

Du kan lägga till följande typer av data Källor: Access, SQL (Server och Azure), Excel eller Custom (text, Microsoft Dynamics, ShaePoint, ODBC).

Tips    För Access-utvecklare som anger anslutnings strängar i VBA-kod bör du lägga till och redigera anslutnings strängen från dialog rutan länk hanteraren i stället för att ändra koden direkt eller skriva komplex kod som automatiskt ändrar anslutnings strängar.

 1. Välj externa Data > länk hanteraren.

 2. I dialog rutan länk hanteraren väljer du Lägg till.

 3. Om du vill förbättra identifiering och betydelse anger du ett namn i rutan visnings namn . Standard visnings namnet är typen av data källa.

  Det här namnet visas i kolumnen data källa , du kan sortera den här kolumnen och du kan använda namnet för att kategorisera data källor, vilket är särskilt användbart när du har många data källor.

 4. Gör något av följande:

 5. Välj Stäng.

Överst på sidan

Ta bort en data källa eller en länkad tabell

Det kan hända att du vill ta bort en data källa eller en länkad tabell eftersom den inte längre behövs och att dialog rutan Länka tabeller hanteras.

 1. Välj externa Data > länk hanteraren.

 2. I dialog rutan länk hanteraren väljer du en eller flera data källor eller länkade tabeller.

  Du kan behöva expandera (+) poster i kolumnen data källa .

 3. Välj Ta bort.

 4. När du uppmanas att bekräfta väljer du Ja.

  Om du tar bort en länkad tabell tas bara informationen som används för att öppna tabellen i data källan bort och inte själva tabellen.

Överst på sidan

Se även

Exportera information om länkade datakällor till Excel

Introduktion till hur du importerar, länkar och exporterar data i Access

Administrera ODBC-datakällor

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×