Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner för hur du gör dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

OneNote-anteckningsbok med sidan Contoso-projekt med en att göra-lista och ett stapeldiagram med en översikt över månadsutgifter.

Personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dina anteckningar lättare om du skapar OneNote-anteckningsböckerna med hjälpmedel i åtanke.

Följande tabell innehåller rekommendationer för att skapa OneNote 2016-anteckningsböcker som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden för personer som inte kan se den. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i dokumentets brödtext.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för inbäddade filer

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Undvik detta genom att även använda andra sätt att förmedla informationen, till exempel med figurer eller en etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgängligt textformat

Använda rätt textavstånd

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Se till att använda en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote. Då är det lättare att använda skärmläsaren.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta rubriker som inte följer en logisk ordning.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubriker.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen. Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Lägg till en tabellrubrik

Om du vill se till att tabeller inte innehåller kapslade tabeller använder du Funktionskontroll.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa beskrivningen av bilden.

Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och försök förmedla bildens innehåll och funktion.

 1. Högerklicka på bilden i anteckningsboken och välj Alternativtext....

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning av bilden.

  Beroende på vilken version av OneNote du har kanske det redan finns en maskingenererad alternativtext i fältet Beskrivning. Om du vill använda den texten kan du stänga dialogrutan Alternativtext.

  Skärmbild av dialogrutan Alternativtext i OneNote med exempeltexter i fälten Rubrik och Beskrivning.

 3. Välj OK när du är klar.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext för inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att skärmläsarna kan läsa beskrivningen av filen.

 1. Högerklicka på den inbäddade filen och välj Alternativtext... .

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning av den inbäddade filen.

  Dialogrutan Lägg till alternativtext i en filutskrift

  Beroende på vilken version av OneNote du har kanske det redan finns en maskingenererad alternativtext i fältet Beskrivning. Om du vill använda den texten kan du stänga dialogrutan Alternativtext.

 3. Välj OK när du är klar.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till en beskrivande hyperlänk i texten så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera den textdel du vill göra till en hyperlänk och högerklicka sedan.

 2. Välj Länk....

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Lägg till hyperlänkens URL i fältet Adress.

  Du kan kopiera och klistra in adressen eller använda knappen Bläddra på webben eller Bläddra efter fil i OneNote och leta reda på målsidan, målfilen eller OneNote-objektet.

  Skärmbild av dialogrutan Länk i OneNote. Innehåller två fält att fylla i: Text som ska visas och Adress.
 5. Klicka på OK.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnitt.

 1. Högerklicka på det avsnittsnamn du vill redigera i anteckningsboken och välj sedan Byt namn.

 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

  Skärmbild av snabbmenyn med alternativet Byt namn markerat.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittet som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort.

  Skärmbild av snabbmenyn för att ta bort ett avsnitt
 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Högerklicka på det avsnittsgruppnamn du vill redigera i anteckningsboken och välj sedan Byt namn.

  Byta namn på en avsnittsgrupp i dialogrutan OneNote för Windows
 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort.

  Ta bort avsnittsgrupp i dialogrutan OneNote för Windows
 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. I sidlistan högerklickar du på den sida du vill namnge eller byta namn på och väljer Byt namn.

  Byta namn på en sida i OneNote för Windows-dialogrutan
 2. Ange ett namn för sidan.

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på sidan som du vill ta bort i sidlistan och välj Ta bort.

  Ta bort en sida i dialogrutan OneNote för Windows

Använda tillgängligt textformat

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Start-fliken kan du välja till exempel större teckenstorlek och ett teckensnitt av sans serif-typ. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. På fliken Start klickar du på nedpilen bredvid ikonen Teckenfärg och klickar sedan på Automatisk.

  Skärmbild av alternativet Teckenfärg på Start-menyn.

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrikformaten för att skapa en disposition av sidorna i anteckningsboken för skärmläsaren. Skärmläsare tolkar inte ett textstycke med stort teckensnitt i fetstil som en rubrik, såvida inte de inbyggda formaten används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. Start-fliken väljer du ett rubrikformat, till exempel Rubrik 2.

