Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Excel med tangentbordet och en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i Excel. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du får lära dig att starta programmet, skapa en ny arbetsbok om du vill infoga dina data, skapa enkla formler, sortera eller filtrera dina data och lägga till diagram för att visa vad det innebär att dina data.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Skärmläsaren används standardlayouten för tangentbordet som standard. Om du vill ändra detta i Skärmläsaren-inställningarna trycker du på Windows-tangenten + Ctrl + N. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Välj tangentbordslayout, standard.” Om du vill ändra layouten till Äldre trycker du en gång på nedåtpilen. Du hör: ”Äldre, vald.” De nya Skärmläsaren-kommandona finns inte tillgängliga i den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningen för äldre kommandon hamnar i konflikt med de som används i nya Skärmläsaren-funktioner.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Starta Excel

För att starta Excel, gör du något av följande:

 • Tryck på Windows-tangenten och skriv Excel.

 • Navigera till Excel arbetsboken du vill öppna och tryck på RETUR på enheten eller fillagring som du använder. Arbetsboken öppnas i Excel.

Skapa en ny arbetsbok

Excel filer kallas arbetsböcker. Alla arbetsböcker som innehåller blad, vanligtvis kallas kalkylblad eller kalkylblad. Du kan lägga till så många blad som du vill att en arbetsbok eller skapa nya arbetsböcker om du vill behålla dina data separat.

 1. I Excel trycker du på Alt+F, N för att skapa en ny arbetsbok.

 2. För att öppna en tom arbetsbok trycker du på L.

Skriva in data

När du för in data i bladet arbetar du med rader, kolumner och celler. Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A. På ett nytt blad är cell A1 markerad som standard.

 1. Tryck på piltangenterna för att markera en tom cell där du vill börja registrera dina data. När du flyttar till celler i arbetsboken i JAWS, hör du innehållet i cellen och sedan cellreferensen. När du markerar en tom cell du hör, till exempel ”tom, G4”. I Skärmläsaren hör du cellreferens, följt av ”markerade redigerbara” och innehållet i cellen, om något.

 2. Skriv text eller ett tal i cellen.

 3. Tryck på Retur för att föra in innehållet i cellen och gå till nästa cell i kolumnen. Tryck på tabbtangenten för att gå till nästa cell i raden. Du kan också använda piltangenterna.

Använda Autosumma för att lägga till data

Du kan använda funktionen Autosumma för att snabbt summera tal som du lagt in i bladet.

 1. Markera cellen där du vill visa summan. Detta är normalt till höger eller under de tal du summerar.

 2. För att lägga till funktionen Autosumma i cellen trycker du på Alt+H, U och sedan S.

  Tips: Du kan ändra vilka celler som används för funktionen Autosumma. För att markera det område av celler som du vill lägga till, håller du ned Skift-tangenten och trycker på piltangenterna.

 3. När du bekräftat att funktionen Autosumma skapar en formel för de celler du vill ha med, trycker du på Retur. Autosumma lägger ihop talen i de valda cellerna och summan visas i den cell du valt.

 4. För att höra resultatet av Autosumma-beräkningen går du tillbaka till cellen som innehåller Autosumma-funktionen. Du hör talet, inklusive information om att det är resultatet av en formel, samt cellreferensen, exempelvis ”538, har formel, G6”.

Skapa en enkel formel

Du kan ange enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal i bladet. Du skapar en formel genom att kombinera cellreferenser (som B4 eller D6) som innehåller de tal du vill beräkna med den matematiska operatorn. Operatörerna är plustecken (+) för addition, minustecken (-) för subtraktion, asterisk (*) för multiplicering och snedstreck (/) för division.

 1. Markera cellen där du vill visa resultatet av formeln. Detta är normalt till höger eller under de tal du beräknar.

 2. Skriv likhetstecken (=). En Excel-formel börjar alltid med ett likhetstecken.

 3. För att skapa formeln skriver du en kombination av cellreferenser (som B4 eller D6) och matematiska operatorer. Exempelvis =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tips: För att göra snabba beräkningar kan du istället för cellreferenser använda tal direkt i formeln, exempelvis =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Tryck på Retur. Värdena beräknas och resultatet visas i den valda cellen.

  Tips: Tryck på Ctrl+Retur för att få markören att stanna i den aktiva cellen.

Använda ett talformat

Skilj mellan olika typer av tal genom att lägga till ett talformat, som valuta, procent eller datum.

 1. Markera cellerna som innehåller de tal du vill formatera.

 2. Tryck på Alt+H, N för att öppna kombinationsrutan med talformat.

 3. Om du vill bläddra igenom tillgängliga talformat trycker du på nedåt eller uppåt piltangent.

  Tips: Tryck på Esc om du vill avsluta listan över talformat, om det nummerformat du vill använda inte finns i den här listan som särskilda eller anpassad. Om du vill öppna fliken tal i dialogrutan Formatera celler trycker du på Alt + H, O och sedan på E. Om du vill bläddra igenom listan över tillgängliga talformat och tryck på TABB och tryck på NEDPIL eller upp piltangent.

 4. För att använda ett valt talformat i de markerade cellerna trycker du på Retur.

Filtrera eller sortera data i en tabell

När du skapar en tabell från dina data i ett blad, kan du analysera dina data på många olika sätt, inklusive filtrering eller sortering.

 1. För att välja en grupp data som du vill analysera som en tabell markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler). När du valt en grupp av celler, hör du cellreferensen och innehållet i den första cellen i området och sedan cellreferensen och innehållet i den sista cellen i området. (I Skärmläsaren hör du cellreferensen och innehållet i den första cellen i området.)

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på T för att gå till fliken Tabeller.

 4. För att välja Tabell-rutnätet trycker du på tabbtangenten och sedan på Retur. Markerade data formateras som en tabell. Kolumnrubriker läggs till och rader formateras i alternerande färger.

 5. Filtrera tabellen enligt innehållet i en kolumn.

  1. Gå till rubriken för kolumnen som innehåller de data du vill filtrera på.

  2. Öppna listrutan AutoFilter genom att trycka på Alt + Nedåtpil.

  3. Tryck på TABB tills du hör: ”manuella filter”. Markera alla kryssruta, som är markerad som standard är markerad.

  4. Tryck på blanksteg om du vill rensa kryssrutan Markera alla.

  5. Tryck på blanksteg om du vill bläddra igenom filterval trycker du på nedåtpilen och markera kryssrutorna som innehåller de data som du vill filtrera efter. Tryck på RETUR om du vill tillämpa filterval.

  6. Om du vill ta bort filtret och visar alla data igen upprepar du steg från a till c och markerar kryssrutan Markera alla genom att trycka på blanksteg. Tryck på RETUR om du vill tillämpa filterval.

