Office
Logga in

Hantera konnektivitetstjänstprogram för företag

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa anslutningar för Konnektivitetstjänster för företag till datakällor utanför SharePoint-webbplatsen i SharePoint Online, till exempel SQL Azure-databaser eller Windows kommunikation Foundation-webbtjänster. När du har skapat de här anslutningarna kan du hantera eller redigera information för Konnektivitetstjänster för företag på webbplatsen för administrationscentret för SharePoint. Du kan logga in direkt på webbplatsen för administrationscentret för SharePoint, eller logga in på administrationscentret för Office 365 och sedan öppna administrationscentret för SharePoint.

I SharePoint Online används Konnektivitetstjänster för företag tillsammans med Säker lagringstjänst för att komma åt och hämta data som t.ex. BDC-modeller från externa datasystem. Mer information om Konnektivitetstjänster för företag finns i Planeringsguide för SharePoint Online för Office 365.

Artikelinnehåll

Hantera BCS-behörigheter

Objektbehörigheter

Behörigheter för metadatalagring

Importera eller exportera en BDC-modell (Business Data Connectivity-modell)

Importera en BDC-modell

Exportera en BDC-modell

Lägga till åtgärder i externa innehållstyper

Visa externa data och externa datainställningar

Vyn Externa innehållstyper

Vyn Externa system

Visa egenskapsinställningar

Konfigurera egenskapsinställningar

Vyn BDC-modell

Hantera BCS-behörigheter

Obs!: Mer information om hur du konfigurerar BCS finns i MSDN SharePoint Online Developer Center.

Efter att konfigurationen är slutförd styr användarbehörigheterna åtkomsten till data som anslutningen tillhandahåller:

 • Objektbehörigheter

 • Behörigheter för metadatalagring

En skärmdump på menyfliksområdet Redigera i inställningar för konnektivitetstjänster för företag med knappen BDC-modellimport och behörighetsinställningar.

Objektbehörigheter

Objektbehörigheter tillämpas endast på ett specifikt externt system, en BDC-modell eller en extern innehållstyp (ECT). Varje ECT är ett objekt som kan skyddas. Om du till exempel har en extern innehållstyp som heter WCFBookSales, tillämpas endast objektbehörigheter på WCFBookSales-objektet och itne på andra externa innehållstyper som kan definieras.

Ange objektbehörigheter genom att följa de här stegen.

 1. Logga in på Office 365 med ditt administratörskonto för SharePoint Online.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Markera bcs.

 4. I avsnittet Katalog för affärsdata markerar du Hantera BDC-modeller och externa innehållstyper.

 5. Markera kryssrutan bredvid namnet på den externa innehållstypen eller det externa systemet du vill hantera.

 6. Välj Ange objektbehörigheter i menyfliksområdet.
  En skärmdump på dialogrutan Ange objektbehörigheter för Konnektivitetstjänster för företag i SharePoint Online.

 7. Ange ett namn för ett användarkonto eller en grupp i textrutan och välj sedan Lägg till. Du kan även välja Bläddra om du vill leta efter namnet som du vill använda.

 8. Markera namnet på kontot eller gruppen som du vill tilldela åtkomst till den externa innehållstypen eller det externa systemet. Du kan endast ange behörigheter för ett konto åt gången. Om du har flera konton eller grupper måste du ange behörighetsnivåer för varje konto separat, genom att välja ett konto åt gången.
  I följande tabell beskrivs behörigheterna och deras respektive åtkomstnivåer.

Behörighet

Kommentarer

Redigera

Gör det möjligt för användaren eller gruppen att skapa externa system och BDC-modeller samt att importera och exportera BDC-modeller. Den här inställningen bör vara reserverad för användare med hög behörighet.

Utför

Gör det möjligt för användaren eller gruppen att utföra åtgärder (skapa, läsa, uppdatera, ta bort eller fråga) på externa innehållstyper.