  Skärmbild av att välja ett rubrikformat på Start-menyn.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Klicka på knappen Punkter på fliken Start.

 3. Om du vill ändra punktformat klickar du på nedpilen vid knappen Punkter.

  Skärmbild av alternativ för punktlistor på Start-menyn.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje punkt i listan så att skärmläsaren pausar.

Använda ordnade listor

När det är möjligt använder du numrerade listor eftersom de är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Klicka på knappen Numrering på fliken Start.

 3. Om du vill ändra numreringsformat klickar du på nedpilen vid knappen Numrering.

  Skärmbild av alternativet Numrerad lista på Start-menyn.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Använda rätt textavstånd

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken för att förbättra läsbarheten.

 1. Markera texten som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start och klicka på knappen Styckejustering.

 3. Klicka på Alternativ för styckeavstånd... och ange det avstånd som du vill använda.

  Obs!: Värdena för styckeavstånd i OneNote följer en annan logik än värdena i till exempel Word. I OneNote måste du ange det totala antalet (i punkter) för både aktuell teckenstorlek och dess avsedda radavstånd. Om du till exempel vill använda dubbelt radavstånd för Calibri med teckenstorlek 11 anger du 27 i fältet Radavstånd minst.

 4. Skärmbild av alternativet Styckeavstånd på Start-menyn.

Lägg till en tabellrubrik

Lägg till rubriker i tabellen för att hjälpa skärmläsare att hålla reda på kolumner och rader.

Alla tabeller som skapas i OneNote har automatiskt en rubrikrad. Det går att ta bort och lägga till rubrikegenskapen med OneNoteWindows Desktop-programmet. Om du använder en anteckningsbok utan rubrikrader kan du rätta till problemet med Windows Desktop-appen.

 1. Placera markören någonstans på den första raden i tabellen.

 2. Gå till fliken Tabellverktyg och klicka på Infoga ovanför.

 3. Högerklicka på den infogade raden i tabellen och välj Tabell. Kontrollera att Rubrikrad är markerat.

 4. Gå tillbaka till tabellen och skriv kolumnrubrikerna.

Snabbreferens

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Följande tabell innehåller rekommendationer om hur du skapar OneNote för Mac-anteckningsböcker som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Undvik detta genom att även använda andra sätt att förmedla informationen, till exempel med figurer eller en etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgängligt textformat

Använda rätt textavstånd

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Se till att använda en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote. Då är det lättare att använda skärmläsaren.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Använd rubriker för att dela upp informationen i dina anteckningar i mindre delar. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta rubriker som inte följer en logisk ordning.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för Mac har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

Om du vill se till att tabeller inte innehåller kapslade tabeller använder du Funktionskontroll.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa beskrivningen av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i anteckningsboken och välj Alternativtext....

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning i fälten. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och försök förmedla bildens innehåll och funktion. När du är klar klickar du på OK.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Dialogrutan för alternativ text i Mac Sierra.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext för inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att skärmläsarna kan läsa beskrivningen av filen.

 1. Högerklicka på filen i anteckningsboken och välj Alternativtext....

 2. Skriv in ett namn och en beskrivning för filen.

  Lägga till alternativtext till inbäddade filer i OneNote för Mac
 3. Välj OK när du är klar.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till en beskrivande hyperlänk i texten så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Infoga-menyn klickar du på Länk i menyfliksområdet.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Lägg till hyperlänkens URL i fältet Adress. Du kan kopiera och klistra in adressen från den ursprungliga platsen.

  Hyperlänkdialogruta i Mac.

 5. Klicka på OK.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnitt.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill redigera i avsnittslistan och välj Byt namn.

 2. Skriv det nya namnet.

  Snabbmenyn för avsnitt med alternativet Byt namn på avsnitt markerat.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ta bort i avsnittslistan och välj Ta bort avsnitt.

  Snabbmenyn för avsnitt med alternativet för att ta bort avsnitt markerat i Mac.

 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill byta namn på i avsnittslistan.

