Gör anteckningar och formatera dem

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det är lika enkelt att föra anteckningar i OneNote som att skriva i en anteckningsbok av papper, men i OneNote kan du dessutom enkelt skapa mer utrymme och lägga till sidor när du behöver det. Du kan också flytta och formatera text överallt på sidan, söka och direkt hitta information, samt flagga viktiga anteckningar för uppföljning.

I OneNote kan dina anteckningar även innehålla valfri kombination av inskriven text, bilder och grafik – inklusive text och bilder som du fångar in från webbsidor och andra program – samt digital handskrift, ljud- och bildklipp, listor och länkar.
 

Vad vill du göra?

Skriva anteckningar på en sida

Flytta text på en sida

Lägga till utrymme på en sida

Skapa en ny sida

Ändra ordningen på sidor

Infoga tid och datum

Skapa en punktlista eller numrerad lista

Skapa en punktlista

Skapa en numrerad lista

Lägga till eller redigera en länk

Lägga till en länk

Redigera en länk

Ta bort en länk

Lägga till taggar för viktiga anteckningar

Lägg till en flagga en anteckning

Söka efter taggar

Spara anteckningar

Skriva anteckningar på en sida med tangentbordet eller för hand

Gör något av följande:

 • Om du vill skriva anteckningar klickar du på sidan där du vill att anteckningarna ska visas och skriver sedan din text. Du kan fortsätta skriva i den aktuella anteckningsbehållaren som visas runt texten eller skapa en ny anteckning genom att klicka någon annanstans på sidan.

 • Om du använder en penninmatningsenhet eller använder OneNote på en dator med pekinmatning, klickar eller knackar du på fliken Rita i menyfliksområdet och sedan klickar eller knackar du på önskad pennfärg för de handskrivna anteckningarna i gruppen Verktyg. Du kan växla tillbaka till tangentbordsinmatning vid valfritt tillfälle genom att klicka på knappen Skriv på fliken Rita i menyfliksområdet.
   

Överst på sidan

Flytta text på en sida

Gör något av följande:

 • Rör muspekaren över texten om du vill flytta text inom samma sida. När anteckningsbehållaren visas klickar du på dess överkant och klickar och drar sedan behållaren till en ny plats på sidan.

 • Om du vill kopiera eller flytta text till en annan sida, högerklickar du på anteckningsbehållarens överkant, klickar på Kopiera eller Klipp ut på snabbmenyn och klistrar sedan in anteckningarna på den sida där du vill ha dem.
   

Överst på sidan

Lägga till utrymme på sidan

Gör följande:

 1. Klicka på fliken Infoga.

 2. Klicka på Infoga tomt utrymme i gruppen Infoga.

 3. Klicka på den plats på sidan där du vill infoga mer utrymme och dra sedan pekaren åt det håll som pilen pekar åt för att infoga så mycket extra skrivutrymme som behövs.
   

Överst på sidan

Skapa en ny sida

I OneNote tar en sida egentligen aldrig slut, men det kan ändå vara en god idé att dela in anteckningsböckerna i sidor och avsnitt av ordningsskäl. Så här lägger du till en ny tom sida:

 1. Klicka på knappen Lägg till sida ovanför sidflikskolumnen till höger i OneNote-programfönstret.

 2. Längst upp på den nya sidan skriver du en rubrik i sidhuvudsområdet. Sidrubriken som du skriver visas även på sidfliksetiketten för den nya sidan du skapar.
   

Överst på sidan

Ändra ordning på sidor

Gör följande:

 • Om du vill flytta en sida i ett anteckningsboksavsnitt till en plats högre upp eller längre ned i listan med sidflikar, klickar du och håller muspekaren på dess sidflik och drar sedan fliken upp eller ned till önskad plats.
   

Överst på sidan

Infoga tid och datum

När du skapar en ny sida i OneNote märks den automatiskt med aktuell tid och datum. Beroende på hur du använder OneNote kan du även använda datorns aktuella tid och datum i anteckningarna när du vill märka eller hålla reda på händelser i tidsföljd. Du kan t.ex. upprätthålla en logg med telefonsamtal som tas emot vid vissa tidpunkter genom att ange datum och tid för samtalen före samtalsinformationen.

Gör följande:

 1. Placera markören där du vill lägga till datum- och tidsinformationen i anteckningarna.

 2. Gör något av följande.

  • Klicka på någon av knapparna Datum, Tid eller Datum och tid på fliken Infoga i gruppen Tidsstämpel.

