Hantera externa dataområden och deras egenskaper

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra egenskaperna för ett externt område om du vill hantera data som har importerats till ett kalkylblad via en anslutning till en extern datakälla, till exempel en databas, en webbfråga eller en textfil.

Vad vill du göra?

Mer information om externa dataområden och egenskaper

Söka efter ett externt dataområde

Byta namn på ett externt dataområde

Byta underliggande källdata för ett externt dataområde

Kopiera ett externt dataområde och dess underliggande källdata

Specificera hur nya data läggs till i ett externt dataområde

Specificera format och layout för data

Kopiera formler när ett externt dataområde expanderas

Låsa data i ett externt dataområde

Anpassa fältnamn i ett externt dataområde

Ta bort ett externt dataområde

Läsa mer om externa dataområden och egenskaper

Ett externt dataområde (kallas även frågetabell) är namnet eller tabellnamnet på den plats där de data som hämtas till kalkylbladet placeras. När du ansluter till externa data skapas ett externt dataområde automatiskt i Excel. Det enda undantaget är pivottabellrapporter som är anslutna till en datakälla. För pivottabellrapporter används alltså inget dataområde. I Excel kan du formatera och välja layout för ett externt dataområde eller använda det i beräkningar på samma sätt som du gör med andra data.

Egenskaper för externa dataområden

Ett externt dataområde har ytterligare egenskaper (inte att förväxla med anslutningsegenskaperna) som du kan använda för att kontrollera informationen och till exempel bevara cellformateringen eller kolumnbredden. Du kan ändra egenskaperna för externa dataområden genom att klicka på Egenskaper i gruppen Anslutningar på fliken Data. Så här ändrar du egenskaperna:

 • För externa dataområden som skapats från Microsoft Query och guiden Dataanslutning använder du dialogrutan Egenskaper för externa data.

 • För externa dataområden som skapats från en importerad textfil eller webbfråga som hämtar HTML-data använder du dialogrutan Externt dataområdes egenskaper.

 • För externa dataområden som skapats från en webbfråga som hämtar XML-data använder du dialogrutan Egenskaper för XML-mappning.

Använda mallar med externa dataområden

Om du vill dela en sammanfattning eller rapport som baserats på externa data med andra användare kan du skicka en arbetsbok till dem med ett externt dataområde eller så kan du skapa en rapportmall. I rapportmall sparas sammanfattningen eller rapporten utan några externa data så att filstorleken minimeras. Tillhörande externa data hämtas när användaren öppnar rapportmallen.

Överst på sidan

Söka efter ett externt dataområde

 1. Markera det kalkylblad där du vill söka efter ett externt dataområde.

 2. Klicka på pilen bredvid Namnruta i formelfältet och klicka sedan på namnet på det externa dataområde som du vill söka i.

Överst på sidan

Byta namn på ett externt dataområde

 1. Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på namnet på det externa dataområdet i dialogrutan Namnhanteraren och sedan på Redigera. Du kan även dubbelklicka på namnet.

 3. Ange ett nytt namn på referensen i Namnruta i dialogrutan Redigera namn.

Obs!: Med knappen Stäng stänger du endast dialogrutan Namnhanteraren. Du behöver inte klicka på Stäng för att bekräfta ändringar du redan har gjort.

Överst på sidan

Byta underliggande källdata för ett externt dataområde

Du kan byta underliggande källdata för ett externt dataområde som skapats från Microsoft Query, en importerad textfil, en webbfråga eller guiden Dataanslutning.

Byta underliggande källdata för ett externt dataområde som skapats från Microsoft Query

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet som du vill ändra underliggande källdata för.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Anslutningsegenskaper Egenskaper i dialogrutan Egenskaper för externa data.

 4. Klicka på fliken Definition och sedan på Redigera fråga i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

Ytterligare information om hur du skapar och redigerar frågor i Microsoft Query finns i hjälpen till Microsoft Query.

Byta underliggande källdata för ett externt dataområde som skapats från en importerad textfil

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet som du vill ändra underliggande källdata för.

 2. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Arbetsboksanslutningar.

 4. Klicka på fliken Definition och sedan på Redigera fråga i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 5. Klicka på Importera i dialogrutan Importera textfil.

 6. Ändra den importerade textfilen i Textimportguiden och klicka på Slutför.

  Mer information om hur du importerar textfiler finns i Importera eller exportera textfiler.

Byta underliggande källdata för ett externt dataområde som skapats från en webbfråga

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet som du vill ändra underliggande källdata för.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Arbetsboksanslutningar.

 4. Klicka på fliken Definition och sedan på Redigera fråga i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 5. Ändra webbfrågan i dialogrutan Redigera webbfråga och klicka på Slutför.

Ytterligare information om hur du skapar och redigerar webbfrågor finns i avsnittet Hämta externa data från en webbsida.