 2. Välj Byt namn.

  Byta namn på en avsnittsgrupp i OneNote för Mac
 3. Skriv ett nytt namn på avsnittsgruppen och tryck på Retur.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill ta bort i avsnittslistan.

 2. Välj Ta bort.

  Ta bort avsnittsgrupp i OneNote för Mac
 3. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. I sidlistan högerklickar du på den sida du vill namnge eller byta namn på.

 2. Välj Byt namn.

  Byta namn på en sida i OneNote för Mac
 3. Ange ett namn för sidan.

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I sidlistan högerklickar du på den sida du vill ta bort.

  Ta bort en sida i OneNote för Mac
 2. Välj Ta bort.

Använda tillgängligt textformat

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Start-fliken kan du välja till exempel större teckenstorlek och ett teckensnitt av sans serif-typ. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. På fliken Start klickar du på nedpilen bredvid ikonen Teckenfärg och klickar sedan på Automatisk.

  Den nedrullningsbara menyn för teckenfärg i OneNote för Mac.

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrikformaten för att skapa en disposition av sidorna i anteckningsboken för skärmläsaren. Skärmläsare tolkar inte ett textstycke med stort teckensnitt i fetstil som en rubrik, såvida inte de inbyggda formaten används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. Start-fliken väljer du ett rubrikformat, till exempel Rubrik 2.

  Menyn Rubrikformat i OneNote för Mac.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Klicka på knappen Punkter på fliken Start.

 3. Om du vill ändra punktformat klickar du på nedpilen vid knappen Punkter.

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Den nedrullningsbara menyn för punktlistor i Mac.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje punkt i listan så att skärmläsaren pausar.

Använda ordnade listor

När det är möjligt använder du numrerade listor eftersom de är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Klicka på knappen Numrering på fliken Start.

 3. Om du vill ändra numreringsformat klickar du på nedpilen vid knappen Numrering.

  Den nedrullningsbara menyn för numrerad lista i Mac.
 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Använda rätt textavstånd

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken för att förbättra läsbarheten.

 1. Markera texten som du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start och klicka på knappen Styckejustering.

 3. Klicka på den justering som du vill använda.

  Den nedrullningsbara menyn för styckejustering i Mac.

Snabbreferens

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Obs!: I den här artikeln förutsätts det att du använder en iPhone. Vissa navigeringssteg och gester kan skilja sig åt för en iPad.

Följande tabell innehåller rekommendationer i OneNote för iOS för att skapa anteckningsböcker som är tillgängliga för alla.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Undvik detta genom att även använda andra sätt att förmedla informationen, till exempel med figurer eller en etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Du kan ändra textfärger på skrivbordet, i Windows 10-appen och i onlineversionerna av OneNote. De ändrade färgerna visas när anteckningsboken öppnas i iOS-versionen. Anvisningar om hur du använder tillgängliga textfärger i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgängligt textformat

Använda rätt textavstånd

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för iOS har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

För att kontrollera att tabeller inte innehåller kapslade tabeller kan du inspektera dem visuellt i OneNote för iOS eller använda Funktionskontroll i skrivbordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerna av OneNote.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa en beskrivning av bilden.

 1. Tryck och håll på bilden i din anteckningsbok. I snabbmenyn sveper du åt vänster och trycker på Alternativtext.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning i fälten. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och försök förmedla bildens innehåll och funktion. När du är klar trycker du på Klar.

  Tips: Fyll i både fältet RUBRIK and BESKRIVNING eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Dialogruta för alternativ text i iPhone.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext för inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att skärmläsarna kan läsa beskrivningen av filen.

 1. Tryck och håll ned filen på sidan i anteckningsboken.

 2. På snabbmenyn sveper du åt vänster och trycker på Alternativtext.

 3. Skriv in ett namn och en beskrivning för filen.

  Lägg till alternativtext till inbäddade filer i OneNote för iOS
 4. När du är klar trycker du på Klar.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote för iOS-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till en hyperlänk i ett relevant textstycke så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. På menyraden sveper du åt vänster och trycker på knappen Infoga länk.

  Knappen Länk på menyraden i iPhone.
 3. Texten som du har markerat visas i fältet Visa. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Ange hyperlänkens URL i fältet Adress.