  • Du kan snabbt infoga dagens datum genom att trycka på Alt+Skift+D på tangentbordet.

  • Du kan snabbt infoga aktuell tid genom att trycka på Alt+Skift+T på tangentbordet.

  • Du kan snabbt infoga aktuellt datum och tid genom att trycka på Alt+Skift+F på tangentbordet.
    

I OneNote används formatet datum och tid anges i Kontrollpanelen i Windows. Om du vill ändra utseendet på datum och tider i OneNote, följer du stegen nedan för din version av Windows.

 • Windows 10
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 10 (från fältet sökfältet i det nedre vänstra hörnet av skärmen typen Kontrollpanelen). Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på nationella inställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

 • Windows 8
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 8 (Svep inåt från höger – om du använder en mus pekar du på det övre högra hörnet, och välj sökikonen. Skriv Kontrollpanelen). Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på nationella inställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

 • Windows 7
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 7. Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och klicka sedan på nationella inställningar och språkinställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

Överst på sidan

Skapa en punktlista eller en numrerad lista

Skapa en punktlista

Punktlistor är lämpliga för att ställa upp osorterade poster, till exempel i en inköpslista.

Gör följande:

 1. Ställ markören på den plats i anteckningarna där du vill börja på en lista.

 2. Klicka på Punkter i gruppen Grundläggande text på fliken Start.

 3. Skriv texten för den första punkten och tryck på Retur när du vill börja på nästa punkt.

 4. Tryck två gånger i rad på Retur när du vill avsluta punktlistan.
   

Tips: Om du vill påbörja en punktlista automatiskt skriver * (asterisk) i början av en ny textrad och trycker på blanksteg.

Skapa en numrerad lista

Numrerade listor är utmärkta för poster som ska visas i kronologisk ordning, t.ex. stegvisa instruktioner.

Gör följande:

 • Ställ markören på den plats i anteckningarna där du vill börja på en lista.

 • Klicka på Numrering i gruppen Grundläggande text på fliken Start.

 • Skriv texten för den första posten och tryck på Retur när du vill börja på nästa post.

 • Tryck två gånger i rad på Retur när du vill avsluta den numrerade listan.
   

Tips: Om du vill påbörja en numrerad lista automatiskt skriver 1. i början av en ny rad med text och sedan trycka på blanksteg.

Överst på sidan

Lägga till eller redigera en länk

I OneNote skapas länkar automatiskt (tidigare kallade hyperlänkar) när du skriver eller klistrar in en Internet-adress i anteckningarna. Du kan även använda kommandot Infoga > Länk om du vill skapa en länk av text i anteckningarna.
 

Lägga till en länk

Gör något av följande:

 • Skriv eller klistra in webbadressen som länken ska referera till i dina anteckningar. Skriv till exempel http://www.microsoft.com (eller bara www.microsoft.com) om du vill lägga till en länk till Microsofts webbplats, och OneNote automatiskt får länken klickbar.

 • Klicka på Infoga > Länk i menyfliksområdet. I rutan Adress skriver du webbadressen som länken ska peka på och klickar sedan på OK.
   

Obs!: Om du vill skapa länkar till andra sidor i anteckningsboken klickar du på avsnittet som innehåller sidan som du vill länka till, högerklickar på dess sidflik, klickar på Kopiera länk till sida, och klistrar sedan in länken på önskad plats i anteckningarna.
 

Redigera en länk

Så här ändrar du webbadressen som en befintlig länk i anteckningarna pekar på:

 1. Högerklicka på länken vars adress du vill ändra och klicka på Redigera länk.

 2. I dialogrutan Länk som visas ersätter du URL-adressen i rutan Adress med önskad adress. Om det behövs ändrar du även den beskrivande text som visas i rutan Text som ska visas så att den matchar den nya länkens mål.

 3. Klicka på OK.

Ta bort en länk

Så här tar du bort en länk utan att ta bort texten som den skapades från:

 • Högerklicka på den länk som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort länk på snabbmenyn.
   

Överst på sidan

Lägga till taggar för viktiga anteckningar

OneNote innehåller flera taggar, t.ex. Viktigt och Att göra som du kan använda för anteckningar. Taggarna gör att du kan prioritera och dela in anteckningar på ett visuellt sätt, och de kan användas för att gruppera anteckningar efter klassificering eller prioritet vid sökning i anteckningsböckerna.
 

Tagga en anteckning

Gör följande:

 1. Klicka på texten som du vill tagga i anteckningarna.

 2. Klicka på taggikonen som du vill använda i gruppen Taggar på fliken Start. Rulla i listan med tillgängliga taggar med hjälp av pilarna eller klicka på pilen Fler i rullistans nedre högra hörn så att alla tillgängliga taggar visas.
   

