Funktionen TEXT

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med funktionen TEXT kan du ändra hur ett tal visas genom att använda formatering på det med formatkoder. Det är användbart i situationer där du vill visa tal i ett mer läsbart format eller om du vill kombinera tal med text eller symboler.

Obs!: Funktionen TEXT konverterar tal till text, vilket kan vara svårt att referera till i senare beräkningar. Det är bäst att behålla det ursprungliga värdet i en cell och i stället använda funktionen TEXT i en annan cell. Då kan du referera till det ursprungliga värdet i stället för till TEXT-funktionens resultat, om du senare behöver skapa andra formler.

Syntax

TEXT(värde; format)

Syntaxen för funktionen TEXT har följande argument:

Argumentnamn

Beskrivning

värde

Ett numeriskt värde som du vill konvertera till text.

format_text

En textsträng som definierar den formatering du vill ska tillämpas på det angivna värdet.

Översikt

I sin enklaste form anger TEXT-funktionen:

 • =TEXT(det värde du vill formatera, "Den formatkod du vill använda")

Här är några vanliga exempel som du kan kopiera in direkt i Excel och experimentera med på egen hand. Observera formatkoderna inom citattecken.

Formel

Beskrivning

=TEXT(1234,567,"$# ##0,00")

Valuta med en tusentalsavgränsare och 2 decimaler, t.ex. $1 234,57. Observera att Excel avrundar värdet till 2 decimaler.

=TEXT(IDAG(),"ÅÅÅÅ-MM-DD")

Dagens datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, t.ex. 2012-03-14

=TEXT(IDAG(),"DDDD")

Dagens veckodag, t.ex. måndag

=TEXT(NU(),"H:MM FM/EM")

Aktuell tid, t.ex. 1:29 EM

=TEXT(0,285,"0,0 %")

Procent, t.ex. 28,5 %

= TEXT(4.34,"# ?/?")

Bråk, t.ex. 4 1/3

=RENSA(TEXT(0,34,"# ?/?"))

Bråk, t.ex. 1/3. Observera att här används funktionen RENSA för att ta bort det inledande blanksteget med ett decimalvärde.

= TEXT(12200000,"0,00E+00")

Matematisk notation, t.ex. 1,22E+07

=TEXT(1234567898,"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Specialfall (telefonnummer), t.ex. (123) 456-7898

=TEXT(1234,"0000000")

Lägga till inledande nollor (0), t.ex. 0001234

=TEXT(123456,"##0° 00' 00''")

Allmänt - latitud/longitud

Obs!: Men du kan använda funktionen TEXT för att ändra formateringen, är det inte det enda sättet. Du kan ändra format utan en formel genom att trycka på CTRL + 1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando + 1 på din Mac), och sedan väljer du det format du vill ha från Formatera celler > tal dialogrutan.

Hämta våra exempel

Du kan hämta en exempelarbetsboken ingår alla TEXT funktionen exemplen hittar du i den här artikeln, plus några extra. Du kan följa dem eller skapa en egen TEXT funktionen formatkoder.

Hämta Excel TEXT funktionen exempel

Andra formatkoder som är tillgängliga

Du kan använda dialogrutan Formatera celler för att hitta andra tillgängliga formatkoder:

 1. Tryck på Ctrl+1 ( Bild av knappikonen för MAC-kommando +1 på en Mac) så att dialogrutan Formatera celler visas.

 2. Välj det format du vill ha från fliken Tal.

 3. Markera alternativet Anpassa

 4. Formatkoden som du vill använda visas nu i rutan Typ. I det här fallet markerar du allt i rutan Typ utom semikolon (;) och @-symbolen. I exemplet nedan markerar och kopierar vi bara åå/mm/dd.

 5. Kopiera formatkoden genom att trycka på Ctrl+C och tryck sedan på Avbryt för att stänga dialogrutan Formatera celler.

 6. Allt du behöver göra nu är att trycka på Ctrl+V för att klistra in formatkoden i din TEXT-formel, så här: =TEXT(B2,"åå/mm/dd"). Kontrollera att du klistrar in formatkoden inom citattecken ("formatkod"), annars får du ett felmeddelande.

Exempel på användning av dialogrutan Formatera > Celler > Tal > Anpassat för att låta Excel skapa formatsträngar åt dig.

Formatkoder efter kategori

Följande är några exempel på hur du kan använda olika talformat för dina värden genom att använda dialogrutan Formatera celler och sedan alternativet Anpassa för att kopiera de formatkoderna till funktionen TEXT.