  Obs!: Du kan också kopiera och klistra in adressen.

 5. Tryck på Klar.

  Hyperlänkdialogruta i iPhone.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta rubriker hjälper användarna att hitta rätt avsnitt.

 1. I en anteckningsbok trycker och håller du på avsnittsfliken som du vill byta namn på. Tryck på knappen Byt namn på menyraden.

  Knappen för att byta namn på avsnitt på menyraden i iPhone.

 2. Skriv det nya namnet och tryck på Klar.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I en anteckningsbok trycker och håller du på avsnittsfliken som du vill ta bort. Tryck på knappen Ta bort på menyraden.

  Knappen för att ta bort avsnitt på menyraden i iPhone.

 2. Tryck på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Tryck på och håll avsnittsgruppen som du vill byta namn på i listan AVSNITT.

 2. På menyraden trycker du på knappen Byt namn Knappen Byt namn på avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS .

  Byta namn på en avsnittsgrupp i OneNote för iOS
 3. Skriv ett nytt namn på avsnittsgruppen och tryck på Klar.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Tryck på och håll avsnittsgruppen som du vill ta bort i listan AVSNITT.

 2. På menyraden trycker du på knappen Ta bort Knappen Ta bort sida, avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS .

  Ta bort en avsnittsgrupp i OneNote för iOS
 3. Klicka på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. I listan SIDOR trycker du på den sida du vill namnge eller byta namn på.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byta namn på en sida i OneNote för iOS

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I listan SIDOR trycker du på och håller ned sidan som du vill ta bort.

 2. Tryck på knappen Ta bort i snabbmenyn Knappen Ta bort sida, avsnitt eller avsnittsgrupp i OneNote för iOS .

  Ta bort en sida i OneNote för iOS

Använda tillgängligt textformat

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

Använda textformatering

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. På menyraden kan du till exempel välja fetstil eller kursiv stil, eller understrykning för att betona texten. Tryck på det alternativ som du vill använda.

  Knappen för fetstil på menyraden i iPhone.

Byta teckensnitt och ändra storlek

 1. I vyn Anteckningsböcker trycker du på ikonen Inställningar.

  Knappen Inställningar i anteckningsböcker i iPhone.
 2. I Inställningar trycker du på Redigera och visa.

 3. Välj en större teckenstorlek och ett teckensnitt av sans-serif-typ.

  Alternativ för att ändra teckensnitt och storlek i Inställningar i iPhone.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in löpande text i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Tryck på knappen Punktlista på menyraden.

  Knappen för punktlista på menyraden i iPhone.

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje punkt i listan så att skärmläsaren pausar.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Tryck på knappen Numrerad lista på menyraden.

  Knappen Ordnad lista på menyraden i iPhone.

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Använda rätt textavstånd

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera texten som du vill ändra.

 2. Tryck på knappen Minska indrag på menyraden.

  Knappen för vänsterjustering på menyraden i iPhone.

Snabbreferens

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Obs!: I den här artikeln förutsätts att du använder en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I följande tabell finns rekommendationer i OneNote för Android för att skapa anteckningsböcker som är tillgängliga för alla.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Lägga till alternativtext för bilder

Du kan lägga till alternativtext till inbäddade filer i skrivbordsversionen, Windows 10-appen och onlineversionerna av OneNote. Anvisningar om hur du lägger till alternativtext i inbäddade filer i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma objekt.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Du kan byta namn på och ta bort avsnittsgrupper i skrivbordsversionen av OneNote och i Windows 10-appversionerna. Anvisningar om hur du byter namn på eller tar bort avsnittsgrupper i OneNote för Windows, Mac, eller Windows 10-appen finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Undvik detta genom att även använda andra sätt att förmedla informationen, till exempel med figurer eller en etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Du kan ändra textfärger på skrivbordet, i Windows 10-appen och i onlineversionerna av OneNote. De ändrade färgerna visas när anteckningsboken öppnas i Android-versionen. Anvisningar om hur du använder tillgängliga textfärger i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgängligt textformat

Använda rätt textavstånd

Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek i skrivbordsversionen, i Windows 10-appen och i onlineversionerna av OneNote. Anvisningar om hur du ändrar teckensnitt och teckenstorlek i OneNote för Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för Android har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

För att kontrollera att tabeller inte innehåller kapslade tabeller kan du inspektera dem visuellt i OneNote för Android eller använda Funktionskontroll i skrivbordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerna av OneNote.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa en beskrivning av bilden.