 6. Sortera tabellen.

  1. Gå till rubriken för den kolumn du vill sortera tabellen efter.

  2. Öppna listrutan AutoFilter genom att trycka på Alt + Nedåtpil.

  3. För att välja Sortera från minsta till största (för tal) eller Sortera A till Ö (för text), trycker du på S. För att välja Sortera från största till minsta eller Sortera Ö till A, trycker du på O.

Beräkna tal i en tabell

Med snabbanalysverktygen kan du snabbt beräkna dina tal. Excel visar resultatet för beräkningen av summa, genomsnitt eller antal direkt nedanför eller bredvid talen i tabellen.

 1. För att välja en grupp data som du vill beräkna som en tabell markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler).

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på O och sedan på tabbtangenten för att gå till fliken Summor.

 4. Om du vill bläddra igenom området beräkningsalternativ som innehåller Summa, medel, antal, % Summa, och Kör antingen vågrät eller lodrät data, tryck på HÖGERPIL.

 5. Välj ett beräkningsalternativ och tryck på Retur. Den valda gruppen av data beräknas som angivet.

 6. För att höra resultaten, markerar du cellerna som innehåller formlerna en efter en. Du hör formelresultatet, information om att cellen innehåller en formel, samt cellreferensen.

Formatera eller markera dina data som en tabell

Villkorsstyrd formatering och miniatyrdiagram kan framhäva de viktigaste data och visa trender i data. Du kan använda verktyget Snabbanalys för att snabbt framhäva dessa data.

 1. För att välja den grupp av data som du vill framhäva med villkorsstyrd formatering eller miniatyrdiagram, markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler).

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på F för att gå till fliken Formatering. För att gå till menyn Miniatyrdiagram trycker du på S. För att gå till flikalternativen trycker du på tabbtangenten.

 4. För att bläddra bland alternativen för formatering eller miniatyrdiagram trycker du på Högerpil eller Vänsterpil. Formateringsalternativ för tal inkluderar Datastaplar, Färg, Ikonuppsättning och annat. Formateringsalternativ för text inkluderar Texten innehåller, Dubblettvärden, Unika värden, Lika med och Radera format. Alternativ för miniatyrdiagram inkluderar Linje, Kolumn och Vinst/förlust och är bara tillgängliga när tal är valda.

 5. Välj ett alternativ för formatering eller miniatyrdiagram och tryck på Retur. Den valda gruppen av data formateras som angivet.

Visa data i ett diagram

Snabbanalysverktyget rekommenderar ett specifikt diagram och skapar snabbt en visuell representation av dina data.

 1. För att välja en grupp tal och etiketter som du vill använda för ett diagram, markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler).

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på C och sedan på tabbtangenten för att gå till fliken Diagram.

 4. Om du vill bläddra igenom alternativen diagram, tryck på höger eller vänster tills du hör det alternativ du vill ha.

 5. Tryck på RETUR för att välja den diagramtyp som helst. Diagram som representerar den markerade gruppen läggs till i kalkylbladet som ett inbäddat objekt.

Obs!: Lär dig mer om andra sätt att Skapa ett diagram med rekommenderade diagram.

Spara arbetet

 1. Tryck på Ctrl + S för att spara arbetsboken. Om det är första gången du sparar arbetsboken öppnas Spara som Backstage-vyn så att du kan markera en lagringsplats för arbetsboken och ger mallen ett namn.

 2. Använd tabbtangenten för att gå till platsalternativen för Spara som.

 3. Om du vill välja lagringsplats för arbetsboken som OneDrive eller Den här datorn, trycker du på Down or piltangent uppåt tills du hör det du vill ha. Du kan också om du vill öppna dialogrutan Spara som, tryck på nedåt tills du hör ”Bläddra” och tryck sedan på RETUR.

 4. Tryck på TABB om du vill bläddra till en mapp i ditt valda lagringsplats. Välj Navigera upp om du vill flytta till en mapp som är högre i hierarkin. Om du vill flytta till listan med mappar, tryck på TABB tills du hör ”objekt”, följt av namnet på den första mappen. Om du vill flytta genom listan trycker du på upp eller ned piltangenterna tills du hör det du vill ha. Tryck på RETUR om du vill välja en mapp.

 5. Om du vill ge filen ett namn, tryck på TABB tills du hör ”ange filnamn här” och Skriv ett namn.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck på RETUR om du vill spara filen.

Skriva ut ditt arbete

 1. Öppna Backstage-vyn Skriv ut med Ctrl+P.

 2. Tryck på TABB och SKIFT + TABB för att bläddra utskriftsinställningar, inklusive Skriva ut egenskaper, Skriva ut en dubbelsidig, Stående orientering, Normal marginaler och Utskriftsformat. Tryck på RETUR om du vill ändra en vald inställning. Om du vill välja en annan inställning, tryck på NEDPIL eller UPPIL piltangent och sedan på RETUR.

 3. När utskriftsinställningar är som du vill för att väljer du Skriv ut, trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”skriva ut” och tryck sedan på RETUR. Skrivaren skriver ut arbetsboken.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel för Windows

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för Mac med tangentbordet och VoiceOver i Mac OS inbyggda Skärmläsaren kan jag göra grundläggande uppgifter, som till exempel skapa en ny arbetsbok, lägga till data i det, skapa enkla formler och skriva ut ditt arbete.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta Excel

Använda Finder och VoiceOver för att enkelt starta Excel för Mac.

 1. Gå till listan Program i Finder genom att trycka på Skift + Kommando + A.

 2. Skriv M för att gå direkt till program som börjar med ”M” och tryck på TABB tills du hör: ”Microsoft Excel-programmet”.

 3. Tryck på kommando + nedåtpil öppnas Excel för Mac.

Skapa en ny arbetsbok

Excel filer kallas arbetsböcker och de har ett eller flera kalkylblad. Om du vill skapa en ny arbetsbok i Excel för Mac, öppnas tryck på kommando + N. Excel en tom arbetsbok i ett separat fönster med fokus i den första cellen i bladet. Du hör: ”Excel redo”.

Skriva in data

När du anger data i kalkylbladet, arbeta med rader, kolumner och celler. Celler refereras till utifrån deras rad- och plats på bladet så cell A1 finns på den första raden i kolumn A. Cell A1 är standardalternativet på ett nytt blad.

 1. Om du vill flytta mellan celler trycker du på CTRL + ALT + en piltangent. Du hör cellnamn när du flyttar mellan slutpunkterna. Om cellen innehåller text, läser VoiceOver texten.