Kan markeras i klienter

Tillåter användare eller grupper att skapa externa listor för externa innehållstyper och visa de externa innehållstyperna i väljaren för externt element.

Ange behörigheter

Gör det möjligt för användaren, gruppen eller anspråket att ange behörigheter för metadatalagringen.

Minst en användare eller grupp måste ha den här behörigheten för varje BCS-anslutning för att hantering av behörigheter ska vara möjlig. Med den här behörigheten kan en användare tilldela behörigheten Redigera till metadatalagringen. Den här inställningen bör vara reserverad för användare med hög behörighet.

Överst på sidan

Behörigheter för metadatalagring

Behörigheter för metadatalagring tillämpas globalt i hela BCS-lagringen. Det innebär att de tillämpas på alla BDC-modeller, externa system, externa innehållstyper, metoder och metodsinstanser som har definierats för det externa datasystemet. Genom att ange behörigheter för metadatalagringen kan du avgöra vem som ska kunna redigera objekt och ange behörigheter för lagringen.

Behörigheter för metadatalagring tillämpas på många olika objekt (till exempel BDC-modeller, externa innehållstyper och externa system. Eftersom behörigheter för metadatalagring kan skriva över objektbehörigheter måste de hanteras med försiktighet. När de används med eftertanke kan behörigheter för metadatalagring bevilja åtkomst snabbt och fullständigt.

En bild på dialogrutan Ställ in behörigheter för metadatalagring i SharePoints BCS.

Ställ in behörigheter för metadatalagring genom att följa de här stegen.

 1. Logga in på Office 365 med ditt administratörskonto för SharePoint Online.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Markera bcs.

 4. I avsnittet Katalog för affärsdata markerar du Hantera BDC-modeller och externa innehållstyper.

 5. Välj Ställ in behörigheter för metadatalagring i menyfliksområdet.

 6. Ange ett användarkonto eller en grupp i textrutan och välj sedan Lägg till. Du kan även välja Bläddra om du vill leta efter kontot som du vill använda.

 7. Kontot eller gruppen visas i den andra textrutan. Om du har flera konton eller grupper måste du markera dem en åt gången för att ange åtkomstnivå.

  Behörighet

  Kommentarer

  Redigera

  Gör det möjligt för användaren eller gruppen att skapa externa system och BDC-modeller samt att importera och exportera BDC-modeller. Den här inställningen bör vara reserverad för användare med hög behörighet.

  Utför

  Gör det möjligt för användaren eller gruppen att utföra åtgärder (skapa, läsa, uppdatera, ta bort eller fråga) på externa innehållstyper.

  Kan markeras i klienter

  Tillåter användare eller grupper att skapa externa listor för externa innehållstyper och visa de externa innehållstyperna i väljaren för externt element.

  Ange behörigheter

  Gör det möjligt för användaren, gruppen eller anspråket att ange behörigheter för metadatalagringen.

  Minst en användare eller grupp måste ha den här behörigheten för varje BCS-anslutning för att hantering av behörigheter ska vara möjlig.

  Med den här behörigheten kan en användare tilldela redigeringsbehörigheter till metadatalagringen. Den här inställningen bör vara reserverad för användare med hög behörighet.

 8. Markera Vidarebefordra behörighetsuppgifterna till alla BDC-modeller, externa system och externa innehållstyper i BDC-metadatalagringen om du vill vidarebefordra behörighetsuppgifter till alla objekt i metadatalagringen. Om du väljer det här alternativet ersätter du alla befintliga behörigheter (inklusive objektbehörigheter) som du har angett någon annanstans i det markerade BCS-programmet.

Överst på sidan

Importera eller exportera en BDC-modell (Business Data Connectivity-modell)

Med BDC-modellvyn kan en användare importera och exportera affärsdataanslutningens underliggande ramverk. Det här är väldigt användbart om du måste återskapa anslutningen i en ny miljö. En BDC-modellfil kan importeras till att skapa en ECT-anslutning till ett externt system.