Byta underliggande källdata för ett externt dataområde som skapats med guiden Dataanslutning

 1. Klicka på en cell i det externa dataområdet som du vill ändra underliggande källdata för.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Anslutningsegenskaper Egenskaper i dialogrutan Egenskaper för externa data.

 4. Klicka på fliken Definition i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Tabell i rutan Kommandotyp och ändra sedan värdet för namnet på en tabell, vy eller fråga i rutan Kommandotext.

  • Klicka på SQL eller Standard i rutan Kommandotyp och redigera SQL-uttrycket i rutan Kommandotext.

   Obs!: Beroende på hur anslutningen definierades kanske inte rutan Kommandotyp är tillgänglig (den visas nedtonad).

Överst på sidan

Kopiera ett externt dataområde och dess underliggande källdata

 1. Klicka på pilen bredvid Namnruta i formelfältet och markera sedan namnet på det externa dataområde som du vill kopiera.

  För tabeller i Excel markerar du namnet och området och trycker på CTRL + A för att markera tabellrubrikerna.

  Om du vill ta med kolumnetiketter eller formler som inte är en del av det externa dataområdet markerar du de celler som innehåller de kolumnetiketter eller formler du vill kopiera. Klicka på pilen bredvid Namnruta i formelfältet och klicka sedan på namnet på det externa dataområde du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Växla till den arbetsbok som du vill klistra in det externa dataområdet i.

 4. Klicka på den översta cellen till vänster i inklistringsområde.

  Kontrollera att externa data inte ersätter befintliga data genom att se till att kalkylbladet inte har data under eller till höger om cellen som du klickar i.

 5. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Obs!: Om du kopierar en del av ett externt dataområde kopieras inte den underliggande fråga och kopierade data kan inte uppdateras.

Överst på sidan

Specificera hur nya data läggs till i ett externt dataområde

Du kan styra hur en mindre eller större datamängd som returneras till Excel ska hanteras när data uppdateras.

 1. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på något av följande i dialogrutan Externt dataområdes egenskaper under Om antalet poster (rader) ändras efter uppdatering av data:

  • Infoga celler för nya data, ta bort oanvända celler

   Meddelanden: 

   • När en eller flera rader läggs till i datakällan, flyttas celler direkt under det externa dataområdet nedåt, men cellerna till höger om det externa dataområdet flyttas inte.

   • När en eller flera rader tas bort från datakällan, flyttas celler direkt under det externa dataområdet uppåt, men cellerna till höger om det externa dataområdet flyttas inte.

  • Infoga rader för nya data, radera oanvända celler

   Meddelanden: 

   • När en eller flera rader läggs till i datakällan flyttas cellerna direkt under och till höger om det externa dataområdet nedåt.

   • När en eller flera rader tas bort från datakällan flyttas inte cellerna direkt under och till höger om det externa dataområdet.

  • Skriv över befintligt cellinnehåll, radera oanvända celler

   Meddelanden: 

   • När en eller flera rader läggs till i datakällan, skrivs celler direkt under det externa dataområdet över, men cellerna till höger om det externa dataområdet flyttas inte.

   • När en eller flera rader tas bort från datakällan flyttas inte cellerna direkt under och till höger om det externa dataområdet.

Överst på sidan

Specificera format och layout för data

 1. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör ett eller flera av följande alternativ under Dataformatering och layout:

  • Om du vill att fältnamnen ska ingå i första raden markerar du kryssrutan Inkludera fältnamn.

   Obs!: Den här kryssrutan är endast tillgänglig för externa dataområden som konverterats från ett Microsoft Office 2003-program eller för externa dataområden som skapats programmässigt.

  • Om du vill lägga till en kolumn med radnummer markerar du kryssrutan Inkludera radnummer.

   Obs!: Den här kryssrutan är inte tillgänglig för importerade textfiler, XML-filer och webbfrågor.

  • Om du vill behålla den cellformatering du använt markerar du kryssrutan Behåll cellformatering.

   Obs!: För webbfrågor avmarkeras det här alternativet automatiskt om du markerar alternativet Fullständig HTML-formatering i dialogrutan Alternativ. Dialogrutan Alternativ kommer du åt från dialogrutan Redigera fråga.

  • Om du vill behålla den kolumnbredd du angett markerar du kryssrutan Justera kolumnbredd.

  • Om du vill behålla den sortering, filtrering och layout för kolumner som du har angett markerar du kryssrutan Behåll sortering/filter/layout för kolumn.

   Obs!: Den här kryssrutan är inte tillgänglig för webbfrågor.

  • Om du vill behålla den kolumnfiltrering du använt markerar du kryssrutan Behåll kolumnfilter.

   Obs!: Den här kryssrutan är endast tillgänglig för webbfrågor som bygger på XML-data.

Överst på sidan

Kopiera formler när ett externt dataområde utökas

Obs!: Detta gäller endast för externa dataområden som har konverterats från ett Microsoft Office 2003-program eller för externa dataområden som skapats programmässigt. Alla externa dataområden som skapas med användargränssnittet, skapas som Excel-tabeller. När nya rader läggs till utökas de här tabellerna automatiskt och beräknade kolumner fylls i nedåt.