 2. För att skriva in eller ersätta text i en cell skriver du texten, talet eller formeln.

 3. Tryck på Retur eller tabbtangenten för att flytta till nästa cell.

Använda Autosumma för att summera tal

Du kan använda funktionen Autosumma för att snabbt summera tal som du har angett i bladet.

 1. Flytta fokus till den cell som är till höger om de tal som du vill lägga till uppåt eller strax under.

 2. För att infoga Autosumma-formeln trycker du på Kommando+Skift+T.

Autosumma summerar talen och visar resultatet i den cell du valde.

Skapa en enkel formel

Du kan ange enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal i bladet. Du skapar en formel genom att kombinera cellreferenser (som B4 eller D6) som innehåller de tal du vill beräkna med den matematiska operatorn. Operatörerna är plustecken (+) för addition, minustecken (-) för subtraktion, asterisk (*) för multiplicering och snedstreck (/) för division.

 1. Flytta till en cell och skriv sedan ett likhetstecken (=), som instruerar Excel att den här cellen ska innehålla en formel.

 2. För att skapa en formel skriver du en kombination av tal och beräkningsoperatorer, till exempel plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera eller snedstreck (/) om du vill dividera. Skriv exempelvis =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 3. För att spara formeln och köra beräkningen, trycker du på Retur. För att köra beräkningen med markören i den aktiva cellen trycker du på Ctrl+Retur.

 1. Markera cellen där du vill visa resultatet av formeln. Detta är normalt till höger eller under de tal du beräknar.

 2. Skriv likhetstecken (=). En Excel-formel börjar alltid med ett likhetstecken.

 3. För att skapa formeln skriver du en kombination av cellreferenser (som B4 eller D6) och matematiska operatorer. Exempelvis =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tips: För att göra snabba beräkningar kan du istället för cellreferenser använda tal direkt i formeln, exempelvis =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Tryck på Retur. Värdena beräknas och resultatet visas i den valda cellen.

  Tips: Tryck på Ctrl+Retur för att få markören att stanna i den aktiva cellen.

Excel utför beräkningen och visar resultatet i cellen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal i Excel genom att använda ett format, till exempel valuta, procent eller datum.

 1. Markera den cell eller de celler som du vill formatera. Om du vill välja en sekvens med celler trycker du på SKIFT + en piltangent tills alla celler som du vill använda är markerade.

 2. Tryck på kommando + 1 om du vill visa fönstret Formatera celler. Du hör: ”Formatera celler”.

 3. Tryck på tabbtangenten för att gå igenom listan.

 4. Om du vill bläddra bland typerna av formatering, tryck på Uppåtpil eller nedåtpil. Du hör kategorinamn, till exempel valuta eller datum.

 5. Vissa kategorier erbjuder olika format. Du kan till exempel välja specifika datumformat, till exempel 3/14/15 eller 14-Mar-15. Tryck på TABB om du vill höra typer av formatering för en viss kategori. Tryck på UPPIL eller på nedåtpilen om du vill höra formatalternativen.

 6. För att välja ett specifikt format och använda det för de markerade cellerna, trycker du på Retur.

Spara arbetet

Tryck på Ctrl + S om du vill spara ändringarna i en fil som du har sparat tidigare.

Om det är första gången du sparar filen ska du:

 1. Tryck på Ctrl + S. Fokus flyttas till fältet Spara som text.

 2. Skriv namnet som du vill använda för din arbetsbok och gör sedan något av följande:

  1. Om du vill spara filen på datorn, tryck på TABB tills du hör: ”där”. Sedan trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG och navigera till den plats där du vill spara arbetsboken med UPPIL eller NEDPIL. Om du vill bekräfta markeringen trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

  2. Om du vill spara filen online, tryck på TABB tills du hör: ”Online platser knappen”. Sedan trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG och tryck på CTRL + ALT + höger piltangent för att flytta till listan områden, till exempel listan över OneDrive och SharePoint platser. Om du vill flytta objekt i en lista, trycker du på uppåtpilen eller på nedåtpilen. Om du vill visa objekt i en plats online, trycker du på högerpilen. Använd uppilen eller på nedåtpilen för att välja en mapp eller fil.

 3. Tryck på RETUR om du vill spara filen i den valda platsen.

Skriva ut ditt arbete

 1. Tryck på Kommando+P.

 2. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent för att välja en skrivare från listan med skrivare och tryck sedan på nedåtpilen höra namnen på skrivare i listan.

 3. Tryck på RETUR om du vill välja en skrivare.

 4. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent tills du hör ”knappen Skriv ut” och tryck sedan på CTRL + ALT + blanksteg ska skrivas ut.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Kortkommandon i Excel för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS att göra grundläggande uppgifter, till exempel öppna programmet, skapa en arbetsbok eller skriva in data.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Gå till Excel för iPhone hjälp för pekskärmför pekkapaciteten i Excel för iOS.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 • Vilka utskriftsalternativ som är tillgängliga beror på skrivarens funktioner. Mer information finns i skrivarhandboken.

I det här avsnittet

Öppna Excel

 1. På din iPhone startskärm drar du ett finger på skärmen tills du hör ”Excel” och dubbeltryck sedan på skärmen.

När du startar Excel för första gången kan du behöva logga in på ditt Microsoft-konto. Instruktioner finns i Logga in på den första körningen.

Tips: Om du inte logga ut från appen Excel den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in.

Logga in i Excel

Du kan logga in på Excel för iOS första gången du öppnar du programmet eller vid ett senare tillfälle. När du har loggat in till Excel finns också ditt konto i andra Office program. Du kan använda Excel utan att logga in, för.

Logga in på den första körningen

 1. När du öppnar Excel för första gången, programmet startar installationen och sedan du hör: ”Använd Excel på resande fot”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”e-post eller telefon tal, textfält”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Använd den skärmtangentbordet för att ange din e-postadress eller telefonnummer. När du är klar drar ett finger på skärmen tills du hör ”nästa, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Knappen Nästa är placerad i mitten av skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”ange lösenord, lösenord, säker textfält obligatorisk”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. När du är klar drar ett finger på skärmen tills du hör ”inloggningsknappen,” och dubbeltryck sedan på skärmen. Knappen Logga in är placerad i mitten av skärmen. Du hör: ”du är alla”.

  Om du hör ”inte missar något”, Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha ”aktiverar meddelanden” eller ”inte nu” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Logga in efter du använt produkten för första gången

När du bestämmer dig för att få ut mer av dina arbetsböcker kan du logga in på Excel för iOS även efter att du redan har använt programmet utan en inloggning.

 1. Öppna Excel.