Du kan importera eller exportera två typer av modelldatafiler:

Modell    Exporterar XML-metadata för ett valt system.

Resurs    Exporterar lokaliserade namn, egenskaper och behörigheter för ett valt system.

Obs!: Du kan skapa en BDC-modell med XML-kod. Om du gör det är det viktigt att du är medveten om att du inte kan använda autentiseringslägena RevertToSelf och PassThrough med SharePoint Online. Trots att du kanske kan importera en BDC-modell som skrevs i XML är det inte säkert att anslutningen går att använda.

Överst på sidan

Importera en BDC-modell

När du importerar en BDC-modell importerar du också dess angivna behörigheter. Innan du importerar en BDC-modell är det en bra att du förstår hur importerade behörigheter interagerar med befintliga behörigheter.

Importerade behörigheter för en BDC-modell läggs till i lagringen av de befintliga behörigheterna i BDC-tjänsten. Om en angivelse för ett objekt redan finns i åtkomstkontrollistan skrivs det befintliga värdet över med behörighetsinformationen från den importerade filen.

Om du vill importera en BDC-modell ska du följa de här stegen:

 1. Logga in på Office 365 med ditt administratörskonto för SharePoint Online.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Markera bcs.

 4. I avsnittet Konnektivitetstjänster för företag markerar du Hantera BDC-modeller och externa innehållstyper.

 5. Välj Importera i menyfliksområdet.

 6. Ange namnet på i området BDC-modellfilen i området BDC-modell. Modellnamnet får inte innehålla något specialtecken, t.ex. ~ " # % & * : < > ? \ { | } eller tecknet 0x7f. Du kan även välja Bläddra om du vill leta reda på BDCM-filen för en BDC-modell.

  Skärmdump på BCS-modellvyn.

 7. I avsnittet Filtyp väljer du Modell eller Resurs beroende på vilken filtyp du vill importera.

 8. I avsnittet Avancerade inställningar väljer du en eller flera av följande resurser du vill importera:

 9. Lokaliserade namn – om du vill importera lokaliserade namn för de externa innehållstyperna på ett specifikt språk. Importerade lokaliserade namn sammanfogas med befintliga lokaliserade namn av Business Data Connectivity.

 10. Egenskaper – om du vill importera egenskaper för de externa innehållstyperna. Importerade egenskaper sammanfogas med befintliga egenskapsbeskrivningar av Business Data Connectivity.

 11. Behörigheter – om du vill importera behörigheter för externa innehållstyper och andra skyddbara objekt i modellen.

 12. (Valfritt) Om du vill spara resursinställningarna i en fil så att du kan använda dem senare anger du namnet för resursfilen i textrutan Använd anpassade miljöinställningar.

 13. Välj Importera.

Överst på sidan

Exportera en BDC-modell

Du kan exportera en BDC-modell och sedan läsa dess innehåll för att avgöra skillnader mellan olika anslutningar. Det kan till exempel vara praktiskt vid felsökning. Du kan också importera den exporterade BDC-modellfilen till en annan miljö för testning eller återanvändning.

Exportera en BDC-modell eller en resursfil genom att följa de här stegen:

 1. Logga in på Office 365 med ditt administratörskonto för SharePoint Online.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Markera bcs.

 4. Markera Hantera BDC-modeller och externa innehållstyper.

 5. Välj rullgardinsmenyn och välj BDC-modell i gruppen Visa.

 6. Markera namnet på BDC-modellen som du vill exportera och välj sedan Exportera i menyfliksområdet.

 7. Välj den modell- eller resursfil du vill exportera på sidan Business Data Connectivity-modeller.

 8. Välj Modell eller Resurs i området Filtyp på sidan Exportera för att ange vilken typ av fil som du vill exportera.

 9. I avsnittet Avancerade inställningar markerar du en eller flera av följande så att du kan förfina dataexporten ytterligare.

  • Markera Lokaliserade namn om du vill exportera lokaliserade namn för externa innehållstyper på ett visst språk.