 1. Tryck och håll ned bilden i anteckningsboken.

 2. I snabbmenyn trycker du på knappen Fler alternativ Knappen Fler alternativ i snabbmenyn i OneNote för Android och väljer sedan ALTERNATIVTEXT.

 3. Skriv en rubrik och en beskrivning för bilden. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och försök förmedla bildens innehåll och funktion. När du är klar trycker du på KLAR.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Lägga till alternativtext till bilder i OneNote för Android

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote för Android-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till en hyperlänk i ett relevant textstycke så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. På menyraden sveper du åt vänster och trycker på knappen Infoga hyperlänk Knappen Lägg till hyperlänk i OneNote för Android .

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Ange hyperlänkens URL i fältet Adress.

  Obs!: Du kan också kopiera och klistra in adressen.

 5. Tryck på KLAR.

  Lägga till länkdialogruta i OneNote för Android

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnitt.

 1. Tryck på och håll avsnittet som du vill byta namn på i listan AVSNITT.

 2. I snabbmenyn trycker du på Byt namn på avsnitt.

  Byta namn på ett avsnitt i OneNote för Android
 3. Skriv det nya namnet och tryck på BYT NAMN.

Ta bort avsnitt

Ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Tryck på och håll avsnittet som du vill ta bort i listan AVSNITT.

 2. I snabbmenyn trycker du på Ta bort avsnitt.

  Ta bort ett avsnitt i OneNote för Android
 3. Tryck på TA BORT i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. I sidlistan trycker du på den sida du vill namnge eller byta namn på.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byt namn på en sida i OneNote för Android

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I sidlistan trycker du på och håller ned sidan som du vill ta bort.

 2. I snabbmenyn väljer du Ta bort sida.

  Ta bort en sida i en lång snabbmeny i OneNote för Android
 3. Klicka på TA BORT i bekräftelsedialogrutan.

Använda tillgängligt textformat

Du kan förbättra textformateringen genom att välja fetstil, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Tillämpa textformateringen genom att markera den text du vill formatera.

 2. På menyraden kan du välja till exempel fetstil eller understrykning för att betona texten. Tryck på det alternativ du vill använda.

  Textformateringsknappar i verktygsfältet i OneNote för Android

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in löpande text i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. På menyraden trycker du på knappen Punktlista Knappen Punktlista i OneNote för Android .

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje punkt i listan så att skärmläsaren pausar.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. På menyraden trycker du på knappen Numrerad lista Lägga till knapp för numrerad lista i OneNote för Android .

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera texten som du vill ändra.

 2. På menyraden trycker du på knappen Minska indrag Knappen Vänsterjustering i OneNote för Android .

Se även

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Följande tabell innehåller rekommendationer i OneNote för Windows 10 för att skapa anteckningsböcker som är tillgängliga för alla.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma objekt.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Byta namn på avsnittsgrupper

Ta bort avsnittsgrupper

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Undvik detta genom att även använda andra sätt att förmedla informationen på, till exempel med figurer eller en etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering för att indikera ett lyckat resultat och ett rött X för att indikera fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgängligt textformat

Använda rätt textjustering

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote för att göra det enklare för skärmläsaren att läsa dina anteckningar.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd Funktionskontrollen för att hitta rubriker som inte följer en logisk ordning.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote för Windows 10 har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

Om du vill se till att tabeller inte innehåller kapslade tabeller använder du Funktionskontroll.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa en beskrivning av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i anteckningsboken och välj Bild > Alternativtext.

 2. Skriv en rubrik och en beskrivning i fälten. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och försök förmedla bildens innehåll och funktion. När du är klar väljer du Klar.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och fältet Beskrivning eftersom olika skärmläsare läser informationen på olika sätt.