 2. Dra ett finger runt längst ned till vänster på skärmen tills du hör ”konto knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”inloggningsknappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Dra ett finger på skärmen tills du hör ”e-post, telefon eller Skype, textfält, obligatoriskt”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange din e-postadress, telefonnummer eller Skype namn. När du är klar drar ett finger på skärmen tills du hör ”nästa, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Knappen Nästa finns i mitten av skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Lösenord, säkert textfil” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 8. När du är klar drar ett finger på skärmen tills du hör ”inloggningsknappen,” och sedan lyfter fingret från skärmen. Knappen Logga in är placerad i mitten av skärmen.

Öppna en arbetsbok

Öppna en nyligen genomförd arbetsbok

 1. Öppna Excel.

 2. Om du vill öppna en nyligen genomförd arbetsbok drar du ett finger runt längst ned på skärmen tills du hör ”knappen senaste” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den fil du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna en äldre arbetsbok

 1. Öppna Excel.

 2. Om du vill öppna en äldre arbetsbok drar du ett finger runt längst ned på skärmen tills du hör ”öppna knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör filsökväg du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

 4. Navigera till filen och dubbelklicka på skärmen om du vill öppna den.

Obs!: Om du redan arbetar i en arbetsbok och vill öppna en annan drar ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör ”Stäng filen, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du vill öppna en nyligen genomförd eller en äldre arbetsbok, följer du stegen ovan.

Skapa en ny arbetsbok

Excel filer kallas arbetsböcker. Alla arbetsböcker som innehåller blad, vanligtvis kallas kalkylblad eller kalkylblad. Du kan lägga till så många blad som du vill att en arbetsbok eller skapa nya arbetsböcker om du vill behålla dina data ordnade.

 1. Öppna Excel.

 2. Dra ett finger runt längst ned på skärmen tills du hör ”knappen Nytt”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”tom arbetsbok”.

 3. Om du vill öppna en tom arbetsbok, dubbelklicka på skärmen. Om du vill använda en annan mall höra Svep åt höger tills du namnet på mallen du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

Obs!: Om du redan arbetar i en arbetsbok och vill skapa en ny drar ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör ”Stäng filen, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Följ steg 2 – 3 ovan om du vill skapa en ny arbetsbok.

Skapa ett nytt kalkylblad i arbetsboken

 1. I en arbetsbok drar du fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör ”knappen Lägg till blad” och dubbeltryck sedan på skärmen. Nytt blad öppnas och förblir fokus på knappen Lägg till blad.

 2. Om du vill gå tillbaka till bladet, drar du fingret på skärmen tills du hör namnet på en cell, till exempel ”kolumn B, rad 3, B3”; och dubbeltryck sedan på skärmen.

Skriva in data

När du för in data i bladet arbetar du med rader, kolumner och celler. Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A. På ett nytt blad är cell A1 markerad som standard.

 1. Dra ett finger runt på skärmen för att hitta den cell som du vill arbeta med i kalkylbladet.

 2. Dubbelklicka på skärmen. Du hör ”markerad”, följt av cellinformation. Cellen markeras nu.

 3. Öppna den Skärmtangentbordet genom att dubbelknacka på skärmen igen. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange tal eller text som du vill använda.

 4. När du är klar visas drar du ett finger runt upp höger på skärmen tills du hör ”ange knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal genom att använda ett format i en cell, t.ex. valuta, procent eller datum.

 1. I kalkylbladet drar fingret runt på skärmen för att hitta den cell som du vill arbeta med och dubbeltryck sedan på skärmen för att markera cellen.

 2. Stänga den Skärmtangentbordet genom att dubbelknacka på skärmen igen.

 3. Dra ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör ”visa menyfliksknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör den aktuella fliken, till exempel ”Data, fliken”.

 4. Om det behövs, om du vill gå till fliken Start dubbelknacka på skärmen och Svep sedan åt vänster tills du hör: ”fliken Start”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”numrera knappen format” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”talformat”.

 6. Dra ett finger ned på skärmen tills du hör det format du vill använda, till exempel valuta, tid eller procent.

 7. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett format.

  Tips: En del av formatalternativen har undermenyer som erbjuder fler alternativ. Om du vill kontrollera om det finns undermenyer, sveper du direkt från alternativet. Om alternativet har en undermeny, hörs: ”Mer information”. Om du vill öppna undermenyn dubbelknacka på skärmen.

Spara arbetet

ditt arbete sparas automatiskt i Excel för iOS, men du kan byta namn på filen och välj platsen i filen.

Spara en kopia av filen med ett nytt namn

 1. Dra ett finger runt den övre delen av skärmen i ett Excel kalkylblad tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör menyalternativet ”spara en kopia knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Spara som, filnamn, textfält”. På tangentbordet på inmatningspanelen öppnas.

 3. Om du vill ändra filnamnet på tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva nytt filnamn.

 4. När du är klar visas drar du ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör ”klar” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill spara filen.

Välja plats för filen

 1. Dra ett finger runt den övre delen av skärmen i ett Excel kalkylblad tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”spara en kopia knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Spara som, filnamn, textfält”.

 3. Svep åt höger tills du hör platsen var du vill spara filen, till exempel OneDrive eller iPhone. Dubbelklicka på skärmen för att välja platsen.

 4. I alternativet plats valt du, Svep åt vänster eller höger tills du hör mappen möjliga eller andra mindre plats du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "knappen Spara" och dubbeltryck sedan för att spara filen på vald plats.

  Tips: Om du försöker spara en fil med ett namn som redan finns hör du "Vill du ersätta filen?". Svep åt höger tills du hör "knappen Avbryt" eller "knappen Ersätt", beroende på vad du vill göra. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta ditt val.

Skriva ut ditt arbete

Skriva ut ditt kalkylblad direkt från din iPhone till en skrivare som stöder AirPrint. Om du vill veta mer om AirPrint och skrivarna som stöds, se Använda AirPrint ska skrivas ut från din iPhone, iPad eller iPod touch.

 1. Kontrollera att din iPhone och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 2. I en Excel-fil, drar du ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”fil, knappen Bakåt”.

 4. Svep åt höger och du höra ”: AirPrint, knappen”. Dubbelklicka på skärmen. Sidan Layoutalternativ öppnas.

 5. Dra ett finger ned på skärmen för att bläddra i listan med layoutalternativ. Om du vill markera ett alternativ, dubbelklicka på skärmen.

 6. Om du vill välja skrivare, Svep åt höger tills du hör ”sedan knappen”. Om du uppmanas att tillåta online filkonvertering, Svep åt höger tills du hör ”Tillåt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Sidan Skrivaralternativ öppnas.

 7. Välja skrivare, Svep åt höger tills du hör ”skrivare, Välj skrivare, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör den skrivare du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen. Fokus återgår till sidan Alternativ för skrivaren.