  • Markera Egenskaper för att exportera egenskaper för externa innehållstyper.

  • Markera Behörigheter om du vill exportera behörigheter för externa innehållstyper.

  • Markera Proxyservrar om du vill exportera en implementeringsspecifik proxy-server som används för att ansluta till det externa systemet.

 10. Om du sparade en fil med resursinställningarna anger du namnet på filen om du vill exportera den i fältet Använd anpassade miljöinställningar.

 11. Markera Exportera om du vill öppna en dialogruta där du kan spara en BDCM-fil på din lokala enhet. Du kan öppna BDCM-filen i en textredigerare.

  Överst på sidan

Lägga till åtgärder i externa innehållstyper

Genom att lägga till åtgärder i de externa innehållstyperna kan administratörer koppla en URL-adress till en extern innehållstyp. Det här kommandot startar ett angivet program eller en angiven webbplats.

Åtgärder kan ange parametrar som är baserade på en eller flera fält i den externa innehållstypen. Du kan till exempel skapa en åtgärd för en extern innehållstyp som anger en URL till sidan Sökning. Parametern för den här åtgärden kan vara ett objekts ID i den externa datakällan. Det här gör att du kan ange an anpassad åtgärd för den externa innehållstypen som automatiserar sökningen för objektet.

Obs!:  När du lägger till en ny åtgärd i en Extern innehållstyp läggs inte den åtgärden till i den befintliga externa listan för den externa innehållstypen. Åtgärden är endast tillgänglig i nya externa listor för den externa innehållstypen.

Lägg till en åtgärd till en extern innehållstyp genom att följa de här stegen.

 1. Logga in på Office 365 med ditt administratörskonto för SharePoint Online.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Markera bcs.

 4. Markera Hantera BDC-modeller och externa innehållstyper.

 5. Peka på namnet för den externa innehållstyp som du vill lägga till en åtgärd för och klicka sedan på pilen som visas. Välj Lägg till åtgärd på menyn om du vill öppna sidan Lägg till åtgärd.

 6. Ge åtgärden ett passande namn i fältet Namn.

 7. Ange den URL-adress du vill att åtgärden ska öppna i fältet URL.

  Obs!:  Under kontrollen hittar du ett exempel på en URL-adress. Exemplet visar hur du lägger till en (eller flera) platshållare som {0} eller {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0={0}&p1={1} ).

 8. Om du vill att webbdelar på webbplatsen ska kunna använda den här nya åtgärden väljer du ett av följande alternativ:

Kommando

Åtgärd

Ja

Startar åtgärden i ett nytt webbläsarfönster (sidans kontext bibehålls).

Nej

Startar åtgärden i samma webbläsarfönster.

 1. I fältet URL-parametrar anger du eventuella parametrar som krävs av URL:en. Observera att dessa numreras i gränssnittet med början från 0.

 2. Välj om du vill använda en Ikon eller inte. Det här fältet tillåter dig också att använda standardikoner.

 3. Om du vill att åtgärden ska vara standardåtgärden markerar du kryssrutan Standardåtgärd.

  Viktigt!:  Parametrar kan innehålla personlig information, till exempel namn och personnummer. Se till att du inte av misstag använder fält med sådan information när du konstruerar en åtgärd.

Överst på sidan

Visa externa data och externa datainställningar

Använd avsnittet Visa i menyfliksområdet om du vill välja olika vyer av BCS-anslutningarna. De tre vyerna visar information om BCS-anslutningen på olika sätt och ger dig åtkomst till de olika åtgärderna. Det är viktigt att du bekantar dig med de här vyerna eftersom vissa aktiviteter endast finns tillgängliga i en specifik vy.

De tre vyalternativen är BDC-modeller, Externa system och Externa innehållstyper, som de visas i följande bild.

Skärmdump på val för BCS-datakatalogvyer.

Mer information om hur du kan använda de här vyerna för att hantera BCS hittar du i avsnittet nedan.

