Gör ditt Visio-diagram tillgängligt för personer med funktionshinder

Gör ditt Visio-diagram tillgängligt för personer med funktionshinder

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner för hur du gör dina Visio-diagram tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Översikt över Visio med ett grundläggande flödesschema.

Personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dina planer, koncept och idéer lättare om du skapar Visio-diagram med hjälpmedel i åtanke.

Följande tabell innehåller rekommendationer för att skapa Visio-diagram som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Använd de fördefinierade Visio-mallarna och exempeldiagrammen.

I mallarna och exempeldiagrammen är navigeringsordningen fördefinierad, vilket gör det enklare för användare med skärmläsare att förstå flödet.

Skapa ett nytt diagram utifrån en mall eller ett exempel

Skapa diagram i den ordning som du vill att en skärmläsare ska läsa dem.

Skärmläsaren läser upp diagramformerna i den ordning som de har lagts till i diagrammet. När formerna läggs till i den ordning som till exempel ett flödesschema ska köras är det enklare för användare med skärmläsare att förstå diagramflödet bättre.

Infoga former i ett diagram i den ordning som diagrammet flödar. Skärmläsaren läser upp diagramformerna i den ordning som formerna har lagts till i diagrammet. Mer information om hur skärmläsaren läser diagram finns i Läsa Visio 2016-diagram med en skärmläsare.

Om det behövs kan du redigera läsordningen så att den blir så logisk som möjligt. Välj Visa > Åtgärdsfönster > Navigering och dra och släpp sedan formerna för att ändra ordningen i listan Diagramnavigering.

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla sidor.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt på sidor och i visuellt innehåll, till exempel bilder, former, originalformer, diagram, illustrationer och datagrafik.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information.

Du kan lägga till alternativtext som beskriver bilden och sidan för personer som inte kan se den. Skriv kort, men ta med beskrivningar av det som är viktigt i bilden eller på sidan.

Om du använder en bild med text på bör du upprepa den texten i brödtexten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för originalformer

Lägga till alternativtext för sidor

Lägga till alternativtext i datavisualiserardiagram

Lägg till en relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka från texten "Klicka här" kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till beskrivande hyperlänktext

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som har nedsatt syn, är blinda eller färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Kontrollera att du inte använder enbart färg för att förmedla innebörden. Skapa text med samma innebörd som färgen eller andra sensoriska egenskaper.

Undvik detta genom att även använda andra sätt att förmedla informationen, till exempel med former eller en etikett. Du kan till exempel använda en grön bockmarkering som indikerar ett lyckat resultat och ett rött X som indikerar fel, i stället för grön och röd fyllning.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i diagrammen ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer med nedsatt syn att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans-serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop.

Du kan underlätta läsningen på följande sätt:

 • Använd välbekanta sans-serif-teckensnitt, t.ex. Arial eller Calibri.

 • Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

 • Använd tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken.

 • Du kan vänsterjustera stycken istället för att använda justering. Det här gör att du undviker ojämna mellanrum mellan orden, vilket kan skapa en visuell effekt av ett långdraget tomt utrymme som flyter genom stycket.

Använda tillgängligt textformat

Använda rätt textavstånd

Använd inbyggda listformat.

Använd de inbyggda verktygen för formatering för att göra det lättare för skärmläsare att läsa dina diagram.

Personer med lässtörningar, till exempel dyslexi, förlitar sig dessutom på listor för att strukturera informationen, så dela upp den i mindre delar som är lättare att bearbeta.

Använda punktlistor

Skapa ett nytt diagram utifrån en mall eller ett exempel

 1. Öppna Visio och gå till listan över mallar. Välj Mallar eller Exempeldiagram.

  Bild av mallsidan i Visio

  Obs!: Om du redan har ett diagram öppet och vill skapa ett nytt med en mall eller ett exempeldiagram väljer du Arkiv > Nytt.

 2. Välj den mall du vill använda. Om du uppmanas till det väljer du de enheter som du vill använda och väljer sedan Skapa.

 3. Lägg till dina data i det nya diagrammet med elementen i mallen eller exemplet.

Lägga till alternativtext i datavisualiserardiagram

Lägg till alternativtext i element och former i ett datavisualiserardiagram. Detaljerade instruktioner för hur du skapar ett datavisualiserardiagram finns i Skapa ett datavisualiserardiagram.

 1. Börja skapa ett datavisualiserardiagram enligt anvisningarna i länken ovan. Du kan lägga till alternativtext när du kommer till steg 2: Skapa en Excel-arbetsbok.

 2. I de fördefinierade Excel-tabellen, på fliken Processkarta, markerar du den första cellen under kolumnrubriken Alternativ beskrivning och anger alternativtexten. Upprepa för alla element och former i diagrammet.

  Skärmbild av att skapa datavisualiserardiagram i Excel
 3. Fortsätt skapa diagrammet enligt anvisningarna i länken ovan.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som foton, former, datagrafik, diagram och illustrationer, så att skärmläsare kan läsa beskrivningen av bilden.

 1. Högerklicka på bilden i ritningen och välj Formatera figur.

 2. I fönstret Formatera figur väljer du Knapp för storleksändringsegenskaper (Storlek och egenskaper).

 3. I fönstret Alternativtext skriver du en rubrik och en beskrivning för originalformen.

 4. Skriv en rubrik och en beskrivning i fälten. Var kortfattad. Börja med den viktigaste informationen och försök förmedla bildens innehåll och funktion. När du är klar klickar du på OK.