 8. Om du vill ange antalet kopior som ska skrivas ut, Svep åt höger tills du hör ”en kopia” eller det aktuella valet. Du vill ändra det aktuella antalet kopior, Svep åt höger tills du hör ”minska” eller ”ökning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 9. Svep till vänster tills du hör ”knappen Skriv ut” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Anvisningar om hur du utför mer avancerade aktiviteter går du till använda en skärmläsare att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPhone

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPad

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel med TalkBack, inbyggda Android Skärmläsaren, att göra grundläggande uppgifter, som till exempel skapa, redigera eller skriva ut en arbetsbok.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Excel för Android finns i Pekguiden för Excel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Öppna Excel för Android

 1. På din Android-enhet startskärm drar du ett finger på skärmen tills du hör ”program” och dubbeltryck sedan på skärmen. Ikonen finns på längst ned i mitten av skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Excel” och dubbeltryck sedan på skärmen.

När du startar Excel för första gången kan du behöva logga in på ditt Microsoft-konto. Instruktioner finns i Logga in på den första körningen.

Tips: Om du har aktiverat Ok Google röst identifiering i Google-programmet kan säga du ”Ok Google, öppna Excel ”.

Tips: Om du inte logga ut från appen Excel den senaste gången du använde, öppnas programmet utan uppmanar dig att logga in.

Logga in i Excel

Du kan logga in på Excel första gången du öppnar du programmet eller vid ett senare tillfälle. Ditt konto är också tillgängliga i andra Office-program när du loggar in i Excel. Du kan använda Excel utan att logga in, för.

Logga in på den första körningen

 1. När du öppnar Excel för första gången, programmet startar installationen och sedan du hör: ”Logga in på Microsoft-konto”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”ange din e-post, telefon eller Skype, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange din e-postadress, telefonnummer eller Skype-namn. När du är klar genom att dra ett finger på skärmen tills du hör ”gå, knappen”, och sedan lyfter fingret från skärmen. Knappen finns i det nedre högra hörnet av skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”lösenord redigeringsruta”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. När du är klar genom att dra ett finger på skärmen tills du hör ”gå, knappen”, och sedan lyfter fingret från skärmen. Knappen finns i det nedre högra hörnet av skärmen.

Logga in efter du använt produkten för första gången

När du bestämmer dig för att få ut mer av dina arbetsböcker kan du logga in på Excel även efter att du redan har använt programmet utan en inloggning.

 1. Öppna Excel.

 2. Svep åt höger tills du hör ”logga in” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”få saker gjorda på resande fot. Logga in ”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Logga in-fönstret öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör ”ange din e-post, telefon eller Skype, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Använda skärmtangentbordet för att ange din e-postadress, telefonnummer eller Skype-namn. När du är klar kan du dra ett finger på skärmen tills du hör ”gå, knappen”, och sedan lyfter fingret från skärmen. Knappen finns i det nedre högra hörnet av skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”lösenord redigeringsruta”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 8. När du är klar genom att dra ett finger på skärmen tills du hör ”gå, knappen”, och sedan lyfter fingret från skärmen. Knappen finns i det nedre högra hörnet av skärmen.

Öppna en arbetsbok

När Excel öppnas klickar du vill hamna på sidan Excel. Den visar dina senaste arbetsböcker. Du kan öppna en av dem eller en äldre arbetsbok.

 • Om du vill öppna en nyligen genomförd arbetsbok drar du ett finger på skärmen tills du hör den fil du vill använda, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 • Öppna en äldre arbetsbok, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”öppna knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör platsen för filen och dubbelklicka på skärmen. Navigera till filen och dubbelklicka på skärmen om du vill öppna den.

Obs!: Om du redan arbetar i en arbetsbok och vill öppna en annan en, Svep nedåt sedan vänstra. Du vill hamna på sidan Excel. Om du vill öppna en nyligen genomförd eller en äldre arbetsbok, följer du stegen ovan.

Skapa en ny arbetsbok

Excel filer kallas arbetsböcker. Alla arbetsböcker som innehåller blad, vanligtvis kallas kalkylblad eller kalkylblad. Du kan lägga till så många blad som du vill att en arbetsbok eller skapa nya arbetsböcker om du vill behålla dina data ordnade.

 1. Öppna Excel.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”nytt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”ny, tom arbetsbok”.

 3. Om du vill öppna en tom arbetsbok, dubbelklicka på skärmen. Om du vill använda en annan mall höra Svep åt höger tills du namnet på den arbetsboksmall som du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

Obs!: Om du redan arbetar i en arbetsbok och vill skapa en ny en, Svep nedåt sedan vänstra. Du vill hamna på sidan Excel. Följ steg 2 – 3 ovan om du vill skapa en ny arbetsbok.

Skapa ett nytt kalkylblad i arbetsboken

I en arbetsbok drar du med fingret nere till vänster på skärmen tills du hör "knappen Lägg till blad" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skriva in data

När du för in data i bladet arbetar du med rader, kolumner och celler. Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A. På ett nytt blad är cell A1 markerad som standard.

 1. Dra fingret runt på skärmen för att hitta den cell som du vill arbeta med i kalkylbladet.

 2. Om du vill öppna snabbmenyn dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”knappen Klipp ut”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör till exempel ”visar < språk för tangentbordet >”, ”oss Tangentbordsikon”.

 4. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange tal eller text som du vill använda.

 5. När du är klar visas dra fingret runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”ange knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal genom att använda ett format i en cell, t.ex. valuta, procent eller datum.

 1. I kalkylbladet drar fingret runt på skärmen för att hitta den cell som du vill arbeta med och dubbeltryck sedan på skärmen för att aktivera cellen.

 2. Om du vill stänga snabbmenyn sveper du nedåt sedan vänster.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”mer alternativknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”fliken menyn < aktuella fliken > markerat”.

 4. Svep åt höger tills du hör ”numrera format-menyn” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”talformat”.

 5. Svep åt höger tills du hör det format du vill använda, till exempel valuta, tid eller procent.

 6. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett format.

  Tips: Några av formatalternativen har undermenyer. Du hör till exempel: "Tal-menyn". Öppna undermenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

Skapa en enkel formel

Du kan skapa enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal.

 1. Dra fingret runt på skärmen för att hitta den cell som du vill arbeta med i kalkylbladet.

 2. Om du vill öppna snabbmenyn dubbelknacka på skärmen. Du hör: ”knappen Klipp ut”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill öppna Skärmtangentbordet.

 4. Om du vill skapa en formel skriver du en kombination av tal och beräkningsoperatorer genom att dra fingret över tangentbordet och lyft fingret på det du behöver.

  Skriv plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera eller snedstreck (/) om du vill dividera. Skriv till exempel = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4eller = 4/2.