Överst på sidan

Vyn Externa innehållstyper

Som standard använder BCS-anslutningen vyn Externa innehållstyper. Den här vyn visar tjänstprogramsinformation och visar följande information i en lista:

 • ECT-namn

 • ECT-visningsnamn

 • ECT-namnområde

 • Namnområdestyp

 • Externt systemnamn

En skärmdump på menyfliksområdet i den förvalda vyn BCS-extern innehållstyp.

Den här vyn är tillräcklig för de flesta processerna i BCS, men om det finns många externa innehållstyper kan det vara svårt att navigera i den här vyn.

Överst på sidan

Vyn Externa system

Vyn Externa system visar en BCS-anslutning i dess ursprungssystem. Den här vyn är användbar om du vill ha information om BCS-anslutningen efter att du har skapat BCS. I den här vyn visas egenskapsinställningarna för ett specifikt externt system. Dessutom kan du konfigurera vissa egenskapsinställningar.

Skärmdump på menyfliksområdet i vyn Extern för SharePoint Onlines BCS.

Visa egenskapsinställningar

Namnet på det externa systemet visas på den här sidan som en länk som går att markera (en URL som du kan navigera till). Du kan markera URL:en om du vill öppna ett fönster som visar de ursprungliga egenskapsinställningarna för lagringen. Om du dessutom är ansluten till SQL Azure ser du databasservernamnet och databasen i den här vyn.

Beroende på typen av BCS-anslutning kan kombinationer av följande objekt ingå i egenskapsinställningarna:

 • Åtkomstprovider (till exempel WCF-tjänst)

 • Autentiseringsläge (till exempel användarens identitet)

 • Databasserver

 • Personifieringsnivå (t.ex Ingen, Anonym, Identifiering, Personifiering, Delegering)

 • Inledande databasnamn

 • Integrerad säkerhet (till exempel SSPI)

 • Implementering av säker lagring

 • Målprogram-ID för säker lagring (det ID som anges för säker lagring)

 • Ändpunktsadress för tjänst (till exempel den URL som pekar till SomeWCFService.svc)

 • Anslutningspool (aktiv/inaktiv)

 • Målprogram-ID för sekundär säker lagring

 • Implementering av säker lagring

Konfigurera egenskapsinställningar

Om du håller muspekaren över ett namn på ett externt system kan du öppna en snabbmeny där kommandot Inställningar finns. Det här är användbart för SharePoint Online-anslutningar som använder WCF-webbtjönster (Windows Communication Foundation). Genom att välja alternativet Inställningar från menyn kan du konfigurera följande inställningar:

 • URL till Metadata Exchange

 • Identifieringsläge för Metadata Exchange

 • Autentiseringsläget WDSL (Web Services Description Language)

 • Målprogram-ID för säker WSDL-lagring

 • Implementering av säker lagring.

Överst på sidan

Vyn BDC-modell

Med vyn BDC-modell har du menyflikskommandon som du kan använda om du vill importera eller exportera BDC-modeller. Dessutom gör vyn BDC-modell det lättare att navigera i en stor samling med externa innehållstyper. Eftersom BDC-modellen visar hyperlänkar för varje enskild anslutning, i stället för att visa alla externa innehållstyper för varje anslutning, blir listan mer hanterbar.

En bild på vyns BDC-modeller menyfliksområde i SharePoint Onlines BCS.

Om du vill se alla externa innehållstyper för en BDC-modell markerar du bara modellens namn. Om du sedan markerar namnet på en extern innehållstyp öppnas en tabell som visar fälten som har definierats för den externa innehållstypen. Den liknar tabellen nedan.

Namn

Typ

Visa som standard

Ordernr

System.String

Nej

Anställningsnr

System.String

Nej

Frakt

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Nej

Den här visningen kan spegla layouten för en datakälla som är ansluten via en extern innehållstyp och ge en bättre bild av strukturen i underliggande data.

Dessutom visar sidan Associationer, Åtgärder eller Filter för den här externa innehållstypen längst ned på sidan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×