Handledning för administratörsrollen för Project Web Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs de aktiviteter som är tillgängliga när du har administratörs behörighet för Microsoft Office Project Web Access. Här presenteras en översikt över Project Web Access från en administratörs perspektiv.

Obs!: Denna guide innehåller inte information om hur du distribuerar Microsoft Office Project Server 2007 i organisationen. Du kan läsa mer om hur du distribuerar och hanterar Project Server 2007 på TechNet.

Beroende på vilken säkerhets grupp de är tilldelade kan användarna arbeta med Project Web Access-funktioner med Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 eller båda.

Obs!: Om du inte ser länken Server inställningar i snabb start för Project Web Access tillhör inte gruppen Administratörer och du kan inte utföra åtgärder som att anpassa vyer, konfigurera rapporter, konfigurera tid rapporter eller ta bort projekt.

Vad kan du göra med administratörs behörigheter?

Arbeta från start sidan för Project Web Access

Arbeta med uppgifter och tid rapporter

Arbeta med resurser

Arbeta i projekt Center

Analysera data och skapa rapporter

Samar beta med andra i organisationen

Hantera företags funktioner

Hantera vyer

Arbeta med Project Professional

Få installations råd, Bloggar och annan information online

Arbeta från start sidan för Project Web Access

Start sidan för Project Web Access är den primära start punkten för användare som arbetar med data som sparats i Project Server 2007-databasen. När du loggar in i Project Web Access kan väntande objekt som kräver en åtgärd (till exempel aktivitets uppdateringar som måste godkännas) och objekt som har ändrats sedan den senaste gången du loggade in visas. Från start sidan kan du komma åt Project Web Access-funktioner, inklusive sidorna uppgifter, projekt Center, resurs Center, uppdateringar, status rapporter, dokument, ärenden och risker.

Obs!:  Innehållet som visas på Start sidan för Project Web Access beror på vilka funktioner som är tillgängliga på servern, användarens roll, behörigheter som tilldelats användaren, vilka säkerhets kategorier användaren tillhör (inklusive projekt och vyer som tilldelats den säkerhets kategorin) och eventuella anpassningar som har kon figurer ATS för start sidan.

Aktiviteter för start sidan i Project Web Access

Överst på sidan

Arbeta med uppgifter och tid rapporter

Hantera uppgifter

Hantera aktivitets uppdateringar

Hantera tid rapporter

Integrera med Outlook

Innan grupp medlemmar kan registrera tidrapport timmar eller deras aktivitet status måste administratören ställa in tid rapporter, aktivitets status eller båda. Tid rapporter registrerar faktiska arbets timmar för aktiviteter, projekt och andra objekt och är viktiga om du spårar användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått. Grupp medlemmar kan ange aktivitets status med hjälp av sidorna Mina uppgifter, vilket gör att administratören kan spåra statusen eller framsteg mot slutförandet av aktiviteter i projekt.

Om din organisation har projektledarna och de kan följa upp status för de projekt som de har skapat i Office Project Professional 2007 vill du spåra aktivitets statusen.

Överst på sidan

Hantera uppgifter

Grupp medlemmar kan använda sidan mina uppgifter i Project Web Access för att visa, redigera, delegera och uppdatera uppgifter och arbets tider som har tilldelats dem av en projektledare som använder Project Professional 2007. Öppna sidan mina uppgifter genom att klicka på Mina uppgifter i snabb start.

Aktiviteter för aktivitets hantering

Överst på sidan

Hantera aktivitets uppdateringar

På sidan aktivitets uppdateringar i Project Web Access kan du granska ändringar av aktiviteter och arbets tider som grupp medlemmarna skickar från sina mina uppgifts sidor. Du kan också använda sidan aktivitets uppdateringar för att uppdatera projekt med den senaste informationen.

Du kan uppdatera projekt med information från sidan aktivitets uppdateringar på två sätt:

 • Justera     Du kan acceptera varje aktivitets ändring genom att klicka på acceptera på sidan aktivitets uppdateringar. Om du svarar på en begäran om aktivitets ändring innan den godkänns tas ändringsbegäran bort från listan på sidan aktivitets uppdateringar tills grupp medlemmens svar. Du kan uppdatera och svara på förfrågningar om ny aktivitet och aktivitets delegering samtidigt.

 • Automatiskt (med hjälp av regler)     Du kan skapa och köra regler för att automatiskt uppdatera projekt med ändringar som inte måste granskas före godkännande. Du kan skapa regler som körs för specifika projekt, för alla projekt, för specifika resurser eller för grupper av resurser på en viss plats i organisationens resurs struktur (RBS).

Aktiviteter för hantering av aktivitets uppdatering

Överst på sidan

Hantera tid rapporter

Tid rapporter registrerar faktiska arbets timmar för aktiviteter, projekt och andra objekt och är viktiga om du spårar användning, fakturerbar tid och andra tidsbaserade mått.