 5. När du är klar visas dra fingret runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”ange knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Excel utför beräkningen och infogar resultatet i cellen.

Spara arbetet

Excel sparar ditt arbete automatiskt, men du kan ändra filnamnet och välja filens plats.

Spara en kopia av filen

 1. Svep åt höger tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen i en Excel fil om du vill byta namn på filen. Du hör: ”Arkiv-menyn öppnas”.

 2. Svep åt höger tills du hör menyobjektet "knappen Spara som" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Ange filnamn".

 3. Om du vill byta namn på filen, Svep åt höger tills du hör ”knappen Rensa” och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill ta bort det aktuella namnet på filen.

 4. Svep till vänster tills du hör ”ange filnamn, rutan Redigera” och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna den Skärmtangentbordet.

 5. Skriv filens namn. När du är klar visas Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara” och dubbeltryck sedan på om du vill spara filen.

Välja plats för filen

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör i en Excel fil om du vill ändra platsen för din fil ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna Arkiv-menyn. Du hör: ”Arkiv-menyn öppnas”.

 2. Svep åt höger tills du hör menyobjektet "knappen Spara som" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör "Ange filnamn".

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör platsen var du vill spara filen, till exempel OneDrive eller den här enheten. Dubbelklicka på skärmen för att välja platsen.

 4. I alternativet plats valt du, Svep åt vänster eller höger tills du hör mappen möjliga eller andra mindre plats du vill använda och sedan dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "knappen Spara" och dubbeltryck sedan för att spara filen på vald plats.

  Tips: Om du försöker spara en fil med ett namn som redan finns hör du "Vill du ersätta filen?". Svep åt höger tills du hör "knappen Avbryt" eller "knappen Ersätt", beroende på vad du vill göra. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta ditt val.

Skriva ut ditt arbete

Kontrollera att det finns en skrivare ansluten till enheten.

 1. Svep åt höger tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna Arkiv-menyn i en Excel-fil. Du hör: ”Arkiv-menyn öppnas”.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ut” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Layout-alternativ, Arkiv-menyn stängs”. Sidan Utskriftsalternativ öppnas.

 3. Skriva ut med standardalternativen, Svep åt höger tills du hör ”knappen Skriv ut,” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör: ”Tillåt Excel du använder en onlinetjänst från Microsoft för att förbereda filer för printing?” Svep åt höger tills du hör ”gör att knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”listrutan. Välj en skrivare ”och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör namnet på den skrivare du vill använda och dubbelklicka på skärmen för att aktivera.

 7. Svep åt höger tills du hör ”knappen Skriv ut” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Anvisningar om hur du utför mer avancerade aktiviteter går du till använda en skärmläsare att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel med Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att göra grundläggande uppgifter som logga in på Excel och öppna en arbetsbok.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Excel

 1. På din enhet i listan alla program Svep åt höger tills Skärmläsaren meddelar ”Excel”.

 2. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

Obs!: Excel loggar automatiskt in med Microsoft-konto som du har konfigurerat din telefon med. Du hör ”-startsidan”, följt av ditt kontonamn och ”knappen”. Om du har loggat ut från appen Excel den senaste gången du använde, eller om du vill använda ett annat konto, se Logga in i Excel.

Tips: Om du har fästs en panel för Excel på din enhet startskärmen, kan du också öppna programmet därifrån. Svep åt höger tills du hör ”Excel”, följt av storleken på panelen, till exempel ”små, 1 med 1”. Dubbelklicka på skärmen.

Logga in i Excel

Du kan logga in snabbt med samma Microsoft-konto du har konfigurerat din telefon med eller välj ett annat Microsoft, arbete eller skolkonto.

Logga in med det föreslagna kontot

 1. När du har öppnat Excel, Svep åt höger tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”vi får du har loggat in kan” följt av namnet på det Microsoft-konto som du har konfigurerat din telefon med.

 2. Du använder det här kontot, Svep åt höger tills du hör ”knappen Fortsätt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”-startsidan”, följt av ditt kontonamn och ”knappen”.

  Du nu är inloggad och fokuserar på startsidan.

Logga in med ett Microsoft-konto

 1. När du har öppnat Excel, Svep åt höger tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”vi får du har loggat in kan” följt av namnet på det Microsoft-konto som du har konfigurerat din telefon med.

 2. Om du vill använda ett annat Microsoft-konto, Svep åt höger tills du hör ”Microsoft-konto, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Fortsätt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Ange din e-post, telefon eller Skype”.

 4. Använd den Skärmtangentbordet anger din e-postadress, telefonnummer eller Skype användarnamn platsen fokus till på RETUR och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Ange lösenord”.

 5. Använd den Skärmtangentbordet Skriv in ditt lösenord, placerar du fokus till på RETUR och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du hör ”knappen OK” måste du aktivera ditt Microsoft-konto genom att ange enheten PIN-kod. Dubbelklicka på skärmen och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange din PIN-kod.

 7. När du hör ”startsidan, knappen Ny” Excel har sökts logga in. Fokus är på startsidan.

Logga in med ett konto för arbetet eller skolan

 1. När du har öppnat Excel, Svep åt höger tills du hör ”logga in knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”vi får du har loggat in kan” följt av namnet på det Microsoft-konto som du har konfigurerat din telefon med.

 2. Om du vill använda ett annat konto, Svep åt höger tills du hör ”arbets- eller skolkonto”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Fortsätt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Avbryt”.

 4. Svep till vänster tills du hör ”e-postadress, redigerbar text”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Använd den skärmtangentbordet för att ange din e-postadress, tryck på RETUR och dubbelklicka på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”lösenord, redigerbar text”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Använd den skärmtangentbordet för att ange ditt lösenord, placerar du fokus till på RETUR och dubbelknacka på skärmen.

 8. Enheten frågar om Windows ska komma ihåg det här kontot. Beroende på vilket alternativ du vill använda, Svep åt höger tills du hör ”hoppa över just nu, länka” eller ”Ja knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 9. Du hör ”konto du har lagt till i det här programmet” följt av kontoinformationen. Svep åt höger tills du hör ”stängningsknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”-startsidan”, följt av ditt kontonamn och ”knappen”.

Öppna en nyligen genomförd arbetsbok

Du kan hitta dina senast använda arbetsböcker direkt på sidan Excel start.

 1. På Excel startsida, Svep åt höger tills du hör ”senaste markerat”. Lista över senast använda arbetsböcker startar här.

 2. Svep åt höger tills du hittar den arbetsbok som du vill öppna och dubbeltryck sedan på skärmen.

Bläddra efter en arbetsbok

 1. Om arbetsboken som du söker efter inte finns på Excel starta sida, Svep åt höger eller vänster tills du hör ”bläddringsknappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Välj ett program, senaste”.