  Tips: Fyll i både fältet Rubrik och Beskrivning eftersom det kan variera hur den här informationen läses av olika skärmläsare.

  Dialogrutan Formatera figur i Visio.

Lägga till alternativtext för originalformer

Om du har skapat en egen stencil kan du lägga till alternativtexter för originalformerna i stencilen så att skärmläsare kan läsa beskrivningen av formen.

 1. Högerklicka på originalformen i den nya stencilen.

 2. Välj Redigera original > Redigera originalform på snabbmenyn.

 3. Högerklicka på originalformen i redigeringsfönstret och välj Formatera figur.

 4. I fönstret Formatera figur väljer du Knapp för storleksändringsegenskaper (Storlek och egenskaper).

 5. I fönstret Alternativtext skriver du en rubrik och en beskrivning för originalformen.

  Dialogrutan Alternativtext för en originalform i Visio.
 6. Stäng redigeringsfönstret och välj Ja i dialogrutan Uppdatera <originalformens namn>.

Lägga till alternativtext för sidor

Lägg till alternativtexter för sidor så att skärmläsare kan läsa beskrivningen av sidan.

 1. Tryck på Skift+F5 på sidan. Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.

 2. Välj fliken Alternativtext i dialogrutan.

 3. Skriv en rubrik och en beskrivning för sidan och välj sedan OK.

  Dialogrutan Alternativtext för en sida i Visio.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och text i dina Visio-diagram mer tillgängliga.

Lägga till hyperlänktextbeskrivning

Lägg till en beskrivning för en hyperlänk så att användarna vet vad länken leder till.

 1. Markera elementet som du vill lägga till hyperlänken för och tryck på Ctrl+K.

 2. I dialogrutan Hyperlänkar skriver du hyperlänk-URL:en i fältet Adress. Texten som du har markerat visas i fältet Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Du kan ändra den om det behövs.

  Tips: Du kan kopiera och klistra in adressen eller använda knappen Bläddra... i Visio och leta reda på målsidan eller -filen.

 3. Ange hyperlänkbeskrivningen i fältet Beskrivning.

  Dialogrutan Hyperlänkar för att lägga till en beskrivning för en länk i Visio.
 4. Välj OK.

Använda tillgängligt textformat

Du kan förbättra textformateringen genom att välja ett enkelt sans-serif-teckensnitt, använda en större teckenstorlek, vänsterjustera texten och undvika att använda mycket versaler och kursiv stil.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Start-menyn kan du välja till exempel större teckenstorlek och ett teckensnitt av sans-serif-typ. Du kan också använda andra formateringsalternativ, som fetstil.

  Knappen Teckensnittstyp i Visio.

Använda tillgänglig textfärg

Använd standardteckenfärgen för att texten ska visas på ett bra sätt i högkontrastläget.

 1. Markera texten.

 2. Start-menyn expanderar du menyn Teckenfärg och väljer Använd standard.

  Menyn Teckenfärg i Visio.

Använda punktlistor

När det är möjligt delar du in texten i punkter för att förbättra läsbarheten och navigeringen.

 1. Placera markören på den plats i diagrammet där du vill lägga till listan, eller markera texten som ska ingå i listan.

 2. Start-menyn väljer du Bild av knappen Punktlista (Punktlista).

 3. Om du vill ändra punktformat expanderar du gruppen Stycke och väljer fliken Punktlista.

 4. Välj det punktformat du vill använda och välj OK.

  Fliken Punktlista med olika punktformat i Visio.
 5. Om det behövs skriver du var och en av punkterna i listan.

  Tips: Använd en punkt eller ett kommatecken i slutet av varje punkt i listan så att skärmläsaren pausar.

Använda rätt textavstånd

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken för att förbättra läsbarheten.

 1. Markera texten som du vill ändra.

 2. Start-menyn expanderar du gruppen Stycke.

 3. På fliken Stycke går du till avsnittet Avstånd och skriver de värden du vill använda.

  Dialogrutan Styckeavstånd i Visio.

Kontrollera diagrammet med Tillgänglighetskontroll

Med inbyggda Tillgänglighetskontroll kan du enkelt kontrollera om diagrammet är tillgängligt.

 1. Gå till fliken Granska i Visio.

 2. Välj Kontrollera tillgänglighet.

  Knappen Tillgänglighetskontroll i Visio.
 3. Gå igenom fel och varningar i fönstret Tillgänglighetskontroll. Markera det rapporterade objektet om du vill visa mer information om tillgänglighetsproblemet och instruktioner om hur du åtgärdar det.

  Fönstret Tillgänglighetskontroll i Visio.
 4. Åtgärda problemen i diagrammet.

Konvertera diagrammet till en tillgänglig PDF-fil

När du har åtgärdat alla tillgänglighetsproblem i diagrammet kan du konvertera det till en PDF-fil.

 1. Välj Arkiv i Visio.

 2. Välj Exportera.

 3. Välj Skapa PDF/XPS.

  Alternativet Exportera till PDF på fliken Arkiv i Visio.
 4. Välj plats, ange filnamnet och välj Publicera.

Snabbreferens

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättningar

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×