  Dialogrutan Alternativtext för att lägga till alternativtext i OneNote för Windows 10.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext för inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att skärmläsarna kan läsa beskrivningen av filen.

 1. Högerklicka på filen på sidan.

 2. Välj Arkiv > Alternativtext.

 3. Skriv en rubrik och en beskrivning för filen.

  Lägga till alternativtext till inbäddade filer i OneNote för Windows 10-appen
 4. Välj Klar.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till en hyperlänk i ett relevant textstycke så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Ange hyperlänkens URL i fältet Adress.

  Tips: Du kan också kopiera och klistra in adressen.

 5. Välj Infoga.

  Skärmbild av dialogrutan för att lägga till en hypertextlänk i OneNote för Windows 10.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnitt.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill redigera i en anteckningsbok och välj Byt namn på avsnitt.

  Skärmbild av snabbmenyn för att byta namn på en avsnittsflik i OneNote för Windows 10.

 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort avsnitt

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort avsnitt.

  Skärmbild av snabbmenyn för att ta bort en avsnittsflik i OneNote för Windows 10.

 2. Klicka på Ta bort avsnitt i bekräftelsedialogrutan.

Byta namn på avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt avsnittsgrupp.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill byta namn på i avsnittslistan och välj Byt namn på avsnittsgrupp.

  Byta namn på avsnittsgrupper i OneNote för Windows 10-appen
 2. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort på avsnittsgrupper

Ta bort alla oanvända avsnittsgrupper som inte innehåller någon information. Då blir det lättare för skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. Högerklicka på avsnittsgruppen som du vill ta bort i avsnittslistan och välj Ta bort avsnittsgrupp.

  Ta bort avsnittsgrupper i OneNote för Windows 10-appen
 2. Klicka på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. I sidlistan högerklickar du på den sida du vill namnge eller byta namn på.

 2. Välj Byt namn på sida.

  Byta namn på sidor i OneNote för Windows 10-appen
 3. Ange ett namn för sidan.

Ta bort en sida

Ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information. Det hjälper skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information.

 1. I sidlistan högerklickar du på den sida du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort sida.

  Ta bort en sida i OneNote för Windows 10

Använda tillgängligt textformat

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Start-fliken kan du välja till exempel större teckenstorlek och ett teckensnitt av sans serif-typ. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

  Knappar för textformatering i Start-menyfliksområdet i OneNote för Windows 10.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. Start-fliken klickar du på nedpilen bredvid knappen Teckenfärg Knappen Teckensnitt i OneNote för Windows 10-appen .

 3. Välj Automatisk.

  Menyn Textfärg i OneNote för Windows 10-appen

Använda rätt textjustering

Justera styckena åt vänster för att undvika stora mellanrum mellan ord.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. Gå till fliken Start och klicka på knappen Styckeformatering Knappen Formatera stycke i OneNote for Windows 10 .

 3. Välj Vänsterjustera Knappen Vänsterjustering i OneNote för Windows 10-appen .

  Vänsterjustera stycken i OneNote för Windows 10

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrikformaten för att skapa en disposition av sidorna i anteckningsboken för skärmläsaren. Skärmläsare tolkar inte ett textstycke med stort teckensnitt i fetstil som en rubrik, såvida inte de inbyggda formaten används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. Gå till fliken Start och klicka på knappen Formatmallar Knappen Formatera stycke i OneNote for Windows 10 .

  Menyn Formatmall i OneNote för Windows 10-appen
 3. Välj ett rubrikformat, t.ex. Rubrik 2.

  Rubriklista i OneNote för Windows 10

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in löpande text i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Gå till fliken Start och klicka på knappen Punktlista.

  Knappen Punktlista markerad i Start-menyfliksområdet i OneNote för Windows 10.

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje punkt i listan så att skärmläsaren pausar.

Använda ordnade listor

Använd en numrerad lista eftersom den är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Gå till fliken Start, klicka på knappen Numrering och välj ett format.

  Numrerad lista-knappar i Start-menyfliksområdet i OneNote för Windows 10.