 2. Svep åt höger tills du hittar önskat alternativ, till exempel Den här enheten eller OneDrive, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hittar rätt mapp, till exempel dokument, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hittar rätt fil, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”hämta”.

 5. Svep åt höger tills du hör ”öppen arbetsbok fältet programknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”inledande”, följt av namnet på arbetsboken.

Se även

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Excel Mobile för Windows 10

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel Online med tangentbordet och en skärmläsare kan jag göra grundläggande uppgifter, som till exempel skapa en ny arbetsbok, redigera en arbetsbok och skriva ut ditt arbete. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Skärmläsaren används standardlayouten för tangentbordet som standard. Om du vill ändra detta i Skärmläsaren-inställningarna trycker du på Windows-tangenten + Ctrl + N. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Välj tangentbordslayout, standard.” Om du vill ändra layouten till Äldre trycker du en gång på nedåtpilen. Du hör: ”Äldre, vald.” De nya Skärmläsaren-kommandona finns inte tillgängliga i den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningen för äldre kommandon hamnar i konflikt med de som används i nya Skärmläsaren-funktioner.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

I det här avsnittet

Öppna Excel Online

 1. Gå till https://www.office.com.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”logga in på ditt konto” och tryck sedan på RETUR. Välj ett konto-fönstret öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör konto- eller namnet som du vill använda för att logga in och tryck sedan på RETUR. Du hör ”: Ange lösenord redigering”.

  Om du inte hör det konto som du vill använda, RETUR tryck på fliken tills du hör ”Använd ett annat konto, knappen” och sedan på. Skriv in e-post eller telefon numret för kontot och sedan på RETUR.

 4. Skriv lösenordet och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Microsoft Office, hem”.

 5. Om du vill öppna Excel Online, tryck på TABB tills du hör ”går du till Excel, länk”, och tryck sedan på RETUR. Excel Online öppnas.

Öppna en arbetsbok

Du kan öppna en fil som du har arbetat med nyligen eller gå till önskad online databasen, till exempel OneDrive och öppna en fil därifrån.

Öppna en arbetsbok när du startar Excel Online

 1. Öppna och logga in på Excel Online. Programmet öppnas och fokus är på en ny tom arbetsbok alternativet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna en nyligen använd fil trycker du på SKIFT + TABB tills du hör nyligen använd fil och sedan på RETUR. Filen öppnas i Redigeringsvy eller Läsvy.

  • Om du vill öppna ett dokument från en onlinedatabas, tryck på TABB tills du hör ”öppna från <the onlinedatabas >”, och tryck sedan på RETUR. Navigera till den fil du vill använda och tryck sedan på RETUR. Filen öppnas i Läsvyn.

Öppna en arbetsbok när du arbetar i Excel Online

Obs!: Om du vill öppna en arbetsbok när du redan arbetar i Excel Online, måste du vara i Redigeringsvyn. Alternativet är inte tillgängligt i Läsläge. Anvisningar om hur du kommer åt Redigeringsvyn går du till Växla till vyn redigering.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten. Fokus flyttas till i menyfliksområdet.

 2. Om du vill öppna Arkiv-menyn trycker du på F. Du hör: ”Stäng meny, menyobjekt”. Om du inte hör detta kan du inte är i Redigeringsvyn.

 3. Om du vill öppna menyn Öppna på O.

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB tills du hör nyligen använt dokument och tryck sedan på RETUR. Filen öppnas i Redigeringsvy eller Läsvy.

  • Om du vill öppna ett dokument från en onlinedatabas, tryck på TABB tills du hör ”mer på <the onlinedatabas >”, och tryck sedan på RETUR. Navigera till den fil du vill använda och tryck sedan på RETUR. Filen öppnas i Läsvyn.

Öppna en arbetsbok i den fullständiga versionen av Excel

Om du har den fullständiga skrivbordsversionen av Excel får du många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna den fullständiga versionen från Excel Online.

 1. I Excel Online när du har öppnat den arbetsbok du vill redigera med den fullständiga versionen trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”markerad, Start flikobjekt”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”redigera i Excel, knappen”, och tryck sedan på RETUR för att öppna arbetsboken i Excel. Du hör ”i dialogrutan vi vill öppna det i Microsoft Excel” när programmet läses in.

 3. När Excel har öppnat, uppmanas du att logga in. Skriv din e-postadress och trycker på RETUR och Skriv in ditt lösenord och tryck på RETUR.

  Obs!: Om du använder ett arbets- eller skolkonto vara inloggningen stegen lite annorlunda. Du kan behöva använda en PIN-kod eller smartkort för att logga in.

  I Excel är fokus i den första cellen i den första raden i din arbetsbok.

Växla till redigeringsvyn

Om du har öppnat en arbetsbok i Läsvyn och vill redigera filen måste du växla till Redigeringsvyn.

 1. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör ditt namn eller användarnamn i Läsvyn.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”redigera arbetsboken, knappen Minimera”. Tryck på RETUR för att visa menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”redigera i webbläsare” och tryck sedan på RETUR. Filen öppnas i Redigeringsvyn.

Skapa en ny arbetsbok

Du kan skapa en ny arbetsbok från en mall eller från början.

Skapa en arbetsbok när du startar Excel Online

 1. Öppna och logga in på Excel Online. Programmet öppnas och fokus är på en ny tom arbetsbok alternativet. Det här alternativet om arbetsboken innehåller inte någon fördefinierad formatering.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på RETUR om du vill öppna en ny tom arbetsbok och börja arbeta med dokumentet.

  • Tryck på TABB tills du hör mallen och tryck på RETUR om du vill bläddra i listan med tillgängliga mallar.

  Den nya arbetsboken öppnas och fokuserar på den första cellen i bladet.

Skapa en arbetsbok när du arbetar i Excel Online

Obs!: Om du vill skapa en ny arbetsbok när du redan arbetar i Excel Online, måste du vara i Redigeringsvyn. Alternativet är inte tillgängligt i Läsläge. Anvisningar om hur du kommer åt Redigeringsvyn går du till Växla till vyn redigering.

 1. Om du redan arbetar i en arbetsbok och vill skapa en ny, trycker du på Alt + Windows-tangenten. Fokus flyttas till i menyfliksområdet.

 2. Om du vill öppna Arkiv-menyn trycker du på F. Du hör: ”Stäng meny, menyobjekt”. Om du inte hör detta kan du inte är i Redigeringsvyn.

 3. Öppna Nytt-menyn trycker du på N.

 4. Tryck på TABB tills du hör mallalternativet och tryck sedan på RETUR.

Redigera din arbetsbok

Om du vill redigera arbetsboken måste du vara i Redigeringsvyn. Anvisningar om hur du kommer åt Redigeringsvyn går du till Växla till vyn redigering.