Söka efter taggar

Så här söker du snabbt efter taggade anteckningar (t.ex. för att visa alla poster som har taggats med Viktigt):

 • Klicka på Start > Sök efter taggar. I åtgärdsfönstret Sammanfattning av flaggor som visas klickar du på valfri flagga i listan för att söka efter och öppna sidan som innehåller den tillhörande anteckningen.
   

Överst på sidan

Spara anteckningar

Till skillnad från andra datorprogram så sparas ditt arbete löpande och automatiskt i Microsoft OneNote. Det innebär att du aldrig behöver spara dina anteckningar manuellt.

Du kan stänga av OneNote när du vill och är klar med att föra anteckningar. När du startar OneNote nästa gång öppnas den sida som var öppen sist med alla ändringar som du senast gjorde.
 

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Skriva anteckningar på en sida

Flytta text på en sida

Lägga till utrymme på en sida

Skapa en ny sida

Ändra ordningen på sidor

Spara anteckningar

Infoga tid och datum

Skapa en punktlista eller numrerad lista

Lägga till eller redigera en hyperlänk

Skapa en tabell

Infoga en bild

Infoga ett skärmurklipp

Lägga till anteckningstaggar för viktiga anteckningar

Skriva anteckningar på sidan med tangentbordet eller för hand

 • Om du vill göra maskinskriven anteckningar klickar du på var på sidan du vill ska visas och skriv sedan Anteckningar. OneNote skapar en anteckningsbehållare för alla block med text som du skriver eller skriva.

 • Om du använder en penna indata enhet, anteckna var som helst på sidan penna Bild av knapp i verktygsfältet Ritverktyg. Klicka på Skriv-/ markeringsverktyget om du vill växla tillbaka till skrivläge när som helst i verktygsfältet Ritverktyg. Bild av knapp .

Överst på sidan

Flytta text på en sida

Gör något av följande:

 • Om du vill flytta text inom samma sida, flytta pekaren över texten. När den anteckningsruta där visas klickar du på överkanten av anteckningsrutan och dra behållaren till en ny plats på sidan.

 • Om du vill kopiera eller flytta text från en sida till en annan sida, högerklickar du på överkanten av anteckningsrutan, klickar du på Kopiera eller Klipp ut på snabbmenyn och klistra in anteckningarna på sidan du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till tomt utrymme på en sida

 1. Klicka på Infoga Extra skrivutrymme Bild av knapp i verktygsfältet Ritverktyg.

 2. Klicka där du vill infoga mer utrymme på sidan och dra sedan pekaren i den riktning som pilen för att lägga till så mycket utrymme som behövs.

  Klicka och dra för att lägga till mer utrymme på sidan

  Bild av knapp Dra om du vill lägga till utrymme längs kanterna på sidan eller mellan textrader.

Om du vill snabbt lägga till mer utrymme i slutet av en sida, klickar du på Rulla nedåt en halv sida Bild av knapp på den lodräta rullningslisten.

Överst på sidan

Skapa en ny sida

 1. Klicka på Ny sida ovanför sidflikarna för att snabbt skapa en ny sida. (Klicka på pilen bredvid knappen Ny sida om du vill välja en tom sida, skapa en undersida i en sidgrupp eller skapa en sida från en mall.)

 2. Skriv en rubrik för sidan i rutan Rubrik högst upp på sidan. Den rubrik som du skriver visas i fliken sida längs sidan av OneNote-fönstret.

Överst på sidan

Ändra ordning på sidor

 • Om du vill flytta en sida inom ett avsnitt, klickar du på och dra något sidfliken till höger tills en liten pil visas och dra sidfliken uppåt eller nedåt till en ny plats i det aktuella avsnittet.

Överst på sidan

Spara anteckningar

OneNote automatiskt och kontinuerligt ditt arbete sparas medan du skriver anteckningar, när du byter till en annan sida eller ett nytt avsnitt och när du stänger avsnitt och anteckningsböcker. Det finns behöver inte spara dina anteckningar manuellt, även när du är klar med dem.

Om du vill spara en kopia av en del av dina anteckningar på en annan plats, använder du kommandot Spara somArkiv-menyn. OneNote Spara automatiskt eventuella ytterligare ändringar i det aktuella avsnittet av anteckningar till den nya platsen...