Du bör skapa en tid rapport om:

 • Organisationen vill spåra fakturerbarheten och inte debiterbara timmar.

 • Du måste integrera med ett redovisnings system för betalning och fakturering.

 • Hanteringen vill se information om antalet timmar som resurser är utgifter för och hur dessa timmar utnyttjas (övertid och ej Debiterbart).

Tid rapport hanterings aktiviteter

Överst på sidan

Integrera med Outlook

Project Web Access integreras med Microsoft Outlook för att göra det möjligt för grupp medlemmarna att uppdatera sina uppgifter med hjälp av Office Outlook 2007, 2003 eller XP. För att du ska kunna använda alla funktioner i Outlook-integreringen måste grupp medlemmarna:

 • Ha ett giltigt användar konto för Project Web Access för att komma åt den sida som Outlook-integrerings funktionerna är konfigurerade från.

 • Använd Office Outlook 2007, 2003 eller XP.

Outlook-aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med resurser

Hantera resursinformation

Personal projekt

Färdighets planering

Arbeta med semester och annan ledig tid (administrativ tid)

Projektledarna och resurs chefer använder resurs Center i Project Web Access för att visa, ändra och analysera information för en eller flera resurser som har tilldelats aktiviteter i projekt som har publicerats i Project Server-databasen. Resurs Center visar en lista över resurserna i företags resurspool; behörighet att visa objekt i resurs Center beviljas av Project Server-administratören.

Överst på sidan

Hantera resursinformation

I resurs Center kan du redigera information om resurser, till exempel e-postadresser, konto uppgifter och grupper som de tillhör. Du kan också visa deras uppgifter och tillgänglighet.

Vissa resursfiler, till exempel Kalender inställningar, kan bara ändras med Project Professional 2007.

Aktiviteter för resurs informations hantering

Överst på sidan

Personal projekt

Projektledarna kan skapa team för projekt baserat på många olika parametrar, inklusive resurs kunskaper och resurs tillgänglighet. Du kan använda funktionen Skapa team i Project Web Access för att skapa ett projekt team.

Tänk på följande när du använder funktionen Skapa team:

 • Chefer kanske inte kan se alla resurser, eller så kanske de inte kan tilldela alla till projekt.

 • För att hitta resurser med nödvändiga kunskaps uppsättningar måste din organisation använda RBS-koder (Resource Breakdown Structure) och andra företags resurs- dispositionskoder som används för att definiera olika färdigheter och resurs relationer i företaget.

 • Du kan tilldela uppgifter till ett team med resurser; enskilda grupp medlemmar kan sedan välja de aktiviteter som de vill tilldela sig själva.

 • Chefer kan använda både föreslagna och godkända boknings typer för resurser. Genom att tilldela resurser till projekt utan att genomföra dem kan chefer spåra potentiella resurstilldelningar för föreslagna nya projekt. Tjänste organisationer använder till exempel ofta föreslagen bokning så att de kan jämföra olika tilldelnings scenarier och hantera både föreslagna och godkända uppgifter. Resurs hanterare i organisationer som använder en central resurspool och projektledarna som sköter sin egen personal användning för att spåra och sköta bemannings förfrågningar.

Vissa resursfiler och inställningar, till exempel Kalender inställningar och ersatta resurser, kan bara ändras med Project Professional 2007.

Aktiviteter för projekt bemanning

Överst på sidan

Färdighets planering

För att hitta den bästa resursen för jobbet använder du funktionerna för färdighets schemaläggning som är tillgängliga i Project Web Access och Project Professional 2007 som en del av organisationens EPM-lösning (Enterprise Project Management). Använd resurser sättnings guiden i Project Professional 2007 för att ersätta allmänna resurser med faktiska resurser. Med skapa team-funktionen i Project Web Access kan du skapa Sök resurser med rätt kunskaper för jobbet.

Vissa resursfiler, till exempel Kalender inställningar och resurser sättnings guiden, kan bara ändras med Project Professional 2007.

Aktiviteter för färdighets planering

Överst på sidan

Arbeta med semester och annan ledig tid (administrativ tid)

Med Project Web Access kan du spåra ledig tid (administrativ tid), till exempel semestrar, team möten, utbildning, interna projekt och annan icke projektrelaterad tid. Grupp medlemmar har angett administrativ tid på sina sidor med mina tid rapporter.

Din organisation bör spåra administrativ tid om:

 • Du integrerar med ett redovisnings system som kräver data om undantag.

 • Ditt hanterings team vill visa rapporter om undantag.

 • Projektledarna och resurs chefer vill att grupp medlemmarna ska ange tid utanför kontoret så att tiden visas som ej tillgänglig för projekt tilldelningar.