Varför tas mina inledande nollor bort i Excel?

Excel har installerats ska leta för tal som anges i celler, inte som ett tal som ser ut som text som artikelnummer eller SKU: er. Om du vill behålla inledande nollor, formatera indataområdet som Text innan du klistrar in eller ange värden. Markera kolumnen eller område där du kan placera värden, sedan använda CTRL + 1 för att ta fram den Format > celler dialogrutan och markera Textfliken tal. Nu Excel lämnas kvar din radavstånd 0.

Om du redan har skrivit in data där inledande nollor har tagits bort i Excel kan du använda funktionen TEXT för att lägga till dem igen. Du kan referera till den övre cellen med värden och använda =TEXT(värde,"00000"), där antalet nollor i formeln representerar det totala antalet tecken du vill ha. Kopiera och klistra sedan in i resten av området.

Exempel på användning av TEXT för formatering av inledande nollor. =TEXT(A2,"00000")

Om du av någon anledning behöver konvertera tillbaka textvärden till tal kan du multiplicera med 1, så här: =D4*1. Eller så kan du använda den dubbla unära operatorn (--), så här: =--D4.

I Excel avgränsas tusental med blanksteg om formatet innehåller ett blanksteg som omges av nummertecken (#) eller nollor. Om formatsträngen t.ex. är "# ###" visas talet 12200000 as 12 200 000.

Ett komma som följer en platshållare för siffror skalar numret med 1 000. Om formatsträngen är t.ex. "# ###,0", visas talet 12200000 som 12 200,0 i Excel.

Exempel på funktionen TEXT med tusentalsavgränsare

Meddelanden: 

 • Vilken tusentalsavgränsare som används beror på de nationella inställningarna. I Sverige använder vi ett blanksteg, men på andra språk kan det t.ex. vara ett komma (,) eller en punkt (.).

 • Tusentalsavgränsaren är tillgänglig för tal-, valuta- och redovisningsformat.

Följande är exempel på standardtalformat (endast tusentalsavgränsare och decimaler), valutaformat och redovisningsformat. Med valutaformatet kan du infoga valfri valutasymbol och placera den intill värdet, medan du med redovisningsformatet placerar valutasymbolen till vänster i cellen och värdet till höger. Observera skillnaden mellan formatkoderna för valuta och redovisning nedan, där redovisningsformatet använder en asterisk (*) för att skilja symbolen och värdet från varandra.

Exempel på funktionen TEXT med format för tal, valuta och redovisning

Du hittar formatkoden för en valutasymbol genom att först trycka på Ctrl+1 (eller Bild av knappikonen för MAC-kommando +1 på en Mac), välja det format du vill ha och sedan välja en symbol i listrutan Symbol:

Val av valutasymbol i dialogrutan Formatera celler

Klicka sedan på Anpassa till vänster från avsnittet Kategori och kopiera formatkoden, inklusive valutasymbolen.

Funktionen TEXT – Anpassad valuta med symbol

Obs!: Funktionen TEXT stöder inte färgformatering. Om du kopierar en talformatkod från dialogrutan Formatera celler som innehåller en färg, t.ex. $# ##0,00_);[röd]($# ##0,00), accepterar funktionen TEXT formatkoden, men färgen visas inte.

Du kan ändra det sätt som ett datum visas på med hjälp av en blandning av "M" för månad, "D" för dagar och "Å" för år.

Formatkoder för månad, dag och år

Formatkoder i funktionen TEXT är inte skiftlägeskänsliga, så du kan använda antingen "M" eller "m", "D" eller "d", "Å" eller "å".

Excel-MVP Mynda Treacy

Mynda rekommenderar ...

Om du vill dela Excel-filer och rapporter med användare från olika länder, kanske du vill ge dem en rapport i språket. Excel MVP, Mynda Treacy har en bra lösning i den här artikeln om Excel datum visas på ett annat språk . Den innehåller också en exempelarbetsboken som du kan hämta.

Du kan ändra hur tid visas med hjälp av en kombination av "T" för timmar, "M" för minuter och "S" sekunder samt "FM/EM" för 12-timmarsformat.

Tidsformat för timmar, minuter och sekunder

Om du utelämnar "FM/EM" visas tiden i 24-timmarsformat.

Formatkoder i funktionen TEXT är inte skiftlägeskänsliga, så du kan använda antingen "M" eller "m", "D" eller "d", "Å" eller "å" samt "FM/EM" eller "fm/em".