Överst på sidan

Infoga tid och datum

Beroende på hur du använder OneNote kan använder du datorns aktuellt datum och tid i dina anteckningar för att markera eller spåra kronologiska händelser. Du kan till exempel hålla en logg för telefonsamtal som utdelas på vissa tider under dagen eller markera poster i din OneNote-blogg eller dagbok med dagens datum.

 1. Placera markören där du vill lägga till en datum- och tidsinformationen.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på datum och tidInfoga-menyn.

  • Om du vill infoga dagens datum och aktuellt klockslag trycker du på ALT + SKIFT + F.

  • Om du vill infoga datumet trycker du på ALT + SKIFT + D.

  • Om du vill lägga till tidpunkten trycker du på ALT + SKIFT + T.

Tips: OneNote lägger automatiskt till en datum- och tidsinformationen under sidrubriken varje gång en ny sida skapas. Klicka på datum och tid om du vill ändra datum- eller tidsstämpel på en sida och klicka sedan på ikonen kalender eller klocka som visas. OneNote kommer att använda det nya datum- och tidsinformationen när du söker sidan för anteckningar.

I OneNote används formatet datum och tid anges i Kontrollpanelen i Windows. Om du vill ändra utseendet på datum och tider i OneNote, följer du stegen nedan för din version av Windows.

 • Windows 10
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 10 (från fältet sökfältet i det nedre vänstra hörnet av skärmen typen Kontrollpanelen). Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på nationella inställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

 • Windows 8
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 8 (Svep inåt från höger – om du använder en mus pekar du på det övre högra hörnet, och välj sökikonen. Skriv Kontrollpanelen). Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på nationella inställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

 • Windows 7
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 7. Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och klicka sedan på nationella inställningar och språkinställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

Överst på sidan

Skapa en punktlista eller en numrerad lista

Skapa en punktlista

 1. Klicka på punkter Bild av knappen Punktlista i verktygsfältet formatering.

 2. Skriv den text som du vill använda för det första objektet i listan och tryck sedan på RETUR.

  En ny punkt för nästa rad i listan skapas automatiskt.

 3. Tryck på RETUR två gånger om du vill avsluta punktlistan och fortsätta att skriva ett vanligt stycke, eller tryck på BACKSTEG om du vill ta bort den sista punkten i listan.

Skriv * (asterisk) om du vill påbörja en punktlista automatiskt och tryck sedan på blanksteg eller TABB.

Skapa en numrerad lista

 1. Klicka på Numrering Bild av knapp i verktygsfältet formatering.

 2. Skriv den text som du vill använda för det första objektet i listan och tryck sedan på RETUR.

  Ett nytt nummer för nästa rad i listan skapas automatiskt.

 3. Tryck på RETUR två gånger för att avsluta den numrerade listan och fortsätta skriva ett vanligt stycke, eller tryck på BACKSTEG om du vill ta bort det sista talet i listan.

Om du vill påbörja en numrerad lista automatiskt skriver 1. och tryck sedan på blanksteg eller TABB.

Överst på sidan

Lägga till eller redigera en hyperlänk

En hyperlänk skapas automatiskt i OneNote när du skriver eller klistrar in en Internet- eller World Wide Web URL i anteckningarna.

Lägga till en hyperlänk

Gör något av följande:

 • Skriv eller klistra in webbadressen som länken ska referera till i dina anteckningar. Skriv till exempel http://www.microsoft.comgenom att lägga till en hyperlänk till Microsofts webbplats.

 • Klicka på hyperlänkInfoga-menyn och anger Internet-adress som länken ska referera till och ange den Text som ska visas där hyperlänken visas i dina anteckningar i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Om du vill skapa hyperlänkar till andra platser i anteckningsboken så att du kan navigera snabbare, klickar du på det avsnitt i anteckningsboken som innehåller den sida du vill länka till, högerklickar du på dess sidflik i marginalen, klickar på Kopiera hyperlänk till den här sidan och klistra sedan in den hyperlänk där du vill ha den.

Redigera en hyperlänk

 • Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Redigera hyperlänk på snabbmenyn.

Överst på sidan

Skapa en tabell

 1. Klicka på den plats där du vill infoga en tabell.

 2. Klicka på Infoga tabelltabell-menyn.

 3. Ange antalet kolumner och rader som du vill använda i dialogrutan Infoga tabell.

Du kan snabbt skapa en tabell genom att rita den. Klicka på knappen Infoga tabell i verktygsfältet Standard och dra markören nedåt och till höger för att ange antalet rader och kolumner som du vill använda. Du kan också använda TABB-tangenten för att skapa en tabell och lägga till nya kolumner i en tabell och du kan använda på RETUR för att lägga till nya rader i en tabell.

