Guiden Exportera

Använd guiden Exportera eller guiden Importera för att skapa en export-/importbeskrivning och antingen spara Microsoft Office Project 2007-information i ett format som kan identifieras av ett annat program, eller importera viktig information som skapats i ett annat program till Project 2007. Med fördefinierade eller anpassade specifikationer för export och import ger guiderna enkla anvisningar för att placera exporterade och importerade data i rätt mål-fält.

Obs!: Det namn som visas längst upp i guiden är antingen Guiden Exportera eller Guiden Importera, beroende på om du exporterar eller importerar projektinformation.

Med hjälp av guiden Exportera och guiden Importera kan du exportera och importera projektinformation till respektive från följande format:

  • Microsoft Office Excel-arbetsbok (.xls)

  • Pivottabell i Excel (.xls)

  • Tabbavgränsad text (.txt)

  • Kommaavgränsad text (.csv)

  • XML (.xml)

Dialogrutans plats

Guiden Exportera    Öppna och aktivera det projekt vars information du vill exportera. Klicka på Spara somArkiv-menyn. Klicka på den filformat du vill använda i rutan Filformat. Klicka på Spara. Den första sidan i guiden Exportera visas.

Guiden Importera    Öppna en fil som använder ett av de filformat som stöds. Guiden Importera öppnas automatiskt.

Obs!: Vilka sidor som visas i guide beror på vilket filformat du valt och vilka alternativ du väljer på sidorna i guiden.

Detaljer

Sidan Data

Obs!: Sidan Data visas endast i guiden Exportera.

Excel-projektmall eller Utvalda data    Om du exporterar till en Excel-arbetsbok klickar du på Excel projektmall eller Utvalda data, som är standardvalet. Om du väljer Excel-projektmall behövs ingen närmare specifikation. Informationen mappas automatiskt med hjälp av en inbyggd mall som utformats för att exportera information från Project 2007 till Excel.

Sidan Specifikation

Ny import- och exportspecifikation    Välj Ny import- och exportspecifikation om du vill skapa en helt ny exportspecifikation för det aktuella filformatet. Det här är standardinställningen.

Använd befintlig import- och exportspecifikation    Välj Använd befintlig import- och exportspecifikation om du vill använda en specifikation som du har skapat och sparat tidigare eller om du vill använda en färdig specifikation som följer med Project 2007.

Sidan Importläge

Obs!: Den här sidan visas endast i guiden Importera.

Som ett nytt projekt    anger att du vill importera data till en ny .mpp-fil i Project.

Lägg till data i det aktiva projektet    anger att du vill lägga till data i slutet av det aktiva projektet.

Sammanfoga data med det aktiva projektet    anger att du vill sammanfoga data fälten i det aktiva projektet med hjälp av en primärnyckel. Ange primärnyckeln för koppling genom att använda knappen Ange sammanslagningsnyckel på sidan Koppla aktiviteter, Koppla resurser eller Koppla tilldelningar.

Sidan Kopplingsval

Den här sidan visas om du valde Använd befintlig import- och exportspecifikation på sidan Specifikation.

  1. Välj den specifikation du vill använda. Den här listan innehåller export- och importspecifikationer som följer med Project 2007, samt eventuella specifikationer som du tidigare skapat och sparat.

  2. Klicka på Nästa att ändra specifikationen. Klicka på Slutför om du vill exportera projektdata enligt omedelbart enligt den nuvarande specifikationen.

Sidan Kopplingsalternativ

Avsnittet Välj vilka typer av data du vill exportera/importera

Aktiviteter    anger att all aktivitet-information i projektet ska exporteras eller importeras till vald filformat. (Aktivitetstidsfasad information innefattas inte.)

Resurser    anger att all resursinformation i projektet ska exporteras eller importeras till det valda filformatet. (Resurstidsfasad information innefattas inte.)

Tilldelningar    anger att all tilldelning-information i projektet ska exporteras eller importeras till det valda filformatet. (Tilldelningstidsfasad information innefattas inte.)

Avsnittet Microsoft Office Excel-alternativ

Det här avsnittet visas om du exporterar till eller importerar från en Excel-arbetsbok.

Exporten inkluderar sidhuvuden    anger att din nya Excel-fil som innehåller projektinformation ska ta med rubrikraden med bladets kolumnrubriker, till exempel aktivitetsnamn, varaktighet, startdatum och så vidare. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Ta med tilldelningsrader i utdata    anger att tilldelning-rader ska tas med tillsammans med uppgifter eller resurser, även om kryssrutan Tilldelningar inte är markerad.