Du kan ändra det sätt som decimalvärden visas med procentformat (%).

Formatkoder för procenttal

Du kan ändra det sätt som decimalvärden visas med bråkformat (?/?).

Formatkoder för bråktal

Matematisk notation är ett sätt att visa tal som ett decimaltal mellan 1 och 10 multiplicerat med en 10-potens. Det används ofta för att förkorta hur stora tal visas.

Formatkoder för matematisk notation

Excel innehåller 4 specialformat:

 • Postnummer - "00000"

 • Postnummer + 4 - "00000-0000"

 • Telefonnummer - "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • Socialförsäkringsnummer - "000-00-0000"

Specialformat för funktionen TEXT

Specialformaten är olika beroende på språk, men om det inte finns några specialformat för ditt språk, eller om de inte uppfyller dina behov kan du skapa ett eget med hjälp av dialogrutan Formatera celler > Anpassat.

Vanligt scenario

Funktionen TEXT används sällan i själva och används oftast tillsammans med något annat. Anta att du vill kombinera text och ett numeriskt värde som ”rapportera utskrivna på: 03/14/12”, eller ”veckovis intäkt: $66,348.72”. Du kan ange som i Excel manuellt, men defeats syftet med Excel göra jobbet. Tyvärr när du kombinerar text och formaterade tal som datum, tider, valuta, osv., vet Excel inte hur du vill visa dem, så att den maximala talformatering. Det här är där funktionen TEXT är ovärderlig, eftersom du kan välja att begära Excel om du vill formatera värden som du vill med hjälp av en formatkodensom ”Åå/mm/dd” för datumformat.

I exemplet nedan ser du vad händer om du försöker ansluta till text och ett tal utan att använda funktionen TEXT . I det här fallet använder vi et-tecken (&) för att sammanfoga en textsträng, ett blanksteg (””), och ett värde med = A2 & ”” & B2.

Exempel på att sammanfoga text utan funktionen TEXT

Som du ser tog Excel bort formateringen från datumet i cell B2. I nästa exempel visas hur du tack vare funktionen TEXT kan använda det format du vill.

Exempel på att sammanfoga text med funktionen TEXT

Vår uppdaterade formel är:

 • Cell C2:=A2&" "&TEXT(B2,"ÅÅÅÅ-MM-DD") – datumformat

Vanliga frågor

Det går tyvärr inte att med funktionen TEXT måste du använda Visual Basic for Applications (VBA) kod. Följande länk har en metod: Konvertera ett numeriskt värde till engelska ord i Excel

Ja, du kan använda funktionerna VERSALER, GEMENER och INITIAL. =VERSALER("hallå") skulle t.ex. returnera "HALLÅ".

Ja, men det tar några steg. Då måste du först markera den cell eller de celler där du vill att detta händer och använda Ctrl + 1 för att ta fram den Format > celler dialogrutan sedan Justering > textkontroll > Kontrollera alternativet Radbryt Text. Sedan justera dina slutförda funktionen TEXT så att den omfattar ASCII-funktionen Teckenkod(10) där du vill ha radbrytningen. Du kan behöva justera kolumnbredd beroende på hur det slutliga resultatet ska justeras.

Exempel på användning av TEXT med TECKENKOD(10) för att infoga en radbrytning. ="Dagens datum är: "&TECKENKOD(10))&TEXT(IDAG(),"ÅÅÅÅ-MM-DD")

I det här fallet använder vi: ="Dagens datum är:"&TECKENKOD(10)&TEXT(IDAG(),"ÅÅÅÅ-MM-DD")

Detta kallas matematisk notation. Excel omvandlar automatiskt tal som längre än 12 siffror om en eller flera celler är formaterade med formatet Allmänt, och 15 siffror om en eller flera celler är formaterade med formatet Tal. Om du behöver ange längre numeriska strängar, men inte vill att de omvandlas, kan du formatera cellerna i fråga som Text innan du matar in eller klistrar in värdena i Excel.

Excel-MVP Mynda Treacy

Mynda rekommenderar ...

Om du vill dela Excel-filer och rapporter med användare från olika länder, kanske du vill ge dem en rapport i språket. Excel MVP, Mynda Treacy har en bra lösning i den här artikeln om Excel datum visas på ett annat språk . Den innehåller också en exempelarbetsboken som du kan hämta.

Mer information finns i

Skapa eller ta bort ett anpassat talformat

Konvertera tal som är sparade som text till siffror

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×