Överst på sidan

Infoga en bild

Du kan infoga bilder, grafik och clipart i dina anteckningar.

Om du vill infoga en bild från en fil på datorn gör du följande:

 1. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil

 2. Gå till platsen där filen finns i dialogrutan Infoga bild, markera filen och klicka sedan på Infoga.

Om du vill infoga en bild från webben gör du följande:

 1. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil

 2. I dialogrutan Infoga bild i rutan filnamn skriver du eller klistrar du in den fullständiga Webbadressen till bildfilen och klicka sedan på Infoga.

Du kan göra anteckningar i bilder som du har infogat i dina anteckningar genom att skriva text över dem. Därför, till skillnad från de flesta andra Microsoft Office-program, klicka på en infogad bild i OneNote väljs inte bilden. I stället kan placeras insättningspunkt för att skriva text. Flytta pekaren över den om du vill välja en bild som du har infogat. En streckad blå kantlinje visas runt bilden och en blå hårkorset handtaget visas bredvid bilden. Klicka på kantlinjen eller handtaget till markerar du bilden. När bilden har markerats klickar du på och drar den till en ny plats på sidan.

Överst på sidan

Infoga ett skärmurklipp

Du kan använda OneNote för att ta bort en bild av hela eller en del av datorskärmen och infoga den i dina anteckningar. De här bilderna som kallas skärmurklipp, kan du snabbt samla in information som du inte behöver redigera. Du kan till exempel ta en bild av din Resplan på dina resor byrån webbplats och klistra sedan in den i dina anteckningar så att du kan visa den när du inte har tillgång till Internet.

Du kan skapa skärmurklipp genom att dra pekaren för att markera ett rektangulärt område, som kan variera från en 25-bildpunkt fyrkant till hela höjden och bredden på skärmen. Allt inom rektangulärt område som ingår i bilden och läggs automatiskt till dina anteckningar och till Urklipp. Du kan enkelt klistra in fler kopior av bilden till andra sidor i OneNote-anteckningsböcker eller till ett annat program.

 1. Klicka på SkärmurklippInfoga-menyn i OneNote.

  OneNote minimeras och det senaste aktiva fönstret blir synliga.

 2. Om det behövs, växla till det program som visar den information som du vill fånga in som en bild (till exempel en webbsida i Internet Explorer).

 3. Klicka på och håll ned musknappen och dra pekaren i valfri riktning att göra en markering. Du kan till exempel starta från det övre vänstra hörnet av det område som du vill fånga in och dra pekaren till det nedre högra hörnet.

 4. Släpp musknappen för att skapa skärmurklipp och infoga den i dina anteckningar.

  Tips: När du skapar ett skärmurklipp kopieras det automatiskt till Urklipp. Om du vill infoga bilden i andra program, klicka på Klistra in eller tryck på CTRL + V där du vill infoga bilden.

Obs!: Skärmurklipp är statiska bilder. När du använder ett skärmurklipp av något (till exempel en webbsida) och informationen ändras vid källan, uppdateras inte skärmurklippet.

Överst på sidan

Lägga till anteckningstaggar för viktiga anteckningar

OneNote innehåller flera fördefinierade Mina flaggor, till exempel viktigt och att göra, som du kan koppla till dina anteckningar. Du kan också skapa egna anpassade Mina flaggor och sök sedan efter märkta objekt.

Lägga till en anteckningstagg

 1. Placera pekaren i det stycke som du vill märka.

 2. I verktygsfältet Standard klickar du på pilen bredvid knappen taggar och klicka sedan på taggen anteckning som du vill använda. Till exempel om du vill bifoga en kryssruta i något som du vill följa upp på Att göra Bild av knapp .

När du lagt till taggar i anteckningarna kan du söka anteckningar till märkta objekt och du kan gruppera märkta objekt tillsammans enligt kodnamn.

Söka efter taggade anteckningar

 1. Klicka på pilen bredvid knappen taggar i verktygsfältet Standard och klicka sedan på Visa alla flaggade anteckningar.

 2. I fönstret Sammanfattning av flaggor anteckning begränsa sökningen om det behövs och klicka sedan på Uppdatera resultat.

Du kan använda märket att göra anteckning som en kryssruta så här anger du om du har följt upp på en uppgift. Markera eller avmarkera rutan i åtgärdsfönstret Sammanfattning av flaggor anteckning eller på sidan som innehåller taggen anteckning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×