Avsnittet Alternativ för textfiler

Det här avsnittet visas om du exporterar till en textfil (tabbavgränsad eller kommaavgränsad).

Exporten inkluderar sidhuvuden    anger att din nya textfil som innehåller projektinformation ska ta med rubrikraden med bladets kolumnrubriker, till exempel aktivitetsnamn, varaktighet, startdatum och så vidare. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Ta med tilldelningsrader i utdata    anger att tilldelning-rader ska tas med tillsammans med uppgifter eller resurser, även om kryssrutan Tilldelningar inte är markerad.

Avgränsare    Anger om information för olika kolumner ska avgränsas med en tabb, ett blanksteg eller ett komma.

Filursprung    Anger textfilens ursprung, t.ex. Windows (ANSI) för en Windows-textfil enligt ANSI-standarder.

Sidan Koppla aktiviteter/Koppla resurser/Koppla tilldelningar

Avsnittet Mappa aktiviteter/resurser/tilldelningar

Målnamn    Anger namnet på den resulterande filen när exporten har slutförts. Den här rutan visas bara i guiden Exportera.

Exportfilter    Anger ett filter som ska användas för den information som exporteras. Som standard är Alla aktiviteter eller Alla resurser markerat. Klicka på andra filter som du vill använda för att ge ett skarpare fokus för den information som ska exporteras eller importeras. Om du bara exporterar eller importerar tilldelningar är inga filter tillgängliga. Den här listan visas bara i guiden Exportera.

Källtabellens namn     Anger namnet på den tabell som data importeras till. Den här rutan visas bara i guiden Importera.

Avsnittet Bekräfta eller ändra hur du vill mappa data (datamappningstabell)

Från:    Visar de fältnamn som exporteras eller importeras. Klicka i en tom cell och skriv ett fältnamn eller välj ett i listan. Om du har valt att aktiviteter exporteras eller importeras, listas aktivitetsfält. Om du har valt att resurser exporteras eller importeras, listas resursfält. Om du har valt att tilldelningar exporteras eller importeras, listas tilldelningsfält.

Till:    Anger namnet på det fältnamn som ska vara kolumnrubrik för den här informationen. Standardnamn fylls i automatiskt när du anger fältet, men du kan ändra namnet om du vill. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Exportera rubrikrad eller Exporten inkluderar sidhuvuden på sidan Kopplingsalternativ i guiden.

Datatyp    Anger hur data tolkas i det exporterade eller importerade formatet, till exempel som text, datum, tal, valuta och så vidare.

Kommandoknappar

Flytta upp    Flyttar upp det markerade fältet så att det visas längre upp i den exporterade eller importerade tabellen.

Flytta ned    Flyttar ned det markerade fältet så att det visas längre ned i den exporterade eller importerade tabellen.

Lägg till alla    Infogar alla tillgängliga projektfält av den valda typen (aktivitet, resurs eller tilldelning) till Export-/importspecifikationen.

Ta bort allt    Tar bort alla fält som angetts i export-/importspecifikationstabellen, så att du kan börja från början.

Infoga rad    Lägger till en ny rad ovanför den markerade raden. Den här knappen är bara tillgängligt om du lägger till egna markerade fält, i stället för alla fält.

Ta bort rad    Tar bort den markerade raden i export-/importmappningstabellen.

Baseras på tabellen    Öppnar dialogrutan Välj tabell. Använd den här dialogrutan om du vill exportera fält från en viss Project 2007-tabell.

Ange sammanslagningsnyckel    Efter att du markerat ett fält i kolumnen Till:, klickar du på knappen Ange sammanslagningsnyckel för att ange vilka fält som du vill koppla data till. Den här knappen visas endast för Importguiden när du markerar alternativet Sammanfoga data med det aktiva projektet på sidan Importläge.

Avsnittet Förhandsgranska

MS Project    Visar namnen på de Project 2007-fält som exporteras eller importeras.

Mål    Visar motsvarande namn på fälten i den resulterande importerade eller exporterade filen. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Exportera/importera rubrikrad eller Exporten/importen inkluderar sidhuvuden på sidan Kopplingsalternativ i guiden.

Förhandsgranska    Visar ett exempel på verkliga data som de kommer att visas i den exporterade eller importerade filen.

Sidan Slut på avbildningsdefinition

Spara import- och exportspecifikation    Öppnar dialogrutan Spara import- och exportspecifikation, där du kan spara specifikationen för framtida bruk i andra projekt. Du kan använda Organisatören för att kopiera specifikationen till den globala projektmallen eller till någon annan Project-fil.

Slutför    Slutför exporten eller importen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×