Skriva in data

 1. Tryck på piltangenterna för att flytta mellan celler. Skärmläsaren meddelar cellerna som du flyttar efter placering raden och kolumnen i kalkylbladet. Cell A1 finns på den första raden i kolumn A. Om cellen innehåller text, läser Skärmläsaren texten.

 2. För att skriva in eller ersätta text i en cell skriver du texten, talet eller formeln.

 3. Tryck på Retur eller Tabb för att flytta till nästa cell.

Använda Autosumma för att summera talen

Addera tal i ditt kalkylblad.

 1. Flytta till cellen till höger om eller nedanför de nummer som du vill summera.

 2. Tryck på Alt + Windows-tangenten, H, U, S. Tryck på RETUR om du vill utföra beräkningar.

  Excel Online Adderar de angränsande talen och placerar resultatet i den markerade cellen.

Skapa en enkel formel

Du kan skapa enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal.

 1. Gå till cellen till höger om eller precis under de tal du vill utföra beräkningar på.

 2. Skriv ett likhetstecken (=). Du hör: ”redigering, likhetstecken”.

 3. Om du vill skapa formeln skriver du en kombination av tal och beräkningsoperatorer, till exempel plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera eller snedstreck (/) om du vill dividera. Skriv till exempel något av följande:

  • Om du vill addera tal, skriver du = 2 + 4.

  • Om du vill subtrahera tal, skriver du = 4-2.

  • Om du vill multiplicera tal, skriver du = 2 * 4.

  • Om du vill dividera tal, skriver du = 4/2.

 4. Tryck på Retur för att utföra beräkningen.

Excel Online utför beräkningen och visar resultatet i den markerade cellen.

Använda ett talformat

Du kan visa olika typer av tal i Excel Online genom att använda ett format, till exempel valuta, procent eller datum.

 1. Markera den cell eller de celler som du vill formatera. Markera flera intilliggande celler genom att trycka på SKIFT + piltangent piltangenterna.

 2. Tryck på SKIFT + F10 om du vill öppna på snabbmenyn. Du hör: ”klippa ut, menyobjekt”.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”talformat” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”i dialogrutan talformat”.

 4. Om du vill välja ett format, tryck på nedåt tills du hör format, till exempel ”valuta” eller ”datum” och tryck sedan på RETUR för att välja.

Skapa en tabell från dina data

Du kan skapa en tabell från dina data så att du kan, till exempel snabbt filtrera eller sortera data.

 1. Markera de celler som du vill ska ingå i tabellen. Markera flera intilliggande celler genom att trycka på SKIFT + piltangent piltangenterna.

 2. Om du vill öppna dialogrutan Formatera som tabell trycker du på Alt + Windows-tangenten, H, T, L. Du hör: ”i dialogrutan Formatera som tabell”.

 3. Tryck på SKIFT + TABB. Du hör ”tabellen har rubriker”, och om kryssrutan är markerad eller inte. Tryck på blanksteg om du vill ändra markeringen.

  Obs!: Använda tabellrubriker så att tabellen mer tillgängliga för användare med skärmläsare. Skärmläsare använder informationen i huvudet för att förstå hur du hittar tabellceller.

 4. Tryck på RETUR om du vill skapa tabellen.

Sortera eller filtrera data i en tabell

 1. Gå till en cell med en Sortera och filtrera nedrullningsbar meny i den tabell som du vill sortera eller filtrera. Du hör cellinformation, följt av ”har en sortera och filtrera nedrullningsbara meny”.

 2. Tryck på Alt + Nedåtpil för att öppna den nedrullningsbara menyn.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill sortera data, tryck på nedåt tills du hör ”Sortera stigande” eller ”Sortera fallande” och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill använda ett enkelt filter, tryck på nedåt tills du hör ”Filter” och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Filter öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör de alternativ du vill använda och tryck sedan på blanksteg om du vill markera eller avmarkera alternativen. Tryck på RETUR om du vill använda filtret.

  • Om du vill använda ett komplicerat filter, trycker du på på nedåtpilen tills du hör ”Textfilter” och tryck sedan på högerpilen. Meny med filter öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR. En dialogruta öppnas. Skriv in de värden du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill ta bort ett filter, tryck på nedåt tills du hör ”ta bort filter från”, följt av det filtrerade cellnamnet och tryck sedan på RETUR.

Visa beräkningar av dina tal

 1. Skriv ett likhetstecken (=) i cellen där du vill att summan ska visas.

 2. Skriv in namnet på formel eller en funktion som du vill använda, till exempel Summa eller medel. En lista över funktioner öppnas och är uppdaterad medan du skriver. Du hör funktionen första i listan.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör funktionen och tryck på TABB för att markera den.

 4. Skriv cellområdet eller andra nummer som du vill använda funktionen på, följt av en avslutande parentes och tryck sedan på RETUR.

Spara arbetet

ditt arbete sparas automatiskt i Excel Online men du kan ändra placeringen eller filnamnet och du kan hämta en kopia av filen.

Spara en kopia

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten, F, A, A. i Redigeringsvyn Dialogrutan Spara som öppnas.

 2. Ange ett nytt namn på filen.

 3. Tryck på TABB. Du hör ”ersätta en befintlig fil, markera kryssrutan” och om kryssrutan är markerad eller inte. Tryck på blanksteg om du vill ändra markeringen.

 4. Tryck på RETUR om du vill spara din kopia.

Byta namn på en arbetsbok

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten, F, A, R. i Redigeringsvyn Dialogrutan Byt namn på öppnas.

 2. Ange ett nytt namn på filen.

 3. Tryck på TABB tills du hör ”knappen OK”, och tryck sedan på RETUR.

Spara en kopia på en lokal dator

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten, F, A, C. i Redigeringsvyn Fokus flyttas till en aktiv flik i din arbetsbok.

 2. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”markerad”, följt av namnet på den aktuella fliken.

 3. Tryck på Caps Lock + höger eller vänster piltangent tills du hör: ”meddelandetext, vad vill du göra med < filnamn >”.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på RETUR. Hämta filen till mappen Hämta på din dator.

Skriva ut ditt arbete

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten, F, P, P. i Redigeringsvyn Dialogrutan Skriv ut inställningar öppnas.

 2. Om du vill skriva ut med standardinställningarna, tryck på TABB tills du hör ”knappen Skriv ut” och tryck sedan på RETUR.

Anvisningar om hur du utför mer avancerade aktiviteter går du till använda en skärmläsare att skriva ut en Excel-arbetsbok.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till kommentarer i ett Excel-kalkylblad

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel Online

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×