 3. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Snabbreferens

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Följande tabell innehåller rekommendationer för att skapa OneNote Online-anteckningsböcker som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder och inbäddade filer.

Alternativtext som beskriver bilder och andra objekt är viktigt för personer som har svårt att se skärmen. Skärmläsare läser upp alternativtexten, så det är den enda information som en del användare har om bilder och objekt. Se till att alternativtexten är relevant och tydlig.

Undvik att använda bilder som den enda metoden att visa text, eftersom lång alternativtext är svår att navigera i med en skärmläsare.

Lägg till alternativtext som beskriver bilden eller objektet för personer som inte kan se dem. Var kortfattad, men beskriv det som är viktigt i bilden.

Om du måste använda en bild med text i bör du upprepa texten i brödtexten.

Se till att behålla den ursprungliga filen på sidan som en alternativ informationskälla när du infogar en utskriftsbild.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till relevant hyperlänktext

Ge avsnittsgrupper, avsnitt och sidor unika namn och ta bort tomma poster.

Anteckningsböcker med innehåll med beskrivande namn gör det lättare för dig att söka efter specifik information i anteckningarna. Det gör också att personer som använder skärmläsare får veta vad ett avsnitt, en avsnittsgrupp eller en sida innehåller utan att behöva öppna dem.

Byta namn på avsnitt

Ta bort avsnitt

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Ta bort en sida

Du kan byta namn på eller ta bort avsnittsgrupper i skrivbordsversionen av OneNote och i Windows 10-appversionen. Anvisningar om hur du byter namn på eller tar bort avsnittsgrupper i Windows-skrivbordsversionen eller Windows 10-appen finns i respektive avsnitt i den här artikeln.

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Undvik detta genom att även använda andra sätt att förmedla informationen, till exempel med figurer eller en etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i anteckningsböckerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigeringen bli långsam och skärmläsaren svårare att använda.

Du kan minska mängden text som ska läsas på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Infoga tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik fler än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgängligt textformat

Använda rätt textavstånd

Använd inbyggda rubriker och format.

Skärmläsarprogram identifierar inbyggda rubrikformat som rubriker och kan läsa upp rubriker för lyssnaren. Lyssnaren kan också navigera mellan rubriker. Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i OneNote Online för att göra det enklare för skärmläsaren att läsa dina anteckningar.

Personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på rubriker för att strukturera informationen och dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Du kan göra det enklare att navigera i texten genom att ordna rubrikerna i den bestämda logiska ordningen. Använd till exempel Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2.

Ordna informationen i dina anteckningar i mindre delar med hjälp av rubriker. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta rubriker som inte följer en logisk ordning.

Samla information i en enda anteckningsruta.

I OneNote kan du lägga till anteckningar var som helst på en sida genom att klicka och lägga till innehåll. Då skapas en ny anteckningsruta.

Om du har alla anteckningar på en sida i samma behållare kan Skärmläsaren läsa för användaren på en och samma plats och behöver inte gå till flera olika platser på sidan.

Försök flytta all information på en sida till en enda anteckningsruta. Om en anteckningsruta blir för stor kan du dela upp den på flera sidor eller lägga till beskrivande rubriker. (I skärmläsare kallas anteckningsrutor för innehållsblock.)

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Alla tabeller som skapas i OneNote Online har en rubrikrad som standard. Om du vill lägga till en tabellrubrik som tagits bort måste du använda skrivbordsversionen av Windows-programmet om du vill lägga till tabellrubriker.

Om du vill se till att tabeller inte innehåller kapslade tabeller använder du Funktionskontroll.

Göra ljud och video tillgängligt för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Där det är möjligt bör du se till att ljud- och videofiler är tillgängliga innan de infogas i OneNote.

Du kan också infoga en extra fil i anteckningsboken som tillhandahåller kompletterande undertexter, beskrivningar eller videobeskrivningar.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, grafik, ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa beskrivningen av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i anteckningsboken och välj Redigera alternativtext….

 2. Skriv en beskrivning i fältet. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och försök förmedla bildens innehåll och funktion. När du är klar klickar du på OK.