Administrativa tids hanterings aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta i projekt Center

Projekt Center är ett bekvämt sätt för projektledare, grupp medlemmar och andra projekt intressenter att visa detaljerad information om enskilda projekt och för att Visa sammanfattnings information om projekt i hela organisationen. Alla användare som har behörighet att komma åt projekt Center i Project Web Access eller Project Professional 2007 kan använda projekt Center för att arbeta med projekt som de är tilldelade till. Endast projekt som har publicerats i Project Server 2007-databasen är tillgängliga i projekt Center.

Projekt Center aktiviteter

Överst på sidan

Analysera data och skapa rapporter

Hantera status rapporter

Arbeta med OLAP-rapporter

Project Web Access innehåller många rapporterings alternativ som gör det enkelt att samar beta på ett effektivt sätt. Grupp medlemmar kan skapa status rapporter för att rapportera hur deras aktiviteter fortskrider. Dessutom kan en projektledare skapa detaljerade OLAP-rapporter (Online Analytical Processing).

Vissa uppgifter kan endast utföras av användare som är medlemmar i administratörs gruppen Project Web Access. Om du inte ser länken Server inställningar i snabb start för Project Web Access tillhör inte gruppen Administratörer och kan inte utföra åtgärder som att anpassa vyer, konfigurera rapporter, konfigurera tid rapporter eller ta bort projekt.

Överst på sidan

Hantera status rapporter

Status rapporter beskriver förloppet för tilldelade aktiviteter. Projektledarna kan automatisera processen med att begära och ta emot statusinformation; de kan skicka förfrågningar om grupp medlemmarnas status och grupp medlemmarna kan sedan svara på dem genom att ange den information som begärs. Grupp medlemmar kan även initiera inlämning av status rapporter. Projektledarna kan konfigurera status rapporter så att de tar emot enskilda inlämningar och en sammanslagen rapport som sammankallas för svar.

Hanterings aktiviteter för status rapporter

Överst på sidan

Arbeta med OLAP-rapporter

Chefer på olika nivåer kan använda en mängd olika rapporter för att analysera projekt-och resurs resultat i ett projekt eller flera olika projekt. Du kan använda vyerna Pivottabell och Pivotdiagram om du vill arbeta interaktivt med rapporterna och ändra vissa av fälten som strukturerar dem. Alla dessa rapporter hjälper dig att förstå organisationens hälso tillstånd som mäts efter projekt-och resurs prestanda.

Vissa rapporter, till exempel visuella rapporter, kan bara skapas och visas med Project Professional 2007.

Aktiviteter för hantering av OLAP-rapport

Överst på sidan

Samar beta med andra i organisationen

Project Web Access har många funktioner som hjälper organisationens resurser att samar beta om projekt aktiviteter, problem, risker och andra områden som påverkar projektets framgångar.

Samarbetsaktiviteter

Överst på sidan

Hantera företags funktioner

Project Web Access-administratörer kan anpassa och styra många funktioner och funktioner från Server inställnings sidorna.

Obs!: Specifika behörigheter måste beviljas för att anpassa och aktivera vissa funktioner och sidor.

Hanterings aktiviteter för Enterprise-funktioner

Överst på sidan

Hantera vyer

Vyer är aktiva interaktiva rapporter med projekt-och resursinformation som lagras i Project Server 2007-databasen. Vyer gör det möjligt för projekt medlemmar att visa annan information än deras egna uppgifter, tilldelningar och projekt. Vyer kan också aktivera projekt-och resurs ansvariga för att förmedla viktig information om deras projekt till andra personer och grupper i organisationen. Vissa vyer gör till exempel att grupp medlemmarna kan se information om sina projekt. Med andra vyer kan projekt-och resurs ansvariga hålla reda på uppgifter i sina projekt, bestämma resurs tillgänglighet och matcha behoven hos sina projekt med de tillgängliga resurserna.

Tillgängliga vyer inkluderar exempelvis projekt Center, resurstilldelningar, resurs Center, mina uppgifter och mina tid rapporter, data analyser, resurs planer och team Builder-vyer.

Obs!: Project Web Access-användare måste ha specifika behörigheter för att kunna ändra sidor. Om du till exempel vill att en användare ska kunna lägga till listor, till exempel undersökningar och foto gallerier, måste en Project Web Access-administratör ställa in Contribute för Project Web Access-behörighet för den användaren.

Visa hanterings aktiviteter

Överst på sidan

Arbeta med Project Professional

Du kan använda Project Professional 2007 för att utföra många projektlednings uppgifter i EPM-lösningen (Enterprise Project Management) för organisationen.

Obs!: Project Server 2007 behörigheter krävs för att slutföra olika projekt hanterings uppgifter med Project Professional.

Project Professional-aktiviteter

Överst på sidan

Få installations råd, Bloggar och annan information online

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×