 1. Ange en formel i en angränsande cell till den första dataraden i det externa cellområdet.

  Obs!: Den första dataraden kan vara den första eller den andra raden av det externa dataområdet beroende på om den första raden består av rubriker.

 2. Markera cellen och dubbelklicka på fyllningshandtag om du vill kopiera formeln till alla rader i det externa dataområdet.

 3. Klicka på en cell i det externa dataområdet.

 4. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 5. Markera kryssrutan Autofyll formler i angränsande kolumner i dialogrutan Externt dataområdes egenskaper.

  Obs!: Om det externa dataområdet expanderas när du uppdatera, kopieras endast de formler som direkt angränsar till eller är inom det externa dataområdet i Excel.

Överst på sidan

Låsa data i ett externt dataområde

Om du låser ett externt dataområde behålls dess data men inte dess underliggande källdata så ett låst externt dataområde går inte att uppdatera.

Låsa data i en Excel-tabell

 1. Klicka på det kalkylblad som innehåller den Excel-tabell som du vill ta bort dataanslutningen från.

 2. Klicka på pilen bredvid Rutan Namn i formelfältet och klicka sedan på namnet på det externa dataområdet som du vill ta bort dataanslutningen. Dataområdet markeras sedan.

 3. Klicka på Bryt länk på fliken Verktyg i gruppen Externa tabelldata. Dataområdet förblir och fortfarande har samma namn, men anslutningen tas bort.

Låsa data i ett område

Obs!: Detta gäller endast för externa dataområden som har konverterats från ett Microsoft Office 2003-program eller för externa dataområden som skapats programmässigt. Alla externa dataområden som skapas med användargränssnittet, skapas som Excel-tabeller. När nya rader läggs till utökas de här tabellerna automatiskt och beräknade kolumner fylls i nedåt.

 1. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Avmarkera kryssrutan Spara frågedefinition under Frågedefinition.

Obs!: När du sparar arbetsboken tas underliggande källdata bort från den. Men de sparade databasfrågefilerna (DQY- eller ODC-filer) tas inte bort. Om du sparade frågan när du skapade den i Frågeguiden eller i Microsoft Query sparas frågefilen på din dator så att du kan använda frågan igen för att hämta externa data. Mer information finns i direkthjälpen till Microsoft Query.

Överst på sidan

Anpassa fältnamn i ett externt dataområde

Obs!: Detta gäller endast för externa dataområden som skapats med guiden Dataanslutning eller Microsoft Query (inte importerade textfiler eller webbfrågor), externa dataområden som konverterats från ett Microsoft Office 2003-program eller för externa dataområden som skapats programmässigt. Alla externa dataområden som skapas med användargränssnittet, skapas som Excel-tabeller.

 1. Infoga en tom rad ovanför det externa dataområdet genom att göra något av följande:

  • Markera en cell ovanför vilken du vill infoga den nya raden. Klicka sedan på pilen bredvid Infoga i gruppen Celler på fliken Start och därefter på Infoga kalkylbladsrader. Eftersom du har markerat en cell, infogas en ny rad ovanför den aktuella raden.

  • Klicka på radväljaren för den rad ovanför vilken du vill infoga en ny rad. Klicka sedan på Infoga i gruppen Celler på fliken Start. Eftersom du har markerat en hel rad, infogas en ny rad ovanför den markerade raden.

 2. Skriv de etiketter du vill ha i cellerna i den tomma raden.

 3. Klicka på en cell i det externa dataområdet.

 4. Klicka på Egenskaper på fliken Data i gruppen anslutningar.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 5. Avmarkera kryssrutan Inkludera fältnamn i dialogrutan Externt dataområdes egenskaper under Dataformatering och layout och klicka på OK.

 6. Om du vill ta bort de befintliga fältnamnen och uppdatera det externa dataområdet klickar du på en cell i det externa dataområdet och sedan på Uppdatera data Bild av knapp .

Obs!: När du hämtar data från en databas behålls eventuella ändringar av kolumnnamn från Microsoft Query i det externa dataområdet. Information om hur du ändrar kolumnnamn i frågan finns i hjälpen till Microsoft Query.

Överst på sidan

Ta bort ett externt dataområde

 1. Klicka på det kalkylblad som innehåller det externa dataområde som du vill ta bort.

 2. Klicka på pilen bredvid Namnruta i formelfältet och klicka sedan namnet på det externa dataområde som du vill ta bort.

  Om det externa dataområdet är en Excel-tabell trycker du på CTRL + A om du vill markera hela tabellen.

 3. Tryck på DEL om du vill ta bort hela det externa dataområdet.

 4. Om du vill ta bort underliggande källdata klickar du på Ja när du tillfrågas om det.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×