  Dialogrutan för alternativ text i OneNote Online.

Lägga till alternativtext till inbäddade filer

Lägg till alternativtext för inbäddade filer, till exempel kompletterande material, jobbeskrivningar eller rapportmallar, så att skärmläsarna kan läsa beskrivningen av filen.

 1. Högerklicka på filen i anteckningsboken och välj Redigera alternativtext....

 2. Ange en beskrivning för tabellen.

  Lägga till alternativtext till inbäddade filer i OneNote Online
 3. Välj OK när du är klar.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina OneNote Online-anteckningsböcker mer tillgängliga.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Lägg till en beskrivande hyperlänk i texten så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Infoga-menyn klickar du på Länk i menyfliksområdet.

 3. Texten som du har markerat visas i fältet Visningstext. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Undvik att använda "klicka här" eller liknande icke-beskrivande uttryck. Länktexten ska beskriva målsidan korrekt men kortfattat.

 4. Lägg till hyperlänkens URL i fältet Adress.

  Hyperlänkdialogruta i OneNote Online.

 5. Klicka på Infoga.

Byta namn på avsnitt

Avsnitt med beskrivande och korrekta rubriker hjälper användarna att hitta rätt avsnitt.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill redigera i en anteckningsbok och välj Byt namn.

 2. Skriv det nya namnet.

  Alternativet Byt namn på avsnitt i OneNote Online.

Ta bort avsnitt

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända avsnitt som inte innehåller någon information.

 1. Högerklicka på avsnittsfliken som du vill ta bort i en anteckningsbok och välj Ta bort.

  Menyalternativet Ta bort avsnitt i OneNote Online.

 2. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan.

Lägga till en rubrik eller byta namn på en sida

Sidor med beskrivande och korrekta namn hjälper användarna att hitta rätt sida.

 1. Markera den sida du vill namnge eller byta namn på i en anteckningsbok.

 2. Ange namnet på sidans rubrikrad ovanför tid och datum.

  Byta namn på en sida i OneNote Online

Ta bort en sida

Hjälp skärmläsare och användare att snabbt hitta relevant information genom att ta bort alla oanvända sidor som inte innehåller någon information.

 1. I en anteckningsbok högerklickar du på den sidflik du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort.

  Ta bort en sida i OneNote Online

Använda tillgängligt textformat

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Start-fliken kan du välja till exempel större teckenstorlek och ett teckensnitt av sans serif-typ. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. På fliken Start klickar du på nedpilen bredvid ikonen Teckenfärg och klickar sedan på Automatisk.

  Menyalternativ för teckenfärg i OneNote Online.

Använda inbyggda rubrikformat

Använd de inbyggda rubrikformaten för att skapa en disposition av sidorna i anteckningsboken för skärmläsaren. Skärmläsare tolkar inte ett textstycke med stort teckensnitt i fetstil som en rubrik, såvida inte de inbyggda formaten används.

 1. Markera texten för rubriken.

 2. Start-fliken väljer du ett rubrikformat, till exempel Rubrik 2.

  Alternativ för rubrikformat i OneNote Online.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Klicka på knappen Punkter på fliken Start.

 3. Om du vill ändra punktformat klickar du på nedpilen vid knappen Punkter.

  Menyn Punktlista i OneNote Online.

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje punkt i listan så att skärmläsaren pausar.

Använda ordnade listor

När det är möjligt använder du numrerade listor eftersom de är lättare att följa än ett sammanhängande textblock.

 1. Placera markören på den plats i anteckningsboken där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Klicka på knappen Numrering på fliken Start.

 3. Om du vill ändra numreringsformat klickar du på nedpilen vid knappen Numrering.

  Menyalternativ för numrerad lista i OneNote Online.

 4. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

Använda rätt textavstånd

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken för att förbättra läsbarheten.

 1. Markera texten som du vill ändra.

 2. Klicka på knappen Styckejustering på fliken Start.

 3. Välj det alternativ du vill ha.

  Menyalternativ för styckejustering i OneNote Online.

Snabbreferens

Göra Word-dokument mer tillgängliga

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×