Funktionen Rate

Returnerar ett värde av data typen Double som anger ränte satsen per period för en annuitet.

Syntax

Ränta ( period antal ; betalning; NUVÄRDE [; slut värde ] [, typ ] [, gissning ] )

Funktionen ränta har följande argument:

Argument

Beskrivning

perioder

Obligatoriskt. Dubbel ange totalt antal betalnings perioder i annuiteten. Om du till exempel gör månatliga inbetalningar på ett fyraårigt lån, har lånet totalt 4 gånger 12 (alltså 48) betalningsperioder.

betalning

Obligatoriskt. Double (Dubbel) anger betalningen för varje enskild period. Betalningarna innehåller vanligen kapital och ränta som inte ändras under löptiden för ett annuitetslån.

PV

Obligatoriskt. Dubbel ange nuvärdet för en serie framtida betalningar eller inleveranser. När du till exempel lånar pengar för att köpa en bil är låne beloppet nuvärdet för de månatliga debiteringar som du kommer att ringa.

Slutvärde

Valfritt. Variant som anger det framtida värde eller det saldo du vill ha efter att du gjort den sista betalningen. Ett exempel: det framtida värdet av ett lån är 0 kr, eftersom det är dess värde efter den sista betalningen. Men om du vill spara t.ex. 500 000 under en period på 18 år för barnens framtida liv, är 500 000 det framtida värdet. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.

Typ

Valfritt. Variant som anger ett tal som anger när betalningar förfaller. Använd 0 om betalningar förfaller i slutet av betalnings perioden, eller Använd 1 om betalningarna förfaller i början av perioden. Om inget värde anges används automatiskt värdet 0.

guess

Valfritt. Variant som anger värde som du uppskattar returneras av ränta. Om det utelämnas är gissning 0,1 (10 procent).

Kommentarer

En annuitet är en serie konstanta betalningar över en sammanhängande period. En annuitet kan vara ett lån (t.ex. ett huslån) eller en investering (t.ex. en plan för månatligt sparande).

För alla argument gäller att de betalningar du gör, t ex inbetalningar på sparkonto, representeras av negativa tal och pengar som du tar emot, t ex återbäring, representeras av positiva tal.

Ränta beräknas med iteration. Om du börjar med värdet gissahämtas betyget tills resultatet stämmer till 0,00001 procent. Om ränta inte kan hitta ett resultat efter 20 försök Miss lyckas det. Om gissningen är 10 procent och det inte går att debitera kan du försöka med ett annat värde för gissa.

Exempel på fråga

Uttryck

Resultat

Välj FinancialSample. *, (Rate ([TermInYears] * 12,-[MonthlyRePayment], [LoanAmount], 0, 0, 0,1) * 12) som InterestRate från FinancialSample.

Returnerar alla fält från tabellen "FinancialSample" och den årliga räntan av ränta baserat på "TermInYears", "MonthlyRePayment" och "LoanAmount" och visar resultaten i kolumn InterestRate.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen ränta för att beräkna ränte satsen för ett lån givet det totala antalet betalningar (TotPmts), låne betalning (Payment), nuvärdet eller kapitalet för lånet (PVal), slutvärdet för lånet (FVal), ett tal som jag ndicates om betalningen förfaller i början eller slutet av betalnings perioden (PayType) och en tillnärmning av den förväntade räntan (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×